Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2022

De raad van de gemeente Pekela;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 oktober 2021;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2022

(Verordening lijkbezorgingsrechten 2022)

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

b. algemeen urnengraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen;

c. asbus of aszak: een voorwerp ter berging van as van een overledene;

d. begraafplaatsen: de begraafplaatsen ‘Wedderweg’ en ‘H.B. Hulsmanstraat’;

e. buitengewone uren: uren, niet zijnde normale uren;

f. enkeldiep graf: een graf waar ten hoogste één lijk of twee asbussen kunnen worden bijgezet;

g. gedenkplaats: een plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het recht is verleend om overledenen te gedenken;

h. graf: een zandgraf of een keldergraf;

i. grafbedekking: gedenkteken of grafbeplanting op een graf;

j. grafkelder: een betonnen of gemetselde constructie waarin een of meerdere lijken worden begraven of asbussen worden bijgezet;

k. normale uren: uren op werkdagen, niet zijnde algemeen erkende of daarmee gelijkgestelde feestdagen in de zin van artikel 3 van de Algemene termijnenwet, van 09:00 uur tot 15:00 uur;

l. particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

- het doen begraven en begraven houden van lijken;

- het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

- het doen verstrooien van as;

m. particulier urnengraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

- het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

- het doen verstrooien van as;

n. particuliere urnennis: een nis waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

o. urn: een voorwerp ter berging van een of meerdere asbussen;

p. verstrooiingsplaats: een plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het recht is verleend om daarop as te doen verstrooien.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Vrijstellingen

De rechten worden niet geheven voor:

a. het lichten van een lijk of asbus op rechterlijk gezag;

b. het begraven van doodgeboren kinderen of van overleden zuigelingen die met de overleden moeder in één kist worden begraven.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

1. De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

2. Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 7 Wijze van heffing

De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving van het gevorderde bedrag, welke schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige wordt toegezonden of uitgereikt.

Artikel 8 Termijnen van betaling

1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen 30 dagen na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Restitutie en naheffing

1. De rechthebbende welke schriftelijk afstand doet ten behoeve van de gemeente van het recht zoals opgenomen in hoofdstuk 1 en 2 van de bij deze verordening behorende tarieventabel ontvangt daartoe restitutie. De grondslag van de restitutie is het oorspronkelijk betaalde recht. Er vindt alleen restitutie plaats na rato over de nog resterende gehele jaren. Bij een grafrecht dat is uitgegeven voor onbepaalde tijd wordt bij de berekening van de restitutie gerekend met een fictieve uitgifteduur van honderd jaar.

2. Restitutie als bedoeld in lid 1 van dit artikel is voor het particulier graf, kindergraf, urnengraf of familiegraf alleen mogelijk wanneer nog geen bijzetting heeft plaatsgevonden en/of geen monument op het graf geplaatst is.

Artikel 11 Nadere regels door de raad

In de geldende beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Pekela zijn door de raad nadere regels voor het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Pekela gegeven.

Artikel 12 Overgangsrecht

De ‘Verordening lijkbezorgingsrechten 2021’ van 10 november 2020, wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2022, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 14 Inwerkingtreding

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2022.

2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

Artikel 15 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: “Verordening lijkbezorgingsrechten 2022”.

Nummer 2021R0080e

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 9 november 2021,

voorzitter,

J. Kuin

griffier,

S. Kromkamp

Tarieventabel behorende bij de "Verordening lijkbezorgingsrechten 2022" Pekela

Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten

1.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf wordt per grafruimte geheven:

1.1.1

Voor een enkel graf voor een periode van 30 jaar

€ 2.536,00

1.1.2

Voor een dubbelgraf voor een periode van 30 jaar

€ 3.636,00

1.1.3

Voor een kindergraf voor een kind beneden 1 jaar voor 30 jaar

€ 717,00

1.1.4

Voor een kindergraf voor een kind beneden 12 jaar voor 30 jaar

€ 1.323,00

1.2

Voor een urnengraf voor een periode van 30 jaar

€ 2.039,00

1.3.1

Voor een urnennis voor een periode van 10 jaar

€ 747,00

1.3.2

Voor een urnennis voor een periode van 20 jaar

€ 1.385,00

Hoofdstuk 2 Verlengen grafrechten

2.1

Voor het verlengen van het uitsluitend recht op een graf wordt geheven:

2.1.1

Voor een enkel graf voor een periode van 5 jaar

€ 459,00

2.1.2

Voor een enkel graf voor een periode van 10 jaar

€ 908,00

2.1.1

Voor een dubbel graf voor een periode van 5 jaar

€ 636,00

2.1.2

Voor een dubbel graf voor een periode van 10 jaar

€ 1.060,00

2.1.3

Voor een kindergraf voor een kind beneden 1 jaar voor 5 jaar

€ 157,00

2.1.4

Voor een kindergraf voor een kind beneden 1 jaar voor 10 jaar

€ 314,00

2.1.5

Voor een kindergraf voor een kind beneden 12 jaar voor 5 jaar

€ 257,00

2.1.6

Voor een kindergraf voor een kind beneden 12 jaar voor 10 jaar

€ 515,00

2.2

Voor het verlengen van het uitsluitend recht op een urnengraf wordt geheven:

