Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Vught 2021

Geldend van 05-02-2024 t/m heden

Intitulé

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Vught 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vught;

gelet op de bepalingen van de Afvalstoffenverordening gemeente Vught 2018;

besluit:

vast te stellen het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Vught 2021.

1. ALGEMEEN

Artikel 1. Begrippen

In dit uitvoeringsbesluit wordt verstaan onder

 • a.

  verordening: de Afvalstoffenverordening Vught 2018 van de gemeente Vught;

 • b.

  afvalapp: digitale afvalapp en/of papieren afvalkalender waarin voor de gescheiden aan te bieden bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen het aanbieden, de routes, de dagen en de tijden van de inzameling zijn uitgewerkt. Deze afvalapp wordt jaarlijks geactualiseerd;

 • c.

  laagbouw: percelen waar huis aan huis ingezameld wordt;

 • d.

  hoogbouw: percelen met gestapelde bouw en complexen (hoofdzakelijk woningen zonder eigen grond) waar het vanwege ruimtegebrek of efficiency niet mogelijk is om individueel in te zamelen en derhalve met verzamelcontainers wordt ingezameld;

 • e.

  bovenwoningen: percelen waar huis aan huis wordt ingezameld met minicontainers, maar waar op de woonlagen onvoldoende ruimte aanwezig is voor het stallen van twee containers;

 • f.

  uitsluitend recht: een recht als bedoeld in artikel 11 van de Europese richtlijn 2014/24/EU en artikel 2.24 sub a van de Aanbestedingswet 2012.

Artikel 2. Doelstelling

De toepassing van dit uitvoeringsbesluit is gericht op de bescherming van het milieu, met inbegrip van een doelmatig beheer van afvalstoffen.

2. HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN

Artikel 3. Aanwijzing van de inzameldienst

 • 1. Als inzameldienst op grond van artikel 3, eerste lid, van de verordening wordt aangewezen de Afvalstoffendienst van de gemeente ’s-Hertogenbosch gevestigd op de Titaniumlaan 1, 5221 CJ ’s-Hertogenbosch.

 • 2. Op grond van artikel 3, vierde lid, van de verordening wordt een uitsluitend recht verleend aan de Afvalstoffendienst ’s-Hertogenbosch voor de volgende diensten:

  • a.

   de huis-aan-huisinzameling van huishoudelijke afvalstoffen;

  • b.

   de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen door middel van ondergrondse/bovengrondse containers, of door middel van brengvoorzieningen;

  • c.

   de inzameling en het innemen van (grof) huishoudelijke afvalstoffen op de milieustraat in Vught;

  • d.

   het transporteren van (grof) huishoudelijke afvalstoffen op de milieustraat in Vught;

  • e.

   het verwerken van (grof) huishoudelijke afvalstoffen op de milieustraat in Vught.

 • 3. Als inzamelaar op grond van artikel 4, eerste lid, sub a, van de verordening worden aangewezen:

  • a.

   de gemeente Oisterwijk voor de milieustraat aan de Helvoirtseweg in Haaren;

  • b.

   de gemeente Vught voor het legen van prullenbakken, opruimen van zwerfafval en gedumpt afval;

  • c.

   Stichting Vincentius Kringloop Vught voor de inzameling van de herbruikbare goederen, elektronische apparatuur en textiel en schoenen;

  • d.

   Het Goed Dommeldal B.V. voor de inzameling van textiel;

  • e.

   Harmonie Kunst Adelt Helvoirt voor het inzamelen van oud ijzer;

  • f.

   Kindcentrum De Leydraad Cromvoirt voor het inzamelen van oud ijzer.

Artikel 4. Aanwijzing inzamelplaats

Op grond van artikel 5 van de Afvalstoffenverordening worden de milieustraat aan De Ketting 1 te Vught en de milieustraat aan de Helvoirtseweg 6B te Haaren aangewezen als inzamelplaats (afvalbrengpunt).

Artikel 5. Aanwijzing gezamenlijke inzameling bioafval met restafval

 • 1. Op grond van artikel 7, derde lid onder a, van de verordening wordt bioafval afkomstig van percelen met hoogbouw, gezamenlijk met restafval ingezameld.

