Subsidieregeling Cultuur voor iedereen

Geldend van 31-12-2021 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Cultuur voor iedereen

De Subsidieregeling “Cultuur voor iedereen” is bedoeld voor verfrissende ideeën en vernieuwende plannen om Ridderkerkers kennis te laten maken met cultuureducatie. Voorbeelden hiervan zijn:

 • -

  Een plan waardoor jongeren hun talenten verder kunnen ontwikkelen met cultuur.

 • -

  Een plan voor ouderen om ontmoeting te stimuleren.

 • -

  Een idee om cultureel ondernemerschap en vernieuwing aan te moedigen.

Cultuureducatie is voor iedereen

Met de subsidieregeling ‘Cultuur voor iedereen’ willen we meer inwoners bereiken. Ook mensen die normaal niet snel met kunst- en cultuureducatie bezig zijn. We moedigen inwoners aan om zelf plannen te maken voor ideeën die er zijn. Cultuur wordt zo afgestemd op de vraag van Ridderkerkers. We brengen cultuur dichter bij onze inwoners zodat iedereen mee kan doen. Voor het organiseren van activiteiten op het gebied van cultuur die bijdragen aan het realiseren van maatschappelijke en gemeentelijke doelen, dan kan hiervoor subsidie worden aangevraagd. Onder ‘cultuureducatie’ verstaan we: het doelbewust leren over en door middel van kunst, erfgoed en media via gerichte instructie, zowel binnen- als buitenschools en in de vrije tijd (Bron: LKCA).

Doelgroepen

 • Jongeren van 0 tot 23 jaar.

 • Ouderen.

 • Kwetsbare doelgroepen of inwoners die niet snel in aanraking komen met kunst en cultuureducatie.

Doelen

 • Het versterken van cultuur in Ridderkerk.

 • Het stimuleren en bevorderen van cultureel ondernemerschap.

 • Het afstemmen van cultuureducatie op de vraag van Ridderkerkers.

Hoe dient u een subsidieaanvraag in?

Vul uw aanvraag online in. U gebruikt hiervoor het aanvraagformulier ‘Cultuur voor iedereen’. Dit kunt u opvragen bij de cultuurregisseur van Ridderkerk Cultuurregisseur Ridderkerk. Heeft u ondersteuning nodig bij het het indienen van uw aanvraag? Neem dan contact op met de Cultuurregisseur Ridderkerk.

Voorwaarden

Er gelden een aantal voorwaarden, die onderstaand zijn weergegeven. U kunt subsidie ontvangen als uw aanvraag voldoet aan deze voorwaarden en als het subsidieplafond nog niet is bereikt. Dit is het subsidiebudget dat de gemeenteraad jaarlijks vaststelt.

Algemene beoordelingscriteria

 • 1.

  Er is een toename van het aantal Ridderkerkers dat in aanraking komt met kunst en cultuur.

 • 2.

  Er wordt minimaal één keer een presentatie/ uitvoering/ publicatie/ tentoonstelling gegeven. Denk aan voorstellingen, concerten, exposities en workshops. Er wordt geen subsidie verleend voor individuele lessen.

 • 3.

  De subsidieaanvraag wordt gedaan door een Ridderkerkse organisatie of inwoner.

 • 4.

  Activiteiten zijn laagdrempelig en makkelijk toegankelijk en vinden plaats in Ridderkerk.

Innovatie

 • 5.

  De subsidie aanvraag is vernieuwend voor Ridderkerk. Denk aan: Inhoud, financieel (nieuwe verdienmodellen), organisatorisch, nieuwe doelgroepen, het koppelen van cultuureducatie aan thema’s en landelijke of regionale bijeenkomsten (zoals bv. de week van de eenzaamheid), nieuwe vormen van programmeren en produceren, samenwerken en inspireren.

Vraaggericht

 • 6.

  U toont in uw aanvraag aan dat er vraag is naar uw plan/ activiteit.

Beleid

 • 7.

  De subsidieaanvraag sluit aan bij de uitvoering van de Uitgangspuntennotitie Cultuureducatie in de Breedte (26 mei 2016 door de gemeenteraad vastgesteld).

Samenwerking

 • 8.

  Ten minste één andere cultureel/maatschappelijke organisatie doet mee.

 • 9.

  De subsidieaanvraag sluit aan bij 21e eeuwse vaardigheden, zoals samenwerken, communicatie, ICT-geletterdheid, creatief denken, kritisch denken en probleemoplossend denken (21e-eeuwse vaardigheden). U werkt als cultuurpartner binnen de thema’s ‘Ridderkerkers ontwikkelen zich optimaal’ en ‘Ridderkerkers zijn langer vitaal en gezond’ (zie de ‘Nota Integraal Beleid Sociaal Domein). Cultuur levert natuurlijk ook een bijdrage aan de thema’s ‘Iedereen heeft gelijke kansen om mee te doen’ en Eigen kracht en samen kracht’. Denk bij uw bijdrage aan zelfredzaamheid, talentontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling.

Financieel en bereikcijfers

 • 10.

  Uw subsidieaanvraag bevat:

  • Een begroting met een duidelijke uitleg over de inkomsten en uitgaven.

   Let op: De aanvraag bevat cofinanciering. U ontvangt alleen subsidie verleend voor voorwaardenscheppende kosten van cultuureducatie. Dat betekent dat geen subsidie voor catering (drank, eten) en dergelijke verstrekt wordt. U vermeldt de bijdrage van andere partners. En u geeft een schatting van het verwachte aantal deelnemers: het aantal deelnemers/ cursisten/ klanten/ leerlingen/ kosten per activiteit.

  • In de subsidieaanvraag staat welke andere/ nieuwe financieringsbronnen u gebruikt: fondsen, subsidies, sponsorinkomsten, inzet van vrijwilligers, om niet huren van ruimten, entree/ deelname/ lesgelden en dergelijke.

Hardheidsclausule

Van bepaalde artikelen of artikelleden van deze regeling kan door het college worden afgeweken als de toepassing ervan voor de subsidieaanvrager gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zouden zijn tot de daarmee te dienen doelen.

Ondertekening

Aldus vastgesteld d.d. 7 december 2021.

Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk,

de secretaris,

Dhr. H.W.J. Klaucke

de burgemeester,

Mw. A. Attema