VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LEGES OMGEVINGSVERGUNNING BERNHEZE 2022

Geldend van 03-01-2022 t/m heden

Intitulé

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LEGES OMGEVINGSVERGUNNING BERNHEZE 2022

De raad van de gemeente Bernheze besluit, op basis van het bijbehorende voorstel van

burgemeester en wethouders van 2 november 2021:

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

vast te stellen de volgende verordening:

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LEGES OMGEVINGSVERGUNNING BERNHEZE 2022

Artikel 1: Definities

Deze verordening verstaat onder:

1.dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

2.week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

3.maand: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

4.jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

5.kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2: Belastbaar feit

Onder de naam ‘Leges Omgevingsvergunning’ worden rechten geheven voor het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten, een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3: Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4: Vrijstellingen

Leges omgevingsvergunning worden niet geheven voor:

1.diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

2.diensten die ingevolge een wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

3.diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

4. het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte milieutoets).

Artikel 5: Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1. De leges omgevingsvergunning worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel;

 • 2. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet;

 • 3. Voor de berekening van de leges omgevingsvergunning wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6: Wijze van heffing

De leges omgevingsvergunning worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7: Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges omgevingsvergunning worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

 • a.mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

 • schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in b. geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8: Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges omgevingsvergunning wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9: Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges omgevingsvergunning voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10: Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen van zuiver redactionele aard zijn. Een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11: Overgangsrecht

 • 1. De ‘Legesverordening Omgevingsvergunning Bernheze 2021’ van 10 december 2020, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Als de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 12, lid 2, genoemde datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 12: Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2022.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

 • 3. Deze verordening wordt aangehaald als ‘Legesverordening Omgevingsvergunning Bernheze 2022’.

Leandra Kilian

griffier

Marieke Moorman

voorzitter

Bijlage ROEBlijst

Tarieventabel bij de Legesverordening omgevingsvergunning Bernheze 2022

Indeling tarieventabel:

Hoofdstuk 1: Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2: Vooroverleg/ schetsplan/ haalbaarheidstoets/ principeverzoek

Hoofdstuk 3: Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4: Vermindering

Hoofdstuk 5: Teruggaaf

Hoofdstuk 6: Intrekking omgevingsvergunning

Hoofdstuk 7: Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project 1

Hoofdstuk 8: Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Hoofdstuk 9: In deze titel niet benoemde beschikking

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1: Begripsomschrijvingen

Nr.

Omschrijving

Bedrag

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

2.1.1.1

Aanlegkosten:

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012, Staatscourant (Stcrt.) 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft.

2.1.1.2

Bouwkosten:

de som van de prijzen per eenheid exclusief 21% omzetbelasting, zoals die zijn opgenomen in de ROEB-lijst (Regionaal Overleg Eindhoven Bouwtoezicht), zoals is opgenomen in de bijlage van de Legesverordening Omgevingsvergunning Bernheze 2021.

Voor zover deze ROEB-lijst niet voorziet in een passende hoofdcategorie (vetgedrukt in de lijst) wordt uitgegaan van de in de aanvraag opgenomen bouwkosten, met dien verstande dat dan onder bouwkosten worden verstaan: de aannemingssom als bedoeld in paragraaf 1, eerste lid van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012, Staatscourant (Stcrt.) 2012, 1567) voor het uit te voeren werk, exclusief 21% omzetbelasting. In dit laatste geval zullen de overgelegde gegevens worden getoetst aan hun wettelijke kaders.

2.1.1.3

In afwijking van het bepaalde in artikel 2.1.1.2 wordt bij het bepalen van de bouwkosten in verband met het plaatsen van zonnepanelen tot een oppervlakte van 100 m2 (per perceel) als legesvrij aan te merken voor de activiteit bouwen en de kleine planologische afwijkingen (binnenplanse afwijkingen en planologische gebruiksactiviteiten (BOR bijlage 2 artikel 4))

2.1.1.3.1

Tot 100 m2 zonnepanelen

€ 0,00

2.1.1.3.2

100 m2 of meer zonnepanelen op basis van artikel 2.3.1.1.1

Berekening obv bouwsom of aanneemsom

2.1.1.4

Wabo:

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

Hoofdstuk 2: haalbaarheidstoets/ principeverzoek

Nr.

