Regeling vervallen per 01-01-2023

Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m 31-12-2022

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2022

De raad van de gemeente Gooise Meren;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders met nummer 2333343;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de

Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de volgende verordening:

‘Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2022’.

Artikel 1 Definities

 • 1. In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   Begraafplaats(en):

   • -

    de begraafplaats ‘Nieuw-Valkeveen’, Valkeveenselaan 58 te Naarden;

   • -

    de natuurbegraafplaats ‘Nieuw-Valkeveen’, Valkeveenselaan 58 te Naarden;

   • -

    de ‘Oude Begraafplaats Naarden’, Amersfoortsestraatweg 27 A PRT te Bussum;

   • -

    de algemene begraafplaats Bussum, Nieuwe Hilversumseweg 70 te Bussum;

   • -

    de oude R.K. begraafplaats Bussum, Nieuwe Hilversumseweg 55 te Bussum;

   • -

    de nieuwe R.K. begraafplaats Bussum, Struikheiweg 1 te Bussum;

   • -

    de algemene begraafplaats Muiden, Weesperweg 2A te Muiden;

   • -

    de algemene begraafplaats Muiderberg, Badlaan 26 te Muiderberg;

  • b.

   graf: een zandgraf of een keldergraf;

  • c.

   asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

  • d.

   urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;

  • e.

   foetus: een menselijke vrucht die na een zwangerschapsduur van minder dan 24 weken is geboren.

  • f.

   grafkelder: een betonnen of gemetselde constructie waarin een of meerdere lijken worden begraven of asbussen worden bijgezet; grafkelders kunnen onderdeel zijn van een bovengrondse muur of wand;

  • g.

   particulier graf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

   • -

    het doen begraven en begraven houden van lijken;

   • -

    het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

   • -

    het doen verstrooien van as;

  • h.

   particulier natuurgraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen begraven en begraven houden van een lijk in een natuurlijk afbreekbaar lijkomhulsel;

  • i.

   algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

  • j.

   particulier kindergraf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

   • -

    het doen begraven en begraven houden van lijken van overleden kinderen tot de leeftijd van 12 jaar;

   • -

    het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen van overblijfselen van overleden kinderen tot de leeftijd van 12 jaar;

   • -

    het doen verstrooien van as van overleden kinderen tot de leeftijd van 12 jaar;

  • k.

   algemeen kindergraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van een lijk van een kind tot de leeftijd van 6 jaar;

  • l.

   particulier urnengraf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

   • -

    het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

   • -

    het doen verstrooien van as;

  • m.

   particuliere urnennis: een nis waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • n.

   verstrooiingsplaats: een plaats waarop as wordt verstrooid;

  • o.

   grafbedekking: gedenkteken of grafbeplanting op een graf, gedenkplaats of verstrooiingsplaats;

  • p.

   gewone uren: op maandag tot en met vrijdag dagelijks van 9.00 uur tot 15.00 uur, een en ander voor zover genoemde tijdstippen niet vallen op algemeen erkende feestdagen;

  • q.

   buitengewone uren: op maandag tot en met vrijdag na 15.00 uur en op zaterdagen van 9.00 uur tot 15.00 uur, een en ander voor zover genoemde tijdstippen niet vallen op algemeen erkende feestdagen;

  • r.

   aula: de aula gelegen op de begraafplaats ‘Nieuw-Valkeveen’ te Naarden en de aula gelegen op de algemene begraafplaats te Bussum;

  • s.

   ceremonieplaats: een plaats op de natuurbegraafplaats ‘Nieuw-Valkeveen’ te Naarden die in de zomermaanden overdekt is

  • t.

   particuliere gedenkplaats: een plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend om overledenen te gedenken.

