Regeling vervallen per 01-01-2023

Legesverordening 2022

Geldend van 27-12-2021 t/m 13-02-2022

Intitulé

Legesverordening 2022

De raad van de gemeente Mook en Middelaar,

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders d.d. 30 november 2021;

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

gelet op het advies van de raadscommissie d.d. 9 december 2021,

besluit:

de volgende verordening vast te stellen:

Verordening op de heffing en de invordering van leges gemeente Mook en Middelaar 2022.

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december;

 • maand: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;

 • week: een aaneengesloten periode van zeven dagen.

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

  • a.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

  • b.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

 • een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • c.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • d.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte milieutoets);

 • e.

  het raadplegen van de bij de gemeente berustende registers, leggers en plankaarten van de Dienst van het kadaster en de openbare registers door ambtenaren, in de uitoefening van hun functie;

 • f.

  het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen.

 • g.

  het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.25, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening (evenementenvergunning), het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet en het in behandeling nemen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4.6 van de Algemene Plaatselijke Verordening indien het betreft de dorpskermis en/of niet-commercieel evenement door een stichting of vereniging zonder winstoogmerk dat het behartigen van een lokaal maatschappelijk belang voorop stelt en is gericht op activiteiten met een politiek, godsdienstig, geestelijk, wereldbeschouwelijk, sociaal, weldadig doel, dan wel activiteiten met een sportief, cultureel of recreatief doel.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

 • hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

 • hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

 • onderdelen hoofdstuk 4 (basisadministratie personen);

 • onderdelen hoofdstuk 9 (o.a. verklaring omtrent het gedrag en bewijs van in leven zijn);

 • onderdelen hoofdstuk 13 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Overgangsrecht

 • 1.

  De ‘Legesverordening Mook en Middelaar 2021’ van 16 december 2020, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 12, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de 1e dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening gemeente Mook en Middelaar 2022.

Ondertekening

Aldus besloten in zijn openbare vergadering d.d. 16 december 2021

De raad voornoemd,

De griffier

mr. M.A.M. van Arensbergen

De voorzitter

mr. drs. W. Gradisen

Bijlage tarieventabel leges, behorende bij Legesverordening 2022

tarief #: zie toelichting onderaan tabel

Titel I - Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Tarief

Opmerkingen

 

Voltrekking van een huwelijk of geregistreerd partnerschap, alsmede omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, vindt kosteloos plaats in het Gemeentehuis, Raadhuisplein 6 te Mook, als de voltrekking plaats heeft op dinsdag om of na 9.00 uur en voor 10.00 uur, op grond van artikel 4 van de Wet rechten burgerlijke stand.

€ 0,00

 

1.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het voltrekken van een huwelijk of geregistreerd partnerschap in één van de volgende aangewezen locaties voor het voltrekken van huwelijken en geregistreerde partnerschappen, waarbij op verzoek de tijdsduur van de voltrekking maximaal 30 minuten bedraagt:

 

 

1.1.1.1

Het Gemeentehuis, Raadhuisplein 6 te Mook

 

 

 

a) Op maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 19.00 uur

€ 300,80

 

 

b) Op zaterdag tussen 10.00 en 17.00 uur

€ 451,20

 

 

c) Op zondag tussen 12.00 en 16.00 uur

€ 526,50

 

1.1.1.2

Herberg ’t Zwaantje, Groesbeekseweg 106 te Mook

 

 

 

a) Op maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 19.00 uur

€ 452,30

 

 

b) Op zaterdag tussen 10.00 en 17.00uur

€ 520,00

 

 

c) Op zondag tussen 12.00 en 16.00 uur

€ 588,00

 

1.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het voltrekken van een huwelijk of geregistreerd partnerschap in een zelfgekozen locatie

 

 

 

a) Op maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 19.00 uur

€ 452,30

 

 

b) Op zaterdag tussen 10.00 en 17.00uur

€ 520,00

 

 

c) Op zondag tussen 12.00 en 16.00 uur

€ 588,00

 

1.1.3

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek:

 

 

 

a) Op maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 19.00 uur

€ 345,90

 

 

b) Op zaterdag tussen 10.00 en 17.00 uur

€ 397,80

 

 

c) Op zondag tussen 12.00 en 16.00 uur

€ 449,70

 

1.1.4

Indien voor het voltrekken van een huwelijk of geregistreerd partnerschap in een van de in 1.1.1 t/m 1.1.3 vermelde locaties, waarbij op verzoek de tijdsduur van de voltrekking meer dan 30 minuten moet bedragen, worden de in 1.1.1, 1.1.2 en 1.1.3 genoemde tarieven verhoogd voor de aan de voltrekking extra te besteden tijd per kwartier of gedeelte daarvan met

25%

 

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, indien daarbij gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal of een van de onder 1.1.1 en 1.1.2 genoemde ruimten het bedrag overeenkomstig de aldaar genoemde tarieven.

 

 

1.1.6

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek het bedrag overeenkomstig de in 1.1.3 genoemde tarieven.

