Algemeen mandaat en machtigingsbesluit heffing en invordering gemeentelijke belastingen

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Intitulé

Algemeen mandaat en machtigingsbesluit heffing en invordering gemeentelijke belastingen

De heffings- en invorderingsambtenaar Belastingen van de gemeente Zoetermeer;

gelet op het aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar van 30 juni 2021;

gelet op de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht

besluit:

I de uitoefening van de bevoegdheden en feitelijke handelingen, genoemd in het bij dit besluit behorende mandaatregister in de kolom "omschrijving bevoegdheid en feitelijke handeling" bij wijze van mandaat, volmacht en/of machtiging met inbegrip van de ondertekening van stukken op te dragen aan de functionarissen genoemd in het bij dit besluit behorende mandaatregister in de kolom "gemandateerde."

II de uitoefening van bevoegdheden en feitelijke handelingen aan de volgende voorschriften te verbinden:

 • 1. de bij mandaat te nemen beslissingen dienen in overeenstemming te zijn met alle ter zake geldende regelingen, voorschriften en beleidsuitgangspunten en mogen niet leiden tot overschrijding van kredieten;

 • 2. indien de gemandateerde van oordeel is, dan wel redelijkerwijs te verwachten is dat een te nemen beslissing bestuurlijke implicaties kan hebben, legt de gemandateerde de zaak met zijn advies voor aan de manager Belastingen;

 • 3. de gemandateerde ofwel gemachtigde is gehouden de mandaatgever inlichtingen te verschaffen over de uitoefening van de gemandateerde ofwel gemachtigde taak;

 • 4. de gemandateerde ofwel gemachtigde is gehouden met alle stukken die ter uitvoering van dit besluit uitgaan, op te maken in een vorm waaruit blijkt dat het gaat om mandaat ofwel machtiging. Dit gebeurt in beide vormen door het bezigen van een ondertekeningformule die luidt:

  Namens de invorderingsambtenaar,

  functiebenaming medewerker (handtekening)

  (naam)

  Namens de heffingsambtenaar,

  functiebenaming medewerker (handtekening)

  (naam)

 • 5. bij afwezigheid van de tot tekenen aangewezen functionarissen zal uitsluitend degene tekenen die daartoe in het kader van de mandatering formeel is aangewezen;

 • 6. ondermandaat van de bevoegdheden is niet mogelijk.

III slotbepaling

 • 1. Met ingang van 1 januari 2022 het hierna genoemde besluit in te trekken: Mandaatbesluit belastingen gedateerd op 30 juni 2021 met ingangsdatum 1 juli 2021.

 • 2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2022.

 • 3. Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit belastingen.

Ondertekening

Vastgesteld door de manager Belastingen op 21 december 2021,

Dhr. M.R. Regeer

Bijlage 1

NR.

OMSCHRIJVING BEVOEGDHEID EN FEITELIJKE HANDELING

NAAR AANLEIDING VAN

MANDATEREND BESTUURSORGAAN, BESTUURSORGAAN DAT MACHTIGING AFGEEFT

GEMANDATEERDE C.Q. GEMACHTIGDE

1

Het uitnodigen en aanmanen tot het doen van aangifte

De belastingverordeningen

Heffingsambtenaar

Medewerkers belastingen

2

Het inboeken van én een bezwaarschrift tegen een aanslag/ WOZ-beschikking én een verzoekschrift tot ontheffing én een verzoekschrift tot kwijtschelding.

Het verzenden van een ontvangstbevestiging.

De belastingverordeningen, de Wet waardering onroerende zaken (wet WOZ)

Heffingsambtenaar

Medewerkers belastingen

3

Het nemen van een besluit m.b.t. uitstel van betaling hangende het bezwaarschrift en het verzoekschrift.

De belastingverordeningen, de Wet waardering onroerende zaken (wet WOZ)

Invorderingsambtenaar

Medewerkers belastingen

4

Het afhandelen van een bezwaarschrift tegen een aanslag/ WOZ-beschikking en het doen van een

uitspraak hierop

De belastingverordeningen, de Wet waardering onroerende zaken (wet WOZ)

Heffingsambtenaar

Medewerkers belastingen

5

Het fiatteren van een uitspraak op bezwaar tegen een

aanslag/ WOZ-beschikking

De belastingverordeningen, de Wet

waardering onroerende zaken (wet WOZ)

Heffingsambtenaar

Medewerkers belastingen

6

Het aanwijzen van een WOZ-belanghebbende in een

keuzesituatie (in samenhang met beleidsregels)

De Wet waardering onroerende zaken

(wet WOZ)

Heffingsambtenaar

Medewerkers belastingen

7

Het vaststellen van een WOZ-beschikking

De Wet waardering onroerende zaken (wet WOZ)

