Verordening, regelende het toekennen van gemeentelijke onderscheidingen gemeente Stein 2021

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Intitulé

Verordening, regelende het toekennen van gemeentelijke onderscheidingen gemeente Stein 2021

De Raad der gemeente Stein;

Gezien het voorstel inzake het toekennen van gemeentelijke onderscheidingen (Gem. blad Afd. A 2021, no. 97);

besluit:

vast te stellen de navolgende verordening

VERORDENING, REGELENDE HET TOEKENNEN VAN GEMEENTELIJKE ONDERSCHEIDINGEN GEMEENTE STEIN 2021

Begripsomschrijvingen:

Artikel 1 Ereburgerschap van de gemeente Stein

 • 1. Onder ereburgerschap wordt verstaan: de eretitel “ereburger”.

 • 2. Deze titel kan worden toegekend aan natuurlijke personen, zowel ingezetenen als niet ingezetenen van de gemeente Stein.

 • 3. Aan deze titel kunnen geen rechten worden ontleend.

 • 4. Aan deze titel zijn geen verplichtingen verbonden.

Artikel 2 Draagspeld van de gemeente Stein

 • 1. Onder draagspeld wordt verstaan: een onderscheidingsteken - een speld in goud of zilver - voorzien van het wapen van de gemeente Stein, een kroontje en het opschrift “gemeente Stein”.

 • 2. De gouden speld draagspeld wordt uitsluitend uitgereikt als bewijs van toekenning van de titel “ereburger”.

 • 3. De zilveren speld kan worden toegekend aan natuurlijke personen, zowel ingezetenen als niet-ingezetenen van de gemeente Stein.

Artikel 3 Gulden Boek

 • 1. Onder Gulden Boek wordt verstaan: het register, waarin van toekenning van het ereburgerschap, toekenning van de draagspeld en van elke uitzonderlijke officiële aangelegenheid aantekening wordt gehouden.

 • 2. Als norm daarbij geldt dat er sprake moet zijn van een exclusief, eenmalig gebeuren.

 • 3. In het register wordt in ieder geval opgenomen:

  • a.

   bij ereburgerschap: de naam, geboortedatum en geboorteplaats, de datum van het raadsbesluit en de motivering, ondertekend door de voorzitter van de raad, de griffier en de begiftigde;

  • b.

   bij zilveren draagspeld: de naam, geboortedatum en de datum collegebesluit.

 • 4. Over aantekeningen in het Gulden Boek beslist het college van burgemeester en wethouders.

 • 5. Het model van dit register wordt door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld.

Artikel 4 Jongerenlintje

 • 1. Onder Jongerenlintje wordt verstaan: een onderscheidingsteken - een speld met een lintje.

 • 2. Het Jongerenlintje kan worden toegekend aan natuurlijke personen en ingezetenen van de gemeente Stein onder de leeftijd van 27 jaar ten tijde van de uitreiking.

Toekenning:

Artikel 5 Ereburgerschap

 • 1. Het ereburgerschap wordt toegekend bij besluit van de raad, op voorstel van burgemeester en wethouders.

 • 2. De raad kan het ereburgerschap toekennen als blijk van grote waardering en dankbaarheid aan natuurlijke personen, die zich voor de gemeente of gemeenschap van Stein op zeer uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt. Het gaat dan specifiek om verdiensten van exceptionele aard. Daarvan is sprake wanneer iemand een verantwoordelijkheid heeft gedragen of een bekwaamheid heeft getoond die aanmerkelijk groter is dan de samenleving van hem of haar mocht verwachten dan wel op uitzonderlijke wijze werkzaamheden heeft verricht waarbij de samenleving in zeer belangrijke mate is gebaat. Als bewijs van toekenning van deze eretitel wordt:

  • a.

   aan begiftigde uitgereikt een oorkonde voorzien van naam en voornamen, geboortedatum en geboorteplaats, de datum van het raadsbesluit en de motivering, ondertekend door de voorzitter van de raad, de griffier en de begiftigde;

  • b.

   aan begiftigde uitgereikt een draagspeld van de gemeente in goud;

  • c.

   aantekening gemaakt in het Gulden Boek.