 

 

1.1.7

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

 

1.1.7.1

een trouwboekje of partnerschapboekje in een normale uitvoering

€ 41,95

 

1.1.7.2

een trouwboekje of partnerschapboekje in een luxe uitvoering

€ 57,35

 

1.1.7.3

een duplicaat van het trouwboekje of partnerschapsboekje

€ 41,95

 

1.1.7.4

het gekalligrafeerd bijschrijven van een geboorte in een trouwboekje of partnerschapsboekje

€ 9,25

 

1.1.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het benoemen van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (Babs) als bedoeld in artikel 1:16 BW voor het voltrekken van één huwelijk:

 

 

1.1.8.1

als de Babs is beëdigd

€ 85,75

 

1.1.8.2

als de Babs nog niet is beëdigd

€ 169,70

 

1.1.9

Voor elke verklaring van huwelijksbevoegdheid als bedoeld in artikel 49a van boek I van het Burgerlijk wetboek

€ 24,60 #

Wettelijk tarief

1.1.10

Bij annulering van een huwelijk/geregistreerd partnerschap wordt op verzoek, mits het verzoek is gedaan binnen 6 maanden na annulering, de verschuldigde legeskosten gerestitueerd met

50%

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Tarief

Opmerkingen

1.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

 

1.2.1

van een

- nationaal paspoort;

- zakenpaspoort;

- vluchtelingenpaspoort;

- vreemedelingenpaspoort;

- faciliteitenpaspoort:

 

 

1.2.1.1

met een geldigheid van 10 jaar

€ 74,75 #

Wettelijk tarief

1.2.1.2

met een geldigheid van maximaal 5 jaar

€ 56,55 #

Wettelijk tarief

1.2.2

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

 

1.2.2.1

met een geldigheid van 10 jaar (voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is)

€ 67,55 #

Wettelijk tarief

1.2.2.2

met een geldigheid van 5 jaar (voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt)

€ 36,45 #

Wettelijk tarief

1.2.2.3

van een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon

€ 32,90 #

Wettelijk tarief

1.2.3

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 en 1.2.2 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

€ 50,90 #

Wettelijk tarief

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Tarief

Opmerkingen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 41,60 #

Wettelijk tarief

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

€ 34,10 #

Wettelijk tarief

1.3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.3.3.1

tot het verstrekken van een gezondheidsverklaring t.b.v. het CBR, het bedrag zoals op die gezondheidsverklaring door het CBR is vermeld

CBR

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

Tarief

Opmerkingen

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 7,50 #

Wettelijk tarief

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen.

 

 

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 7,50 #

Wettelijk tarief

1.4.5

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens met behulp van alternatieve media als bedoeld in artikel 16, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen per verstrekking

€ 22,65 #

Wettelijk tarief

1.4.6

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen per verstrekking

€ 7,50 #

Wettelijk tarief

1.4.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor de afgifte van een bewijs van opneming in de gemeentelijke basisregistratie ten behoeve van één persoon

€ 11,25

 

1.4.8

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisadministratie, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 95,70

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Tarief

Opmerkingen

1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer bedoeld in artikel D4 van de Kieswet

€ 4,25

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Algemene Verordening Gegevensbescherming

Tarief

Opmerkingen

1.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verstrekken van gegevens op grond van de AVG:

 

 

1.6.1.1

als het betreft het verstrekken van de in de artikelen 13 en 14 bedoelde informatie, en het verstrekken van de communicatie en het treffen van de maatregelen bedoeld in de artikelen 15 tot en met 22 en artikel 34:

gratis

voor één exemplaar

1.6.1.2

wanneer verzoeken van een betrokkene zoals bedoeld in 1.6.1.1. kennelijk ongegrond of buitensporig zijn bedragen de tarieven:

 

 

1.6.1.2.1

bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:

 

 

 

a) ten hoogste 100 pagina’s, per pagina

€ 0,50

 

 

b) meer dan 100 pagina’s

€ 50,00

 

1.6.1.2.2

bij verstrekking anders dan op papier

€ 10,00

 

1.6.1.2.3

dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking, moeilijk toegankelijke gegevensverwerking.

€ 24,25

 

1.6.2

Indien voor hetzelfde bericht op grond van de onderdelen onder 1.6.1.2 meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt slechts de hoogste gevraagd.

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

Tarief

Opmerkingen

 

Bestuursstukken zoals agenda’s, voorstellen, besluiten en besluitenlijsten van raad- en raadscommissies, begrotingen, jaarstukken en verordeningen zijn te raadplegen en (gratis) te downloaden van de internetpagina van de gemeenten Mook en Middelaar (www.mookenmiddelaar.nl).

