VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LEGES 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Intitulé

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LEGES 2022

De raad van de gemeente Dongen;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 16 november 2021

gelet op artikel 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

BESLUIT:

vast te stellen de:

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LEGES2022

Artikel 1 Definities

 • Deze verordening verstaat onder:

 • dag: de periode van 00.00 tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • maand: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de ne dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam "leges" worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

 • c.

  een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst of van de Nederlandse identiteitskaart, of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • c.

  het in behandeling nemen en het afgeven van verklaringen omtrent inkomen en vermogen;

 • d.

  het in behandeling nemen van een verzoek om subsidie uit de gemeentekas.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

 • 1.

  De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur of een kennisgeving langs elektronische weg. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving of langs elektronische weg aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

 • 2.

  Indien de leges, op het moment van aanvraag van een dienst, niet tot het definitieve bedrag kunnen worden vastgesteld, kan een voorlopige vordering worden opgelegd tot ten hoogste het bedrag waarop de vordering vermoedelijk zal worden vastgesteld.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990, moeten de leges betaald worden ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van het uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving;

  • c.

   langs elektronische weg in het aanvraagproces wordt gedaan onverwijld, dan wel als die mogelijkheid wordt geboden binnen 30 dagen na het indienen van de aanvraag langs elektronische weg;

  • d.

   langs elektronische weg na indiening van de aanvraag wordt gedaan, binnen 30 dagen na dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   Hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 2.

   Hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 3.

   Hoofdstuk 5 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 4.

   Hoofdstuk 8 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11Overgangsrecht

 • 1.

  De ‘Legesverordening Dongen 2021’ vastgesteld bij raadsbesluit van 10 december 2020, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

 • 3. Een in de Tarieventabel, behorende bij de ‘Legesverordening Dongen 2022’ genoemde NEN-norm wordt bekendgemaakt door terinzagelegging op het gemeentehuis.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: ‘Legesverordening Dongen 2022’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 16 december 2021

De raad voornoemd,

Voorzitter Griffier

Drs. M.C. Starmans-Gelijns H.J. Dammingh

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Dongen 2022

Indeling tarieventabel

Titel 1 Algemene dienstverlening 6

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 6

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten 8

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen 9

Hoofdstuk 4 Algemene tarieven 9

Hoofdstuk 5 Overige publiekszaken 10

Hoofdstuk 6 (Vervallen) 11

Hoofdstuk 7 (Vervallen) 11

Hoofdstuk 8 Kansspelen 11

Hoofdstuk 9 Kabels en leidingen 11

Hoofdstuk 10 Verkeer en vervoer 12

Hoofdstuk 11 Leegstandwet 13

Hoofdstuk 12 Kinderopvang 13

Hoofdstuk 13 Diversen 14

Hoofdstuk 14 Extern advies 14

Hoofdstuk 15 Andere activiteiten 14

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning 16

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 16

Hoofdstuk 2 Vooroverleg 17

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning 17

Hoofdstuk 4 Vermindering 25

Hoofdstuk 5 Teruggaaf 26

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning 26

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg wijziging project 27

Hoofdstuk 8 Principeverzoeken 27

Hoofdstuk 9 Bestemmingswijziging zonder activiteiten 27

Hoofdstuk 10 (Extern) advies 28

Hoofdstuk 11 Verordening ruimte en Brabantse Zorgvuldigheidscore Veehouderij 29

Hoofdstuk 12 Vervallen 30

Hoofdstuk 13 Andere activiteiten 30

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn 31

Hoofdstuk 1 Horeca 31

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten 31

Hoofdstuk 3 Seksbedrijven 31

Hoofdstuk 4 Standplaatsvergunning 32

Hoofdstuk 5 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking 32

Hoofdstuk 6 Extern advies 33

Bijlage 1 behorende bij de ‘Verordening op de heffing en invordering van leges 2022’

Normbedragen leges omgevingsvergunning activiteit bouwen Gemeente Dongen 34

Titel 1Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1Burgerlijke stand

Huwelijksvoltrekking of geregistreerd partnerschap

1.1.1

Voor huwelijksvoltrekking of geregistreerd partnerschap in het gemeentehuis is artikel 1.1.1.1 t/m 1.1.1.4 van toepassing.

1.1.1.1

Het tarief bedraagt

voor het voltrekken van een huwelijk of het registreren van een partnerschap, op maandag tot en met donderdag, met uitzondering van maandag en dinsdag om 08.45 uur:

410,40

Voor het voltrekken van een huwelijk of het registreren van een partnerschap, op vrijdag:

593,85

op zaterdag en door burgemeester en wethouders te bepalen dagen, waarop het gemeentehuis voor het publiek is gesloten:

721,60

1.1.1.2

Het tarief bedraagt:

voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk indien daarbij gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal of een andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte, op maandag tot en met donderdag, met uitzondering van maandag en dinsdag om 08.45 uur:

410,40

Voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, op vrijdag:

593,85

op zaterdag en door burgemeester en wethouders te bepalen dagen, waarop het gemeentehuis voor het publiek is gesloten, of daarmede gelijk te stellen dagen:

721,60

1.1.1.3

Het tarief bedraagt voor het door de gemeente beschikbaar stellen van een getuige voor de huwelijksvoltrekking of de registratie van een partnerschap, per getuige:

45,50

1.1.1.4

Voor het voltrekken van een huwelijk of het registreren van een partnerschap, het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk op grond van artikel 1.1.1.1 en 1.1.1.2 zijn geen leges verschuldigd op maandag en dinsdag om 08.45 uur.