 • 2. Voor de toepassing van deze verordening wordt:

  • a.

   het stoffelijk overschot na crematie aangemerkt als een lijk;

  • b.

   het plaatsen of bijzetten van een urn aangemerkt als begraven;

  • c.

   het ondergronds verwerken van as zonder asbus/urn wordt aangemerkt als begraven;

  • d.

   een urnengraf aangemerkt als een graf.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaatsen en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaatsen.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie

de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Gehele en gedeeltelijke vrijstellingen

De rechten worden niet geheven voor:

 • a.

  het opgraven van een lijk op rechterlijk gezag;

 • b.

  het lichten van een asbus op rechterlijk gezag;

 • c.

  het begraven van een lijk van een doodgeboren kind of kort na de geboorte overleden kind, dat tegelijk met het lijk van de kort na de bevalling overleden moeder in één graf wordt begraven.

 • d.

  het verlenen van een monumentenvergunning of restauratievergunning aan een stichting die middels een convenant of overeenkomst verbonden is aan de begraafplaats.

De rechten worden niet volledig geheven voor:

 • e.

  het tegelijkertijd bijzetten van twee asbussen;

 • f.

  het tegelijkertijd begraven van 2 kisten;

 • g.

  het tegelijkertijd begraven van 1 kist en 1 asbus;

 • h.

  het onderhoud van oorlogsgraven;

 • i.

  het begraven van gemeentewege.

In de onder e, f en g genoemde gevallen wordt het laagste tarief van de leges met 50% verminderd.

In het onder h en i genoemde gevallen wordt het tarief met 50% verminderd.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1. De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabellen.

 • 2. Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabellen genoemde eenheid voor een volle eenheid gerekend.

Artikel 6 Belastingjaar

 • 1. Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

 • 2. Met betrekking tot de rechten genoemd in hoofdstuk 8 van de tarieventabel inzake alle begraafplaatsen van Gooise Meren behoudens de Oude Begraafplaats Naarden is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

Artikel 7 Wijze van heffing

 • 1. De onderhoudsrechten, bedoeld in hoofdstuk 5 van de tarieventabel inzake alle begraafplaatsen van Gooise Meren behoudens de Oude Begraafplaats Naarden, worden geheven bij wege van aanslag.

 • 2. Andere rechten als die bedoeld in hoofdstuk5 van de in het vorige lid genoemde tarieventabel worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang voor de jaarlijks verschuldigde rechten

 • 1. De onderhoudsrechten, als bedoeld in hoofdstuk 5 van de tarieventabel inzake alle begraafplaatsen van Gooise Meren behoudens de Oude Begraafplaats Naarden zijn verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt zijn de rechten bedoeld in artikel 5 van de tarieventabel inzake alle begraafplaatsen van Gooise Meren behoudens de Oude Begraafplaats Naarden verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor de rechten bedoeld in hoofdstuk 5 van de tarieventabel inzake alle begraafplaatsen van Gooise Meren behoudens de Oude Begraafplaats Naarden voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven, tenzij het bedrag van de ontheffing minder bedraagt dan € 10,00.

Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld voor de overige rechten

Andere rechten dan die bedoeld in hoofdstuk 5 van de tarieventabel inzake alle begraafplaatsen van Gooise Meren behoudens de Oude Begraafplaats Naarden zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 10 Termijnen van betaling

 • 1. De aanslagen voor de onderhoudsrechten als bedoeld in hoofdstuk 5 van de tarieventabel inzake alle begraafplaatsen van Gooise Meren behoudens de Oude Begraafplaats Naarden moeten worden betaald uiterlijk zes weken na de dagtekening van het aanslagbiljet.

 • 2. In afwijking van het eerste lid, geldt, in geval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het bedrag daarvan, meer is dan € 80,-- doch minder is dan € 5.000,-- en zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso van de betaalrekening van de belastingplichtige kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in acht gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens een maand later. Eventuele afrondingsverschillen moeten in de laatste termijn worden betaald.

 • 3. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de andere rechten dan genoemd in het eerste lid van dit artikel worden betaald binnen één maand na de schriftelijke kennisgeving.

