Regeling vervallen per 01-01-2023

Verordening op de heffing en invordering van marktgeld 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m 31-12-2022

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van marktgeld 2022

De raad van de gemeente Gooise Meren;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders met nummer 2333343;

gelet op artikel 229 van de Gemeentewet;

b e s l u i t:

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en invordering van marktgeld 2022.

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  markt: de door de gemeente ingestelde warenmarkten die op daartoe aangewezen dagen en plaatsen worden gehouden

 • b.

  marktterrein: de gehele oppervlakte openbare of voor het publiek toegankelijke grond, welke door de gemeente voor het uitoefenen van de markthandel is of wordt aangewezen;

 • c.

  standplaats: de ruimte waarvan het gebruik of het genot is verleend door de gemeente;

 • d.

  vaste plaats: een standplaats, die tot wederopzegging ter beschikking wordt gesteld;

 • e.

  dagplaats: een standplaats, die per marktdag ter beschikking wordt gesteld.

 • f.

  kwartaal: een kalenderkwartaal;

 • g.

  jaar: een kalenderjaar.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam 'marktgeld' wordt een recht geheven voor het gebruik van een standplaats op de bij afzonderlijke verordening daarvoor bestemde markten.

Artikel 3 Belastingplicht

Het marktgeld wordt geheven van degene aan wie een standplaats ter beschikking is gesteld of is toegewezen, dan wel van degene die een standplaats inneemt.

Artikel 4 Maatstaf van heffing

Het recht wordt geheven naar de oppervlakte van de standplaats.

Artikel 5 Berekening van het marktgeld

 • 1. De oppervlakte wordt berekend door het aantal meters over de grootste lengte te vermenigvuldigen met het aantal meters over de grootste breedte van de standplaats.

 • 2. Voor de berekening van de ingenomen oppervlakte (in vierkante meters) wordt in aanmerking genomen de oppervlakte, die in gebruik is:

  • a)

   voor het uitstallen van goederen;

  • b)

   als loopgang/-ruimte;

  • c)

   als opslagplaats voor goederen, materialen, emballage en anderszins;

  • d)

   voor voertuigen (waaronder begrepen aanhangwagens e.d.) waaruit al dan niet rechtstreeks goederen ten verkoop worden aangeboden;

 • 3. Voor de berekening van het marktgeld worden gedeelten van een vierkante meter voor een gehele vierkante meter gerekend.

Artikel 6 Belastingtarieven

Het marktgeld bedraagt:

 • 1.

  voor een dagplaats per vierkante meter (m2) € 0,92

  met een minimum van € 14,75

 • 2.

  voor een vaste plaats bij wijze van abonnement:

  • a.

   per kwartaal per vierkante meter (m2) € 6,89

   met een minimum van € 69,45

  • b.

   per jaar per vierkante meter (m2) € 25,30

   met een minimum van € 258,95

   daar gelaten of daarvan al dan niet gebruik wordt gemaakt.

 • 3.
  • a.

   Aan vergunninghouders die te kennen hebben gegeven aangesloten te willen zijn op een 16 ampèreaansluiting van het elektriciteitsnet zal een bedrag voor aansluitkosten, per aansluiting, in rekening worden gebracht van per kwartaal € 43,15

  • b.

   Aan vergunninghouders die te kennen hebben gegeven aangesloten te willen zijn op een krachtstroomaansluiting van het elektriciteitsnet zal een bedrag voor aansluitkosten, per aansluiting, in rekening worden gebracht van per kwartaal € 146,70

  • c.

   Aan vergunninghouders die incidenteel aangesloten zijn op een 16 ampèreaansluiting van het elektriciteitsnet zal een bedrag voor aansluitkosten, per aansluiting, in rekening worden gebracht van per keer € 4,36

  • d.

   De in dit lid genoemde tarieven voor elektra zijn exclusief verkoop BTW.

Artikel 7 Wijze van heffing

 • 1. Het marktgeld wordt door middel van een aanslag geheven.

 • 2. In afwijking van het eerste lid wordt het voor een dagplaats verschuldigde marktgeld geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 8 Tijdstip van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet het marktgeld voor een dagplaats worden betaald op het tijdstip, waarop de dagplaats is toegewezen.

 • 2. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet het marktgeld voor een vaste plaats worden betaald binnen een maand na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 3. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsbeslag

 • 1. Indien de belastingplicht voor een vaste plaats in de loop van het belastingtijdvak, als bedoeld in artikel 6, tweede lid, aanvangt wordt het marktgeld naar evenredigheid geheven.

 • 2. Indien de belastingplicht voor een vaste plaats in de loop van het belastingtijdvak eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing over het aantal marktdagen van het ingevolge artikel 6, tweede lid, berekende bedrag als na het einde van de belastingplicht nog marktdagen in het belastingtijdvak overblijven.

Artikel 10 Kwijtschelding

Bij de invordering van marktgeld wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11 Overgangsrecht

 • 1. De Verordening marktgeld 2021, vastgesteld door de raad van de gemeente Gooise Meren op 9 december 2020, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 12, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2022.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald: ‘Verordening marktgeld 2022’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering der gemeente Gooise Meren, gehouden op 15 december 2021.

de voorzitter,

de griffier,