1.1.1.5

Voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, indien daarbij geen gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal of geen gebruik gemaakt wordt van een andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte, zijn geen leges verschuldigd.

1.1.1.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een gereserveerde datum voor de huwelijksvoltrekking, registratie van het partnerschap of omzetting van het geregistreerd partnerschap in een huwelijk te annuleren of te wijzigen binnen een periode van [veertien] dagen voorafgaand aan die gereserveerde datum

90,95

1.1.1.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om bij besluit een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand aan te wijzen voor één dag

60,60

1.1.2

Voor huwelijksvoltrekking of registreren van een partnerschap op locaties is artikel 1.1.2.1 t/m 1.1.2.4 van toepassing.

1.1.2.1

Het tarief bedraagt:

Voor het voltrekken van een huwelijk of het registreren van een partnerschap op een eenmalig door het college aangewezen locatie bedraagt het tarief op maandag t/m donderdag

501,35

Voor het voltrekken van een huwelijk of het registreren van een partnerschap op een eenmalig door het college aangewezen locatie bedraagt het tarief op vrijdag

701,35

Voor het voltrekken van een huwelijk of het registreren van een partnerschap op een eenmalig door het college aangewezen locatie bedraagt het tarief op zaterdag

763,20

1.1.2.2

In afwijking van artikel 1.1.2.1 bedraagt het tarief voor het voltrekken van een huwelijk of het registreren van een partnerschap op een eenmalig door het college aangewezen locatie op dagen waarop het gemeentehuis voor het publiek is gesloten (zondag en daarmee gelijk gestelde dagen).

813,20

1.1.2.3

Voor het voltrekken van een huwelijk of het registreren van een partnerschap op een vaste door burgemeester en wethouders aangewezen locatie bedraagt het tarief van maandag tot en met donderdag

359,45

Voor het voltrekken van een huwelijk of het registreren van een partnerschap op een vaste door burgermeester en wethouders aangewezen locatie bedraagt het tarief op vrijdag

519,45

1.1.2.4

In afwijking van artikel 1.1.2.3 bedraagt het tarief voor het voltrekken van een huwelijk of het registreren van een partnerschap op een vaste door burgemeester en wethouders aangewezen locatie op zaterdag waarop het gemeentehuis voor het publiek is gesloten.

556,30

In afwijking van artikel 1.1.2.3 bedraagt het tarief voor het voltrekken van een huwelijk of het registreren van een partnerschap op een vaste door burgemeester en wethouders aangewezen locatie op zondag waarop het gemeentehuis voor het publiek is gesloten.

631,30

Trouw- en/of partnerschapsboekje

1.1.3

Het tarief bedraagt:

1.1.3.1

Voor het verstrekken van een (duplicaat) trouwboekje of partnerschapsboekje:

37,90

1.1.3.2

Voor het verstrekken van een kinderakte of ceremoniële akte:

€7,60

Hoofdstuk 2Reisdocumenten

1.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

1.2.1

van een nationaal paspoort:

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

75,82

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

57,34

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

75,82

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

57,34

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

75,82

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

57,34

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen:

57,34

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

68,53

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

36,98

1.2.5.3

Voor een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon

33,38

1.2.6

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5.2 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van:

51,62

Hoofdstuk 3Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs:

41,60

1.3.2

Het tarief genoemd in 1.3.1 wordt bij een spoedprocedure vermeerderd met een bedrag van (rijkskosten):

34,10

Hoofdstuk 4Algemene tarieven

Algemene bescheiden

1.4.1

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het toezenden van analoge kopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

37,90

1.4.1.1

per pagina op papier van A1-formaat:

16,05

1.4.1.2

per pagina op papier van A2-formaat:

10,30

1.4.1.3

per pagina op papier van A3-formaat:

1,40

1.4.1.4

per pagina op papier van A4-formaat:

1,10

1.4.2

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het toezenden van te maken digitale afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

37,90

1.4.3

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een gewaarmerkt afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

30,35

1.4.4

Indien sprake is van een aanvraag als bedoeld in artikel 1.4.1 en het totale verschuldigde legesbedrag bedraagt minder dan € 47,90, zijn geen leges verschuldigd.

Gemeentearchief

1.4.5

Het tarief bedraagt voor een aanvraag voor het doen van nasporingen in het archief in het gemeentehuis, ongeacht het resultaat van de nasporing, voor het eerste kwartier:

Vermeerderd met:

45,45

1.4.5.1

Het tarief voor ieder daarop volgend kwartier of gedeelte daarvan na voorafgaande prijsopgave:

Vermeerderd met:

22,75

1.4.5.2

De kosten op grond van 1.4.1.1 t/m 1.4.1.4

1.4.6

Indien sprake is van een aanvraag als bedoeld in artikel 1.4.5 en het totale verschuldigde legesbedrag bedraagt minder dan € 55,45, zijn geen leges verschuldigd.

Bodem Informatie Systeem

1.4.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van informatie uit het Bodem Informatie Systeem (BIS), per aanvraag:

233,21

Hoofdstuk 5Overige publiekszaken

Verstrekken van documenten

1.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.5.1.1

Een uittreksel uit de basisregistratie personen:

7,50

1.5.1.2

een bewijs van Nederlanderschap:

12,15

1.5.1.3

een legalisatie van één handtekening:

12,15

1.5.1.4

een verklaring omtrent het gedrag:

41,35

1.5.1.5

een afschrift Persoonslijst:

12,15

1.5.1.6

Een bewijs van in leven:

12,15

1.5.1.7

een verklaring Persoonlijk belang:

19,70

1.5.1.8

Het waarmerken van kopieën:

12,15

Hoofdstuk 6(Vervallen)

Hoofdstuk 7(Vervallen)

Hoofdstuk 8Kansspelen

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

1.8.1.1

Voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

56,50

1.8.1.2

Voor een periode van twaalf maanden voor twee kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat € 56,50 en voor iedere volgende kansspelautomaat € 34,00

90,50

1.8.1.3

Voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van vier jaar.

