Regeling vervallen per 01-01-2023

Verordening op de heffing en de invordering van leges Zwolle 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m 31-12-2022

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges Zwolle 2022

Gemeente Zwolle, bekendmaking verordening op de heffing en de invordering van leges Zwolle 2022.

De raad van de gemeente Zwolle;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 07-12-2021;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  ’dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  ’week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  ’maand’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d.

  ’jaar’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

 • a.

  Onder de naam "leges" worden rechten geheven voor:

  • 1.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

  • 2.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse Identiteitskaart of een reisdocument;

één en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse Identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  Diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend.

 • b.

  Het raadplegen van de onder het gemeentebestuur berustende kadastrale stukken en het verlenen van hulp daarbij, indien zulks geschiedt ten behoeve van publiekrechtelijke lichamen.

 • c.

  Het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen.

 • d.

  Beschikkingen of afschriften van beschikkingen, genomen krachtens een rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel.

 • e.

  Het verstrekken aan publiciteitsmedia van de voorstellen aan de raad en van de gemeentebegroting met de daarbij behorende bijlagen.

 • f.

  De aan de belanghebbende uit te reiken beschikkingen of afschriften daarvan, houdende beslissing op een verzoek om subsidie uit de gemeentekas.

 • g.

  Beschikkingen of afschriften van beschikkingen op verzoeken ter zake van bijstand ingevolge de Participatiewet en andere uitkeringen in het persoonlijk belang van de uitkeringsgerechtigden.

 • h.

  Stukken, waarvan de verstrekking van belang is voor de opinievorming met het oog op een goede democratische bestuursvoering.

 • i.

  Het in behandeling nemen van aanvragen voor vergunningen voor het innemen van standplaatsen door ideële instellingen op het plein Achter de Broeren en de Diezerstraat ter hoogte van de voormalige bibliotheek.

 • j.

  Het in behandeling nemen van aanvragen voor vergunningen voor het houden van collectes, inzamelen van goederen en verkoopacties (artikel 5:13 APV) van onder punt 9 genoemde instellingen.

 • k.

  Diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald.

 • l.

  Het in behandeling nemen van aanvragen door non-commerciële culturele organisaties of particulieren voor het organiseren van een klein cultureel non-commercieel evenement.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van het overigens in dit artikel bepaalde.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge kennisgeving, een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, een zegel, een nota of andere schriftuur, of een kennisgeving langs elektronische weg. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving of langs elektronische weg aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

 • a.

  mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

 • b.

  schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen een maand na dagtekening van de kennisgeving.

 • c.

  langs elektronische weg in het aanvraagproces wordt gedaan onverwijld, dan wel als die mogelijkheid wordt geboden binnen 1 maand na het indienen van de aanvraag langs elektronische weg;

 • d.

  langs elektronische weg na indiening van de aanvraag wordt gedaan, binnen 1 maand na dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overgangsrecht, inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De "Legesverordening 2021" laatstelijk gewijzigd op 13-09-2021 wordt ingetrokken met ingang van de in het zesde lid genoemde datum van ingang van heffing. Zij blijft van toepassing op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het zesde lid opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

 • 3.

  Bepalingen 1.3.1.1.a en 1.3.1.2.a van de bij de Legesverordening behorende tarieventabel treden in werking met ingang van de dag waarop de Wet Digitale Overheid wordt ingevoerd, welke dag tevens de datum van ingang van heffing is.

 • 4.

  Bepalingen 1.3.1.1 en 1.3.1.2 van de bij de Legesverordening behorende tarieventabel worden ingetrokken met ingang van de in het derde lid bedoelde datum van ingang van de heffing. Zij blijft van toepassing op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 5.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 6.

  De datum van ingang van heffing is 1 januari 2022.

 • 7.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Legesverordening 2022”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 20-12-2021.

P. Snijders, voorzitter

E. Meurs, griffier

TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE LEGESVERORDENING 2022

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.1

Het tarief bedraagt voor het sluiten van een huwelijk / het sluiten of omzetten van een geregistreerd partnerschap in de Schepenzaal op:

1.1.1.1

- maandag tot en met vrijdag: van 9.30 uur - 16.30 uur;

€ 423,00

1.1.1.2

- zaterdag: van 10.30 uur - 15.30 uur

€ 813,00

1.1.1.3

Toeslag bij voltrekking buiten voornoemde uren

€ 275,00

1.1.1.4

Het reserveren van de Schepenzaal t.b.v. catering voorafgaand of aansluitend aan het sluiten van een huwelijk / sluiten of omzetten van een geregistreerd partnerschap, bedraagt per uur

€ 199,00

1.1.1.5

Het tarief bedraagt voor het sluiten van een huwelijk / sluiten of omzetten van een geregistreerd partnerschap met een bescheiden ceremonie in de Schepenzaal op maandag als bedoeld in artikel 7, lid 2 Reglement Burgerlijke Stand

€ 218,00

1.1.2

Het tarief bedraagt voor het sluiten van een huwelijk- of geregistreerd partnerschapvoltrekking / omzetting van een geregistreerd partnerschap op een alternatieve trouwlocatie:

1.1.2.1

- maandag t/m zondag van 9.00 uur -17.00 uur

€ 490,00

1.1.2.2

- toeslag bij voltrekking buiten voornoemde uren

€ 275,00

1.1.3

Het tarief bedraagt voor het sluiten van een huwelijk / sluiten of omzetten van een geregistreerd partnerschap zonder ceremonie, aan de balie van het Stadskantoor, tijdens de openingsuren van het bureau burgerlijke stand

€ 58,00

Diversen

1.1.4.1

Het tarief bedraagt voor het aanwijzen van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor 1 dag (inclusief ambtelijke en administratieve ondersteuning)

€ 123,00

1.1.4.1.1

Het tarief bedraagt voor het aanwijzen van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor 1 dag (exclusief ambtelijke en administratieve ondersteuning)

€ 76,00

1.1.4.2

Het tarief bedraagt voor het aanwijzen van een buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand voor 1 dag die eveneens moet worden beëdigd

€ 199,00

1.1.4.3

Getuige van gemeentewege (per getuige)

€ 27,00

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.1.5

- een huwelijksboekje / geregistreerd partnerschapboekje

€ 22,00

1.1.6.1

- een volledig afschrift van een akte van de burgerlijke stand of voor elk uittreksel (ook meertalige uittreksels)

€ 14,30

1.1.6.2

- een verklaring van huwelijksbevoegdheid

€ 25,10

1.1.7.1

- een meertalig modelformulier van de in artikel 2, eerste lid, onder a, b, d en e van de Wet rechten burgerlijke stand genoemde stukken

€ 14,30

1.1.7.2

- een meertalig modelformulier van de in artikel 2, eerste lid, onder c van de Wet rechten burgerlijke stand genoemde stukken

€ 19,30

1.1.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding voor een huwelijk of geregistreerd partnerschap waarbij men in persoon verschijnt

€ 37,00

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse Identiteitskaart

1.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

1.2.1

van een nationaal paspoort:

1.2.1.1

- voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 75,80

1.2.1.2

- voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 57,30

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort bedoeld in 1.2.1 (zakenpaspoort):

1.2.2.1

- voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 75,80

1.2.2.2

- voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 57,30

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

1.2.3.1

- voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 75,80

1.2.3.2

- voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 57,30

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 57,30

1.2.5

van een Nederlandse Identiteitskaart (NIK):

1.2.5.1

- voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 68,50

1.2.5.2

- voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 36,95

1.2.6

- van een vervangende Nederlandse Identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon

€ 33,35

1.2.7

Voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

€ 51,62

1.2.8

Voor de bezorging van een reisdocument of NIK, worden de leges genoemd in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.6 vermeerderd met een bedrag van

€ 16,25

Restitutie

Indien het aangevraagde paspoort of Nederlandse Identiteitskaart niet wordt afgegeven, wordt op verzoek teruggaaf verleend van de onder 1.2.1 t/m 1.2.5 genoemde tarieven, ter hoogte van het rijkskostencomponent.