 • 2. Het eerste lid is niet van toepassing op percelen met hoogbouw die vermeld zijn op bijlage 2 bij dit uitvoeringsbesluit.

Artikel 6. Aanwijzing inzamelmiddelen en -voorzieningen

Op grond van artikel 10, eerste lid, van de verordening worden de volgende inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen aangewezen:

 • a.

  Voor de inzameling van restafval van huishoudens in laagbouw en bovenwoningen de grijze minicontainer van 140 of 240 liter;

 • b.

  voor de inzameling van bioafval van huishoudens in laagbouw en bovenwoningen de groene minicontainer van 140 of 240 liter;

 • c.

  voor de inzameling van papier in laagbouw en bovenwoningen de grijze minicontainer met blauwe deksel van 140 liter en 240 liter;

 • d.

  voor kunststof verpakkingen en drankenkartons de gratis PBD-zak;

 • e.

  voor luiers en incontinentiemateriaal de gratis luierzak;

 • f.

  voor textiel doorzichtige plastic zakken;

 • g.

  voor 3-kleuren gesorteerd glas glasbakken op diverse locaties;

 • h.

  voor restafval, bioafval, glas en oud papier in hoogbouw verzamelcontainers;

 • i.

  voor textiel en schoenen kledingbakken op diverse locaties;

 • j.

  uitsluitend voor blad bladdepots, geplaatst tijdens de herfstperiode, op diverse locaties.

Artikel 7. Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

 • 1. Krachtens artikel 10, eerste lid, van de verordening stelt het college de volgende regels voor het gebruik van de van gemeentewege verstrekte minicontainers voor rest- en bioafval:

  • a.

   het beheer van de inzamelmiddelen die in bruikleen zijn verstrekt door of namens de gemeente, berust bij Afvalstoffendienst van de gemeente ’s-Hertogenbosch;

  • b.

   de inzameldienst is bevoegd om de container te voorzien van een chip en een sticker waarop staat vermeld: een barcode, de afvalstroom waarvoor de container is bestemd, het volume van de container, een postcode, een plaatsnaam, een straatnaam of een huisnummer;

  • c.

   de door of namens de gemeente verstrekte inzamelmiddelen behoren bij de woning;

  • d.

   de gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik en het onderhoud van de in bruikleen ontvangen inzamelmiddelen als ware deze zijn eigendom;

  • e.

   de gebruiker van een perceel dient zich tot de gemeente Vught te wenden indien bij een verhuizing naar een perceel geen of een kapot door of namens de gemeente te verstrekken inzamelmiddel wordt aangetroffen, bij verdwijning, vermissing of beschadiging van een door of namens de gemeente te verstrekken inzamelmiddel;

  • f.

   bij vermissing, bij beschadiging en bij verzoeken tot omwisseling van minicontainers worden kosten in rekening gebracht zoals vastgesteld in de verordening reinigingsheffing en de daarbij behorende tarieventabellen;

  • g.

   het aanbrengen van een slot op de minicontainer is voor eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker en er worden kosten voor in rekening gebracht zoals vastgesteld in de verordening reinigingsheffing en de daarbij behorende tarieventabellen;

  • h.

   per perceel worden per fractie maximaal 2 minicontainers in bruikleen gegeven.

 • 2. Krachtens artikel 10 eerste lid, van de verordening stelt het college de volgende regels omtrent de plaats en wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden:

  A. HUIS AAN HUIS INZAMELING

  • a.

   de deksel van de minicontainers moet dicht kunnen en ook dicht zijn;

  • b.

   het gewicht van de ter lediging aangeboden minicontainers voor restafval, bioafval en papier mag inclusief het eigen gewicht niet meer bedragen dan 75 kg;

  • c.

   de wijze van aanbieden mag geen gevaar of hinder opleveren voor voetgangers of het overige wegverkeer;

  • d.

   de aanwijzingen voor het aanbieden van de inzameldienst dienen te worden opgevolgd. Aanwijzingen voor eenzijdig inzamelen en aanwijzingen voor inzamelen met een zijlader maken hier onderdeel van uit;

  • e.

   minicontainers dienen zodanig te worden aangeboden dat deze bij het ‘normale ledigingsproces’ van het inzamelvoertuig geheel geledigd worden;

  • f.