Heffingsambtenaar

Medewerkers belastingen

8

Op verzoek WOZ-waarden verstrekken

De Wet waardering onroerende zaken

(wet WOZ)

Heffingsambtenaar

Medewerkers belastingen

9

Het afhandelen van een WOB-verzoek en het doen van een uitspraak hierop

De Wet openbaarheid van bestuur

Heffingsambtenaar

Juridisch Beleidsmedewerker

Coördinator belastingen

10

Het nemen van een dwangsombeschikking en de werkzaamheden die hiermee samenhangen. Het afhandelen van een bezwaarschift tegen de dwangsombeschikking

De Algemene wet bestuursrecht

Juridisch Beleidsmedewerker

Coördinator belastingen

11

Het afhandelen van een beroepschrift tegen een aanslag/ WOZ-beschikking/overige beschikkingen en besluiten: o.a. indienen verweerschrift, indienen conclusie van dupliek, procesvertegenwoordiging en na

correspondentie. Voorgaande omvat ook zaken in hoger beroep

De belastingverordeningen, de Wet waardering onroerende zaken (wet WOZ)

Heffingsambtenaar

Juridisch Beleidsmedewerker Allround medewerker belastingen

12

Het fiatteren van een verweerschrift in een

beroepsprocedure tegen de aanslag/ WOZ-beschikking.

De belastingverordeningen, de Wet

waardering onroerende zaken (wet WOZ)

Heffingsambtenaar

Juridisch Beleidsmedewerker

Coördinator belastingen

13

Opmaken taxatierapport en alle handeling die daarvoor nodig zijn inclusief contact met de klant.

Vertegenwoordiging op de zitting.

De belastingverordeningen, de Wet waardering onroerende zaken (wet WOZ)

Heffingsambtenaar

Medewerkers 4value B.V.

Medewerkers belastingen: de taxateur/ adviseur WOZ

14

Het afhandelen van een verzoek om kwijtschelding en het doen van een uitspraak hierop

De belastingverordeningen

Invorderingsambtenaar

Medewerkers belastingen Medewerker Cannock Chase Public Medewerker Involon B.V.

Medewerker GGN Mastering Credit N.V.

15

Het fiatteren van een uitspraak op een verzoek tot

kwijtschelding

De belastingverordeningen

Invorderingsambtenaar

Medewerkers belastingen

16

Het beslissen tot restituties bij te veel betaalde belasting en ondertekening financieel overzicht

De belastingverordeningen

Invorderingsambtenaar

Medewerkers belastingen

17

Het afhandelen van een verzoek om uitstel van betaling dat los staat van een bezwaarschrift. Het nemen van een besluit op het verzoek

De belastingverordeningen

Invorderingsambtenaar

Medewerkers belastingen Medewerkers Cannock Chase Public Medewerker Involon B.V.

Medewerker GGN Mastering Credit N.V.

18

Dwanginvordering: o.a. het aanmanen, het betekenen van een dwangbevel, eventueel per post, het ten uitvoer leggen van het dwangbevel en verdere invorderingsacties

De belastingverordeningen

Invorderingsambtenaar

Medewerkers belastingen Medewerkers Cannock Chas Public Medewerker Involon B.V.

Medewerker GGN Mastering Credit N.V.

19

Het afhandelen van een bezwaarschrift tegen kosten en

rente en het doen van een uitspraak hierop

De belastingverordeningen

Invorderingsambtenaar

Medewerkers belastingen

Medewerkers Cannock Chase Public

Medewerker Involon B.V.

Medewerker GGN Mastering Credit N.V.

20

Alle overige niet hierboven omschreven bevoegdheden betreffende het heffen van gemeentelijke belastingen

en de Wet WOZ

De belastingverordeningen, de Wet waardering onroerende zaken (wet WOZ)

Heffingsambtenaar

Medewerkers belastingen

21

Alle overige niet hierboven omschreven bevoegdheden

m.b.t. het invorderen van gemeentelijke belastingen

De belastingverordeningen

Invorderingsambtenaar

Medewerkers belastingen

Begripsomschrijving

De term belastingverordeningen in de overzichten staat voor de volgende verordeningen:

 • 1.

  de Verordening onroerende-zaakbelastingen;

 • 2.

  de Verordening afvalstoffenheffing ;

 • 3.

  de Verordening hondenbelasting;

 • 4.

  de Verordening rioolheffing;

 • 5.

  de Verordening toeristenbelasting;

 • 6.

  de Verordening marktgelden;

 • 7.

  de Verordening precariobelasting;

 • 8.

  de Verordening parkeerbelasting;

 • 9.

  de Verordening BI-zone Dorpsstraat;

 • 10.

  de Verordening lijkbezorgingsrechten ;

 • 11.

  de Verordening leges;

 • 12.

  de overige belastingverordeningen.