Omschrijving

Bedrag

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

2.2.1

Een vergunningencheck in het kader van de Wabo om indicatie te krijgen of de activiteit vergunningsvrij is, alsmede voor iedere aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen die na beoordeling vergunningsvrij blijkt te zijn

€ 215,00

2.2.2

ieder principeverzoek waarvoor een planologische beoordeling van:

Reguliere procedure principeverzoeken (binnenplanse afwijking of kleine buitenplanse afwijking 'kruimelgeval')

Uitgebreide procedure principeverzoeken (projectafwijkingsbesluit, wijzigingsplan of bestemmingsplanprocedure)

€ 500,00

€ 2.394,25

2.2.3

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.2.2 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld:

In deze situatie wordt de aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

Hoofdstuk 3: Omgevingsvergunning

Nr.

Omschrijving

Bedrag

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

2.3.1

Bouwactiviteiten

2.3.1.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk, als tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

Het tarief wordt berekend aan de hand van schijven. Elke schijf betreft een bepaald gedeelte van de vastgestelde bouwkosten.

2.3.1.1.1

de eerste schijf, betreffende de bouwkosten tot € 15.000,00 bedraagt 3,030% van de bouwkosten in deze schijf, met een minimum van € 150,00;

de tweede schijf, betreffende de bouwkosten vanaf € 15.000,00 tot € 500.000,00, bedraagt 2,688% van de bouwkosten in deze schijf;

de derde schijf betreffende de bouwkosten vanaf € 500.000,00 bedraagt 2,356% van de bouwkosten in deze schijf.

2.3.1.1.2

Voor het verlenen van een balievergunning komen de volgende activiteiten in aanmerking:

een particulier bouwplan op een perceel met een woonbestemming;

een bouwplan op een perceel met de functieaanduiding Wonen, mits het niet gaat om gehele herbouw van een woning.

Aanvullende voorwaarden voordat een balievergunning wordt verleend:

welstandseisen zijn niet van toepassing

voldoet aan bestemmingsplan, geen buitenplanse of binnenplanse afwijking noodzakelijk

gecertificeerde bouwbesluittoets

voldoet aan de gemeentelijke Bouwverordening

voldoet aan de lijst van indieningsvereisten

€ 192,85

Vast bedrag

Opslag op basis van 2.3.1.1.1

Korting 50%

2.3.1.2

Extra welstandstoets:

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien zich tijdens de beoordeling van de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wijzigingen voordoen in het bouwplan en daarvoor een tweede maal of vaker een welstandstoets noodzakelijk is:

€ 29,35

2.3.1.3

Verplicht advies agrarische commissie

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld:

In deze situatie wordt de aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.3.1.4

Achteraf ingediende aanvraag :

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit op grond van dat onderdeel verschuldigde leges

50%

2.3.1.5

Beoordeling aanvullende gegevens

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de in dat onderdeel bedoelde aanvraag al in behandeling is genomen.

€ 87,88

2.3.2

Aanlegactiviteiten

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk, als tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten.

€ 490,30

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit:

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1 en het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk, als tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking)

€ 317,10

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking “kruimgeval”)

€ 1.000,00

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking)

€ 6.552,05

2.3.3.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan)

€ 317,10

2.3.3.5

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving)

€ 317,10

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag

€ 317,10

2.3.3.7

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit)

€ 317,10

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit:

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk, als tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking)

€ 317,10

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking)

€ 317,10

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking)

€ 6.552,05

2.3.4.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan)

€ 317,10

2.3.4.5

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving)

€ 317,10

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving)

€ 317,10

2.3.4.7

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit)

€ 317,10

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid:

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo en zoals bedoeld in artikel 2.11.1 van het Gebruiksbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk, als tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.5.1

ter zake van het in behandeling nemen van:

2.3.5.1.1

Gebouwen met een woonfunctie:

2.3.5.1.1.1

Tehuizen

€ 1.260,30

2.3.5.1.1.2

Kloosters/abdijen

€ 1.260,30

2.3.5.1.1.3

Woongebouwen met inpandige gangen

€ 843,70

2.3.5.1.1.4

Gevangenissen

€ 2.510,30

2.3.5.1.1.5

Woningen niet zelfstandige bewoners

€ 843,70

2.3.5.1.1.6

Woningen niet zelfredzame bewoners

€ 843,70

2.3.5.1.1.7

Bejaardenoorden

€ 2.510,30

2.3.5.1.2

Gebouwen met een logiesfunctie:

2.3.5.1.2.1

Hotel:

2.3.5.1.2.1.1

10 tot en met 50 personen

€ 2.510,30

2.3.5.1.2.1.2

meer dan 50 personen

€ 2.510,30

2.3.5.1.2.2

Pension/Nachtverblijf:

2.3.5.1.2.2.1

10 tot en met 50 personen

€ 1.676,85

2.3.5.1.2.2.2

meer dan 50 personen

€ 2.510.30

2.3.5.1.2.3

Dagverblijf:

2.3.5.1.2.3.1

10 tot en met 50 personen

€ 843,70

2.3.5.1.2.3.2

meer dan 50 personen

€ 1.676,85

2.3.5.1.2.4

Kampeerterrein/jachthaven:

2.3.5.1.2.4.1

10 tot en met 100 personen

€ 677,05

2.3.5.1.2.4.2.

meer dan 100 tot en met 250 personen

€ 1.010,30

2.3.5.1.2.4.2.

meer dan 250 personen

€ 1.343,60

2.3.5.1.3

Gebouwen met een onderwijsfunctie:

2.3.5.1.3.1

Onderwijsinstellingen Leerlingen jonger dan 12 jaar

€ 843,70

2.3.5.1.3.2

Onderwijsinstellingen Leerlingen ouder dan 12 jaar:

2.3.5.1.3.2.1

50 tot en met 250 leerlingen

€ 843,70

2.3.5.1.3.2.2

250 tot en met 500 leerlingen

€ 1.343,60

2.3.5.1.3.2.3

meer dan 500 leerlingen

€ 2.010,20

2.3.5.1.3.2.4

Multifunctioneel schoolgebouw:

50 tot en met 250 personen

€ 843,70

250 tot en met 500 personen

€ 1.343,60

meer dan 500 personen

€ 2.010,20

2.3.5.1.3.3

Kinderdagverblijf

€ 843,70

2.3.5.1.3.4

Peuterspeelzaal

€ 843,870

2.3.5.1.4

Gezondheidszorggebouwen:

2.3.5.1.4.1

Gezondheidsdiensten

€ 843,70

2.3.5.1.4.2

Klinieken (poli- psychiatrische.)

€ 2.510,30

2.3.5.1.4.3

Ziekenhuizen

€ 8.342,65

2.3.5.1.4.4

Verpleegtehuizen

€ 4.176,60

2.3.5.2

Indien de aanvraag om een vergunning als bedoeld in 2.3.5.1 wordt ingetrokken voordat hierop een beslissing is genomen of wordt geweigerd, wordt op verzoek de berekende leges met 50% verminderd.

2.3.5.3

Het tarief van een verklaring van overdracht van de gebruiksvergunning aan een nieuwe gebruiker bedraagt

€ 93,85

2.3.5.4

Administratieve en beheershandelingen:

Het vervangen en/of toevoegen van tekeningen

€ 78,95

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

2.3.6.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, (rijksmonumenten) of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo (provinciale en gemeentelijke monumenten) met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de Verordening Fysieke leefomgeving (VFL) aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 4.2.2 van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk, als tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument

€ 24,60

2.3.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht

€ 24,60

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht:

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk, als tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten.

€ 90,10

2.3.7.1

Asbesthoudende materialen:

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.7 en onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk, als tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten, bedraagt het tarief, als de in die onderdelen bedoelde aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk waarin asbest of een asbesthoudend product aanwezig is

€ 35,90

2.3.8

Aanleggen of veranderen weg:

Indien de aanvraag betrekking heeft op het aanleggen of veranderen van een uitweg/inrit als bedoeld in artikel 6.2.2 VFL

€ 187,72

2.3.9

Kappen:

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 5.2.1 van de VFL een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk, als tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 43,10

2.3.10

Handelsreclame:

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelsreclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats, waarvoor ingevolge een bepaling in een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, en indien niet tevens sprake is van een activiteit als bedoeld in onderdeel 2.3.1.1 (bouwactiviteit), bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk, als tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten.

€ 70,30

2.3.10.1

indien de activiteit bestaat uit het maken of voeren van die handelsreclame bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder h, van de Wabo.

€ 70,30

2.3.10.2

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat die handelsreclame aan de onroerende zaak wordt gemaakt of gevoerd, bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder i, van de Wabo.

€ 70,30

2.3.11

Natura 2000-activiteiten:

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten.

nihil

2.3.12

Flora- en fauna-activiteiten (bescherming van soorten):

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten.

nihil

2.3.13

Andere activiteiten

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

2.3.13.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk, als tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten.