226,50

1.8.1.4

Voor twee kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode van vier jaar, voor de eerste kansspelautomaat € 226,50 en voor iedere volgende kansspelautomaat € 136,00

362,50

1.8.2

De subonderdelen 1.8.1.1 en 1.8.1.2 zijn van overeenkomstige toepassing, indien de vergunning geldt voor een tijdvak, korter dan twaalf maanden of langer dan twaalf maanden maar ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat de daar genoemde bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd onderscheidenlijk verhoogd worden.

1.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de Kansspelen (loterijvergunning).

68,21

Hoofdstuk 9Kabels en leidingen

1.9.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van een instemming of vergunning, als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren (AVOI), omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden, als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid van de Telecommunicatiewet, per locatie voor een ononderbroken tracé.

1.9.1.1

Indien het betreft tracés vanaf 0 m1 tot 25 m1

83,37

1.9.1.2

Indien het betreft tracés vanaf 25 m1 tot 100 m1

457,78

1.9.1.3

Indien het betreft tracés vanaf 100 m1 tot 500 m1

647,26

1.9.1.4

Indien het tracés betreft vanaf 500 of meer:

voor iedere lengte van 1m1 of een gedeelte daarvan boven de 499m1 wordt het bedrag onder 1.9.1.3 verhoogd met een bedrag van

0,27

1.9.2

Indien met betrekking tot een aanvraag overleg moet plaatsvinden tussen de gemeente, andere beheerders van openbare grond en de netbeheerder van het netwerk en/of andere netbeheerders of belanghebbenden, wordt het in 1.9.1 genoemde bedrag per overleg verhoogd met

197,06

1.9.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding op grond van artikel 4, tweede lid, van de 'AVOI van de gemeente Dongen', met een (gezamenlijke) lengte van minder dan 25 meter of maximaal 10 m2:

83,37

Hoofdstuk 10Verkeer en vervoer

Gehandicaptenparkeerkaart

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.10.1.1

tot het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart, als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (Stb. 1990, 460):

30,70

1.10.1.2

tot het verlengen van een gehandicaptenparkeerkaart, als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (Stb. 1990, 460):

30,70

1.10.1.3

Het bedrag in 1.10.1.1 en 1.10.1.2 wordt verhoogd met de kosten die verband houden met het noodzakelijke medisch onderzoek, zijnde:

127,27

Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.10.2.1

voor een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats

69,97

1.10.2.2

voor het wijzigen van een kenteken van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats

23,30

1.10.2.3

voor het verplaatsen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats

46,61

Ontheffing, vergunning

1.10.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.10.3.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 7.1 van het Voertuigreglement (Stb. 1994, 450):

83,37

1.10.3.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 149 van de Wegenverkeerswet en artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990

90,95

1.10.3.3

voor het wijzigen van een kenteken op een geldende ontheffing

53,05

Hoofdstuk 11Leegstandwet

1.11.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.11.1.1

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

90,95

1.11.1.2

tot het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, negende lid, van de Leegstandwet

90,95

1.11.2

Indien aanvragen als bedoeld in de subonderdelen 1.11.1.1 en 1.11.1.2 gelijktijdig worden ingediend en woonruimten in hetzelfde gebouw, zoals een flat, een school of een kantoor betreffen, worden de in die subonderdelen bedoelde leges slechts eenmaal geheven.

Hoofdstuk 12Kinderopvang

1.12.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor registratie in het Landelijk Register Kinderopvang voor:

1.12.1.1

Het in starten of overnemen van een kindercentrum of gastouderbureau of het bieden van gastouderopvang als bedoeld in artikel 1.45, eerste lid, van de Wet kinderopvang:

Vermeerderd met:

227,38

1.12.1.2

de kosten op grond van artikel 1.14., zijnde de kosten op grond van de tarieven die de GGD hanteert in het jaar dat de inspectie is uitgevoerd.

1.12.2

Indien een aanvraag als bedoeld onder 1.12.1 schriftelijk wordt ingetrokken, voordat deze om advies naar de GGD is gezonden, wordt een teruggaaf verleend van 50% van de ter zake geheven leges.

Hoofdstuk 13Diversen

1.13.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van: een beschikking op aanvraag, van een vergunning of een ontheffing dan wel van elk ander stuk in het persoonlijk belang van de aanvrager opgemaakt, voor zover deze stukken niet in deze tarieventabel dan wel in andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

43,30

1.13.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van een verordening:

34,44

Hoofdstuk 14Extern advies

1.14.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van deze titel bedraagt het advies, indien advies nodig is van een externe instantie of adviseur, het bedrag van de, voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag, aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

1.14.2

Indien een begroting als bedoel in 1.14.1 is uitgebracht wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Hoofdstuk 15Andere activiteiten

1.15.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.15.1.1

tot het verkrijgen van een vergunning voor het aansluiten aan het gemeentelijk riool

121,27

1.15.1.2

tot het verkrijgen van een vergunning voor het aanbrengen van een kabelgoot in de bestaande verharding

136,43

Titel 2Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

2.1.1.1

bouwkosten:

onder bouwkosten wordt verstaan het door of namens het college van burgemeester en wethouders berekende bedrag, gebaseerd op de door hen jaarlijks vast te stellen en te publiceren lijst van strekkende, vierkante of kubieke meterprijzen, (zie bijlage 1: eenheidsprijzen) allen inclusief btw, waarbij het volgende geldt:

in het geval voor een bouwwerk of bouwwerkzaamheid geen meterprijs is bepaald, worden de bouwkosten door of namens hen geraamd;

de te bepalen bouwkosten dienen zo goed mogelijk de landelijk gehanteerde normbedragen te benaderen, waarbij rekening wordt gehouden met de marktsituatie in de regio;

in het geval van zelfwerkzaamheid, het toepassen van gebruikte materialen of dergelijke wordt niet gekort op de bepaling van bovengenoemde bouwkosten.