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.3.1.1

- tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 41,60

1.3.1.1.a

- tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs (na invoering Wet digitale overheid)

€ 45,10

1.3.1.2

- tot het omwisselen van een buitenlands rijbewijs

€ 41,60

1.3.1.2.a

- tot het omwisselen van een buitenlands rijbewijs (na invoering Wet digitale overheid)

€ 45,10

1.3.1.3

- voor het verstrekken van een gezondheidsverklaring ter verkrijging van een verklaring van geschiktheid

€ 43,45

1.3.1.4

- voor het verstrekken van gegevens uit het Centraal Rijbewijzen- en Bromfietscertificaten Register (CRB)

€ 6,60

1.3.2

Het tarief als genoemd in 1.3.1.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van

€ 34,10

Restitutie

Indien het aangevraagde rijbewijs niet wordt afgegeven, wordt op verzoek teruggaaf verleend van de onder 1.3.1 en 1.3.2 genoemde tarieven, ter hoogte van het rijkskostencomponent.

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk onderdelen 1.4.2 en 1.4.3, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 15,25

1.4.2.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar, voor:

1.4.2.2.1

- 25 verstrekkingen

€ 218,00

1.4.2.2.2

- 50 verstrekkingen

€ 411,00

1.4.2.2.3

- 75 verstrekkingen

€ 574,00

1.4.2.2.4

- 100 verstrekkingen

€ 727,00

1.4.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

tot het verstrekken van gegevens ten behoeve van een wetenschappelijk of filantropisch doel of voor instellingen die zonder winstoogmerk en ten algemene nutte werkzaam zijn:

1.4.3.1

per verstrekking

€ 2,45

1.4.3.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar, voor:

1.4.3.2.1

- 25 verstrekkingen

€ 40,90

1.4.3.2.2

- 50 verstrekkingen

€ 72,70

1.4.3.2.3

- 75 verstrekkingen

€ 97,90

1.4.3.2.4

- 100 verstrekkingen

€ 109,25

1.4.4

In afwijking van de voorgaande onderdelen is het tarief kosteloos voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van inlichtingen voor:

- De Oorlogsgravenstichting

- Bureau voor Rechtshulp

- Rode Kruis / Artsen zonder Grenzen

- Opname Vakantiekinderen.

1.4.5

Restitutie

1.4.5.1

Een abonnement op het periodiek verstrekken van inlichtingen uit de registers van de burgerlijke stand en/of uit de basisregistratie persoonsgegevens gaat in op de eerste dag van een maand en is, behoudens bepaling van het tegendeel, geldig gedurende één jaar na de datum van ingang, voor zover het althans niet eerder verbruikt is. Een abonnement kan tussentijds worden beëindigd.

1.4.5.2

Bij tussentijdse beëindiging van een abonnement wordt op schriftelijk verzoek van de houder ontheffing verleend van de vooruit betaalde leges, doch uitsluitend indien die beëindiging plaatsvindt, voordat een half jaar van de geldigheidsduur van het abonnement is verstreken en voordat de helft van het abonnement is verbruikt alsdan tot een bedrag, dat naar evenredigheid van het niet-gebruikte gedeelte van het abonnement wordt bepaald.

1.4.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag ter verkrijging van een:

1.4.6.1

uittreksel, verklaring of inlichting uit de basisregistratie personen via de balie

€ 15,25

1.4.6.2

uittreksel, verklaring of inlichting uit de basisregistratie personen via het E-loket

€ 10,00

1.4.6.2.1

uittreksel, verklaring of inlichting uit de basisregistratie personen per post

€ 21,85

1.4.6.3

- schriftelijk verstrekte inlichting als bedoeld in artikel 29 en 32 van de Wet Persoonsregistratie, een afschrift van de persoonslijst als bedoeld in artikel 1 Wet GBA, anders dan op grond van artikel 78, 79 jo 132:

1.4.6.3.1

- indien het afschrift bestaat uit ten hoogste 49 bladzijden

€ 7,95

1.4.6.3.2

- indien het afschrift bestaat uit 50 tot en met 100 bladzijden

€ 40,50

1.4.6.3.3

- indien het afschrift bestaat uit meer dan 100 bladzijden

€ 60,75

1.4.6.4

- indien de verstrekking van de onder 1.4.6 bedoelde diensten geschiedt per telefax, worden de tarieven vermeerderd met

€ 12,60

1.4.6.5

- inlichting(en) waarvoor onderzoek noodzakelijk is, per mensuur

€ 82,20

1.4.6.6

- buitenlands brondocument (exclusief kosten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken)

€ 28,85

1.4.6.7

- uittreksel, verklaring of inlichting uit de basisregistratie personen waarvoor geprotocolleerd moet worden

€ 20,70

1.4.6.8

- samenstellen/verstrekken BRP-selecties op verzoek, per mensuur

€ 80,95

1.4.6.9

- meerkosten bij verstrekking op alternatief medium

€ 34,80

1.4.6.10

Het tarief bedraagt voor een erfgenamenonderzoek, per 15 minuten

€ 13,90

Hoofdstuk 5 Naturalisaties

1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

1.5.1

- een enkelvoudig verzoek gezinsinkomsten standaard

€ 945,00

1.5.2

- een gemeenschappelijk verzoek standaard

€ 1.206,00

1.5.3

- een meenaturaliserend kind

€ 139,00

1.5.4

- een enkelvoudig verzoek verlaagd

€ 703,00

1.5.5

- een gemeenschappelijk verzoek verlaagd

€ 965,00

1.5.6

- een verzoek ingevolge de wet betreffende de positie van Molukkers

kosteloos

1.5.7

- een enkelvoudig verzoek optieverklaring

€ 200,00

1.5.8

- een gemeenschappelijk verzoek optieverklaring

€ 342,00

1.5.9

- een medeopterende minderjarige

€ 22,00

Restitutie

Indien de aangevraagde naturalisatie niet ter beslissing wordt voorgelegd aan de Immigratie –en Naturalisatiedienst, wordt op verzoek teruggaaf verleend van de onder 1.6.1 t/m 1.6.5 genoemde tarieven, ter hoogte van het rijkskostencomponent

Hoofdstuk 6 Bestuursstukken

Verordeningen

1.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.6.1.1

- een exemplaar van een verordening

€ 4,90

1.6.1.2

- een losbladige serie verordeningen

€ 130,59

1.6.1.3

- bij abonnement, aanvulling op losbladige serie verordeningen

€ 15,74

1.6.1.4

- afschriften van bestekken van aanbesteding en van huur- en pachtcontracten, voor elke bladzijde

€ 10,40

Bouwverordening en bestemmingsplan

1.6.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een exemplaar van de Bouwverordening

€ 110,00

1.6.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een exemplaar van een welstandsnota

€ 81,00

1.6.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een exemplaar van een bestemmingsplan:

1.6.4.1

tot en met 20 pagina’s

€ 33,00

1.6.4.2

boven de 20 pagina’s

€ 81,00

1.6.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een exemplaar van een plankaart van het bestemmingsplan in zwart-wit:

1.6.5.1

met formaat A0

€ 7,00

1.6.5.2

met formaat A1

€ 5,00

1.6.5.3

met formaat A2

€ 4,00

1.6.5.4

met formaat A3

€ 1,00

1.6.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een exemplaar van een plankaart van het bestemmingsplan in kleur:

1.6.6.1

met formaat A0

€ 27,00

1.6.6.2

met formaat A1

€ 19,00

1.6.6.3

met formaat A2

€ 16,00

1.6.6.4

met formaat A3

€ 6,00

Hoofdstuk 7 Vastgoedinformatie

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.7.1.1

tot het verstrekken van perceelsinformatie m.b.t. bodemgegevens, al dan niet ten behoeve van aan- en verkoop c.q. taxatie van onroerende zaken, per perceel

€ 58,65

1.7.1.2

tot het verstrekken van perceelsinformatie m.b.t. bestemmingsplangegevens al dan niet ten behoeve van aan- en verkoop c.q. taxatie van onroerende zaken, per perceel

€ 37,65

1.7.1.3

tot het verstrekken van een kopie bestemmingsplanvoorschriften, al dan niet ten behoeve van aan- en verkoop c.q. taxatie van onroerende zaken, per perceel

€ 18,65

1.7.1.4

tot afgifte van een verklaring en (indien van toepassing) uittreksel op grond van de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen, per perceel

€ 38,25

1.7.1.5

tot afgifte van een afschrift op grond van de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen, per perceel

€ 12,60

1.7.1.6

tot afgifte van een uittreksel op grond van de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen, per perceel

€ 12,60

Hoofdstuk 8 Overige publiekszaken

1.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.8.1

tot het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag

€ 41,35

1.8.2

tot het verstrekken van een bewijs van in leven zijn aan de balie

€ 15,25

1.8.2.1

tot het verstrekken van een bewijs van in leven zijn via het e-loket

€ 10,00

1.8.2.2

tot het verstrekken van een internationale attestatie de vita

€ 14,30

1.8.2.3

tot het verstrekken van een bewijs van in leven zijn per post of email

€ 21,85

1.8.3

tot het legaliseren van een handtekening (per gelegenheid, per persoon)

€ 15,25

1.8.4

tot het verstrekken van een bewijs van Nederlanderschap aan de balie

€ 15,25

1.8.4.1

tot het verstrekken van een bewijs van Nederlanderschap via het e-loket

€ 10,00

1.8.4.2

tot het verstrekken van een bewijs van Nederlanderschap per post of email

€ 21,85

Hoofdstuk 9 Gemeentearchief

1.9

Het tarief bedraagt voor:

1.9.1

het op verzoek doen van selecteren en inventariseren van stukken, per uur

€ 87,53

1.9.2

het verrichten van onderzoek en het verstrekken van advies, per uur

€ 99,72

1.9.3

het op verzoek verrichten van restauratie- en conserveringswerkzaamheden, per uur

€ 51,99

1.9.4

het verstrekken van een scan of print van bouwtekeningen in zwart-wit, excl. BTW:

1.9.4.1

met formaat A0

€ 5,71

1.9.4.2

met formaat A1

€ 4,59

1.9.4.3

met formaat A2

€ 3,83

1.9.4.4

met formaat A3

€ 0,86

1.9.4.5

met formaat A4

€ 0,51

1.9.4.6

Indien zowel een scan als een print worden verstrekt, bedraagt het tarief het dubbele van de onder 1.9.4.1 t/m 1.9.4.5 genoemde bedragen

1.9.5

het verstrekken van een scan of print van bouwtekeningen in kleur, excl. BTW:

1.9.5.1

met formaat A0

€ 19,53

1.9.5.2

met formaat A1

€ 15,38

1.9.5.3

met formaat A2

€ 11,89

1.9.5.4

met formaat A3

€ 9,54

1.9.5.5

met formaat A4

€ 7,45

1.9.5.6

Indien zowel een scan als een print worden verstrekt, bedraagt het tarief het dubbele van de onder 1.9.5.1 t/m 1.9.5.5 genoemde bedragen

Hoofdstuk 10 Leegstandwet

1.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.10.1.1

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 158,00

1.10.1.2

tot het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, negende lid, van de Leegstandwet

€ 89,00

1.10.2.1

Indien aanvragen als bedoeld in onderdeel 1.10.1.1 gelijktijdig worden ingediend en betrekking hebben op woonruimten in hetzelfde complex, bedraagt het tarief per complex

€ 348,00

1.10.2.2

Indien aanvragen als bedoeld in onderdeel 1.10.1.2 gelijktijdig worden ingediend en betrekking hebben op woonruimten in hetzelfde complex, bedraagt het tarief per complex

€ 207,00

Hoofdstuk 11 Kansspelen

1.11.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

1.11.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

€ 56,50

1.11.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat

€ 56,50

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 34,00

1.11.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het houden van een loterij (loterijvergunning)

€ 31,00

1.11.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot het exploiteren of doen exploiteren van een speelgelegenheid als bedoeld in artikel 2:39 van de APV

€ 324,00

Hoofdstuk 12 Ondergrondse leidingen

1.12.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag, als bedoeld in artikel 2.2 en artikel 7.1 van de Algemene Verordening Ondergrondse Infra

€ 534,00

1.12.2

Het tarief genoemd onder 1.12.1 wordt verhoogd:

1.12.2.1

met een bedrag per meter van

€ 1,83

1.12.2.2

Het onder 1.12.2.1 vermelde tarief bedraagt minimaal

€ 47,43

1.12.2.3

Als er sprake is van een leidinglengte van 1000 meter of meer, zijn de bepalingen 1.12.2.1 en 1.12.2.2 niet van toepassing. De leges als bedoeld onder 1.12.1 worden in rekening gebracht. Daarnaast wordt een aparte projectovereenkomst met de aanvrager afgesloten, waarin de kosten voor de inzet van de toezichthouder worden vastgesteld.

1.12.3

Indien de aanvraag, als bedoeld in artikel 2.2 en artikel 7.1 van de Algemene Verordening Ondergrondse Infra, buiten behandeling wordt gelaten wordt 25% van de leges zoals bedoeld onder 1.12.1 in rekening gebracht.

1.12.4

Als een aanvrager zijn aanvraag als bedoeld in artikel 2.2 en artikel 7.1 van de Algemene Verordening Ondergrondse Infra, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De in rekening te brengen legeskosten bedragen:

1.12.4.1

Indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 2 weken na het in behandeling nemen ervan: 25% van de leges zoals bedoeld onder 1.12.1.

1.12.4.2

Indien de aanvraag wordt ingetrokken na 2 weken na het in behandeling nemen ervan: 40% van de leges zoals bedoeld onder 1.12.1.

1.12.4.3

Indien de aanvraag op verzoek van de gemeente wordt ingetrokken en binnen één maand gevolgd wordt door een nieuwe aanvraag die voldoet aan het advies, dan worden de leges zoals genoemd onder 1.12.4.1 en 1.12.4.2 in mindering gebracht op de verschuldigde leges voor de nieuwe aanvraag.

