Reglement Burgerlijke Stand 2021

Geldend van 05-07-2021 t/m heden

Intitulé

Reglement Burgerlijke Stand 2021

Burgemeester en wethouders van de gemeente Beesel;

Gelet op het bepaalde in boek 1 artikel 16 van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 1 tot en met 5 van het Besluit Burgerlijke Stand 1994;

BESLUITEN:

Vast te stellen het ‘Reglement houdende bepalingen over de aanwijzing van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand, de locaties waar de werkzaamheden van de burgerlijke stand worden verricht en de openstelling van de balie Burgerlijke Stand’.

Artikel 1 Begripsbepaling

Het reglement verstaat onder:

 • a.

  wet: Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

 • b.

  besluit: Besluit burgerlijke stand 1994;

 • c.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beesel;

 • d.

  ambtenaar van de burgerlijke stand: ambtenaar in dienst van de gemeente Beesel of van een andere gemeente en als zodanig aangewezen door het college;

 • e.

  buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente Beesel of van een andere gemeente of een persoon die geen ambtenaar in gemeentelijke dienst is, als zodanig aangewezen door een door het college gemandateerde ambtenaar;

 • f.

  omzetting: omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk.

Artikel 2 Aanwijzing van de ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

 • 1.

  Het college wijst de ambtenaar van de burgerlijke stand aan voor een in het aanwijzingsbesluit te bepalen periode. Deze periode betreft maximaal het tijdvak waarin de ambtenaar in dienst zal zijn van de gemeente Beesel.

 • 2.

  Een door het college gemandateerde ambtenaar wijst de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand aan voor een in het aanwijzingsbesluit te bepalen periode.

 • 3.

  Als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand kunnen worden aangewezen:

  • a.

   personen die in dienst zijn van de gemeente Beesel én de functie als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand vervullen;

  • b.

   burgemeester en wethouders voor de periode waarin zij hun functie als burgemeester of wethouders van de gemeente Beesel vervullen.

 • 4.

  Als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand kunnen personen worden aangewezen voor het sluiten van één enkel huwelijk, geregistreerd partnerschap of omzetting die niet in dienst zijn van de gemeente Beesel:

  • a.

   (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand die in een andere gemeente in dienst is;

  • b.

   (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand die in de gemeente Beesel in dienst is geweest dan wel in een andere gemeente in dienst is geweest;

  • c.

   voormalige burgemeesters en wethouders van de gemeente Beesel.

Artikel 3 Locatie

Voor het sluiten van een huwelijk, een geregistreerd partnerschap of omzetting geldt als gemeentehuis:

 • 1.

  het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1;

 • 2.

  iedere locatie binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Beesel onder voorwaarde dat de gekozen locatie voldoet aan:

  • a.

   de eisen van openbare orde en veiligheid;

  • b.

   de eisen van goede smaak en zeden.

De eisen waaraan de locatie zoals genoemd in artikel 3 lid 2 moet voldoen worden beoordeeld door de backoffice van de Klantenbalie.

Artikel 4 Kosteloos huwelijk, geregistreerd partnerschap of omzetting

 • 1.

  Een kosteloos huwelijk, geregistreerd partnerschap of omzetting vindt plaats op donderdag om 9.00 uur en om 9.15 uur in het gemeentehuis.

 • 2.

  Een kosteloos huwelijk, geregistreerd partnerschap of omzetting wordt voltrokken door een (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand die in dienst is van de gemeente Beesel.

 • 3.

  Een kosteloos huwelijk, geregistreerd partnerschap of omzetting is alleen toegestaan voor een bruidspaar of geregistreerd partners waarvan tenminste één persoon staat ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente Beesel.

Artikel 5 Leiding van de dienst

De leidinggevende van het team Klantenbalie is belast met de leiding van de balie burgerlijke stand.

Artikel 6 Openstelling

 • 1.

  De burgerlijke stand is voor het publiek geopend op werkdagen tijdens de openingstijden van de Klantenbalie.

 • 2.

  Voor het voltrekken van een huwelijk, geregistreerd partnerschap of omzetting gelden de volgende openingstijden:

  • a.

   in het gemeentehuis:

   maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 16.00 uur; op zaterdag van 11.00 uur tot 15.00 uur;

  • c.

   op iedere andere locatie dan het gemeentehuis:

   op elke dag en op elk tijdstip ;

 • 3.

  De burgerlijke stand is gesloten indien de in lid 1 en 2 vastgestelde openingstelling samenvalt met algemeen erkende of daarmee gelijkgestelde feestdagen in de zin van artikel 3 van de Algemene Termijnenwet of andere door het college aangewezen dagen.

 • 4.

  Een huwelijk, geregistreerd partnerschap of omzetting op een andere locatie dan het gemeentehuis is mogelijk op Goede vrijdag, de vrijdag na Hemelvaartsdag en Bevrijdingsdag.

 • 5.

  De burgerlijke stand kan op zaterdag, zondag en andere dagen dat de burgerlijke stand regulier gesloten is, voor het publiek beperkt geopend zijn op door het college, na voorafgaande bekendmaking, te bepalen uren en voor de door hen te bepalen werkzaamheden.

 • 6.

  De burgerlijke stand kan op verzoek van een belanghebbende, gericht aan het college, worden geopend op zaterdag, zondag en andere dagen dat de burgerlijke stand gesloten is, indien de belanghebbende aantoont dat met de te verrichten werkzaamheden niet kan worden gewacht tot de eerstvolgende openstelling van de burgerlijke stand.

 • 7.

  In bijzondere gevallen kan het college besluiten tot afwijking van de in het eerste lid aangegeven uren.

Artikel 7 Niet voorziene situaties

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het college.

Artikel 8 Slotbepalingen

 • 1.

  Het reglement kan worden aangehaald als Reglement burgerlijke stand 2021.

 • 2.

  Dit reglement treedt in werking op 05 juli 2021.

 • 3.

  Het reglement van 1 juni 2012 wordt ingetrokken (of met ingang van het in lid 2 bedoelde tijdstip wordt het Reglement burgerlijke stand 2012 ingetrokken).

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 29 juni 2021 door het college van burgemeester en wethouders van Beesel.

Secretaris,

F.J.M. Nillesen

Burgemeester,

B.C.M. Vostermans