Regeling vervallen per 01-01-2023

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten gemeente Westerwolde 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m 31-12-2022

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten gemeente Westerwolde 2022

De raad van de gemeente Westerwolde;

op voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 2 november 2021, no.Z/21/137120/DV.21-334, afdeling Ruimte;

besluit:

vast te stellen de:

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LIJKBEZORGINGSRECHTEN WESTERWOLDE 2022

Artikel 1 Begripsomschrijving

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  begraafplaatsen: gemeentelijke begraafplaatsen, te weten in Vlagtwedde, Bourtange, Sellingerbeetse, Sellingen, Ter Apelkanaal, Ter Apel (Kapelweg), Ter Apel (Poortweg), Oudeschans (Het Bastion), Veelerveen en Wedde;

 • b.

  rechthebbende: degene, aan wie het uitsluitend recht tot het doen begraven of doen of te doen bijzetten van asbussen in een graf is verleend, of die dat recht door overboeking heeft verkregen;

 • c.

  particulier graf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • 1.

   het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • 2.

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen.

 • d.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer, waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

 • e.

  particulier kindergraf: een graf in een bepaald gedeelte van de gemeentelijke begraafplaatsen, waarvoor aan een natuurlijk- of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend om daarin overleden kinderen tot 12 jaar te doen begraven;

 • f.

  particuliere urnennis: een nis, waarvoor voor een bepaalde tijd het recht is verkregen tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen of urnen;

 • g.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • h.

  urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;

 • i.

  verstrooiingsplaats: een permanent daartoe bestemd terrein, waarop as wordt verstrooid;

 • j.

  naamplaatje: een herdenkingsplaatje met gegevens van een overledene, waarvan as is verstrooid op de verstrooiingsplaats aan de Poortweg te Ter Apel;

 • k.

  particulier urnengraf: een graf, urnenkelder daaronder begrepen, waarvoor voor bepaalde tijd het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaatsen en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaatsen.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1. De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, zoals in deze verordening vermeld.

 • 2. Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in deze verordening genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 5 Belastingjaar

Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 6 Wijze van heffing

 • 1. De rechten worden, behoudens het bepaalde in lid 2, geheven bij middels een gedagtekende, schriftelijke kennisgeving.

 • 2. De rechten bedoeld in artikel 19, lid 1, worden geheven bij wege van aanslag.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang voor de jaarlijks verschuldigde rechten

 • 1. De onderhoudsrechten, als bedoeld in artikel 19, lid 1, zijn verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt zijn de rechten bedoeld in artikel 19, lid 1, verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor de rechten bedoeld in artikel 19, lid 1, voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld voor de overige rechten

Andere rechten als die bedoeld in artikel 19, lid 1, zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 9 Termijn van betaling

 • 1. afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald:

  • a.

   ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6, lid 1, wordt toegezonden binnen 2 weken na de dagtekening van de kennisgeving.

  • b.

   Ingeval de heffing geschiedt bij wege van aanslag bedoeld in artikel 6, lid 2, in één termijn, welke vervalt op de laatste dag van de maand volgende op die welke in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen. Bij vordering lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

 • 3. Kwijtschelding van de in artikel 2 bedoelde rechten wordt niet verleend.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

Artikel 11 Begraven of bijzetten van asbussen; ruimen van graven of opgraven van lijken

 • 1. Voor het openen en sluiten van een graf wordt het volgende recht geheven voor het lijk van:

  • a.

   een persoon van 12 jaar en ouder € 840,--;

  • b.

   een kind tot 12 jaar € 270,--.

  Het recht wordt verhoogd met € 400,-- indien op verzoek van rechthebbende de reeds aanwezige stoffelijke resten dieper begraven moeten worden middels schudden en samenvoegen van een graf.

 • 2. Voor het plaatsen van een grafkelder in een graf, waarin wordt begraven, wordt een recht geheven van:

  • a.

   een persoon van 12 jaar en ouder € 840,--;

  • b.

   een kind tot 12 jaar € 270,--.

 • 3. Voor het plaatsen van een grafkelder in een graf, waarin nog niet wordt begraven, een zogenaamde gereserveerd graf, wordt een recht geheven van € 583,--.

 • 4. Geen recht wordt geheven voor het begraven van doodgeboren kinderen of overleden kinderen beneden de leeftijd van een maand, die in een kist, c.q. ander omhulsel tegelijk met de overleden moeder worden begraven.

 • 5. Voor het begraven van doodgeboren kinderen of van overleden kinderen beneden de leeftijd van één maand, die in één kist, c.q. ander omhulsel worden begraven, wordt het recht slechts eenmaal geheven.

 • 6. Voor het openen en sluiten van een particulier graf om daarin een asbus te doen bijzetten wordt een recht geheven van € 200,--.

 • 7. Indien in het graf bedoeld in artikel 11, lid 6 plaatsing van een urnenkelder wordt verlangd, dan wordt dit verzorgd door een specialistische partij met doorbelasting van de volledige kosten aan de rechthebbende.

 • 8. Voor het opgraven van een asbus, bijgezet in een particulier graf, dan wel in een particulier urnengraf, wordt een recht geheven van € 420,--.

 • 9. Indien een aparte handeling nodig is voor het opgraven van een lijk op aanvraag van de rechthebbende bedraagt het recht voor elk lijk € 1.200,--, het schudden en samenvoegen van een graf kost € 400,--.