   voor ledigingen waarbij na het ledigingsproces toch nog afval in de minicontainer achterblijft wordt het volledige tarief voor het ledigen in rekening gebracht;

  • g.

   klein chemisch afval mag om veiligheidsredenen niet aan de openbare weg worden aangeboden, maar moet persoonlijk worden overhandigd op de milieustraat;

Artikel 8. Tijdstip van aanbieding

Het college stelt de volgende regels op grond van artikel 9 van de verordening:

 • a.

  inzamelmiddelen mogen alleen worden aangeboden op de vastgestelde inzameldagen zoals aangegeven in de afvalapp;

 • b.

  inzamelmiddelen mogen, mits deze geen hinder of overlast veroorzaken voor de omgeving, de avond voor de vastgestelde inzameldag vanaf 20.00 uur op de juiste wijze worden aangeboden;

 • c.

  inzamelmiddelen moeten in elk geval vóór 7.30 uur op de inzameldag klaar staan voor inzameling;

 • d.

  de inzamelmiddelen moeten zo spoedig mogelijk na lediging door de inzameldienst, doch uiterlijk aan het einde van de vastgestelde inzameldag, worden binnengehaald;

 • e.

  de openingstijden van de milieustraten in Vught en Haaren staan vermeld op de website van de gemeente Vught;

 • f.

  grof huishoudelijk afval wordt op afroep per perceel ingezameld, deze categorieën mogen slechts worden aangeboden op het tijdstip dat is afgesproken;

 • g.

  kerstbomen en snoeihout mogen alleen op de vastgestelde inzameldagen, zoals aangegeven in de afvalwijzer en afvalapp, worden aangeboden;

 • h.

  in verband met geluidhinder mogen glasbakken alleen tussen 7.00 en 22.00 uur worden gebruikt.

3. SLOTBEPALINGEN

Artikel 9. Het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

Als het voor de inzameldienst door werkzaamheden niet mogelijk is om de normale inzamelplaatsen te bereiken, kunnen op grond van artikel 10 lid 3 van de verordening, door het college voor de duur van de werkzaamheden tijdelijke inzamelplaatsen worden aangewezen, welke worden bekendgemaakt via de gebruikelijke communicatiekanalen.

Artikel 10. Kadavers van gezelschapsdieren

Op grond van artikel 19a, tweede lid, van de verordening wordt Dierenkliniek Vught, gevestigd in de Kempenlandstraat 33 in Vught, aangewezen als inzamelplaats voor kadavers van gezelschapsdieren.

Artikel 11. Intrekking Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Vught 2017en inwerkingtreding Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Vught 2021

 • 1. Het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Vught 2017 van de gemeente Vught wordt ingetrokken. Dit vervalt op de dag dat het Uitvoeringsbesluit gemeente Vught 2021 in werking treedt.

 • 2. Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

Artikel 12. Citeerbepaling

Dit uitvoeringsbesluit wordt aangehaald als Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Vught 2021.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 2 november 2021.

Burgemeester en wethouders van Vught,

de secretaris,

drs. H.C. de Visch Eybergen

de burgemeester,

R.J. van de Mortel

Bijlage 1: Acceptatievoorwaarden Milieustraten

Acceptatievoorwaarden Milieustraten Vught en Haaren als bedoeld in artikel 7, tweede lid onder j van het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening:

Op grond van artikel 4 van het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Vught 2021 zijn de milieustraat aan De Ketting 1 te Vught en de milieustraat aan de Helvoirtseweg 6B te Haaren aangewezen als brengvoorziening. Voor deze afvalbrengpunten gelden voorwaarden.

Milieustraat Haaren

Op de milieustraat in Haaren gelden voor de inwoners van gemeente Vught de acceptatievoorwaarden zoals deze voor het laatst zijn vastgesteld voor deze milieustraat door burgemeester en wethouders van de gemeente Oisterwijk. Deze acceptatievoorwaarden zijn te vinden op overheid.nl en kunnen worden opgevraagd bij gemeente Vught.

Milieustraat Vught

Op de milieustraat in Vught zijn de volgende acceptatievoorwaarden van toepassing:

 • 1.

  De openingstijden zijn vermeld op de website van de gemeente Vught.

 • 2.

  Zonder geldige legitimatie accepteren we geen afval.

 • 3.