1.12.4.4

Het tarief voor het in behandeling nemen van een melding, als bedoeld in artikel 2.9 van de Algemene Verordening Ondergrondse Infra, bedraagt

€ 42,00

Hoofdstuk 13 Verkeer en vervoer

Voertuigreglement / Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

1.13.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.13.1.1

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met uitzondering van een ontheffing voor de kern van de binnenstad, zoals gedefinieerd in de verordening selectieve toelating binnenstad en met uitzondering van een ontheffing als bedoeld in bepaling 1.13.1.2;

voor 1 kalenderdag

voor 2-7 kalenderdagen

voor 1 kalenderjaar

€ 19,30

€ 37,65

€ 145,00

1.13.1.2

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voor zover noodzakelijk voor en direct samenhangend met de uitvoering van bijzondere transporten voor zover deze ontheffing door de Algemeen Directeur van de Dienst Wegverkeer wordt verstrekt;

€ 51,90

1.13.1.3

tot het verlenen van een ontheffing voor de kern van de binnenstad zoals gedefinieerd in de verordening selectieve toelating binnenstad, en/of voor een ontheffing als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, waarbij al dan niet tickets zijn verstrekt voor het éénmalig berijden van de kern van de binnenstad,

- per ticket;

€ 11,75

- bij vijf tickets in één keer;

€ 19,55

1.13.1.4

tot het verlenen van een ontheffing voor de kern van de binnenstad zoals gedefinieerd in de verordening selectieve toelating binnenstad en/of voor een ontheffing als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, waarbij een transponder is verstrekt waarmee de kern van de binnenstad kan worden bereden en/of waarmee door een fysieke maatregel die selectieve toelating van motorvoertuigen afdwingt (poller, slagboom), kan worden gereden;

€ 119,30

1.13.1.5

tot het verlenen van een ontheffing voor de kern van de binnenstad, zoals gedefinieerd in de verordening selectieve toelating binnenstad en/of voor een ontheffing als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, waarbij een pasje wordt verstrekt waarmee de kern van de binnenstad kan worden bereden en/of waarmee door een fysieke maatregel die selectieve toelating van motorvoertuigen afdwingt (poller, slagboom), kan worden gereden;

€ 60,10

1.13.1.6

tot het verstrekken van een transponder als bedoeld in 1.13.1.4, zonder dat daarbij een ontheffing wordt verleend;

€ 119,30

1.13.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een eenmalige omzetting van ontheffing met pasje naar ontheffing met transponder, zoals genoemd in bepaling 1.13.1.4;

€ 39,45

1.13.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verlenen van de jaarlijkse verlenging van de ontheffing zoals bedoeld in 1.13.1.4 en 1.13.1.5;

€ 24,05

1.13.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verstrekken van een duplicaat van een ontheffing (het verkrijgen van een nieuwe kaart) zoals bedoeld in 1.13.1.4 en 1.13.1.5, bij vermissing, verlies, diefstal of een wijziging;

€ 5,45

1.13.4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verstrekken van een duplicaat van een pasje zoals bedoeld in 1.13.1.5, ingeval van verlies of diefstal;

€ 39,45

1.13.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verstrekken van een duplicaat van een transponder zoals bedoeld in 1.13.1.4, ingeval van verlies of diefstal;

€ 99,30

1.13.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing, inzake artikel 7.1 van het Voertuigreglement juncto artikel 149 Wegenverkeerswet 1994, voor zover het bijzondere transporten betreft, welke ontheffing door de Algemeen Directeur van de Dienst Wegverkeer wordt verstrekt;

€ 50,05

1.13.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verstrekken van een duplicaat van de ontheffing Reglement verkeersregels en verkeerstekens, zoals bedoeld in 1.13.1.1;

€ 34,60

1.13.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verstrekken van een eerste ontheffing parkeerschijfzone bewoner Schelle;

€ 63,60

1.13.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verstrekken van een tweede ontheffing parkeerschijfzone bewoner Schelle;

€ 128,75

1.13.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verstrekken van een ontheffing voor bezoekers in de parkeerschijfzone Schelle

€ 12,80

Gehandicaptenparkeerkaart

1.13.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart:

1.13.10.1

bij een positief besluit;

€ 119,70

1.13.10.2

bij verlenging/vermissing

€ 48,65

Duplicaten parkeervergunningen / ontheffingen

1.13.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verstrekken van een duplicaat van een pasje of druppel behorend bij een verleende parkeervergunning of parkeerabonnement voor het parkeren op een parkeerplaats of in een parkeeraccommodatie:

€ 25,00

Verkeersregelaars en brigadiers

1.13.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het aanstellen van verkeersregelaars / transportbegeleiders op grond van artikel 7 danwel artikel 11 van de Regeling Verkeersregelaars 2009:

1.13.12.1

per aanvraag (incl. het eerste legitimatiebewijs)

€ 86,45

1.13.12.2

per extra legitimatiebewijs

€ 5,45

1.13.12.3

Voor eenmalige evenementenverkeersregelaars per evenement waarbij op basis van artikel 11 van de Regeling van Verkeersregelaars 2009, wordt volstaan met één algemeen aanstellingsbesluit, zonder legitimatiebewijzen

€ 86,45

Hoofdstuk 14 Diversen

Wet op de Lijkbezorging

1.14.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.14.1.1

voor een lijkschouwing op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur, per verrichting;

€ 231,00

1.14.1.2

voor een lijkschouwing op andere dagen / tijdstippen, per verrichting;

€ 350,00

1.14.1.3

voor uitstel van begraven als bedoeld in artikel 17 van de wet;

€ 13,05

1.14.1.4

voor een vergunning tot opgraven;

€ 58,00

1.14.1.5

voor een laissez-passer voor lijken.

€ 13,05

Luchtvaartwet

1.14.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag ter verkrijging van een verklaring van geen bezwaar voor het houden van een ballonopstijging of helikopterlanding.

€ 96,00

APV en andere plaatselijke verordeningen

1.14.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2:29 van de Algemene Plaatselijke Verordening (sluitingsuur openbare eet- en drinkgelegenheden);

€ 105,00

1.14.3.1

Als een aanvrager zijn aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in bepaling 1.14.3 intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat er aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. Indien de aanvraag binnen twee weken na de aanvraag wordt ingetrokken, wordt in rekening gebracht

€ 61,00

1.14.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning, ontheffing, verklaring, beschikking voor het:

1.14.4.1

- verbod op het maken van geluidshinder zonder advies;

€ 105,00

1.14.4.2

- verbod op het maken van geluidshinder met advies;

€ 153,00

1.14.4.3

- gebruik van een geluidswagen (artikel 4:6 APV), per dag;

€ 96,00

1.14.4.4

- op of aan de weg innemen van een standplaats (artikel 5:18 APV):

1.14.4.4.1

- per keer;

€ 105,00

1.14.4.4.2

- per jaar;

€ 326,00

1.14.4.4.3

Indien de aanvraag betrekking heeft op een parapluvergunning:

€ 275,00

te vermeerderen voor:

- 1 t/m 50 standplaatsen, met;

€ 90,00

- 51 t/m 100 standplaatsen, met;

€ 178,00

- 101 en meer standplaatsen, met;

€ 590,00

1.14.4.5

Als een aanvrager zijn aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in bepaling 1.14.4 intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat er aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. Indien de aanvraag binnen twee weken na de aanvraag wordt ingetrokken zullen de in rekening te brengen kosten 25% van de kosten bedragen met een minimum van € 58,00

1.14.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning / ontheffing:

1.14.5.1

voor het vervoer van gevaarlijke stoffen buiten de door de raad vastgestelde route, als bedoeld in artikel 18, lid 1 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen:

1.14.5.1.1

- eenmalig;

€ 105,00

1.14.5.1.2

- jaarlijks;

€ 153,00

1.14.5.2

voor het viseren van artsen;

€ 9,00

1.14.5.3

voor een vergunning op grond van de Ligplaatsenverordening woonschepen:

1.14.5.3.1

voor het overschrijven van een vergunning voor een woonschip op een andere naam (artikel 3, achtste lid, van de Ligplaatsenverordening woonschepen)

€ 103,00

1.14.5.3.2

voor het innemen van een ligplaats met een woonschip (artikel 3, eerste lid, van de Ligplaatsenverordening woonschepen)

€ 260,00

1.14.5.3.3

voor het vervangen of aanpassen van een woonschip (artikel 9 van de Ligplaatsenverordening woonschepen)

€ 260,00

1.14.5.3.4

In het geval voor de beoordeling van een aanvraag als bedoeld in onderdeel 1.14.5.3.2 of 1.14.5.3.3 een advies uit het oogpunt van welstand moet worden gevraagd, wordt het tarief verhoogd met:

€ 84,00

1.14.5.3.4A

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 1.14.5.3.4 bedraagt het tarief, indien zich tijdens de beoordeling van de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wijzigingen voordoen en daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is:

€ 84,00

1.14.5.3.5

Het tarief voor het behandelen van een conceptaanvraag voor het innemen van een ligplaats met een woonschip waarvoor een vergunning op grond van artikel 3, eerste lid, van de Ligplaatsenverordening woonschepen vereist is, bedraagt:

€ 93,00

1.14.5.3.6

Het tarief voor het behandelen van een conceptaanvraag voor het vervangen of aanpassen van een woonschip waarvoor een vergunning op grond van artikel 9 van de Ligplaatsenverordening woonschepen vereist is, bedraagt:

€ 93,00

1.14.5.3.7

In het geval voor de beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in onderdeel 1.14.5.3.5 en 1.14.5.3.6 een advies uit het oogpunt van welstand moet worden gevraagd, wordt het tarief verhoogd met:

€ 84,00

1.14.5.3.8

Indien de aanvraag als bedoeld onder 1.14.5.3.2 en 1.14.5.3.3 is voorafgegaan door een conceptaanvraag als bedoeld onder 1.14.5.3.5 of 1.14.5.3.6, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor de vergunning als bedoeld in 1.14.5.3.2 of 1.14.5.3.3.

1.14.5.3.9

Indien de aanvraag als bedoeld onder 1.14.5.3.2 en 1.14.5.3.3 is voorafgegaan door een conceptaanvraag als bedoeld onder 1.14.5.3.5 of 1.14.5.3.6, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van de conceptaanvraag geheven leges voor een advies uit het oogpunt van welstand, als bedoeld in onderdeel 1.14.5.3.7, in mindering gebracht op de leges als bedoeld in onderdeel 1.14.5.3.4

1.14.5.3.10

Indien de aanvraag tot het verlenen van een vergunning buiten behandeling wordt gelaten wordt 25% van de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van de vergunning als bedoeld onder 1.14.5.3.2 en 1.14.5.3.3 in rekening gebracht. Tevens worden, indien van toepassing, de leges zoals genoemd onder 1.14.5.3.4 en 1.14.5.3.4A in rekening gebracht.

1.14.5.3.11

Als een aanvrager zijn aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in onderdeel 1.14.5.3.2 of 1.14.5.3.3, intrekt, terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De in rekening te brengen legeskosten bedragen:

1.14.5.3.11.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 2 weken na het in behandeling nemen ervan: 25 % van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit(en) verschuldigde leges. Tevens worden, indien van toepassing, de leges zoals genoemd onder 1.14.5.3.4 en 1.14.5.3.4A in rekening gebracht.

1.14.5.3.11.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 2 weken na het in behandeling nemen ervan doch voor het nemen van een besluit op de aanvraag: 40 % van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit(en) verschuldigde leges. Tevens worden, indien van toepassing, de leges zoals genoemd onder 1.14.5.3.4 en 1.14.5.3.4A in rekening gebracht.

1.14.5.3.11.3

indien de aanvraag op verzoek van de gemeente wordt ingetrokken en binnen vier maanden gevolgd wordt door een nieuwe aanvraag die voldoet aan het advies, dan worden de leges zoals genoemd onder 1.14.5.3.11.1 en 1.14.5.3.11.2 in mindering gebracht op de verschuldigde leges voor de nieuwe aanvraag

1.14.5.3.12

Als de gemeente een vergunning als bedoeld in onderdeel 1.14.5.3.2 of 1.14.5.5.3.3 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De in rekening te brengen legeskosten bedragen: 40 % van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit(en) verschuldigde leges. Tevens worden, indien van toepassing, de leges zoals genoemd onder 1.14.5.3.4 en 1.14.5.3.4A in rekening gebracht

1.14.5.4

voor het verkopen van vuurwerk;

€ 459,00

1.14.5.5

voor onversterkte muziek, per maand;

€ 105,00

1.14.5.6

Als een aanvrager zijn aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in bepaling 1.14.5 intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat er aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. Indien de aanvraag binnen twee weken na de aanvraag wordt ingetrokken zullen de in rekening te brengen kosten 25% van de kosten bedragen met een minimum van € 58,00

1.14.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor:

1.14.6.1

een betaald voetbalwedstrijd:

1.14.6.1.1

- per seizoen;

€ 326,00

1.14.6.1.2

- per keer.

€ 215,00

1.14.6.2

Als een aanvrager zijn aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in bepaling 1.14.6 intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat er aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. Indien de aanvraag binnen twee weken na de aanvraag wordt ingetrokken zullen de in rekening te brengen kosten 25% van de kosten bedragen met een minimum van € 58,00

Ontheffing tijdelijke lozing

1.14.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing voor het tijdelijk lozen van afvalwater op de riolering:

voor elke volle eenheid van 100 m³ afvalwater:

- per eenheid van 0 tot en met 500 m³

€ 66,00

- per eenheid boven de 500 m³ tot en met 1.000 m³

€ 42,00

- per eenheid boven de 1.000 m³ tot en met 10.000 m³

€ 30,00

- per eenheid boven de 10.000 m³ tot en met 50.000 m³

€ 22,00

- per eenheid boven de 50.000 m³ tot en met 100.000 m³

€ 17,00

- per eenheid boven de 100.000 m³.

€ 12,00

Statistische overzichten

1.14.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.14.8.1

- een exemplaar van een statistisch jaarboek;

€ 8,60

1.14.8.2

een exemplaar van een statistisch jaarboek bestemd voor instellingen, die ten algemene nutte werkzaam zijn, die godsdienstige, filantropische, wetenschappelijke dan wel onderwijsdoeleinden nastreven;

€ 3,80

1.14.8.3

- statistische informatie, waarvoor een uitgebreid onderzoek noodzakelijk is, voor elke bladzijde of gedeelte daarvan;

€ 6,30

1.14.8.4

- informatie over wijk- en buurtindeling;

€ 6,30

1.14.8.5

- overige statistische informatie, per bladzijde

€ 0,15

met een maximum van

€ 2,15

1.14.8.6

- het tarief voor het verrichten van onderzoek voor het verstrekken van specifieke gegevens bedraagt, per mensuur.

€ 60,75

Raadplegen kadaster

1.14.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het raadplegen van de bij het gemeentebestuur berustende kadastrale stukken:

1.14.9.1

- indien daarbij de bijstand van een ambtenaar van de gemeente wordt verkregen, per kwartier of gedeelte daarvan;

€ 12,25

1.14.9.2

- in de overige gevallen per kwartier of een gedeelte daarvan ongeacht het resultaat;

€ 12,25

1.14.9.3

- voor het verkrijgen van een af- of overdruk of fotokopie van kadastrale stukken, per perceel;

€ 12,25

1.14.9.4

- voor het verstrekken, anders dan schriftelijk, van gegevens uit het kadaster, per perceel.

