VERORDENING BESLISTERMIJN SCHULDHULPVERLENING GEMEENTE HOF VAN TWENTE 2021

Geldend van 01-01-2021 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2021

Intitulé

VERORDENING BESLISTERMIJN SCHULDHULPVERLENING GEMEENTE HOF VAN TWENTE 2021

De raad van de gemeente Hof van Twente;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

gelet op artikel 4a, derde lid, van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening;

besluit:

vast te stellen de navolgende VERORDENING BESLISTERMIJN SCHULDHULPVERLENING GEMEENTE HOF VAN TWENTE 2021

Artikel 1 Beslistermijn schuldhulpverlening

De beschikking tot schuldhulpverlening of de afwijzing ervan, bedoeld in artikel 4a, eerste lid,

van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, wordt genomen binnen een termijn van 8

weken na de dag waarop het eerste gesprek, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van die wet,

heeft plaatsgevonden.

Artikel 2 Inwerkingtreding en citeertitel

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2021.

2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening beslistermijn schuldhulpverlening

gemeente Hof van Twente 2021.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hof van Twente

d.d. 19 januari 2021.

De raad van Hof van Twente,

de griffier, de voorzitter,

mr. A. Venema drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM

Toelichting

Algemeen

De Verordening beslistermijn schuldhulpverlening geeft uitvoering aan artikel 4a, derde lid,

van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (hierna: wet), zoals deze met ingang van 1

januari 2021 geldt. Artikel 4a van de wet is ingevoerd bij Wet van 24 juni 2020 tot wijziging

van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening ten behoeve van de uitwisseling van

persoonsgegevens (Stb. 239).

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1. Beslistermijn schuldhulpverlening

De wet regelt dat inwoners met problematische schulden bij gemeenten terecht kunnen voor

onder meer advies, schuldbemiddeling of een saneringskrediet. Het uitgangspunt is dat

schuldhulpverlening breed toegankelijk is. Daarbij is van belang dat het voor de inwoner

duidelijk is binnen welke termijn na het eerste gesprek over de hulpvraag wordt besloten of

diegene voor een schuldenregeling in aanmerking komt.

Om deze reden is bij de genoemde wetswijziging in navolging van het advies van de

Nationale Ombudsman besloten een wettelijke termijn op te nemen waarbinnen de

gemeente na het eerste gesprek over de hulpvraag moet besluiten of iemand voor een

schuldenregeling in aanmerking komt. Niet alleen burgers dienen zich aan wettelijke

termijnen te houden. Ook van een dienende overheid mag verwacht worden dat zij op een

verzoek van een burger binnen een redelijke, door de raad in een gemeentelijke verordening

vastgestelde, termijn reageert.

Deze termijn mag volgens artikel 4a, derde lid, van de wet niet langer zijn dan acht weken.

Dit is gelijk aan de maximale redelijke termijn die in artikel 4:13, tweede lid, van de Algemene

wet bestuursrecht wordt gesteld. Een kortere beslistermijn vaststellen is wel toegestaan.

De beslistermijn is bepaald op 8 weken, omdat in de regio afspraken zijn gemaakt met o.a.

de Stadsbank waarbij ook een periode van 8 weken wordt gehanteerd. Op die manier wordt

uniform gewerkt en is de regeling goed uit te voeren.

Artikel 2 Inwerkingtreding en citeertitel

De datum van inwerkingtreding valt samen met de inwerkingtreding van artikel 4a van de

wet.