 • 4. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 11 Kwijtschelding

Bij de invordering van de rechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 12 Overgangsrecht

De Verordening lijkbezorgingsrechten 2021, vastgesteld door de raad van de gemeente Gooise Meren op 9 december 2020, en de 1e wijziging van de Verordening lijkbezorgingsrechten 2021, vastgesteld door de raad van de gemeente Gooise Meren op 7 juli 2021, worden ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2022.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald: ‘Verordening lijkbezorgingsrechten 2022’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de gemeente Gooise Meren, gehouden op 15 december 2021.

de voorzitter,

de griffier,

Bijlage 1: Tarieventabel behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten 2022inzake alle begraafplaatsen van Gooise Meren behoudens Oude Begraafplaats Naarden

Hoofdstuk

Omschrijving

Eenheid

Tarief

1.

Begraven

1.1

Het bijzetten van een lijk in een algemene grafkelder

per bijzetting

€ 750

1.2

Het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder

per begraving

€ 1.200

1.3

Als nr. 1.2, indien het betreft de begraving van het lijk van een foetus in een foetusgraf

per begraving

€ 135

1.4

Als nr. 1.2, indien het betreft de begraving van het lijk van een kind beneden één jaar of van een levenloos geboren kind

per begraving

€ 265

1.5

Als nr. 1.2, indien het betreft de begraving van het lijk van een kind beneden twaalf jaar

per begraving

€ 530

Voor het begraven van lijken op buitengewone uren, worden de in 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 en 1.5 genoemde bedragen verhoogd met 50% en op zon- en feestdagen verhoogd met 100%.

per begraving

1.6

Voor het verstrooien van as

per asbus

€ 185

1.7

Het begraven of bijzetten van een asbus of urn

per gebeurtenis

€ 215

1.8

Het uitzoeken van een graf (max. 2 uur)

per gebeurtenis

€ 83

2.

Rechten voor graven

De verlening van het recht lijken in een bepaald graf te doen begraven bedraagt:

2.1.1

Voor het reserveren van een asbestemming voor 5 jaar

per reservering

€ 135

2.1.2

Voor het reserveren van een graf voor een periode van 5 jaar

per reservering

€ 270

2.1.3

Voor iedere 5-jarige verlenging van de reservering

per verlenging

€ 54

Algemeen keldergraf:

2.2

Voor een periode van 10 jaar

per uitgifte

€ 350

Particulier (kelder)graf (Bussum/Muiden/Muiderberg):

2.3.1

Voor de uitgifte van het graf (max. 50 jaar)

per 10 jaar

€ 865

2.3.2

Voor iedere verlenging (max. 20 jaar)

per 5 jaar

€ 430

(Tarief voor een tussentijdse verlenging is € 86 per jaar)

Particulier graf (Naarden):

2.4.1

Voor de uitgifte en voor het begraven van 3 lijken (max. 50 jaar)

per 10 jaar

€ 1.250

2.4.2

Voor iedere verlenging (max. 20 jaar)

per 5 jaar

€ 625

(Tarief voor een tussentijdse verlenging is € 125 per jaar)

Particulier dubbel graf (Naarden):

2.5.1

Voor de uitgifte en voor het begraven van 6 lijken (max. 50 jaar)

per 10 jaar

€ 2.700

2.5.2

Voor iedere verlenging (max. 20 jaar)

per 5 jaar

€ 1.350

(Tarief voor een tussentijdse verlenging is € 270 per jaar)

Particulier dubbel graf (Bussum):

2.6.1

Voor de uitgifte en voor het begraven van 6 lijken (max. 50 jaar)

per 10 jaar

€ 1.835

2.6.2

Voor iedere verlenging (max. 20 jaar)

per 5 jaar

€ 917

(Tarief voor een tussentijdse verlenging is € 183 per jaar)

2.7.1

Natuurgraf (Naarden)

Voor de uitgifte en voor het begraven van 1 lijk (50 jaar)

per uitgifte

€ 5.000

Particulier kinder-urnengraf/Foetusgraf:

2.8.1

Voor de uitgifte (max. 50 jaar)

per 10 jaar

€ 220

2.8.2

Voor iedere verlenging (max. 20 jaar)

per 5 jaar

€ 110

Particulier kindergraf

2.9.1

Voor de uitgifte (max 50 jaar)

per 10 jaar

€ 450

2.9.2

Voor iedere verlenging (max 20 jaar)

per 5 jaar

€ 225

3.