€ 87,88

2.3.13.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft.

€ 87,88

2.3.13.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft.

€ 87,88

2.3.14

Omgevingsvergunning in twee fasen

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk, als tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.14.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft, met uitzondering van de leges op grond van artikel 2.3.1.1.1. Deze bedragen in de eerste fase 40% van het legesbedrag.

40% van het legesbedrag

2.3.14.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft, met uitzondering van de leges op grond van artikel 2.3.1.1.1. Deze bedragen in de tweede fase 60% van het legesbedrag.

60% van het legesbedrag

2.3.15

Beoordeling bodemrapport

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

2.3.15.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

€ 87,88

2.3.15.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

€ 158,05

2.3.16

Advies:

2.3.16.1

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: de kosten die daarbij horen worden 1 op 1 doorberekend aan de aanvrager.

2.3.17

Verklaring van geen bedenkingen:

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgegeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

2.3.17.2

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven

€ 112,65

2.3.17.3

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

In deze situatie wordt de aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.3.17.4

In afwijking van het bepaalde in artikel 2.3.17.3 bedragen de kosten voor het behandelen van een aanvraag tot afgifte van een Verklaring van Geen Bedenkingen (Vvgb) in het kader van de Wet Natuurbescherming (Wnb) door de provincie Noord-Brabant:

2.3.17.4.1

aanvraag Gebiedsbescherming nieuw

€ 4.704,00

2.3.17.4.2

aanvraag wijziging Gebiedsbescherming

€ 3.885,00

2.3.17.4.3

intrekken aanvraag Gebiedsbescherming

€ 2.556,00

2.3.17.4.4

aanvraag Soortenbescherming door burgers

€ 2.151,00

2.3.17.4.5

aanvraag Soortenbescherming infrastructureel en gebiedsgericht

€ 6.273,00

2.3.17.4.6

aanvraag Soortenbescherming overige

€ 5.289,00

Hoofdstuk 4: Vermindering

Nr.

Omschrijving

Bedrag

2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een principeverzoek als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van een principeverzoek geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.

2.4.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op meer dan vijf activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen of verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in onderdeel 2.3.16. De vermindering bedraagt:

2.4.2.1

bij 5 tot 10 activiteiten is de vermindering van de voor die activiteiten verschuldigde leges

5%

2.4.2.2

bij 10 tot 15 activiteiten is de vermindering van de voor die activiteiten verschuldigde leges

10%

2.4.2.3

bij 15 of meer activiteiten is de vermindering van de voor die activiteiten verschuldigde leges

15%

Hoofdstuk 5: Teruggaaf

Nr.

Omschrijving

Bedrag

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten:

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken voordat de omgevingsvergunning wordt verleend. De teruggaaf, van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges, bedraagt

20%

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten:

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 18 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf, van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges, bedraagt

10%

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf, van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges, bedraagt

10%

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

2.5.4

Minimumbedrag voor teruggaaf

Een bedrag minder dan € 10,- wordt niet teruggegeven.

2.5.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

Van de leges verschuldigd op grond van onderdeel 2.3.16 wordt geen teruggaaf verleend.

2.5.6

Overdragen vergunning

Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het overschrijven van een verleende omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 10.3 van de Bouwverordening, bedraagt

€ 93,85

Hoofdstuk 6: Intrekking omgevingsvergunning

Nr.

Omschrijving

Bedrag

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is.

€ 87,88

Hoofdstuk 7: Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Nr.

Omschrijving

Bedrag

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project.

Dit bedrag wordt ook in rekening gebracht voor het vervangen en / of toevoegen van tekeningen die deel uitmaken van een verleende omgevingsvergunning.

Dit artikel is niet van toepassing indien de wijziging zodanig is dat in feite van een nieuw bouwplan dient te worden gesproken.

€ 78,95

Hoofdstuk 8: Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Nr.

Omschrijving

Bedrag

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 9.500,00

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 7.450,00

Hoofdstuk 9: In deze titel niet benoemde beschikking

Nr.

Omschrijving

Bedrag

2.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking

€ 87,88

Tarieventabel bij de Legesverordening Omgevingsvergunning Bernheze 2022 behorend bij raadsbesluit van 16 december 2021.

Leandra Kilian

griffier

Ondertekening

Vastgesteld door de raad van de gemeente Bernheze in zijn openbare vergadering van

16 december 2021.