Regeling vervallen per 01-01-2023

Verordening op de heffing en invordering van marktgeld 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m 31-12-2022

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van marktgeld 2022

De raad der gemeente Hendrik-Ido-Ambacht;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2 november 2021, nr 2021-0146979;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a. en b. van de Gemeentewet;

b e s l u i t:

vast te stellen de:

Verordening op de heffing en invordering van marktgeld 2022

Artikel 1 Belastbaar feit

Onder de naam van “marktgeld” wordt een recht geheven voor:

 • a.

  het gebruik of genot van een standplaats tot het ten verkoop aanbieden of voorradig hebben van goederen of voorwerpen van handel op het daarvoor aangewezen marktterrein op de daarvoor in de "Marktverordening van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht" aangewezen dagen;

 • b.

  het gebruik maken van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten ten behoeve van reclame- en promotieactiviteiten, verder te noemen reclame-/promotiegeld.

Artikel 2 Definities

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  dag: een periode van 24 uren of een gedeelte ervan, aanvangende te 0.00 uur;

 • b.

  half jaar: een periode van 6 maanden, aanvangende op 1 januari of 1 juli;

 • c.

  jaar: een kalenderjaar;

 • d.

  losse standplaats: een standplaats die per keer wordt toegewezen;

 • e.

  vaste standplaats: een standplaats die tot wederopzegging wordt toegewezen.

Artikel 3 Belastingplicht

Het marktgeld wordt geheven van degene, die het in artikel 1 omschreven gebruik of genot heeft.

Artikel 4 Maatstaf van heffing

Voor de berekening van het marktgeld is het aantal ingenomen m2 oppervlakte bepalend en geldt een vast bedrag per vaste standplaats.

Artikel 5 Belastingtarief

 • 1.

  Het marktgeld bedraagt per marktdag of gedeelte daarvan:

  • a.

   voor het innemen van een standplaats met een oppervlakte van 8 m2 of minder € 12,59

  • b.

   voor het innemen van een standplaats met een oppervlakte van meer dan 8 m2 per ingenomen m2 of gedeelte daarvan € 1,56

 • 2.

  Het onder 1. berekende marktgeld wordt met € 10,00 per maand per vaste standplaats verhoogd wegens reclame-/promotiegeld.

 • 3.

  Het onder 1. berekende marktgeld wordt per vast standplaats verhoogd met een bedrag per jaar:

  a.

  voor een stroomaansluiting van 230V

  € 73,58

  b.

  voor een stroomaansluiting van 380V (krachtstroom)

  € 210,37

 • 4.

  Het onder 1. berekende marktgeld wordt, bij gebruik van een vetputaansluiting, verhoogd met een jaarlijks bedrag van € 460,12

 • 5.

  De onder lid 3. en 4. genoemde tarieven zijn exclusief de BTW.

Artikel 6 Voldoening bij abonnement

 • 1.

  Het marktgeld bedoeld in artikel 5 kan bij wijze van abonnement voor een jaar of een halfjaar bij vooruitbetaling worden voldaan.

 • 2.

  Wanneer van de in lid 1 genoemde mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, dan bedragen de in artikel 5, lid 1 genoemde tarieven respectievelijk 75% en 85% van het voor een bepaalde standplaats berekende marktgeld over 52 of 26 weken.

 • 3.

  Wanneer het marktgeld bij wijze van abonnement is voldaan dan is voor het innemen van een groter aantal vierkante meters, boven het reeds voldane abonnementsgeld, een recht verschuldigd dat wordt berekend volgens artikel 5, lid 1.

Artikel 7 Wijze van heffing

Het marktgeld wordt geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving, nota of andere schriftuur.

Artikel 8 Ontheffing

 • 1.

  Indien een belastingplichtige een hem toegewezen vaste standplaats waarvoor het abonnementstarief als bedoeld in artikel 6 geldt, als gevolg van ziekte of ongeval langer dan 12 achtereenvolgende weken niet heeft kunnen innemen, of in geval van overlijden, wordt op schriftelijk verzoek ontheffing verleend van het geheven marktgeld.

 • 2.

  Deze ontheffing bedraagt:

  • a.

   Indien de standplaats gedurende de gehele abonnementsperiode ongebruikt is gelaten, het gehele bedrag van het daarvoor geheven marktgeld;

  • b.

   Indien de standplaats gedurende een deel van de abonnementsperiode ongebruikt is gelaten, het bedrag dat gevonden wordt door het bij abonnement geheven marktgeld te verminderen met het marktgeld over de dagen, gedurende welke van de standplaats gebruik is gemaakt, berekend naar het dagtarief genoemd onder letter a. van artikel 5. Het op grond van artikel 5, lid 2 geheven bedrag wordt niet ontheven.

Artikel 9 Tijdstip van verschuldigdheid

Het marktgeld is verschuldigd:

 • a.

  voor losse standplaatsen bij het innemen van de plaatsen;

 • b.

  voor vaste plaatsen bij aanvang van de abonnementsperiode of indien de standplaatshouder geen gebruik maakt van voldoening bij abonnement bij het innemen van de plaats.

Artikel 10 Termijn van betaling

In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet het marktgeld worden voldaan bij uitreiking van de in artikel 7 bedoelde kennisgeving en indien die kennisgeving wordt toegezonden binnen 1 maand na dagtekening van de kennisgeving.

Artikel 11 Kwijtschelding

Bij de invordering van marktgeld wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeerartikel

 • 1.

  De “Verordening op de heffing en invordering van marktgeld 2021”, vastgesteld bij raadsbesluit van 7 december 2020, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening marktgeld 2022”.

Ondertekening

Aldus besloten door de raad der gemeente Hendrik-Ido-Ambacht in zijn openbare vergadering van 6 december 2021.

De griffier, De voorzitter,

G.H. Logt J. Heijkoop