Rechten voor asbestemmingen

De verlening van het recht asbussen/urnen in een bepaald graf te doen begraven/bijzetten bedraagt:

Particulier urnengraf/urnennis/urnenkelder/urnentuin:

3.1.1

Voor een periode van 10 jaar

per uitgifte

€ 415

3.1.2

Voor een extra periode van 5 jaar (totaal max. 20 jaar)

per 5 jaar

€ 200

3.1.3

Voor iedere verlenging (max. 20 jaar)

per 5 jaar

€ 200

Urnenzuil:

3.2

Gebruiksrecht voor een periode van 10 jaar

per gebruiksrecht

€ 500

4.

Grafbedekking

4.1.1

Voor het afgeven van een vergunning tot het aanbrengen of vernieuwen van enige vorm van grafbedekking op een algemeen, particulier, kinder-, urnen-, of keldergraf

per vergunning

€ 110

4.1.2

Voor het afgeven van een vergunning tot het aanbrengen of vernieuwen van enige vorm van grafbedekking op een urnennis

per vergunning

€ 42

4.2.1

Leveren en aanbrengen van een herdenkingsplaatje voor tien jaar

per plaatje

€ 205

4.2.2

Voor iedere 10-jarige verlenging

per verlenging

€ 54

4.3

Leveren en aanbrengen van tijdelijke grafmarkering

per plaatje

€ 35

4.4

Voor het afvoeren van een grafmonument

per grafmonument

€ 162

4.5

Leveren en aanbrengen boomschijf op een natuurgraf

per boomschijf

€ 250

5.

Onderhoudsrechten

5.1

Voor een enkel particulier graf

per jaar

€ 121

5.2

Voor een dubbel graf

per jaar

€ 242

5.3

Voor een algemeen graf

per 10 jaar

€ 450

5.4

Voor een particulier urnengraf/urnennis

per jaar

€ 60

5.5

Voor een particulier kindergraf

per jaar

€ 60

6.

Opgraven en verplaatsen van lijken of overblijfselen daarvan

6.1

Voor het opgraven een lijk (m.u.v. de overblijfselen van een lijk na een crematie) behalve op rechterlijk gezag

a voor het eerste stoffelijk overschot

per gebeurtenis

€ 2.000

a1 voor elk volgende stoffelijk overschot

€ 250

6.2

Voor het opgraven van een lijk (m.u.v. de overblijfselen van een lijk na een crematie) behalve op rechterlijk gezag en het weer begraven van deze overblijfselen in hetzelfde of in een ander graf binnen de grafrusttermijn

per gebeurtenis

€ 4.000

6.3

Voor het herschikken van een graf (gelijktijdig met een begrafenis)

per graf

€ 2.000

6.4

Voor het lichten van een asbus behalve op rechterlijk gezag

per graf

€ 330

6.5

Voor het leveren van een kist t.b.v. een herbegrafenis

per kist

€ 300

7.

Stichten van grafkelders

7.1

Een vergunning tot het inrichten van een grafkelder

per vergunning

€ 220

7.2

Een vergunning tot het overplaatsen van een grafkelder

per vergunning

€ 1.350

8.

Afkoop onderhoudsrechten

De in hoofdstuk 5 bedoelde rechten kunnen onder voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan het college burgemeester en wethouders over een periode van maximaal 20 jaar op de volgende wijze worden afgekocht:

De afkoopsom wordt berekend door vermenigvuldiging van het jaarlijkse tarief met een hierna te noemen factor met dien verstande dat de rechten over het lopende jaar verschuldigd blijven.