2.1.1.2

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

2.1.1.3

Gebruiksoppervlakte: Gebruiksoppervlakte als bedoeld in de NEN norm 2580

2.1.1.4

Vooroverleg: vooroverleg is het overleg met als doel het verkrijgen van een volledige en juiste (ontvankelijke) aanvraag, het verschaffen van duidelijkheid met betrekking tot de te volgen procedure en of het voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is. De noodzakelijke toetsingen die hier onderdeel van uit maken zijn de ontvankelijkheids-, bestemmingsplan- en de welstandstoets.

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

2.1.4

De in deze titel voorkomende tarieven zijn onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van deze titel indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten.

Hoofdstuk 2Vooroverleg

2.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

2.2.1.1

om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is, waarbij de bouwkosten kleiner of gelijk zijn aan € 100.000.

272,85

2.2.1.2

om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is, waarbij de bouwkosten groter zijn dan € 100.000 en kleiner of gelijk aan € 500.000.

363,80

2.1.1.3

om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is, waarbij de bouwkosten groter zijn dan € 500.000.

545,70

2.2.2

voor ieder volgend vooroverleg dat aansluitend plaatsvindt op de aanvraag als bedoeld in artikel 2.1.1, de van toepassing zijnde kosten zoals opgenomen in artikel 2.2.1.1 t/m 2.1.1.3.

2.2.3

Indien na het in behandeling nemen van een aanvraag om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is blijkt, dat voor het oprichten van het bouwwerk geen vergunning is benodigd, bedraagt het tarief:

151,58

Hoofdstuk 3Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

2.3.1

Bouwactiviteiten

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.1.1.1

Indien de bouwkosten kleiner of gelijk zijn aan € 100.000: 2,48% berekend over elk heel bedrag van € 50 met een minimumtarief van € 60,00

2.3.1.1.2

Indien de bouwkosten meer dan € 100.000 bedragen maar kleiner of gelijk zijn aan € 500.000: € 2.480 vermeerderd met 2,11% voor elk heel bedrag van € 500 boven € 100.000;

2.3.1.1.3

Indien de bouwkosten meer dan € 500.000 bedragen: € 10.920 vermeerderd met 1,73% voor elk heel bedrag van € 500 boven € 500.000 met een maximum tarief van € 95.730.

2.3.1.1.4

Indien na het in behandeling nemen van een aanvraag van een omgevingsvergunning blijkt dat voor het oprichten van het bouwwerk geen vergunning is benodigd, bedraagt het tarief:

151,58

2.3.1.2

Beoordeling milieutechnisch rapport

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

2.3.1.2.1

Voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

589,23

2.3.1.2.2

Voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport, het opstellen of beoordelen (namens het bevoegd gezag) van Programma's van Eisen inzake archeologisch (voor)onderzoek (overeenkomstig de laatste versie van de Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie) en aangeleverde Plannen van Aanpak inzake archeologisch (voor)onderzoek bedraagt het tarief:

442,11

2.3.1.2.3

Voor de beoordeling van een akoestisch onderzoek

725,16

2.3.2

Aanlegactiviteiten

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

212,22

2.3.3

Welstand

De volgende tarieven gelden per advies:

bouwkosten inclusief BTW

tarief

1

t/m

500.000

0,08%

minimum bedrag is € 30,00

500.001

t/m

1.000.000

555,00

1.000.001

t/m

1.500.000

680,00

1.500.001

t/m

2.000.000

785,00

2.000.001

t/m

2.500.000

915,00

2.500.001

t/m

5.000.000

1.105,00

5.000.001

t/m

7.500.000

1.415,00

7.500.001

t/m

10.000.000

1.680,00

10.000.001

t/m

12.500.000

1.995,00

12.500.001

t/m

15.000.000

2.260,00

15.000.001

t/m

17.500.000

2.585,00

2.3.4

Supervisor

Het tarief van het toezicht van de supervisor voor wat betreft de beoordeling van de esthetische kwaliteit van een bouwplan en de relatie hiervan met de omgeving bedraagt:

2.3.4.1

Bij particulier opdrachtgeverschap

250,00

2.3.4.2

Bij bedrijfsmatig opdrachtgeverschap: de tarieven volgens artikel 2.3.3

2.3.5

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouw- of aanlegactiviteit

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit of een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, onderscheidenlijk b, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de onderdelen 2.3.1 en 2.3.2:

2.3.5.1

Indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken (binnenplanse afwijking)

159,16

2.3.5.2

Indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken (buitenplanse kleine afwijking)

280,43

2.3.5.3.1

Indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken (buitenplanse afwijking):