€ 1,71

Overige stukken

1.14.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gewaarmerkte afschriften van stukken voor zover daarvoor niet elders in een wettelijke regeling een tarief is opgenomen;

€ 17,15

1.14.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot indicatiestelling voor definitieve opname in een bejaardenoord dan wel tijdelijke of definitieve opname in een verpleeghuis door de indicatiecommissie Regio IJssel-Vecht met dien verstande dat indien sprake is van meer dan één aanvraag door of namens dezelfde betrokkene binnen een termijn van 12 maanden, dit tarief slechts éénmaal verschuldigd is;

€ 278,60

1.14.12

Het tarief bedraagt voor het verrichten van onderzoek en het verstrekken van advies bij archieven anders dan het gemeentearchief, per opgevraagd item;

€ 8,60

1.14.13

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag ter verkrijging van elke niet in deze tabel genoemde vergunning, ontheffing of beschikking hoe ook genaamd, welke ter uitvoering van een algemeen verbindend voorschrift wordt afgegeven, of afschrift daarvan, per in de desbetreffende beschikking begrepen vergunning, ontheffing of beschikking.

€ 109,95

Milieu

1.14.14

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag ontheffing hogere grenswaarde.

€ 821,10

Gaswet

1.14.15

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek aan het college om een gebied aan te wijzen waar aangesloten mag worden op het gastransportnet op grond van artikel 10, lid 7, onderdeel a, van de Gaswet.

€ 544,60

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

2.1.1.1

Aanlegkosten:

De aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de kosten die voortvloeien uit de aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het aanleggen) van de werken of werkzaamheden, de omzetbelasting daarin niet begrepen en indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van de werken of de werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen.

2.1.1.2

Bouwkosten:

De aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen ten behoeve van de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen.

2.1.1.2.1

In afwijking van het bepaalde in onderdeel 2.1.1.2 hiervoor, wordt bij het bepalen van de bouwkosten van een zonne-energie installatie uitgegaan van de kosten van de constructieve werken, bestaande uit de stellingen waarop dan wel montagematerialen waarmee de zonnepanelen worden geplaatst inclusief de arbeidskosten voor de montage hiervan, de onderstations en eventuele andere bouwwerken, maar uitgezonderd de zonnepanelen -of collectoren zelf en de bijbehorende installaties.

2.1.1.3

Wabo:

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

2.1.1.4

Wro:

Wet ruimtelijke ordening

2.1.1.5

Zonne-energie installaties:

Zonne-energie installaties zijn installaties ten behoeve van het omzetten van zonnestraling in elektrische dan wel thermische energie. Dit kan variëren van bijvoorbeeld grondgebonden zonneparken (parkeerterreinen, geluidswallen, overige grond) tot zonne-energie installaties op daken van gebouwen en op waterplassen.

2.1.1.6

Woonboot:

Een voor bewoning bestemd drijvend bouwwerk, dat niet bestemd is en niet gebruikt wordt voor de vaart.

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

Hoofdstuk 2 Vooroverleg / beoordeling conceptaanvraag

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

2.2.1

tot het verkrijgen van een verklaring vergunningvrij bouwen:

€ 112,00

2.2.2

tot het beoordelen van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning, ongeacht de uitkomst daarvan:

€ 173,00

2.2.2.1

In het geval er voor de beoordeling van de conceptaanvraag een advies uit het oogpunt van welstand moet worden gevraagd, wordt het onder 2.2.2 vermelde tarief verhoogd met

€ 84,00

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

2.3.1

Bouwactiviteiten

2.3.1.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.1.1.1

Indien de bouwkosten minder bedragen dan € 2.250,00

€ 403,00

2.3.1.1.2

Indien de bouwkosten € 2.250,00 tot € 225.000,00 bedragen:

€ 403,00

vermeerderd met 3,29% van het bedrag waarmee die bouwkosten € 2.250,00 te boven gaan.

2.3.1.1.3

Indien de bouwkosten € 225.000,00 tot € 1.000.000,00 bedragen:

€ 7.731,00

vermeerderd met 2,65% van het bedrag waarmee die bouwkosten € 225.000,00 te boven gaan.

2.3.1.1.4

Indien de bouwkosten € 1.000.000,00 of meer bedragen:

€ 28.268,00

vermeerderd met 2,50% van het bedrag waarmee die bouwkosten € 1.000.000,00 te boven gaan.

2.3.1.1.5

De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een eerder verleende omgevingsvergunning als gevolg van een, naar omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging van het project, worden geheven over de hogere bouwkosten ten opzichte van de bouwkosten bij de eerder verleende omgevingsvergunning en overeenkomstig het bepaalde in artikel 2.3.1.1, met dien verstande dat de leges niet minder bedragen dan

€ 274,00

Dit artikel vindt geen toepassing als de afwijking zodanig is dat naar de omstandigheden beoordeeld sprake is van een nieuw bouwplan.

Woonboot:

2.3.1A

In afwijking van het bepaalde in onderdeel 2.3.1 tot en met 2.3.1.1.5, bedraagt het tarief voor het behandelen van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, voor een woonboot, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk, indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 263,00

2.3.1A.1

In afwijking van het bepaalde in onderdeel 2.3.1.2 tot en met 2.3.1.2.5, wordt, in het geval voor de beoordeling van een aanvraag als bedoeld in onderdeel 2.3.1A een advies uit het oogpunt van welstand moet worden gevraagd, het tarief verhoogd met:

€ 84,00

Welstand

2.3.1.2

De tarieven, genoemd onder 2.3.1.1, worden, indien voor de aanvraag advies is aangevraagd uit het oogpunt van welstand, vermeerderd met:

2.3.1.2.1

3,25 ‰ van het deel van de bouwkosten dat ligt tussen € 0,00 tot en met € 225.000,00 plus

2.3.1.2.2

0,7 ‰ van het deel van de bouwkosten dat ligt tussen € 225.000,00 tot en met € 500.000,00 plus

2.3.1.2.3

0,35 ‰ van het deel van de bouwkosten dat ligt tussen € 500.000,00 tot en met € 1.000.000,00 plus

2.3.1.2.4

0,125 ‰ van het deel van de bouwkosten dat de € 1.000.000,00 te boven gaat

2.3.1.2.5

Het onder 2.3.1.2 vermelde tarief bedraagt minimaal

€ 84,00

Extra advies: welstand

2.3.1.3

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.2 en 2.3.1A.1 bedraagt het tarief indien zich tijdens de beoordeling van de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wijzigingen voordoen in het bouwplan en daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is

€ 84,00

Achteraf ingediende aanvraag

2.3.1.4

(GERESERVEERD)

2.3.1.5

Doorbreking aanhouding

2.3.1.5.1

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 en 2.3.1A bedraagt het tarief indien artikel 3.3, derde of zesde lid van de Wabo wordt toegepast (doorbreking aanhouding bestemmingsplan of beschermd stads- of dorpsgezicht):

€ 108,00

2.3.1.5.2

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 en 2.3.1A bedraagt het tarief indien artikel 3.5, derde lid van de Wabo wordt toegepast (doorbreking aanhouding exploitatieplan):

€ 108,00

2.3.2

Aanlegactiviteiten

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.2.1

voor een oppervlakte kleiner dan 1.000 m²

€ 221,00

2.3.2.2

voor een oppervlakte van 1.000 m² en meer

€ 581,00

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1 en het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.3.1