 

 

1.7.1

Het tarief bedraagt voor van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

1.7.1.1

fotokopieën of een (digitale) scan van begrotingen, jaarstukken (jaarrekeningen en jaarverslagen), verordeningen, raads- en raadscommissiestukken (zoals agenda, voorstellen, besluiten en besluitenlijst) per pagina op papier van A4-formaat:

€ 0,50

 

1.7.1.2

een abonnement voor een kalenderjaar op de raadsagenda, raadsvoorstellen, raadsbesluiten en raadsbesluitenlijst:

€ 114,40

 

1.7.1.3

een abonnement voor een kalenderjaar op de agenda, voorstellen en besluitenlijst van de vergaderingen van één raadscommissie:

€ 31,35

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

Tarief

Opmerkingen

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.8.1.1

tot het verstrekken van een fotokopie of een digitale scan van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 1.8.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan:

€ 8,05

 

1.8.1.1.1

Het in 1.8.1.1 genoemde tarief wordt verhoogd met de kosten van te maken kopieën of digitale scans, per pagina:

 

 

 

in formaat A4 zwart/wit

€ 0,50

 

 

in formaat A3 zwart/wit

€ 1,00

 

 

in formaat A2 zwart/wit

€ 2,00

 

 

in formaat A1 zwart/wit

€ 4,00

 

 

in formaat A0 zwart/wit

€ 8,00

 

 

in formaat >A0 zwart/wit

€ 16,00

 

 

in formaat A4 kleur

€ 1,00

 

 

in formaat A3 kleur

€ 2,00

 

 

in formaat A2 kleur

€ 4,00

 

 

in formaat A1 kleur

€ 8,00

 

 

in formaat A0 kleur

€ 16,00

 

 

in formaat >A0 kleur

€ 32,00

 

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

 

 

1.8.2.1

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

€ 26,05

 

1.8.2.2

de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet

€ 26,05

 

1.8.2.3

een inschrijving in het rijksmonumentenregister die aan de gemeente verzonden is, als bedoeld in artikel 3.3, vijfde lid, van de Erfgoedwet

€ 43,65

 

1.8.2.4

het gemeentelijk erfgoedregister, bedoeld in artikel 3.16 van de Erfgoedwet, per aangewezen cultureel erfgoed

€ 43,65

 

1.8.2.5

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 9, eerste lid onder a en b, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

€ 12,55

 

1.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van kopieën van:

 

 

1.8.3.1

het gemeentelijke adressenbestand of delen daarvan, per adres

€ 0,10

 

 

met een minimum van

€ 25,00

 

1.8.3.2

het relatiebestand adres-kadastraal perceel of delen daarvan, per gelegde relatie

€ 0,10

 

 

met een minimum van

€ 25,00

 

1.8.3.3

het adrescoördinatenbestand of delen daarvan, per adrescoördinaat

€ 0,10

 

 

met een minimum van

€ 25,00

 

1.8.4

Via het belasting en woz-loket op de website van de gemeente kan kosteloos het taxatieverslag worden opgehaald. De woz-beschikking is opgenomen op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

 

1.8.4.1

een duplicaat van de woz-beschikking

€ 8,05

 

1.8.4.2

een duplicaat van het woz-taxatieverslag

€ 8,05

 

1.8.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van woz-waarden door aangewezen bestuursorganen en aangewezen derden per verstrekking

€ 4,35

 

1.8.5.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van zakelijke lasten door notariskantoren per verstrekking

€ 4,35

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

Tarief

Opmerkingen

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.9.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

€ 41,35 #

Wettelijk tarief

1.9.2

tot het verkrijgen van een bewijs van in leven zijn (Ned)= uittreksel BRP

€ 11,15

 

1.9.3

tot het verkrijgen van een bewijs van in leven zijn; attestatie de vita (int) vast bedrag

€ 14,00 #

Wettelijk tarief

1.9.4

tot het verkrijgen van een afschrift of uittreksel van een akte uit de burgerlijke stand

€ 14,00 #

Wettelijk tarief

1.9.5

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

€ 11,15

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

Tarief

Opmerkingen

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, met uitzondering van openbare archieven, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 18,55

 

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

 

1.10.2.1

een afschrift of fotokopie of een (digitale) scan van een in het gemeentearchief berustend stuk het bedrag zoals opgenomen onder 1.17.2.1

 

 

1.10.2.2

een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk

€ 22,15

 

Hoofdstuk 11 Leegstandswet

Tarief

Opmerkingen

1.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.11.1

tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 104,30

 

1.11.2

tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vierde lid, van de Leegstandwet

€ 52,15

50% van tarief 1.11.1

 

 

 

 

Hoofdstuk 12 Winkeltijdenwet

Tarief

Opmerkingen

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.12.1

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

€ 75,40

 

1.12.2

tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 1.12.1 bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

€ 37,70

50% van tarief 1.1.2.1

1.12.3

tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 1.12.1 bedoelde ontheffing

€ 37,70

50% van tarief 1.1.2.1

 

 

 

 

Hoofdstuk 13 Kansspelen

Tarief

Opmerkingen

1.13.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen, die geldt voor een tijdvak van 12 maanden, zoals deze bedragen zijn opgenomen in artikel 3 van het speelautomatenbesluit 2000:

 

 

1.13.1.1

indien de vergunning voor één speelautomaat geldt

€ 56,50 #

Wettelijk tarief (max.)