 • 10. Voor het herbegraven van stoffelijke resten uit het ene graf naar een ander particulier graf op een van de gemeentelijke begrafplaatsen, zoals genoemd in artikel 1a., bedraagt het recht indien het betreft:

  • a.

   een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder € 840,--;

  • b.

   een lijk van een kind tot 12 jaar € 270,--.

 • 11. De rechten bedoeld in artikel 11, lid 1 worden verhoogd:

  • a.

   met € 142,-- per graf voor het begraven op “buitengewone uren”;

  • b.

   met € 180,-- per graf indien het sluiten van graven dient te gebeuren op de zaterdag;

  • c.

   met € 355,-- per graf indien het openen en sluiten van graven dient te gebeuren op de zaterdag.

 • 12. Voor het begrip "buitengewone uren" wordt verwezen naar artikel 20 van de "Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Westerwolde 2018.

Artikel 12 Uitsluitend recht op een graf

 • 1. Onverminderd de rechten bedoeld in artikel 11, wordt voor het verkrijgen van het uitsluitend recht op een graf geheven:

  • a.

   voor een particulier graf voor de tijd van 10 jaar € 615,--;

  • b.

   voor een particulier graf voor de tijd van 20 jaar € 1.225,--;

  • c.

   voor een particulier graf voor de tijd van 30 jaar € 1.840,--;

  • d.

   voor een particulier kindergraf voor de tijd van 10 jaar € 245,--;

  • e.

   voor een particulier kindergraf voor de tijd van 20 jaar € 489,--;

  • f.

   voor een particulier kindergraf voor een tijd van 30 jaar € 691,--.

 • 2. Voor het verlengen van het uitsluitend recht op een particulier graf met een periode van 10 jaar wordt een recht geheven van:

  • a.

   indien het betreft een recht als bedoeld in artikel 12, lid 1, sub a, b en c € 615,--;

  • b.

   indien het betreft een recht als bedoeld in artikel 12, lid 1, sub d, e en f € 245,--.

Artikel 12a Algemeen graf

Onverminderd de rechten bedoeld in artikel 11, lid 1, wordt voor het gelegenheid geven tot het doen begraven en begraven houden van een lijk in een algemeen graf voor de tijd van 10 jaar, een recht geheven van € 840,--.

Artikel 13 Bijzetten van asbussen

 • 1. Voor het openen en sluiten van een particulier urnengraf of particlier urnennis wordt een recht geheven van € 200,--.

 • 2. Indien in het urnengraf bedoeld in artikel 13 lid 1 plaatsing van een urnenkelder wordt verlangd, dan wordt dit verzorgd door een specialistische partij met doorbelasting van de volledige kosten aan de rechthebbende.

 • 3. Voor het bijzetten van een asbus in een particulier urnengraf of urnennis wordt een recht geheven van € 200,--.

 • 4. De gemeente neemt geen asbussen in bewaring.

Artikel 13a Uitsluitend recht op een particuliere urnennis

 • 1. Voor één plaats in de urnenzuil voor een periode van 10 jaar, wordt een recht geheven van € 505,--.

 • 2. Voor één plaats in de urnenzuil voor een periode van 20 jaar, wordt een recht geheven van € 1.008,--.

 • 3. Voor één plaats in de urnenzuil voor een periode van 30 jaar, wordt een recht geheven van € 1.510,--.

 • 4. Voor het verlengen met een periode van 10 jaar € 505,--.

Artikel 14 Uitsluitend recht op een particulier urnengraf

Onverminderd de rechten bedoeld in artikel 13, lid 1, wordt voor het verkrijgen van het uitsluitend recht op een urnengraf voor het doen bijzetten van asbussen geheven:

 • a.

  Voor een particulier urnengraf voor de tijd van 10 jaar € 265,--;

 • b.

  Voor een particulier urnengraf voor de tijd van 20 jaar € 525,--;

 • c.

  Voor een particulier urnengraf voor de tijd van 30 jaar € 790,--;

 • d.

  Voor het verlengen met een periode van 10 jaar € 265,--.

Artikel 15 Verstrooien inhoud asbus

Voor het verstrooien van de inhoud van een asbus op een verstrooiingsplaats op de begraafplaats aan de Poortweg te Ter Apel wordt een recht geheven van € 200,--.

Artikel 16 Aanbrengen naamplaatje

 • 1. Voor het afgeven en aanbrengen van een naamplaatje op de daarvoor bestemde bevestigingsplaats op de begraafplaats aan de Poortweg te Ter Apel wordt voor de tijd van 20 jaar een recht geheven van € 265,--.

 • 2. Voor het verlengen van de onder 1 genoemde periode met 10 jaar wordt een recht geheven van € 155.

Artikel 17 Inschrijven, overboeken, c.q. vernieuwen

 • 1. Per inschrijving en/of overboeking in het daartoe bestemde register, alsmede voor het vernieuwen van een zgn. eigendomsbewijs, wordt voor iedere inschrijving en/of overboeking een recht geheven van € 18,--.

Artikel 18 Grafvergunningen

Voor het afgeven van een vergunning voor het plaatsen of wijzigen van een gedenkteken of kruis, een zerk of grafsteen wordt het recht van € 157,-- geheven.

Artikel 19 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. De "Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Westerwolde 2020”, vastgesteld bij raadsbesluit van 18 december 2019, no. 8F wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3. In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de rechten in die periode plaatsvindt.

 • 4. De datum van ingang van heffing is 1 januari 2022.

 • 5. Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Westerwolde 2022”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering d.d. 15 december 2021

De raad voornoemd

De griffier,

De voorzitter,