 • Aantal jaren waarvoor wordt afgekocht

  Vermenigvuldigingsfactor

   

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

 
 

9.

Overige heffingen

9.1.1

Het gebruik van de aula of het grasveld voor een uitvaartplechtigheid (inclusief max. 1 uur op- en afbouw evt. catering)

per gebeurtenis (max. 1 uur)

€ 250

9.1.2

Het gebruik van de aula zonder uitvaartplechtigheid

per gebeurtenis (max 1 uur)

€ 350

9.1.3

Het gebruik van de aula van 18-22 uur voor een condoleance (alleen beschikbaar stellen aula)

per gebeurtenis

€ 250

9.1.4

Het gebruik van de ceremonieplek (op- en afbouw tbv catering max. 1 uur inclusief)

per gebeurtenis (max 1 uur)

€ 150

9.2

Het gebruik van de aula, ceremonieplek of het grasveld langer dan 1 uur of als de uitvaart in z’n totaliteit langer dan 2 uur in beslag neemt

per halfuur of een gedeelte daarvan

€ 75

9.3

Het gebruik van de livestream-verbinding

per gebeurtenis

€ 35

9.4

Bij niet tijdig annuleren (min. 24 uur voorafgaand) van een reservering van een of meer voorzieningen

per reservering

De kosten van de voorziening

9.5

Voor het uitvoeren van werkzaamheden op de begraafplaatsen die niet tot de reguliere handelingen ten behoeve van een uitvaart behoren

per halfuur of een gedeelte daarvan

€ 40

9.6

Voor het uitvoeren van werkzaamheden door de administratie die niet tot de reguliere handelingen behoren

per halfuur of een gedeelte daarvan

€ 40

9.7

Voor het gebruik van de aula en/of faciliteiten op buitengewone uren, worden de in 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2 en 9.5 genoemde bedragen verhoogd met 50% en op zon- en feestdagen verhoogd met 100%.

per gebeurtenis

 

10.

Teruggaaf

10.1

Als een aanvrager zijn aanvraag tot het verlengen van grafrecht zoals opgenomen in artikel 2.1.3, 2.3.2, 2.4.2, 2.5.2, 2.6.2, 2.8.2, 2.9.2, en 3.1.3 intrekt bestaat aanspraak op teruggave van een deel van de leges. Deze teruggaaf vindt slechts plaats indien de aanvrager het verzoek heeft gedaan binnen 12 maanden na de verlenging van het grafrecht

per heffing

50% van de verschuldigde leges

Een bedrag minder dan € 100 wordt niet teruggegeven.

Bijlage 2: Tarieventabel behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten 2022inzake de Oude Begraafplaats Naarden.

Hoofdstuk

Omschrijving

Eenheid

Tarief

1.

Begraven

1.1

Het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder

per begraving

€ 1.600

1.2

Als onder 1.1, indien het betreft de begraving van het lijk van een kind beneden één jaar of van een levenloos geboren kind

per begraving

€ 800

1.3

Als onder 1.1, indien het betreft de begraving van het lijk van een kind beneden twaalf jaar

per begraving

€ 1.400

1.4

Voor het begraven van lijken op buitengewone uren, worden de onder artikel 1 genoemde bedragen verhoogd met 50% en op zon- en feestdagen met 100%.

per begraving

1.5

Voor het verstrooien van as

per asbus

€ 215

1.6

Het begraven of bijzetten van een asbus of urn in een (urnen)graf

per asbus

€ 310

1.7

Het uitzoeken van een graf (voorafgaand aan een begrafenis, max. 2 uur)

per gebeurtenis

€ 120

2.