1.13.1.2

Indien de vergunning voor twee of meer speelautomaten geldt, € 22,50, vermeerderd met het product van het aantal speelautomaten waarvoor de vergunning geldt en een bedrag van € 34,00.

€ 22,50

+ aantal

speel-automaten

x € 34,00 #

Wettelijk tarief (max.)

1.13.2

Het gestelde in 1.13.1.1 en 1.13.1.2 is van overeenkomstige toepassing indien de vergunning geldt voor een tijdvak korter dan 12 maanden of langer dan 12 maanden doch ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat de vermelde tarieven naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd onderscheidenlijk verhoogd worden.

 

 

1.13.3

Het gestelde in 1.13.1.1 en 1.13.1.2 is van overeenkomstige toepassing, indien de vergunning geldt voor een tijdvak van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd, met dien verstande dat voor de toepassing van onderdeel 1.13.1.1. in plaats van € 56,50 een bedrag van € 226,50 geldt en voor de toepassing van onderdeel 1.13.1.1 in plaats van € 22,50 een bedrag van € 90,50 en in plaats van € 34 een bedrag van € 136,00 geldt.

€ 226,50 /

€ 90,50

+ aantal

speel-automaten

x € 136,00 #

Wettelijk tarief (max.)

1.13.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 36,50

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 14 Kinderopvang

Tarief

Opmerkingen

1.14

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

1.14.1

inlichtingen over gegevens die zijn opgenomen in het register bedoeld in artikel 1.46 van de Wet kinderopvang, per verstrekking

€ 9,90

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 15 Telecommunicatie

Tarief

Opmerkingen

1.15.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag in verband met het verkrijgen van een instemmingsbesluit, als bedoeld in de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren (AVOI), omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden:

 

 

1.15.1.1

indien het betreft tracés tot 250 m¹

€ 282,80

 

1.15.1.2

indien het betreft tracés vanaf 250 m1 tot 1500 m¹

€ 331,20

 

1.15.1.3

indien het betreft tracés vanaf 1500 m1 tot 5000 m¹

€ 427,80

 

1.15.1.4

indien het betreft tracés vanaf 5.000 m1 en meer, per m1 tracé

€ 0,08

 

1.15.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren (AVOI), omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden voor tracés tot 25 m¹

€ 59,10

 

1.15.3

Indien met betrekking tot een aanvraag overleg moet plaatsvinden tussen de gemeente, andere beheerders van openbare grond en de netbeheerder van het netwerk en/of andere netbeheerders of belanghebbenden, wordt het in 1.15.1 genoemde bedrag per overleg verhoogd met

€ 290,00

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 16 Verkeer en vervoer

Tarief

Opmerkingen

1.16

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.16.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 38,30

 

1.16.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

€ 38,30

 

1.16.3

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 61,80

 

1.16.4

tot reservering van een gehandicaptenparkeerplaats door plaatsing van het bord E6 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 384,30

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 17 Diversen

Tarief

Opmerkingen

1.17.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een exemplaar van de gemeentegids, vanaf het tweede exemplaar:

€ 2,75

 

1.17.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina:

€ 1,95

 

1.17.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een fotokopie of een (digitale) scan voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

 

 

 

in formaat A4 zwart/wit

€ 0,50

 

 

in formaat A3 zwart/wit

€ 1,00

 

 

in formaat A2 zwart/wit

€ 2,00

 

 

in formaat A1 zwart/wit

€ 4,00

 

 

in formaat A0 zwart/wit

€ 8,00

 

 

in formaat A4 kleur

€ 1,00

 

 

in formaat A3 kleur

€ 2,00

 

 

in formaat A2 kleur

€ 4,00

 

 

in formaat A1 kleur

€ 8,00

 

 

in formaat A0 kleur

€ 16,00

 

1.17.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze titel in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen.

€ 36,95

 

Titel II - Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning

Begripsomschrijvingen

 

Tarief

Opmerkingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

 

2.1.1.1

Aanlegkosten:

 

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de kosten die voortvloeien uit de aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het aanleggen) van de werken of de werkzaamheden, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en als de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van de werken of de werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van richtprijzen.

 

 

2.1.1.2

Bouwkosten:

 

 

 

Onder bouwkosten/aanlegkosten wordt verstaan de kosten die ontstaan door en worden gemaakt voorde realisering van een bouwwerk waarvoor een omgevingsvergunning of conceptaanvraag/principeaanvraag is aangevraagd dan wel verleend tot en met de oplevering van dat(bouw)werk, exclusief BTW, en worden berekend op basis van door het college van burgemeester en wethouders vast te stellen dan wel vastgestelde genormeerde eenheidsprijzen per type bouwwerk (bouwkostenindicator).