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 434,00

2.3.3.2

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 434,00

2.3.3.3

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 19.211,00

2.3.3.4

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 434,00

2.3.3.5

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 434,00

2.3.3.6

Indien artikel 3.38, vierde lid Wro wordt toegepast (ontheffing beheersverordening):

€ 434,00

2.3.3.7

Indien een aanvraag betrekking heeft op een project waarvoor een uitsluitend op dat individuele project gerichte (partiële) herziening van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1 van de Wro moet worden genomen:

€ 18.919,00

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.4.1

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 434,00

2.3.4.2

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 434,00

2.3.4.3

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 19.211,00

2.3.4.4

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 434,00

2.3.4.5

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 434,00

2.3.4.6

Indien artikel 3.38, vierde lid Wro wordt toegepast (ontheffing beheersverordening):

€ 434,00

2.3.4.7

Indien een aanvraag betrekking heeft op een project waarvoor een uitsluitend op dat individuele project gerichte (partiële) herziening van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1 van de Wro moet worden genomen:

€ 18.495,00

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

2.3.5.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.5.1.1

Indien het een nieuwe aanvraag betreft:

Voor een bouwwerk met een gebruiksoppervlakte:

Categorie

Aantal m²

tarief

1 bouwwerk

0 t/m 100

€ 365,00

2 bouwwerken

101 t/m 500

€ 150 + € 2,15 per m²

3 bouwwerken

501 t/m 2.000

€ 820 + € 0,81 per m²

4 bouwwerken

2.001 t/m 5.000

€ 2.100 + € 0,17 per m²

5 bouwwerken

5.001 t/m 50.000

€ 2.700 + € 0,05 per m²

6 bouwwerken

Meer dan 50.000

€ 4.200 + € 0,02 per m²

2.3.5.1.2

Indien het een aanvraag tot wijziging of uitbreiding van een reeds eerder verleende vergunning betreft:

2.3.5.1.2.1

Indien het betreft een uitbreiding van het bouwwerk, met dien verstande dat de uitbreiding tenminste 10% van de oorspronkelijke gebruiksoppervlakte beslaat: het legestarief vermeld in onderdeel 2.3.5.1, met dien verstande dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van de uitbreiding.

2.3.5.1.2.2

Indien het betreft een herindeling, interne verbouwing of gewijzigd gebruik van het gehele bouwwerk, dan wel een deel van het bouwwerk, met dien verstande dat deze herindeling tenminste 10% van de gebruiksoppervlakte beslaat: 50% van het legestarief vermeld in onderdeel 2.3.5.1, met dien verstande dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van het te wijzigen deel van het bouwwerk.

2.3.5.2

Het tarief voor het adviseren met betrekking tot brandveiligheid, anders dan in geval van een aanvraag als bedoeld in punt 2.3.5.1, bedraagt per uur:

€ 103,00

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

2.3.6.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wabo in samenhang met de provinciale erfgoedverordening of artikel 9 van de gemeentelijke erfgoedverordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

€ 336,00

2.3.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 336,00

2.3.6.2

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h,

of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wabo in samenhang met de provinciale erfgoedverordening of artikel 9 van de gemeentelijke erfgoedverordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 252,00

2.3.6.2.1

Het bedrag onder 2.3.6.2 wordt voor elk tweede en volgende bouwwerk verhoogd met:

€ 106,00

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

2.3.7.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.7.1.1

In gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo:

€ 252,00

2.3.7.1.2

Het bedrag onder 2.3.7.1.1 wordt voor elk tweede en volgende bouwwerk verhoogd met:

€ 106,00

2.3.8

Uitweg/inrit

2.3.8.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken of veranderen van een uitweg, waarvoor op grond van een bepaling in de APV een vergunning is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 186,00

De aanlegkosten worden afzonderlijk in rekening gebracht.

2.3.9

Kappen

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in de APV of bomenverordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.9.1

voor de eerste boom:

€ 125,00

2.3.9.2

voor elke volgende boom:

€ 42,00

2.3.9.3

met een maximum van:

€ 2.293,00

2.3.9.4

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een verklaring voor het vergunningvrij vellen van houtopstand bedraagt:

€ 54,00

Voor een houtwal / bosperceel:

2.3.9.4.1

met een omvang tot en met 10.000 m² een bedrag per m² van

€ 0,10

met een minimum van

€ 65,00

2.3.9.4.1.1

met een omvang van 10.001 m² of meer, het tarief als bedoeld in onderdeel 2.3.9.4.1 vermeerderd met een bedrag per m² vanaf 10.001 m² van

€ 0,05

2.3.10

Handelsreclame

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelsreclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats, waarvoor ingevolge artikel 4:15 van de APV een vergunning of ontheffing is vereist, en indien niet tevens sprake is van een activiteit als bedoeld in onderdeel 2.3.1 (bouwactiviteit), bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.10.1

Indien de activiteit bestaat uit het maken of voeren van die handelsreclame bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder h, van de Wabo:

2.3.10.1.1

Indien de offertekosten minder dan € 2.250,00 bedragen:

€ 165,00

2.3.10.1.2

Indien de offertekosten € 2.250,00 of meer bedragen:

€ 163,00

vermeerderd met 1,6% van het bedrag waarmee die offertekosten € 2.250,00 te boven gaan. De vermeerdering wordt toegepast over maximaal € 22.500,00 van de offertekosten.

2.3.10.2

Indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat die handelsreclame aan de onroerende zaak wordt gemaakt of gevoerd, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder i, van de Wabo:

2.3.10.2.1

Indien de offertekosten minder dan € 2.250,00 bedragen:

€ 165,00

2.3.10.2.2

Indien de offertekosten € 2.250,00 of meer bedragen:

€ 163,00

vermeerderd met 1,6% van het bedrag waarmee die offertekosten € 2.250,00 te boven gaan. De vermeerdering wordt toegepast over maximaal € 22.500,00 van de offertekosten.

2.3.11

Opslag van roerende zaken (GERESERVEERD)

2.3.12

Andere activiteiten

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

2.3.12.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 173,00

2.3.12.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.12.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft:

€ 173,00

2.3.12.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft:

€ 173,00

2.3.13

Omgevingsvergunning in twee fasen

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.13.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

2.3.13.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

2.3.14

Beoordeling bodemrapport (GERESERVEERD)

2.3.15

Advies (GERESERVEERD)

2.3.16

Verklaring van geen bedenkingen (GERESERVEERD)

Hoofdstuk 4 Vermindering

2.4.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.

2.4.2

(GERESERVEERD)

2.4.3

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning verder buiten behandeling wordt gelaten wordt 25% van de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3 in rekening gebracht.

2.4.4

Indien op de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning niet binnen de daarvoor wettelijk gestelde termijn wordt besloten (vergunning van rechtswege), wordt 75% van de aan de betreffende activiteit gerelateerde leges in rekening gebracht.

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten

Als een aanvrager zijn aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouwactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1.1 en 2.3.1A, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De in rekening te brengen legeskosten bedragen:

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 2 weken na het in behandeling nemen ervan: 25 % van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit(en) verschuldigde leges, met een minimum van € 59,00 en een maximum van € 4.500,00. Tevens worden indien van toepassing de kosten zoals genoemd onder 2.3.1.2 of 2.3.1A.1 en 2.3.1.3 in rekening gebracht.