Rechten voor graven

 

De verlening van het recht lijken in een bepaald graf te doen begraven bedraagt:

2.1

Voor het reserveren van een graf:

per reservering

€ 270

Voor een periode van 5 jaar

2.2

Voor iedere 5-jarige verlenging

per verlenging

€ 55

Particulier graf:

2.3

Voor een periode van 10 jaar en voor het begraven van 3 lijken

per uitgifte

€ 2.000

Voor een extra periode (totaal max. 50 jaar)

per 10 jaar

€ 1.000

2.4

Voor iedere verlenging (max. 20 jaar)

per 5 jaar

€ 500

(Tarief voor een tussentijdse verlenging is € 100 per jaar)

Particulier dubbel graf:

2.5

Voor een periode van 10 jaar en voor het begraven van 6 lijken

per uitgifte

€ 4.000

Voor een extra periode (totaal max. 50 jaar)

per 10 jaar

€ 2.000

2.6

Voor iedere verlenging (max. 20 jaar)

per 5 jaar

€ 1.000

(Tarief voor een tussentijdse verlenging is € 200 per jaar)

Particulier urnengraf:

2.7

Voor een periode van 10 jaar en max. 6 urnen

per uitgifte

€ 1.250

Voor een extra periode van 5 jaar (totaal max. 25 jaar)

per 5 jaar

€ 625

2.8

Voor iedere verlenging (max. 20 jaar)

per 5 jaar

€ 625

3.

Grafbedekking

3.1

Voor het afgeven van een vergunning tot het aanbrengen, vernieuwen, verplaatsen of verwijderen van enige vorm van grafbedekking op een particulier (urnen)graf

per vergunning

€ 230

3.2

Voor het afgeven van een vergunning tot het restaureren van enige vorm van grafbedekking op een graf

per vergunning

€ 400

3.3

Voor het afgeven van een vergunning tot het aanbrengen van een (extra) naamplaat van beperkte omvang op een bestaand grafmonument

per vergunning

€ 115

3.4

Voor het afvoeren van een grafmonument

per grafmonument

€ 165

4

Opgraven en verplaatsen van lijken of overblijfselen daarvan

4.1

Voor het opgraven een lijk (m.u.v. de overblijfselen van een lijk na een crematie) behalve op rechterlijk gezag

per gebeurtenis

€ 2.000

4.2

Voor het opgraven van een lijk (m.u.v. de overblijfselen van een lijk na een crematie) behalve op rechterlijk gezag en het weer begraven van deze overblijfselen in hetzelfde of in een ander graf

per gebeurtenis

€ 4.000

4.3

Voor het schudden van een graf (gelijktijdig met een begrafenis)

per graf

€ 2.000

4.4

Voor het lichten van een asbus behalve op rechterlijk gezag

per graf

€ 750

4.5

Voor het leveren van een kist t.b.v. een herbegrafenis

per kist

€ 300

5

Overige heffingen

 
 

5.1

Indien de uitvaartplechtigheid langer dan 2 uur in beslag neemt.

per halfuur of een gedeelte daarvan

€ 55

5.2

Bij niet tijdig annuleren (min.24 uur voorafgaand) van een reservering van een of meer voorzieningen

per reservering

De kosten van de voorziening

5.3

Voor het uitvoeren van werkzaamheden op de begraafplaatsen die niet tot de reguliere handelingen ten behoeve van een uitvaart behoren

per halfuur of een gedeelte daarvan

€ 40

5.4

Voor het uitvoeren van werkzaamheden door de administratie die niet tot de reguliere handelingen behoren

per halfuur of een gedeelte daarvan

€ 40

6

Teruggaaf

6.1

Als een aanvrager zijn aanvraag tot het verlengen van grafrecht zoals opgenomen in artikel 2.2, 2.4, 2.6 en 2.8 intrekt bestaat aanspraak op teruggave van een deel van de leges. Deze teruggaaf vindt slechts plaats indien de aanvrager het verzoek heeft gedaan binnen 12 maanden na de verlenging van het grafrecht

per heffing

50% van de verschuldigde leges

Een bedrag minder dan € 100 wordt niet teruggegeven.

Behorende bij raadsbesluit van 15 december 2021.

de voorzitter,

de griffier,