 

 

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

 

2.1.1.3.1

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

 

2.1.1.3.2

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

 

Hoofdstuk 2 Beoordeling principeverzoek

Tarief

Opmerkingen

2.2

Het tarief voor een verzoek tot beoordeling van een principeverzoek door het college van burgemeester en wethouders met betrekking tot de vraag of het, op basis van de beoogde uitwerking van een project of (bouw)plan, bereid is medewerking te verlenen aan herziening (artikel 3.1, eerste lid Wro), wijziging (artikel 3.6, eerste lid, onder a Wro) of uitwerking (artikel 3.6, eerste lid, onder b Wro) van het bestemmingsplan dan wel een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a en/of c, van de Wabo, bedraagt:

€ 500,00

 

2.2.1

Vooroverleg principeverzoek commissie ruimtelijke kwaliteit (welstand)

 

 

2.2.1.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een verzoek tot vooroverleg zoals bedoeld in art. 2.2 wordt bij een principeverzoek commissie ruimtelijke kwaliteit verhoogd met het tarief, aan de hand van de meest recente vastgestelde tarieventabel van het Gelders Genootschap.

 

 

2.2.1.2

Het tarief van 2.2.1.1 wordt vermeerderd met:

per keer dat het verzoek aan de commissie ruimtelijke kwaliteit wordt voorgelegd.

€ 100,00

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Tarief

Opmerkingen

2.3.0

Vooroverleg omgevingsvergunning commissie ruimtelijke kwaliteit (welstand)

 

 

2.3.0.1

Voor het voeren van een vooroverleg en/of beoordelen van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning, zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag om een omgevingsvergunning overeenkomstig hoofdstuk 3 voor het project zouden worden vastgesteld, bedraagt het tarief:

van de legeskosten met een minimum van € 200,00

25%

minimaal € 200

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

1,9%

minimaal € 200

 

van de bouwkosten met een minimum van € 200,00.

 

 

 

Welstandstoets

 

 

2.3.1.2

Het op basis van onderdeel 2.3.1.1 berekende tarief wordt verhoogd in verband met een toetsing aan welstandscriteria met het tarief, aan de hand van de meest recente vastgestelde tarieventabel van het Gelders Genootschap.

 

doorberekening externe kosten

2.3.1.2.1

Het tarief van 2.3.1.2 wordt vermeerderd met:

per keer dat de aanvraag aan de welstandscriteria moet worden getoetst.

€ 100,00

 

2.3.1.2.2

Het tarief bedraagt voor een geschreven advies met betrekking tot een vooroverleg welstand naar aanleiding van een commissievergadering of een mandaatbehandeling:

€ 101,50

 

 

Verplicht advies agrarische commissie

 

 

2.3.1.3

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld:

€ 185,20

 

 

Achteraf ingediende aanvraag

 

 

2.3.1.4

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit:

150%

 

 

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges en de verhoging van het tarief genoemd in 2.3.1.2, 2.3.1.2.1 en 2.3.1.2.2.

 

 

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

 

2.3.2.1.

waarbij het oppervlak van de aanlegactiviteit groter is dan 250 m², bedraagt het tarief

€ 761,50

 

2.3.2.2

waarbij het oppervlak van de aanlegactiviteit kleiner is dan 250 m², bedraagt het tarief

€ 507,50

 

2.3.2.3

waarbij er maximaal twee bomen worden gekapt of gerooid, bedraagt het tarief

€ 253,80

 

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

 

 

2.3.3.1

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking met reguliere besluitvormingsprocedure):

€ 324,80

 

2.3.3.2

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking met reguliere besluitvormingsprocedure):

€ 507,50

 

2.3.3.2.1

Indien het een aanvraag betreft, zoals bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º van de Wabo voor het toevoegen van een of meerdere woningen, bedraagt het tarief

€ 1.523,00

 

2.3.3.3

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking met uitgebreide besluitvormingsprocedure):

€ 4.872,00

 

2.3.3.4

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 431,20

 

2.3.3.5

Indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 431,20

 

2.3.3.6

Indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 431,20

 

2.3.3.7

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 431,20

 

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

2.3.4.1

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking met reguliere besluitvormingsprocedure):

€ 152,30

 

2.3.4.2

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking met reguliere besluitvormingsprocedure):

€ 507,50

 

2.3.4.2.1

Indien het een aanvraag betreft, zoals bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º van de Wabo voor het toevoegen van een of meerdere woningen, bedraagt het tarief

€ 1.523,00

 

2.3.4.3

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking met uitgebreide besluitvormingsprocedure):

 

 

2.3.4.3.1

Indien de perceelsoppervlakte waarop de aanvraag betrekking heeft minder dan 2.500 m2 bedraagt:

€ 1.523,00

 

2.3.4.3.2

Indien de perceelsoppervlakte waarop de aanvraag betrekking heeft 2.500 m2 of meer bedraagt:

€ 4.872,00

 

2.3.4.4

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 431,20

 

2.3.4.5

Indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 431,20

 

2.3.4.6

Indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 431,20

 

2.3.4.7

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 431,20

 