2.478,39

2.3.5.3.2

In afwijking van artikel 2.3.5.3.1 bedraagt het tarief € 90,95 per uur, indien met de aanvrager een exploitatieovereenkomst is afgesloten en uit de begroting blijkt dat het aantal begrote uren voor het wijzigen/uitwerken van een bestemmingsplan of de beheersverordening als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a en b, van de Wet ruimtelijke ordening meer bedraagt dan 30 uur, met dien verstande dat het op grond van de onderdelen 2.3.1.1 of 2.3.2 verschuldigde bedrag apart in rekening wordt gebracht;

2.3.5.4

Indien met toepassing van artikel 2.23 van de Wabo voor een bepaalde termijn van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken (tijdelijke afwijking):

280,43

2.3.5.5

Indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft en met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo van de krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening bij of krachtens provinciale verordening gegeven regels is afgeweken:

4.448,97

2.3.5.6

Indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft en met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo van de krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening bij of krachtens algemene maatregel van bestuur gegeven regels is afgeweken:

4.448,97

2.3.5.7

Indien met toepassing van artikel 3.6, eerste lid, onder a van de Wet ruimtelijke ordening van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken (bestemmingsplanwijziging), bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de onderdelen 2.3.1 en 2.3.2:

4.039,70

2.3.5.8

In afwijking van onderdeel 2.3.5.7 bedraagt het tarief € 90,95 per uur, indien met de aanvrager een exploitatieovereenkomst is afgesloten en uit de begroting blijkt dat het aantal begrote uren voor het wijzigen/uitwerken van een bestemmingsplan of de beheersverordening als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a en b, van de Wet ruimtelijke ordening meer bedraagt dan 30 uur, met dien verstande dat het op grond van de onderdelen 2.3.1.1. of 2.3.2 verschuldigde bedrag apart in rekening wordt gebracht;

2.3.6

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouw-of aanlegactiviteit

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit of een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, onderscheidenlijk b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.6.1

Indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken (binnenplanse afwijking):

318,33

2.3.6.2

Indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken (buitenplanse kleine afwijking):

409,28

2.3.6.3

Indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken (buitenplanse afwijking)

2.637,55

2.3.6.4

Indien met toepassing van artikel 2.23 van de Wabo voor een bepaalde termijn van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken (tijdelijke afwijking):

409,28

2.3.6.5

Indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo van het exploitatieplan is afgeweken:

269,80

2.3.6.6

Indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft en met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo van de krachtens artikel 4.1, derde of vijfde lid, van de Wet ruimtelijke ordening bij of krachtens provinciale verordening, onderscheidenlijk provinciale verklaring gegeven regels is afgeweken:

4.448,97

2.3.6.7

Indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft en met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo van de krachtens artikel 4.3, derde of vierde lid, van de Wet ruimtelijke ordening bij of krachtens algemene maatregel van bestuur, onderscheidenlijk ministeriële verklaring gegeven regels is afgeweken:

4.448,97

2.3.6.8

Indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo van een voorbereidingsbesluit is afgeweken:

269,80

2.3.7

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid (activiteit brandveilig gebruik)

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.7.1

Tot en met 200 m²:

1.030,77

2.3.7.2.

Van 201 m² tot en met 1.000 m²:

1.417,30

2.3.7.3

Van 1001 m² tot en met 5.000 m²:

1.803,84

2.3.7.4

groter dan 5.000 m²:

2.235,85

2.3.7.5

Aanpassen vergunning activiteit brandveilig gebruik

Voor het aanpassen van een bestaande vergunning voor een bouwwerk dat gedeeltelijk wordt vernieuwd, dan wel veranderd of vergroot, worden de leges slechts berekend over het oppervlak dat wordt vernieuwd, dan wel veranderd of vergroot, vermeerderd met het oppervlak van de ruimten die direct grenzen aan de beschouwde ruimte(n), met een maximum van twee maal de oppervlakte van de ruimten die worden vernieuwd, veranderd of vergroot.

2.3.7.6

Voor het aanpassen van een bestaande vergunning voor een veranderd gebruik, zonder dat sprake is van een gedeeltelijke vernieuwing, verandering of vergroting, worden de leges, overeenkomstig de artikelen 2.3.7.1 tot en met 2.3.7.4, slechts berekend over het oppervlak waarvoor het gewijzigde gebruik geldt, vermeerderd met het oppervlak van de ruimten die direct grenzen aan de beschouwde ruimte(n), met een maximum van twee maal de oppervlakte van de beschouwde ruimte(n).

2.3.7.7

Het tarief bedraagt voor het aanbrengen van een wijziging voor het brandveilig gebruiken van een gebouw overeenkomstig het Bouwbesluit 2012 als gevolg van: een wijziging waarbij geen sprake is van een wijziging in oppervlak of gebruik;

131,28

2.3.7.8

Voor zover een vergunning aanpassing behoeft na een verandering waarvoor sprake is van vergunningsvrije bouwwerken, is het gestelde onder artikel 2.3.5.5 eveneens van toepassing.

2.3.7.9

Voor een hernieuwde aanvraag van een vergunning voor een bouwwerk waarvan de vergunning op grond van artikel 2.33 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is ingetrokken, worden de leges berekend overeenkomstig het gestelde onder 2.3.7.1 tot en met 2.3.7.4

2.3.8

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wabo in samenhang met de provinciale erfgoedverordening of artikel 14 van de Erfgoedverordening gemeente Dongen 2016 en artikel 14a van deze verordening als het een identiteitsbepalend object betreft, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.8.1

Voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

361,54

2.3.8.2

Voor het slopen van een identiteitsbepalend object:

331,23

2.3.9

Aanleggen of veranderen weg

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo bedraagt het tarief:

2.3.9.1

Indien de aanleg- of veranderkosten kleiner of gelijk zijn aan € 100.000: 1,52 % berekend over elk heel bedrag van € 50 met een minimumtarief van € 60,00

2.3.9.2

Indien de aanleg- of veranderkosten meer dan € 100.000 bedragen maar kleiner of gelijk zijn aan € 500.000: € 1.520 vermeerderd met 2,03 % voor elk heel bedrag van € 500 boven € 100.000;

2.3.9.3

Indien de aanleg- of veranderkosten meer dan € 500.000 bedragen: € 9.640 vermeerderd met 2,54 % voor elk heel bedrag van € 500 boven € 500.000 met een maximum tarief van € 90.000.