2.5.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 2 weken na het in behandeling nemen ervan doch voor het nemen van een besluit op de aanvraag: 30 % van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit(en) verschuldigde leges. Tevens worden indien van toepassing de kosten zoals genoemd onder 2.3.1.2 of 2.3.1A.1 en 2.3.1.3 in rekening gebracht. Bovendien wordt, indien de aanvraag betrekking heeft op activiteiten waarvoor kosten zoals genoemd onder 2.3.3 zijn gemaakt, 50% van de kosten zoals genoemd onder 2.3.3 in rekening gebracht.

2.5.1.3

indien de aanvraag op verzoek van de gemeente wordt ingetrokken en binnen vier maanden gevolgd wordt door een nieuwe aanvraag die voldoet aan het advies, dan worden de leges zoals genoemd onder 2.5.1.1 en 2.5.1.2 in mindering gebracht op de verschuldigde leges voor de nieuwe aanvraag.

2.5.1A

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor andere activiteiten dan bouwactiviteiten

Als een aanvrager zijn aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit andere activiteiten dan bouwactiviteiten intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De in rekening te brengen legeskosten bedragen 50% van de leges zoals genoemd onder 2.3.2, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.9, 2.3.10 en 2.3.14.

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten (GERESERVEERD)

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouwactiviteiten als bedoeld in onderdeel 2.3.1 of 2.3.1A weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De in rekening te brengen legeskosten bedragen: 40 % van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit(en) verschuldigde leges. Tevens worden indien van toepassing de kosten zoals genoemd onder 2.3.1.2 of 2.3.1A.1 en 2.3.1.3 in rekening gebracht. Bovendien wordt, indien de aanvraag betrekking heeft op activiteiten waarvoor kosten zoals genoemd onder 2.3.3 zijn gemaakt, 50% van de kosten zoals genoemd onder 2.3.3 in rekening gebracht.

2.5.3.2

Onder een weigering als bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

2.5.3A

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor andere activiteiten dan bouwactiviteiten

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit andere activiteiten dan bouwactiviteiten, weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De in rekening te brengen legeskosten bedragen: 50 % van de leges zoals genoemd onder 2.3.2, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.9, 2.3.10 en 2.3.14.

2.5.4

Minimumbedrag voor teruggaaf (GERESERVEERD)

2.5.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen (GERESERVEERD)

2.6

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouwactiviteiten, als bedoeld in 2.3.1, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag tot intrekking van de vergunning binnen 24 maanden, te rekenen vanaf de datum waarop de vergunning is verleend, door de gemeente is ontvangen en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt 20%, waarbij pas tot teruggaaf wordt overgegaan als het bedrag minimaal € 200,00 is.

2.7

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project (GERESERVEERD)

2.8

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wro

€ 21.638,00

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wro

€ 16.072,00

2.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het uitwerken van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder b, van de Wro

€ 16.072,00

2.9

Hoofdstuk 9 Sloopmelding (GERESERVEERD)

2.10

Hoofdstuk 10 Gedoogbeschikking

2.10.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het verstrekken van een gedoogbeschikking, niet zijnde een gedoogbeschikking als bedoeld in 3.6.1 (coffeeshops)

€ 1.918,00

2.10.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek zoals in 2.10.1 genoemd in situaties waarin sprake is van calamiteiten, overmacht of omstandigheden, die niet aan de vergunningplichtige kunnen worden toegerekend

€ 178,00

2.11

Hoofdstuk 11 In deze titel niet benoemde beschikking

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een andere, in deze titel niet benoemde beschikking

€ 51,00

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn en niet vallend onder titel 2

3.1

Hoofdstuk 1 Horeca

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

3.1.1

een aanvraag tot het verlenen van vergunningen, als bedoeld in de Alcoholwet;

€ 914,00

3.1.1.1

een aanvraag tot het verlenen van vergunningen Alcoholwet voor paracommerciële horecabedrijven conform artikel 4, lid 1 van de Alcoholwet;

€ 456,00

3.1.2

een aanvraag tot het verlenen van een exploitatievergunning;

€ 914,00

3.1.2.1

een aanvraag tot het verlenen van een exploitatievergunning voor paracommerciële horecabedrijven conform artikel 4, lid 1 van de Alcoholwet;

€ 456,00

3.1.3

een aanvraag tot overschrijving exploitatievergunning;

€ 105,00

3.1.4

een aanvraag tot wijziging leidinggevende;

€ 221,00

3.1.5

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing artikel 35 Alcoholwet;

€ 96,00

3.1.6

een aanvraag tot wijziging lokaliteit;

€ 324,00

3.1.7

een aanvraag tot het verlenen van een terrasvergunning als bedoeld in artikel 2:28a APV;

€ 277,00

3.1.7.1

een aanvraag tot wijziging van de tenaamstelling van een terrasvergunning als bedoeld in artikel 2:28a APV

€ 42,00

3.1.8

Als een aanvrager zijn aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 3.1 intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat er aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. Indien de aanvraag binnen twee weken na de aanvraag wordt ingetrokken zullen de in rekening te brengen kosten 25% van de bedragen onder 3.1.1 t/m 3.1.7 bedragen, met een minimum van € 60,00.

3.2

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning, ontheffing, verklaring, beschikking voor het:

3.2.1

- openstellen voor het publiek van een circus (artikel 2:25 APV);

€ 359,00

3.2.2

- openstellen voor publiek van een kermis (artikel 2:25 APV), per jaar;

€ 459,00

3.2.2.1

- houden van een zomerkermis;

€ 1.097,00

3.2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning, ontheffing, verklaring, beschikking voor het houden van:

3.2.3.1

- een groot evenement;

€ 878,00

3.2.3.2

- een middelgroot evenement;

€ 326,00

3.2.3.3

- een klein evenement.

€ 215,00

3.3

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

3.3.1

tot het verlenen van een vergunning voor een seksinrichting of escortbedrijf

€ 3.830,00

3.3.1.1

tot het verlengen van een vergunning voor een seksinrichting of escortbedrijf

€ 1.449,00

3.3.2

tot het wijzigen van de beheerder

€ 324,00

3.4

Hoofdstuk 4 Winkeltijdenwet

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

3.4.1

tot het verlenen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet.

€ 105,00

3.4.2

tot het verlenen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit t.b.v. openstelling avondwinkels op zon- en feestdagen.

€ 324,00

3.4.3

tot het verlenen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit t.b.v. openstelling op werkdagen tussen 22.00 uur en 6.00 uur.

€ 187,00

3.4.4

tot het verlenen van toestemming om een in de vorige onderdelen bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander.

€ 105,00

3.4.5

tot het intrekken of wijzigen van een in de vorige onderdelen bedoelde ontheffing.

€ 105,00

3.5

Hoofdstuk 5 Kinderopvang

3.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het registreren van kinderopvang bij een nieuwe aanvraag of verhuizing:

3.5.1.1

voor de gastoudervoorziening (GOV);

€ 85,00

3.5.1.2

voor de kinderdagverblijven (KDV), incl. peuterspeelvoorzieningen, buitenschoolse opvang (BSO), gastouderbureau’s (GOB) en peuterspeelzalen (PSZ).

€ 172,00

3.6

Hoofdstuk 6 Diversen

3.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een beschikking:

3.6.1.1

- voor het gedogen van coffeeshops;

€ 15.717,00

3.6.1.2

- vervolgaanvraag voor het gedogen van coffeeshops;

€ 914,00

3.6.1.3

- wijziging beheerder

€ 324,00

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een andere, in deze titel niet benoemde vergunning of ontheffing of tot het nemen van een andere beschikking

€ 52,00

Behorende bij raadsbesluit van 20 december 2021.

Ondertekening