2.3.4.8

Onverminderd het bepaalde in onderdelen 2.3.3 en 2.3.4 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de Commissie Limburgs Kwaliteitsmenu nodig is en wordt beoordeeld:

€ 1.255,00

 

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

 

2.3.5.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 558,50

 

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

2.3.6.1.1

Voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

€ 243,60

 

2.3.6.1.2

Voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 243,60

 

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

 

2.3.7.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief:

€ 243,60

 

2.3.7.1.1

In gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, of waarvoor op grond van een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo:

€ 898,50

 

2.3.8

Aanleggen of veranderen weg

 

 

2.3.8.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken van een uitweg naar de weg of verandering te brengen in een bestaande uitweg naar de weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.12 van de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e van de Wabo

€ 205,20

 

2.3.8.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 203,00

 

2.3.9

Kappen

 

 

2.3.9.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van artikel 2 Bomenverordening een vergunning vereist is, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief voor een eenvoudige aanvraag (basistarief)

€ 40,60

 

2.3.9.2

Een complexe aanvraag waarbij een herplant/inrichtingsplan is vereist

€ 203,00

 

2.3.10

Opslag van roerende zaken

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie of de gemeente, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

 

2.3.10.1

Indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo:

€ 36,05

 

2.3.10.2

Indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo:

€ 36,05

 

2.3.11

Projecten of handelingen in het kader van de Wet natuurbescherming

 

 

2.3.11.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of verrichten van andere handelingen die gelet op de instandhoudingsdoelstellingen voor een gebied de kwaliteit van de natuurlijke habitats of de habitats van soorten in dat gebied kunnen verslechteren of een significant verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor dat gebied is aangewezen, als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming bedraagt het tarief:

€ 253,80

 

2.3.11.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in of in de nabijheid van een gebied als bedoeld in artikel 2.7, lid 2 van de Wet natuurbescherming, waarvoor Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg een verklaring van geen bedenkingen dient te geven of te weigeren ingevolge artikel 2.27, lid 1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bedraagt het tarief:

€ 324,80

 

2.3.11.3

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Wet natuurbescherming ontheffing nodig is, bedraagt het tarief:

€ 253,80

 

2.3.12

Andere activiteiten

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

 

2.3.12.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 113,10

 

2.3.12.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 113,10

 

2.3.12.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning. Als de activiteit in geen enkel geval kan worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning bedraagt het tarief:

€ 113,10

 

2.3.12.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

€ 113,10

 

2.3.13

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

2.3.13.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft, verhoogd met:

€ 259,50

 

2.3.13.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft, verhoogd met;

€ 259,50

 

2.3.14

Beoordeling rapporten

 

 

 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een rapport wordt beoordeeld, per rapport:

 

 

2.3.14.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

€ 253,80

 

2.3.14.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

€ 419,80

 

2.3.14.3

voor de beoordeling van een brandveiligheidsrapport

€ 253,80

 

2.3.14.4

voor de beoordeling van een bouwveiligheidrapport

€ 162,40

 

2.3.14.5

voor de beoordeling van een sloopveiligheidsplan

€ 162,40

 

2.3.14.6

voor de beoordeling van een akoestisch onderzoek

€ 253,80

 

2.3.14.7

voor de beoordeling van een onderzoeksrapport externe veiligheid

€ 253,80

 

2.3.14.8

voor de beoordeling van een rapport volwaardigheid bedrijven

€ 253,80

 

2.3.14.9

voor de beoordeling van een onderzoeksrapport naar flora en fauna

€ 253,80

 

2.3.14.10

voor de beoordeling van een natuurcompensatierapport

€ 253,80

 

2.3.14.11

voor de beoordeling van een onderzoeksrapport naar luchtkwaliteit

€ 253,80

 

2.3.14.12

voor de beoordeling van een onderzoeksrapport naar stikstof

€ 253,80

 

2.3.14.13

voor de beoordeling van overige (vervolg) rapporten

€ 253,80

 

2.3.14.14

voor het schriftelijk verstrekken van adviezen inzake archeologische waarden, verwachtingen en/of onderzoek, zonder dat van een bodemrapport sprake is:

€ 419,80

 

2.3.15

Advies

 

 

2.3.15.1

Indien in verband met de beoordeling van een rapport als bedoeld in onderdelen 2.3.14.1 tot en met 2.3.14.13 of adviezen als bedoeld in onderdeel 2.3.14.14, advies wordt ingewonnen bij een extern adviseur, wordt het in die onderdelen genoemde tarief verhoogd met de kosten van die adviseur, blijkend uit een begroting die terzake door of vanwege burgemeester en wethouders is opgesteld en voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan aanvrager medegedeeld.

 

 

2.3.15.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.15.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

2.3.16

Verklaring van geen bedenkingen

 

 

2.3.16.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

 

2.3.16.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 324,80

 

2.3.16.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven.