2.3.10

Uitweg / inrit

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:

151,58

2.3.11

Kappen

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

212,22

2.3.12

Opslag roerende zaken

Indien de activiteit bestaat uit het opslaan van roerende zaken, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo, bedraagt het tarief:

212,22

2.3.13

Natura 2000-activiteiten

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

280,43

2.3.14

Flora- en fauna-activiteiten (bescherming van soorten)

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

280,43

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.15.1

Voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

2.3.15.2

Voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

2.3.16

Verklaring van geen bedenkingen

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

2.3.16.1

Indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

263,74

2.3.16.2

Indien Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voor:

2.3.16.2.1

Advies met instemming

3.575,00

2.3.16.2.2

Een aanvraag soortenbescherming door burgers

2.151,00

2.3.16.2.3

Een aanvraag soortenbescherming infrastructureel en gebiedsgericht

6.273,00

2.3.16.2.4

Een aanvraag soortenbescherming overige

5.289,00

2.3.16.3

Indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.3.16.4

Indien een begroting als bedoeld in subonderdeel 2.3.16.3 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Overschrijving omgevingsvergunning

2.3.17

Het tarief voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het overschrijven van een verleende omgevingsvergunning bedraagt

68,21

Hoofdstuk 4Vermindering

Vermindering als gevolg van een aanvraag om vooroverleg

2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft en uit het vooroverleg blijkt dat het voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is, worden de ter zake van het vooroverleg geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning als bedoeld in hoofdstuk 3.

2.4.2

Indien geen aanvraag wordt ingediend binnen 6 maanden na de beslissing op het verzoek tot beoordeling van het vooroverleg worden de hiervoor verschuldigde leges met de van toepassing zijnde kosten als bedoeld in onderdeel 2.5.3 in rekening gebracht.

Vermindering als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning

2.4.3

Bij weigering van een omgevingsvergunning wordt 50% van het verschuldigde legesbedrag, vermeerderd met kosten als bedoeld in artikel 2.5.3 in rekening gebracht.

Vermindering als gevolg van het niet verder in behandeling nemen van een incomplete aanvraag omgevingsvergunning

2.4.4

Bij het niet verder in behandeling nemen van een incomplete omgevingsvergunning wordt indien de gevraagde gegevens niet worden aangeleverd, en de aanvrager niet binnen zes maanden een (ongewijzigde) complete aanvraag indient, 50% van het te betalen legesbedrag, vermeerderd met de van toepassing als bedoeld in artikel 2.5.3 in rekening gebracht.

Hoofdstuk 5Teruggaaf

2.5

Teruggaaf als gevolg van het intrekken van een (aanvraag voor een) omgevingsvergunning

2.5.1

Indien van een verleende omgevingsvergunning geen gebruik wordt gemaakt binnen 12 maanden na verlening van deze vergunning en de vergunning schriftelijk wordt ingetrokken met het verzoek om teruggaaf van leges, wordt teruggaaf van 10% van de geheven leges verleend. Bedragen van minder dan € 75,79 worden niet teruggegeven.

2.5.2

Indien na het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning, doch voordat er op de aanvraag is beslist deze wordt ingetrokken, wordt op schriftelijk verzoek teruggaaf van 75% van de geheven leges verleend. Bedragen van minder dan € 75,79 worden niet teruggegeven.

Geen teruggaaf

2.5.3

Er wordt geen teruggaaf van leges verleend voor zover dit betreft (externe) advieskosten of kosten voor verklaring van geen bedenkingen.

Hoofdstuk 6Intrekking omgevingsvergunning

Intrekking omgevingsvergunning

2.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij hoofdstuk 5 van toepassing is:

68,21

Hoofdstuk 7Wijziging omgevingsvergunning als gevolg wijziging project

2.7.1

Bij een verzoek tot beoordeling van een aanvraag omgevingsvergunning voor het gewijzigd uitvoeren van een reeds verleende omgevingsvergunning bedraagt het tarief het bedrag van de wijziging met een minimum van € 106,11. Indien de projectkosten na wijziging lager zijn dan de oorspronkelijke projectkosten vindt geen teruggaaf van leges plaats. Het in dit lid bepaalde vindt geen toepassing indien de wijziging zodanig is dat naar de omstandigheden beoordeeld van een nieuw project sprake is.

Hoofdstuk 8 Principeverzoeken

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van schriftelijke principeverzoeken, waarbij een standpunt van het college van burgemeester en wethouders nodig is

409,28

2.8.2

Als binnen zes maanden na verzending van het principebesluit een formele aanvraag wordt ingediend:

 • tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening;

 • tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening;

wordt 50% van het tarief als bedoeld in artikel 2.8.1 in mindering gebracht op de leges die verschuldigd zijn voor deze aanvragen.

Hoofdstuk 9 Bestemmingswijziging zonder activiteiten

2.9.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening dan wel een aanvraag tot het wijzigen/uitwerken van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a en b, van de Wet ruimtelijke ordening.

