Uitvoeringsregeling subsidies OGGz en maatschappelijke opvang 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Intitulé

Uitvoeringsregeling subsidies OGGz en maatschappelijke opvang 2022

Burgemeester en wethouders van Doetinchem;

overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren op de onderdelen van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) waarvoor de gemeente Doetinchem aangewezen is als centrumgemeente voor de acht Achterhoekse gemeenten, voor wat betreft OGGz en maatschappelijke opvang.

gelet op het tweede lid van artikel 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Doetinchem 2015;

besluiten:

vast te stellen de volgende Uitvoeringsregeling subsidies OGGz en maatschappelijke opvang 2022.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening gemeente Doetinchem 2015.

In deze regeling wordt verstaan onder OGGz: Openbare Geestelijke Gezondheidszorg.

In deze regeling wordt verstaan onder Wmo: de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.

Artikel 2 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

1. Subsidie op grond van deze regeling kan worden verstrekt voor voorzieningen en activiteiten op de onderdelen OGGz en maatschappelijke opvang van de Wmo waarvoor Doetinchem is aangewezen als centrumgemeente voor de acht Achterhoekse gemeenten.

2. Jaarlijks voor het begin van het subsidiejaar stelt het college een subsidieplafond vast voor de verstrekking van subsidies op basis van deze uitvoeringsregeling.

Artikel 3 Algemene regels

1. Als er mogelijkheden zijn dan maakt de aanvrager gebruik van algemene voorzieningen zoals sponsoring, fondsen of andere subsidiemogelijkheden. De aanvrager dient een daarop gerichte inspanning aan te tonen.

2. De aanvrager voldoet aan de registratieverplichtingen krachtens de Wmo.

3. De aanvrager verstrekt desgevraagd gegevens aan de GGD, de gemeente of rijksoverheid die worden gevraagd ten behoeve van het monitoren van de beleidsontwikkelingen en resultaten. Dit gebeurt met inachtneming van de Algemene verordening gegevensbescherming.

4. De aanvrager voldoet aan de wettelijke kaders van de Wmo.

5. In alle gevallen, waarin deze uitvoeringsregeling niet voorziet of onduidelijk is, beslist het college. In bijzondere gevallen kan het college gemotiveerd van deze uitvoeringsregeling afwijken.

Artikel 4 Procedurebepalingen

Een aanvraag voor een subsidie op grond van deze uitvoeringsregeling wordt gedaan uiterlijk 1 september in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft.

Artikel 5 Inhoudelijke criteria waaraan de aanvragen worden getoetst

Het college beoordeelt en prioriteert de aanvraag aan de hand van de volgende criteria:

a. De mate waarin de activiteiten bijdragen aan de uitvoering van het OGGz-beleid en maatschappelijke opvang, vastgelegd in de visie op de maatschappelijke opvang;

b. De resultaten die met de activiteiten zullen worden bereikt;

c. De wijze waarop en de mate waarin de aanvrager bijdraagt aan de afstemming en samenwerking binnen de acht Achterhoekse gemeenten;

d. Het belang van het voortzetten van de activiteiten en voorzieningen, die in het vorige subsidiejaar structureel gesubsidieerd werden en waarvan stopzetting tot vernietiging van maatschappelijk kapitaal leidt en;

e. De mate waarin de activiteiten, waarvoor subsidie wordt gevraagd, bijdragen aan het in stand houden en verder realiseren van een samenhangend pakket aan regionale activiteiten en voorzieningen op een kwalitatief basaal niveau.

Artikel 6 Verdeling van het subsidieplafond

1. Indien honorering van alle aanvragen, die voor subsidie in aanmerking komen en die niet worden geweigerd op grond van de Algemene subsidieverordening gemeente Doetinchem 2015 of artikel 3 van deze regeling, zou leiden tot een overschrijding van het subsidieplafond, rangschikt het college de aanvragen op een prioriteitenlijst.

2. Het college kan gemotiveerd de honorering van een subsidieaanvraag voor een gedeelte lager op de prioriteitenlijst plaatsen dan de honorering van een andere gedeelte van diezelfde aanvraag.

3. De aanvragen worden door het college gehonoreerd naar de volgorde op de prioriteitenlijst.

Artikel 7 Slotbepalingen

1. Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2022.

2. De regeling wordt aangehaald als Uitvoeringsregeling subsidies OGGz en maatschappelijke opvang 2022.

3. Met inwerkingtreding van het in lid 1 genoemde besluit wordt de Uitvoeringsregeling subsidies OGGz, maatschappelijke opvang en beschermd wonen 2015 ingetrokken.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Doetinchem op 21 december 2021.

burgemeester,

secretaris,