€ 324,80

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 Beoordeling vergunningsvrij project

Tarief

Opmerkingen

2.4

Indien op verzoek een beoordeling wordt gevraagd voor een project dat op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht als vergunningvrij project kan worden aangemerkt op grond van de artikelen 2 en/of 3 van bijlage 2 van het Besluit omgevingsrecht:

 

 

2.4.1

bedraagt het tarief voor de categorieën zoals vermeld in artikel 2 van bijlage 2 van het Besluit omgevingsrecht:

€ 175,00

 

2.4.2

bedraagt het tarief voor de categorieën zoals vermeld in artikel 3 van bijlage 2 van het Besluit omgevingsrecht (toetsing):

€ 250,00

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 5 Vermindering

Tarief

Opmerkingen

2.5

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in artikel 2.3.0.1, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning als bedoeld in hoofdstuk 3.

 

 

Hoofdstuk 6 Teruggaaf

Tarief

Opmerkingen

2.6.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. Er wordt geen teruggaaf gegeven voor reeds verrichte beoordeling van rapporten en verkregen adviezen. De teruggaaf bedraagt:

50%

 

2.6.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 36 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt: van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

30%

 

2.6.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

2.6.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

50%

 

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

2.6.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.6.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

 

2.6.4

Teruggaaf als gevolg van niet ontvankelijk verklaring aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- en/of sloopactiviteiten

 

 

 

Als de gemeente een aangevraagde omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- en/of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, niet ontvankelijk verklaart, bestaat aanspraak op teruggaaf:

75%

 

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

 

 

2.6.5

Minimumbedrag voor teruggaaf

 

 

 

Een bedrag minder dan € 100,00 wordt niet teruggegeven.

€ 100,00

 

2.6.6

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 

 

 

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.15 en 2.3.16 wordt geen teruggaaf verleend.

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 7 Intrekking omgevingsvergunning

Tarief

Opmerkingen

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.6.2 van toepassing is:

€ 431,20

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 8 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Tarief

Opmerkingen

2.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

€ 314,90

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 9 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Tarief

Opmerkingen

2.9.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 6.851,00

 

2.9.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 4.872,00

 

2.9.3

Het tarief in 2.9.1 en 2.9.2 wordt verhoogd met de in de onderdelen 2.3.14 en 2.3.15 genoemde tarieven voor het beoordelen van rapporten en inwinnen van advies.

 

 

2.9.4

Toets commissie Limburgs Kwaliteitsmenu

 

 

2.9.4.1

Onverminderd het bepaalde in onderdelen 2.9.1 en 2.9.2 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de Commissie Limburgs Kwaliteitsmenu nodig is en wordt beoordeeld:

€ 1.255,00

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 10 Rioolaansluiting

Tarief

Opmerkingen

2.10.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het in stand brengen van een directe of een indirecte aansluiting op de gemeentelijke riolering zoals bedoeld in artikel 2 van de Verordening Aansluitvoorwaarden Riolering Gemeente Mook en Middelaar 2017

€ 150,50

 

2.10.2

Het tarief voor het aansluiten op de gemeentelijke riolering bedraagt de werkelijke kostprijs. De kostprijs wordt voorafgaand aan de uitvoering aan de aanvrager bekend gemaakt en blijkt uit een begroting die door of vanwege burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

2.10.3

Planning en uitvoering van de werkzaamheden betreffende een aansluiting op de gemeentelijke riolering als bedoeld in artikel 2.10.2 vindt in overleg met de aanvrager plaats nadat deze schriftelijk heeft bevestigd akkoord te gaan met de uitvoering en kosten als bedoeld in artikel 2.10.2.

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 11 In deze titel niet benoemde beschikking

Tarief

Opmerkingen

2.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€ 107,70

 

Titel III - Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

Tarief

Opmerkingen

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet

€ 220,90

 

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet

€ 110,40

 

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet

€ 110,40

 

3.1.4

Het tarief bedraagt voor van het in behandeling nemen van een aanvraag om een ontheffing van het tijdstip van sluiting van een voor het publiek toegankelijke inrichting (cafés, restaurants e.d.):

 

 

3.1.4.1

voor het eerste uur na het in de Algemene Plaatselijke Verordening vastgestelde sluitingsuur, per dag

€ 55,20

 

3.1.4.2

voor ieder volgend uur per dag

€ 11,00

 

3.1.5

Het tarief bedraagt indien de ontheffing als bedoeld in 2:29 van de Algemene plaatselijke verordening een geldigheidsduur van een kalenderjaar heeft en betrekking heeft op het eerste uur na het in de Algemene Plaatselijke Verordening vastgestelde sluitingsuur, geldig voor:

 

 

3.1.5.1

één dag per week

€ 107,30

 

 

twee dagen per week

€ 134,20

 

 

drie dagen per week

€ 160,90

 

 

meer dan drie dagen per week

€ 214,50

 

3.1.5.2

Het tarief bedraagt indien de ontheffing als bedoeld in 2:29 van de Algemene plaatselijke verordening een geldigheidsduur van een kalenderjaar heeft en betrekking heeft op het tweede uur na het in de Algemene Plaatselijke Verordening vastgestelde sluitingsuur geldig voor:

 

 

3.1.5.3

één dag per week

€ 80,45

 

 

twee dagen per week

€ 107,30

 

 

drie dagen per week

€ 134,20

 

 

meer dan drie dagen per week

€ 160,90

 

3.1.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een exploitatievergunning op grond van artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 321,90

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

Tarief

Opmerkingen

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.25, eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning), indien het betreft:

 

 

3.2.1.1

Een commercieel evenement

€ 268,20

 

3.2.1.2

Een niet-commercieel evenement

€ 107,30

 

3.2.1.3

Een buurtbarbecue of straatfeest die niet voldoet aan de eisen bedoeld in artikel 2.25, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening

€ 53,65

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

Tarief

Opmerkingen

3.3.1

Een vergunning als bedoeld in artikel 3:3 van de Algemene Plaatselijke Verordening (seksinrichting of escortbedrijf) voor de periode van één jaar

€ 2.484,00

 

3.3.1.1

Een verlenging van een vergunning als bedoeld in artikel 3:11 van de Algemene Plaatselijke Verordening (seksinrichting of escortbedrijf)

€ 1.242,00

 

3.3.1.2

Een wijziging van een vergunning in verband met wijziging van beheer als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene Plaatselijke Verordening (seksinrichting of escortbedrijf)

€ 1.242,00

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 Standplaatsen

Tarief

Opmerkingen

3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

 

3.4.1

Een standplaatsvergunning als bedoeld in als bedoeld in artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening:

€ 133,00

 

3.4.2

In afwijking van het bepaalde in 3.4.1 bedraagt het tarief terzake van het innemen van een standplaats ten behoeve van de verkoop tijdens de jaarlijkse Vierdaags van Nijmegen voor iedere dag waarop de standplaats krachtens de vergunning mag worden ingenomen

€ 85,20

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 5 Overige op basis van de APV

Tarief

Opmerkingen

3.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag ter verkrijging van:

 

 

3.5.1.1

Een ontheffing als bedoeld in artikel 4:6 van de Algemene Plaatselijke Verordening (produceren geluid)

€ 52,65

 

3.5.1.2

Van een vergunning voor het houden van snuffelmarkten als bedoeld in artikel 5:22 van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 50,30

 

3.5.2

Het tarief voor het in gebruik nemen van een aanlegplaats in de haven te Mook per 24 uur

€ 10,00

 

3.5.3

Het tarief voor het aanmeren aan de kade te Mook per 24 uur

 

 

3.5.3.1

voor schepen met een lengte tot 50 meter

€ 50,00

 

3.5.3.2

voor schepen met een lengte van 50 meter of langer

€ 100,00

 

3.5.4

In afwijking van 3.5.2 en 3.5.3 is het aanmeren aan de kade of in gebruik nemen van een aanlegplaats in de haven te Mook voor niet-commerciële instanties of beroepsvaart van zaterdag 12.00 uur tot maandag 10.00 uur vrijgesteld van leges

 

 

3.5.5

Een vergunning als bedoeld in artikel 2:10 van de Algemene Plaatselijke Verordening (voorwerpen op, boven of aan de weg)

€ 66,50

 

Hoofdstuk 6 Luchtvaart

Tarief

Opmerkingen

3.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een verklaring van geen bezwaar op grond van artikel 8a.50 lid 2 Wet Luchtvaart juncto 18 lid 2 van de Regeling burgerluchthavens voor het opstijgen en/of landen van een luchtballon, schermzweeftoestellen, zeilvliegtuigen en gemotoriseerde schermvliegtuigen:

 

 

3.6.1.1

Voor het eenmalig opstijgen / landen

€ 76,95

 

3.6.1.2

Voor het meermaals opstijgen / landen gedurende één jaar

€ 192,30

 

Hoofdstuk 7 Kinderopvang

Tarief

Opmerkingen

3.7

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot registratie kinderopvang bedraagt:

 

 

3.7.1

Voor een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal of gastouderbureau

€ 831,50

 

3.7.2

Voor een voorziening voor gastouderopvang

€ 415,70

 

3.7.3

Voor een voorziening voor gastouderopvang indien sprake is van een verkorte inspectie van de GGD (indien sprake is van een reeds geregistreerde gastouder en de laatste inspectie na 1-1-2014 heeft plaatsgevonden)

€ 311,60

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 8 Wet op de lijkbezorging

Tarief

Opmerkingen

3.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 310,40

 

 

 

 

Hoofdstuk 9 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Tarief

Opmerkingen

3.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 134,30

 

Tarief # is een op veelvouden van € 0,05 naar beneden afgerond tarief van het wettelijke maximaal door de rijksoverheid vastgestelde of nog vast te stellen tarief. Als het maximale tarief door de rijksoverheid wordt gewijzigd, kan ook het legestarief wijzigen.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 16 december 2021

De griffier

mr. M.A.M. Arensbergen

De voorzitter

mr. drs. W. Gradisen