Reglement burgerlijke stand gemeente Heerde 2021

Geldend van 23-12-2021 t/m heden

Intitulé

Reglement burgerlijke stand gemeente Heerde 2021

Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerde;

gelet op het bepaalde in artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 16, Boek 1 van het Burgerlijke Wetboek en de artikelen 1 tot en met 4 van het Besluit burgerlijke stand 1994;

besluiten vast te stellen de volgende regeling: Reglement burgerlijke stand 2021.

Artikel 1 Definities

Het reglement verstaat onder:

 • 1.

  De wet: Boek I van het Burgerlijke Wetboek (Personen- en familierecht);

 • 2.

  Het besluit: Besluit Burgerlijke stand 1994;

 • 3.

  College: het college van burgemeester en wethouders;

 • 4.

  Ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente of van een andere gemeente als zodanig aangewezen door het college;

 • 5.

  Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente of van een andere gemeente, of een persoon die geen ambtenaar in gemeentelijke dienst is, als zodanig aangewezen door het college;

 • 6.

  Raadhuis: het pand aan de Dorpsstraat 1, 8181 HL Heerde;

 • 7.

  Gemeentekantoor: het pand aan de Eperweg 5, 8181 ET Heerde;

 • 8.

  Trouwlocatie: de bij aanwijzing vastgestelde locatie.

Artikel 2 Ambtenaar van de burgerlijke stand en buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

 • 1.

  Het college kan tot ambtenaar van de burgerlijke stand aanwijzen, schorsen, ontslaan:

  • a.

   ambtenaren in dienst van de gemeente Heerde;

  • b.

   ambtenaren in dienst van een andere gemeente.

 • 2.

  Het minimum aan ambtenaren van de burgerlijke stand is twee.

 • 3.

  Het college kan de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand aanwijzen, schorsen en ontslaan.

 • 4.

  Op verzoek kan, voor een specifiek huwelijk, een ambtenaar van de burgerlijke stand worden aangewezen voor één dag met dien verstande dat het een persoon betreft die benoemd en beëdigd is als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand in een andere gemeente.

 • 5.

  Leden van het college van burgemeester en wethouders van Heerde kunnen worden benoemd voor het voltrekken van een bepaald huwelijk.

 • 6.

  Het college wijst alleen (buitengewone) ambtenaren van de burgerlijke stand aan die bereid zijn ook huwelijken te voltrekken tussen personen van hetzelfde geslacht.

Artikel 3 Locatie

 • 1.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand verricht zijn wettelijke taken in het gemeentekantoor;

 • 2.

  De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand verricht de wettelijke taken op het raadhuis of de daarvoor aangewezen trouwlocatie.

 • 3.

  De (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand kan, voor zover daartoe gewichtige redenen bestaan, elders binnen de gemeente zijn wettelijke taken verrichten.

Artikel 4 Salaris

 • 1.

  Het salaris voor buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand is geregeld in artikel 3 van de Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand 2020.

 • 2.

  De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand als bedoeld in artikel 2, lid 4 en lid 5 van deze regeling, krijgt geen salaris noch enige andere vergoeding.

Artikel 5 Leiding van het bureau burgerlijke stand

De senior medewerker burgerzaken is belast met de leiding van het bureau burgerlijke stand.

Artikel 6 Openstelling

 • 1.

  Het bureau van de burgerlijke stand is voor het publiek geopend:

  • a.

   Voor huwelijksvoltrekkingen en het registreren van partnerschappen

   • voor kosteloze huwelijksvoltrekkingen op maandag, om 08.30 en 09.00 uur;

   • voor huwelijken tegen gereduceerd tarief op maandag om 10.00 uur;

   • voor overige huwelijksvoltrekkingen op maandag tot en met zaterdag van 10.30 tot 16.30 uur.

  • b.

   Voor overige werkzaamheden, zoals aangiftes of aanvragen van uittreksels van de burgerlijke stand, wordt aangesloten bij de openingstijden van de balie van burgerzaken zoals bekend gemaakt op de website van de gemeente Heerde.

 • 2.

  Het bureau van de burgerlijke stand is gesloten op algemeen erkende of daarmee gelijkgestelde feestdagen in de zin van artikel 3 van de Algemene termijnenwet of andere, door het college aangewezen, dagen.

 • 3.

  In bijzondere gevallen kan het college besluiten tot afwijking van de in het eerste lid aangegeven uren.

Artikel 7 Kosteloze huwelijksvoltrekkingen en partnerschapsregistraties

Op verzoek van betrokken partijen kan de gemeente Heerde overgaan tot het sluiten van een kosteloos huwelijk onder de volgende voorwaarden:

 • Kosteloze voltrekkingen zijn slechts mogelijk wanneer minimaal één van de aanstaande echtgenoten inwoner is van de gemeente Heerde;

 • Kosteloze voltrekkingen worden in een spreekkamer op het gemeentekantoor van de gemeente Heerde door een ambtenaar van de burgerlijke stand voltrokken op maandagochtend om 08.30 of 09.00 uur;

 • Kosteloze voltrekkingen beperken zich tot het uitvoeren van de wettelijke formaliteiten zoals het geven van het ‘ja-woord’ en het opmaken van de akte van huwelijk of geregistreerd partnerschap;

 • Kosteloze voltrekkingen kunnen alleen worden bijgewoond door maximaal 2 getuigen en eventuele minderjarige kinderen van de partners.

Artikel 8 Huwelijken en partnerschapsregistraties tegen gereduceerd tarief

Op verzoek van betrokken partijen kan de gemeente Heerde overgaan tot het voltrekken van een huwelijk tegen gereduceerd tarief onder de volgende voorwaarden:

 • Huwelijken tegen gereduceerd tarief zijn slechts mogelijk wanneer minimaal één van de aanstaande echtgenoten inwoner is van de gemeente Heerde;

 • Huwelijken tegen gereduceerd tarief vinden plaats in de trouwzaal van het raadhuis van de gemeente Heerde door een ambtenaar van de burgerlijke stand op maandag om 10.00 uur;

 • Huwelijken tegen gereduceerd tarief beperken zich tot het uitvoeren van de wettelijke formaliteiten zoals het geven van het ‘ja-woord’ en het opmaken van de akte;

 • Huwelijken tegen gereduceerd tarief kunnen worden bijgewoond door maximaal 15 personen (inclusief het bruidspaar en de getuigen).

Artikel 9 Schakelbepaling

In dit reglement genoemde bepalingen over huwelijk en huwelijksvoltrekkingen zijn ook van toepassing voor het geregistreerd partnerschap en de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk.

Artikel 10 Hardheidsclausule

De gemeente Heerde handelt overeenkomstig dit reglement, tenzij dat voor één of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de beleidsregel te dienen doelen.

Artikel 11 Slotbepaling

 • 1.

  Het reglement kan worden aangehaald als “Reglement Burgerlijke Stand 2021";

 • 2.

  Dit reglement treedt in werking op de dag nadat deze is bekend gemaakt.

 • 3.

  Het reglement burgerlijke stand gemeente Heerde van 15 juni 2020 wordt ingetrokken.

Ondertekening