  Als het legitimatiebewijs geen uitsluitsel geeft, volstaat bijvoorbeeld een brief waaruit blijkt dat aanbieder op het betreffende Vughtse adres staat ingeschreven.

 • 4.

  Alleen toegankelijk voor inwoners van de gemeente Vught.

 • 5.

  Bedrijfsafval wordt niet geaccepteerd.

 • 6.

  De volgende huishoudelijke afvalstromen mogen, mits gescheiden en waar van toepassing met inzamelmiddel, gratis worden aangeboden:

  • a.

   asbest en asbesthoudend materiaal: in twee lagen transparant plastic verpakt;

  • b.

   blik;

  • c.

   elektrische of elektronische apparatuur;

  • d.

   frituurvet;

  • e.

   geëxpandeerd polystyreen (EPS/piepschuim/airprops);

  • f.

   (verpakkings-)glas;

  • g.

   tuinafval;

  • h.

   kerstbomen;

  • i.

   klein chemisch afval;

  • j.

   luiers en incontinentiemateriaal: in gratis luierzakken;

  • k.

   metalen;

  • l.

   papier en karton;

  • m.

   plastic verpakkingen en drankenkartons (PD): in gratis PD zak;

  • n.

   spaarlampen en tl-buizen;

  • o.

   textiel en schoenen: in transparante plastic zakken;

  • p.

   vlakglas;

  • q.

   wit en bruingoed (WEB).

 • 7.

  De volgende huishoudelijke afvalstromen mogen, mits gescheiden, tegen betaling van een vastgesteld tarief per kg, worden aangeboden:

  • a.

   banden van motorvoertuigen;

  • b.

   boomstronken;

  • c.

   bouw- en sloopafval;

  • d.

   dakleer;

  • e.

   gasflessen, brandblussers en overige drukhouders;

  • f.

   gips;

  • g.

   (grof) huishoudelijk afval;

  • h.

   grond en zand;

  • i.

   harde kunststoffen;

  • j.

   hout;

  • k.

   geïmpregneerd/verduurzaamd hout;

  • l.

   matrassen;

  • m.

   puin;

  • n.

   vloerbedekking.

 • 8.

  Betalingen uitsluitend elektronisch (pinnen).

 • 9.

  In geval van een ongeschikt/geen betaalmiddel worden naast de stortkosten ook administratiekosten in rekening gebracht.

 • 10.

  Vrachtwagens en tractoren die afvalstoffen willen afgeven worden niet toegelaten.

 • 11.

  Bestelwagens en aanhangers, met bedrijfsmatige belettering en logo´s, mogen geen afvalstoffen aanbieden die mogelijkerwijs herleidbaar zijn tot hun bedrijfsmatige activiteiten.

 • 12.

  Kinderen jonger dan 12 jaar mogen zich niet buiten de voertuigen bevinden.

 • 13.

  Roken en open vuur verboden.

 • 14.

  Betreden op eigen risico.

 • 15.

  Verboden toegang voor onbevoegden.

 • 16.

  Verboden voor huisdieren.

Bijlage 2: Gescheiden inzameling van bioafval en restafval bij percelen met hoogbouw

In gevallen waarin gescheiden inzameling van bioafval technisch niet mogelijk is of buitensporig duur is wordt bioafval gezamenlijk met restafval ingezameld. Dit staat in artikel 7, lid 3 onder a van de Afvalstoffenverordening.

Op grond van artikel 8, tweede lid onder a van de Afvalstoffenverordening wijst het college de percelen aan waar het verboden is bioafval anders aan te bieden dan gezamenlijk met het restafval.

In artikel 5, eerste lid, van dit uitvoeringsbesluit heeft het college hiervoor percelen met hoogbouw aangewezen. Op grond van het tweede lid van artikel 5 geldt echter een uitzondering voor aangewezen percelen met hoogbouw.

Op de volgende percelen moet het bioafval gescheiden van restafval worden aangeboden:

 • -

  Eikendonck

 • -

  Jan van Amstelstraat 1-39

 • -

  Heunpark 4011-4711

 • -

  Molenstraat 79-109

 • -

  Molenstraat 111-237

 • -

  Raadhuisstraat 1001-3005

 • -

  Secr. van Rooijstraat 1001-3004