Subsidieregeling innovatie en kunst(zinnige) projecten gemeente Bergen 2021

Geldend van 24-12-2021 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling innovatie en kunst(zinnige) projecten gemeente Bergen 2021

Het college van de gemeente Bergen;

overwegende dat het gemeentebestuur met het vaststellen van programmalijn Kunst in uitvoering vallend onder de beleidsnota Kunst en cultuur 2021-2026 behorende bij het programma Een aantrekkelijke gemeente, gericht op de artistieke kwaliteit van de culturele sector in de gemeente Bergen, waar kunst wordt gemaakt en niet alleen wordt tentoongesteld, zodat het culturele klimaat verder wordt verlevendigd en het gemeentebestuur dit wil bevorderen door het verstrekken van subsidies voor activiteiten die daaraan bijdragen;

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Bergen 2016;

besluit:

vast te stellen de navolgende:

Subsidieregeling innovatie en kunst(zinnige) projecten gemeente Bergen 2021

Artikel 1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  innovatief project: een activiteit dat een nieuw initiatief is en een toevoeging is op het bestaande aanbod van de culturele sector in de gemeente Bergen.

Artikel 2. Toepassingsbereik

 • 1. Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

 • 2. Deze regeling is niet bedoeld voor reproducties/publicaties op zich (drukwerk, geluid- en beelddragers).

Artikel 3. Activiteiten

Subsidie kan alleen eenmalig worden verleend voor innovatieve en kunst(zinnige) projecten die laagdrempelig en algemeen toegankelijk zijn, plaatsvinden in de gemeente Bergen en de artistieke kwaliteit van de culturele sector in de gemeente Bergen verhogen met het accent op dat kunst wordt gemaakt en niet alleen wordt tentoongesteld, zodat het culturele klimaat van de gemeente Bergen verder wordt verlevendigd.

Artikel 4. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1. Redelijk gemaakte kosten die direct verbonden zijn met de uitvoering van een project als bedoeld in artikel 3 kunnen in aanmerking komen voor subsidie.

 • 2. Niet voor subsidie in aanmerking komen de kosten die zijn gemaakt vóór indiening van de aanvraag.

Artikel 5. Hoogte van de subsidie

 • 1. De subsidie bedraagt maximaal € 2.000 per project.

 • 2. Voor zover aan de aanvrager subsidie is toegekend op grond van een andere regeling voor hetzelfde project waarvoor subsidie op grond van deze regeling wordt aangevraagd, wordt dit bedrag in mindering gebracht op het bedrag waarop de aanvrager recht heeft op grond van deze regeling.

Artikel 6. Wijze van verdeling van de subsidie

 • 1. Het college stelt jaarlijks een subsidieplafond vast.

 • 2. Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 3. Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen.

 • 4. Indien het vastgestelde subsidieplafond dreigt te worden overschreden of wordt overschreden als gevolg van het aantal aanvragen dat op dezelfde dag wordt ontvangen, worden de aanvragen die op die dag ontvangen zijn, door middel van loting gerangschikt.

Artikel 7. Aanvraagtermijn

Een aanvraag om een subsidie wordt ingediend uiterlijk acht weken voordat de aanvrager voornemens is te beginnen met het project waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

Artikel 8. Beslistermijn

Het college beslist binnen zes weken nadat de volledige aanvraag om subsidie is ingediend.

Artikel 9. Aanvullende weigeringsgronden

Overeenkomstig artikel 9, derde lid, aanhef en onder e, van de Algemene subsidieverordening Bergen 2016 kan subsidieverlening worden geweigerd als:

 • a.

  de aanvrager ook zonder subsidie voldoende middelen heeft om het project uit te voeren met eigen gelden of gelden van derden;

 • b.

  in het door de aanvrager beoogde doel al in voldoende mate wordt voorzien door andere organisaties.

Artikel 10. Slotbepalingen

 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

 • 2. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: ‘Subsidieregeling innovatie en kunst(zinnige) projecten gemeente Bergen 2021’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van de gemeente Bergen in zijn vergadering van 21 december 2021,

de secretaris,

mr. M.N. (Martijn) Schroor

de burgemeester,

L. Hj. (Lars) Voskuil