2.2.1

Voor een periode van 5 jaar:

€ 376,00

2.2.2

voor een periode van 10 jaar:

€ 753,00

2.3

Voor het verlengen van het uitsluitend recht op een urnennis wordt geheven:

2.3.1

voor een periode van 5 jaar:

€ 432,00

2.3.2

voor een periode van 10 jaar:

€ 865,00

Hoofdstuk 3 Begraven

3.1

Voor het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder wordt op normale uren, als bedoeld in artikel 1 onder k, geheven:

€ 256,00

3.2

Voor het begraven van een lijk van een kind beneden 1 jaar wordt op normale uren, als bedoeld in artikel 1 onder k, geheven:

€ 63,00

3.3

Voor het begraven van een lijk van een kind beneden 12 jaar wordt op normale uren, als bedoeld in artikel 1 onder k, geheven:

€ 126,00

3.4

Voor het begraven op buitengewone uren, als bedoeld in artikel 1 onder e, wordt het recht, bedoeld in 3.1, 3.2 en 3.3 verhoogd met:

€ 102,00

Hoofdstuk 4 Bijzetten van asbussen en urnen

4.1

Voor het bijzetten van een asbus of urn in een particulier graf, particulier urnengraf of urnennis op normale uren, als bedoeld in artikel 1 onder k, wordt geheven:

€ 109,00

4.1.1

voor het bijzetten van één asbus of urn:

€ 112,00

4.1.2

voor het gelijktijdig bijzetten van een extra asbus of urn, per extra asbus of urn:

€ 65,00

4.2

Voor het bijzetten van een asbus of urn op buitengewone uren, als bedoeld in artikel 1 onder e, wordt het recht, bedoeld in 4.1, verhoogd met:

€ 227,00

Hoofdstuk 5 Verstrooien van as

5.1

Voor het verstrooien van as op een verstrooiingsplaats wordt op normale uren, als bedoeld in artikel 1 onder k, geheven:

5.1.1

voor het verstrooien van as uit één asbus of urn:

€ 257,00

5.1.2

voor het verstrooien van as uit een extra asbus of urn, per extra asbus of urn:

€ 196,00

5.2

Voor het verstrooien van as op buitengewone uren, als bedoeld in artikel 1 onder e, wordt het recht, bedoeld in 5.1, verhoogd met:

€ 196,00

5.3

Voor het plaatsen van een herinneringsplaatje wordt geheven:

€ 65,00

Hoofdstuk 6 Grafbedekking

6.1

Voor het afgeven van een vergunning terzake het plaatsen of vernieuwen van een grafkelder, bedoeld in de artikel 16 van de geldende beheersverordening begraafplaatsen gemeente Pekela, wordt geheven:

€ 316,00

6.1.1

Voor het afgeven van een vergunning terzake het plaatsen of vernieuwen van een gedenkteken, bedoeld in de artikel 19 van de geldende beheersverordening begraafplaatsen gemeente Pekela, wordt per gedenkteken geheven:

€ 226,00

6.1.2

Voor het afgeven van een vergunning terzake het plaatsen of vernieuwen van een afsluitsteen, bedoeld in de artikel 19 van de geldende beheersverordening begraafplaatsen gemeente Pekela , wordt geheven:

€ 226,00

Hoofdstuk 7 Lijkschouwing

7.1

Voor het schouwen van een lijk door een gemeentelijke lijkschouwer wordt geheven:

€ 228,00

Hoofdstuk 8 Opgraven of ruimen

Tarieven door het externe bedrijf in rekening gebracht

8.1

Voor het opgraven van een lijk wordt door het ruimingsbedrijf het op dat moment geldende tarief in rekening wordt gebracht.

Tarief dat het externe bedrijf bij de aanvrager in rekening wordt gebracht

8.2

Voor het na opgraven weer begraven in hetzelfde of in een ander graf wordt door het ruimingsbedrijf het op dat moment geldende tarief in rekening wordt gebracht.

Tarief dat het externe bedrijf bij de aanvrager in rekening wordt gebracht

8.3

Voor het ruimen van een graf op verzoek van de belanghebbende wordt door het externe bedrijf het op dat moment geldende tarief in rekening wordt gebracht.

Tarief dat het externe bedrijf bij de aanvrager in rekening wordt gebracht

Tarieven door de gemeente geheven

8.4

Voor het opgraven van een asbus wordt geheven:

€ 424,00

8.5

Voor het verwijderen van een asbus wordt geheven:

€ 106,00

8.6

Naast het tarief dat het externe bedrijf zelfstandig in rekening brengt, wordt vanwege de werkzaamheden die de gemeente uitvoert, zoals opgesomd in artikel 6 van de geldende beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Pekela, door de gemeente geheven:

€ 432,00

Behoort bij het raadsbesluit van 9 november 2021,

De griffier,

S. Kromkamp