 • 3. De uitreiking van de versierselen van het ereburgerschap vindt plaats tijdens een raadsbijeenkomst.

Artikel 6 Zilveren draagspeld

 • 1. De zilveren draagspeld wordt toegekend bij collegebesluit.

 • 2. Het college van burgemeester en wethouders kan de zilveren draagspeld toekennen als blijk van waardering en dankbaarheid aan natuurlijke personen, die voor de gemeente Stein of diens lokale gemeenschap algemeen erkende bijzondere verdiensten hebben verworven. Het gaat hierbij om bijzondere verdiensten jegens de samenleving waarbij aangetoond wordt dat iemand zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd, dan wel opvallende prestaties heeft geleverd of werkzaamheden heeft verricht die voor de samenleving een bijzondere waarde hebben. Het hoofdaccent ligt op de bijzonderheid van de verdiensten. Tot algemeen erkende bijzondere verdiensten wordt gerekend:

  • a.

   zich geruime tijd (minimaal 15 jaar) op uitzonderlijke wijze inzetten ten bate van de Steinse (lokale) samenleving;

  • b.

   het geruime tijd dragen van verantwoordelijkheid of aan de dag leggen van vakbekwaamheid, die uitstijgt boven hetgeen uit hoofde van de maatschappelijke positie verwacht mag worden;

  • c.

   het verrichten van een unieke prestatie ten dienste of ten bate van de Steinse samenleving.

 • 3. De verdiensten dienen in het heden, dan wel het recente verleden te hebben plaatsgevonden.

 • 4. De zilveren speld wordt uitgereikt door burgemeester en wethouders tijdens een hiertoe - naar het oordeel van het college - passende gelegenheid.

 • 5. Van het toekennen van de draagspeld wordt aantekening gemaakt in het Gulden Boek. 

Artikel 7 Jongerenlintje

 • 1. Het Jongerenlintje wordt toegekend door het college.

 • 2. Het college van burgemeester en wethouders kan het Jongerenlintje toekennen als blijk van grote waardering en dankbaarheid aan natuurlijke personen, die zich vrijwillig en belangeloos inzet of ingezet heeft voor een ander, een vereniging, maatschappelijke organisatie, vrijwilligersorganisatie, goed doel of voor de gemeente Stein of haar inwoners een bijzondere prestatie heeft geleverd;

 • 3. De prestatie of activiteit dient te voldoen aan minimaal 1 van onderstaande voorwaarden:

  • a.

   het is vernieuwend;

  • b.

   inspirerend en/of leerzaam richting andere jongeren;

  • c.

   draagt bij aan verbindingen binnen de gemeente of tussen doelgroepen;

  • d.

   draagt bij aan een vorm van leefbaarheid of duurzaamheid binnen kernen en/of gemeente.

 • 4. De verdiensten dienen in het heden, dan wel het recente verleden te hebben plaatsgevonden.

 • 5. Het Jongerenlintje wordt uitgereikt door de burgemeester tijdens de Algemene Gelegenheid (Lintjesregen).

Intrekken:

Artikel 8 Intrekken ereburgerschap

Indien zeer bijzondere redenen hiertoe aanleiding geven, kan de raad – op voorstel van burgemeester en wethouders - het ereburgerschap intrekken. Dit besluit wordt schriftelijk vastgelegd en aan begiftigde meegedeeld.

Artikel 9 Eerdere onderscheidingen

Een gemeentelijke onderscheiding wordt niet toegekend voor verdiensten die reeds gehonoreerd zijn met een Koninklijke onderscheiding.

Slotbepalingen:

Artikel 10 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening regelende het toekennen van gemeentelijke onderscheidingen gemeente Stein 2021”.

Artikel 11 Overgangsbepaling

Bij het in werking treden van deze verordening, vervalt de “Verordening, regelende het toekennen van gemeentelijke onderscheidingen gemeente Stein 2003”. Toekenningen, gedaan op grond van deze verordening of eerdere verordeningen, blijven onverkort van kracht.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2022.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 2 december 2021.

de Griffier,

de Voorzitter,