4.448,97

2.9.2

Het bedrag zoals genoemd onder 2.9.1. wordt vermeerderd met de som van de in onderdelen 2.9.2.1 t/m 2.9.2.4 en hoofdstuk 10 aangegeven bedragen:

2.9.2.1

Milieueffectrapportage:

Indien het voor het vaststellen van het plan noodzakelijk is om een milieueffectrapportage procedure te doorlopen, wordt hiervoor, naast het bedrag genoemd in 2.10.2., een bedrag in rekening gebracht van:

1.364,25

2.9.2.2

Hogere waarden

Indien voor het vaststellen van het plan noodzakelijk is om een procedure tot vaststelling van hogere waarden Wet geluidhinder te doorlopen, wordt hiervoor in rekening gebracht:

2.9.2.2.1

Ambtelijke kosten procedure:

Vermeerderd met:

181,90

2.9.2.2.2

Kosten inschrijven hogere waarden in Kadaster (op basis van het tarief van het Kadaster)

127,00

Hoofdstuk 10(Extern) advies

Advies

2.10.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van deze titel bedraagt het tarief, indien een daartoe bij algemene maatregel van bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.26, derde lid, van de Wabo: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.10.2

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van deze titel bedraagt het advies, indien advies nodig is van een externe instantie of adviseur, het bedrag van de, voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag, aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

Hierbij kan onder meer gedacht worden aan kosten voor advisering commissie voor de milieueffectrapportage, advisering commissie over archeologisch onderzoek en monumenten, Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen (AAB), advisering OMWB.

2.10.3

Indien een begroting als bedoel in 2.10.1 en/of 2.10.2 is uitgebracht wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.10.4

Indien er geen sprake is van een ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning, maar in het kader hiervan wordt gevraagd om hierover advies uit te brengen, worden de kosten hiervan in rekening gebracht bij degene die vraagt om het uitbrengen van het advies. De hoogte van de in rekening te brengen kosten voor het uitbrengen van het advies is gelijk aan de kosten die in rekening zouden worden gebracht indien de aanvraag voor een omgevingsvergunning bij het college van burgemeester en wethouders zou zijn ingediend.

2.10.5

Onverminderd het bepaalde in deze titel, bedraagt het tarief,

indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel

bedoelde aanvraag een advies van de Adviescommissie Agrarische

Bouwaanvragen nodig is en wordt beoordeeld:

Vermeerderd met:

800,00

2.10.5.1

per bedrijfsbezoek

65,00

Hoofdstuk 11Verordening ruimte en Brabantse Zorgvuldigheidscore Veehouderij

2.11.1

Het tarief voor het toetsen van een (principe) aanvraag om een

omgevingsvergunning aan de Verordening ruimte en/of de

Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij, indien artikel 2.10.1 en 2.10.2

niet van toepassing is, bedraagt:

1.168,96

Hoofdstuk 12(Vervallen)

Hoofdstuk 13Andere activiteiten

2.13.1

Het tarief bedraagt voor het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, een vrijstelling of een andere beschikking voor zover daardoor niet elders in titel 2 een tarief is opgenomen:

90,29

Titel 3Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1Horeca

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet.

369,23

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet.

135,09

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a van de Alcoholwet.

135,09

3.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet.

67,20

Hoofdstuk 2Organiseren evenementen of markten

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in de Algemene Plaatselijke Verordening (evenementenvergunning):

3.2.1.1

Indien de aanvrager geen bedrijf is en het aantal verwachte bezoekers is groter dan 100 personen maar kleiner of gelijk aan 1.500.

43,39

3.2.1.2

Indien de aanvrager een bedrijf is en het aantal verwachte bezoekers is groter dan 100 personen maar kleiner of gelijk aan 1.500.

304,80

3.2.1.3

Indien de aanvrager geen bedrijf is en het aantal verwachte bezoekers is groter dan 1.500 personen.

43,39

3.2.1.4

Indien de aanvrager een bedrijf is en het aantal verwachte bezoekers is groter dan 1500 personen.

711,20

3.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een vergunning voor het organiseren van een snuffelmarkt als bedoeld in de Algemene Plaatselijke Verordening, het tarief van artikel 3.2.1.

Hoofdstuk 3Seksbedrijven

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

3.3.1

Tot het verlenen of verlengen van een vergunning als bedoeld in artikel 3:4 van de Algemene Plaatselijke Verordening:

3.3.1.1

Voor een escortbedrijf

681,56

3.3.1.2.

Voor andere seksbedrijven dan bedoeld in subonderdeel 3.3.1.1.

681,56

3.3.1.3

Tot het wijzigen van een vergunning bedoeld in 3.3.1.1. en 3.3.1.2. in verband met uitsluitend een wijziging van het beheer.

364,87

Hoofdstuk 4Standplaatsvergunning

3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning tot het innemen van een standplaats in de gemeente:

3.4.1

Geldig voor maximaal één dag of gedeelte daarvan:

45,72

3.4.2

Geldig voor maximaal één maand of gedeelte daarvan, doch langer dan vijf dagen

218,44

3.4.3

Geldig voor maximaal één jaar of gedeelte daarvan, doch langer dan één maand

367,79

Hoofdstuk 5In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking:

43,30

3.5.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:40-c van de Algemene Plaatselijke Verordening (smartshop, headshop, belshop/belwinkel en internetcafé:

668,15

3.5.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een ontheffing overige geluidhinder als bedoeld in artikel 4:6 van de Algemene Plaatselijke Verordening

43,30

3.5.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een ontheffing voor carbid schieten.

43,30

3.5.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een exploitatievergunning openbare inrichting van de Algemene Plaatselijke Verordening.

43,30

Hoofdstuk 6Extern advies

3.6.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van deze titel bedraagt het advies, indien advies nodig is van een externe instantie of adviseur, het bedrag van de, voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag, aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

3.6.2.

Indien een begroting als bedoel in 3.6.1 is uitgebracht wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Behorende bij raadsbesluit van 16 december 2021

De griffier,

H.J. Dammingh

Bijlage 1behorende bij de ‘Verordening op de heffing en invordering van leges 2022’

Normbedragen leges omgevingsvergunning activiteit bouwen Gemeente Dongen

Nr.

Omschrijving

Bouwkosten (inclusief BTW)

1/m3

1/m2

1/m1

 

 

 

 

 

 

1.

Woonfunctie

 

 

 

 

1.1

Woningen (nieuwbouw)

1 woning

2-10 woningen

> 10 woningen

 

1.1.1

woningen in een rij

 

286

271

 

x

1.1.2

2 onder 1 kap woningen

 

346

336

 

x

1.1.3

Vrijstaande woningen

385

330

315

 

x

1.1.4

Appartementen

385

360

345

 

x

1.2

Woningen (vergroten/veranderen)

 

 

 

 

1.2.1

Vergroten woonruimte

430

 

 

 

x

1.2.2

Veranderen woonruimte (intern)

185

 

 

 

x

1.2.3

Aanbouw garage/berging

175

 

 

 

x

1.2.4

Plaatsen dakkapel

1.490

 

 

 

x

1.2.5

Plaatsen serre (woonruimte)

778

 

 

 

x

1.2.6

Plaatsen serre (geen woonruimte)

485

 

 

 

x

1.2.7

Plaatsen kelder (< 30 m3)

355

 

 

 

x

 

Plaatsen kelder (≥ 30 m3)

185

 

 

 

x

1.2.8

Veranderen buitengevel

800

 

 

 

x

1.2.9

Verbeteren buitengevel

105

 

 

 

x

1.2.10

Wijzigen dakconstructies

170

 

 

 

x

1.3

Bijgebouwen (vrijstaand)

 

 

 

 

1.3.1

Garage/berging met een plat dak

 

 

 

180

x

1.3.2

Garage/berging met een kap

165

x

1.3.4

carport

 

 

 

250

x

1.3.5

Prefab tuinhuisje

 

 

 

260

x

1.4

Bouwwerk geen gebouw zijnde

 

 

 

 

1.4.1

Houten schutting

 

 

 

110

x

1.4.2

Metselwerk tuinmuur

 

 

 

200

x

1.4.3

Hout + metselwerk tuinmuur

125

x

1.4.4

Pergola

 

 

 

75

x

1.4.5

Gaashekwerk

65

x

 

 

Bouwkosten (inclusief BTW)

1/m3

1/m2

1/m1

 2.

 Industriefunctie

Bedrijfshallen

Gemetselde wandconstructie:

geldt voor gehele pand (geen opsplitsing)

2.1

Bedrijfshal hoogte tot en met 3m

133

x

2.2

Bedrijfshal hoogte tussen 3 en 6 m

79

x

2.3

Tussenvloer in de hal extra

180

x

2.4

Bedrijfskantoor in de hal

273

x

Systeembouw:

geldt voor gehele pand (geen opsplitsing)

2.5

Hal hoogte tot en met 6m

79

x

2.6

Hal hoogte tussen 6 tot en met 9 m

66

x

2.7

Hal hoger dan 9 m, opp. Kleiner dan 5.000 m2

60

x

2.8

Hal hoger dan 9 m, opp. Tussen 5.000 en 10.000 m2

60

x

2.9

Hal hoger dan 9 m, opp. Tussen 10.000 en 20.000 m2

53

x

2.10

Hal hoger dan 9 m, opp. Groter dan 20.000 m2

53

x

2.11

Tussenvloer in de hal extra

113

x

2.12

Kantoorvloer in de hal extra

173

x

2.13

Open loods

173

x

2.14

Semi-permanente unit

273

x

2.15

Romneyloods

37

x

2.16

Kas

 

 

 40

x

2.17

Opslagloods agrarische (spouwmuur traditioneel)

286

x

2.18

Opslagloods (houten gevels)

153

x

2.19

Opslagloods (beton gevels)

153

x

2.20

Prefab werktuigen/opslagloods (stalen gevels)

127

x

2.21

Prefab veldschuur open (stalen gevels)

73

x

2.22

Aardappelloods (incl. kelderventilatie + inrichting)

439

x

2.23

Champignonkwekerij (incl. basisinrichting)

791

x

2.24

Nertsen

193

x

< 500 m2

500 -1000 m2

1000-5000 m2

> 5000 m2

3.

Bijeenkomstfunctie

830

790

730

680

x

4.

Gezondheidszorgfunctie

1335

1275

1225

1150

x

5.

Winkelfunctie

1335

1275

1225

1150

x

6.

Kantoorfunctie

1335

1150

1030

850

x

7.

Logiesfunctie

1575

1335

1150

910

x

8.

Sportfunctie

 

 

 

 

8.1

Sporthal

850

790

730

665

x

8.2

Gymzaal

1090

1030

970

n.v.t.

x

8.3

Kleedruimte

970

790

n.v.t.

n.v.t.

x

9.

Overige gebruiksfuncties

 

 

 

 

9.1

Parkeergarage bovengronds

425

425

425

425

x

9.2

Parkeergarage ondergronds

790

790

790

790

x

Behorende bij raadsbesluit van 16 december 2021

Griffier

H.J. Dammingh