Uitvoeringsbesluit afvalstoffen gemeente Enschede 2022

Geldend van 01-04-2022 t/m heden

Intitulé

Uitvoeringsbesluit afvalstoffen gemeente Enschede 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Enschede;

gelet op de artikelen 10.11, 10.12, 10.13, 10.15 lid 1, 10.17, 10.18 lid 1, 10.21 van de Verordening Kwaliteit Leefomgeving;

overwegende, dat

 • het in het belang van de doelmatige verwijdering van huishoudelijke- en andere categorieën van afvalstoffen wenselijk is regels te stellen ter uitvoering van de artikelen 10.11, 10.12, 10.13, 10.15 lid 1, 10.17, 10.18 lid 1, 10.21 van de verordening;

BESLUIT

Vast te stellen

Uitvoeringsbesluit afvalstoffen gemeente Enschede 2022

Artikel 1 Begripsomschrijving

In dit uitvoeringsbesluit wordt verstaan dan wel mede verstaan:

 • 1.

  Binnenstad: het gebied van het stadshart van Enschede, begrensd door de Oldenzaalsestraat, Parallelweg, Stationsplein, Nijverheidsstraat, Boulevard 1945 en Mooienhof;

 • 2.

  Buitengebied: het gebied dat buiten de bebouwde kom ligt;

 • 3.

  Bioafval: zowel GFT als GFE vallen onder de term bioafval.

Artikel 2 Aanwijzing inzameldienst

 • 1. Als inzameldienst, waaraan de afzonderlijke categorieën huishoudelijke afvalstoffen met uitzondering van de in dit artikel specifiek benoemde huishoudelijk afvalstromen dienen te worden aangeboden, is Twente Milieu NV aangewezen.

Artikel 3 Regulering van andere inzamelaars (art. 10.12)

 • 1. Voor de huis-aan-huis-inzameling van textiel zijn aangewezen: de stichting Manege het Roessingh en de stichting Kledingbank Enschede.

 • 2. Voor de inzameling van luiers en incontinentiemateriaal is SUEZ Recycling & Recovery aangewezen.

 • 3. Voor de inzameling van huishoudelijk restafval (fijn en grof) op het terrein van de Universiteit Twente zijn aangewezen de Woonstichting De Veste en Camelot Europe.

 • 4. Voor oud papier en karton zijn als inzamelaar ter ondersteuning van de aangewezen inzamel-dienst, aangewezen de verenigingen dan wel instellingen die een contract ter inzameling van oud papier en karton met de gemeente Enschede hebben afgesloten.

Artikel 4 Aanwijzing van inzamelplaats (art. 10.13)

Het college wijst voor het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen met inbegrip van grof huishoudelijk afval de volgende locaties aan:

• Afvalbrengpunt West, Binnenhaven 152, Enschede;

• Afvalbrengpunt Oost, Lenteweg 44, Enschede;

• Afvalbrengpunt Zuid, Vlierstraat 105, Enschede.

Artikel 5 Frequentie van inzameling van huishoudelijke afvalstoffen (art. 10.15, lid 1)

• Huishoudelijk restafval

Minicontainers voor huishoudelijk restafval worden één maal per vier weken geledigd. Ondergrondse containers voor huishoudelijk restafval worden op basis van vullingsgraad geledigd.

• Bioafval (GFT en GFE)

Minicontainers voor groente, fruit en tuinafval (GFT) worden één maal per twee weken geledigd.

Verzamelcontainers voor groente-, fruitafval en etensresten (GFE) worden tenminste één maal per week geledigd of zo vaak als nodig.

• Verpakkingen van plastic, metaal en drankenkartons (verpakkingenafval):

Minicontainers voor PMD worden één maal per vier weken geledigd. Ondergrondse en bovengrondse containers voor PMD worden op basis van vullingsgraad geledigd.

• Oud papier en karton:

Oud papier en karton wordt één maal per vier weken ingezameld.

Bij percelen in het buitengebied wordt oud papier en karton één maal per acht weken ingezameld. Mocht deze frequentie in voorkomende gevallen niet volstaan dan kan hierop basis van maatwerk vanaf geweken worden.

Ondergrondse containers voor oud papier worden op basis van vullingsgraad geledigd.

• Glas (wit en bont):

Ondergrondse containers voor wit en bont glas worden op basis van vullingsgraad geledigd.

• Textiel:

Textiel wordt 1 keer per kwartaal bij elk perceel ingezameld, met uitzondering van het buitengebied. De inzameldag staat op de hiertoe verkregen plastic inzamelzak vermeld.

Ondergrondse containers voor textiel worden op basis van vullingsgraad geledigd.

• Klein chemisch afval (KCA) en kleine afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA):

Klein chemisch afval kan uitsluitend op afroep 1 keer per kwartaal ter inzameling worden aangeboden. Klein AEEA kan dan gelijktijdig met het op afroep aangeboden klein chemisch afval ter inzameling worden aangeboden.

Overgebleven medicijnen en injectiespuiten kunnen ook bij apotheken worden ingeleverd.

• Grof huishoudelijk afval en grof tuinafval:

Grof huishoudelijk afval en grof tuinafval kunnen uitsluitend op afroep ter inzameling worden aangeboden.

• Kerstbomen:

Jaarlijks worden in een vooraf te bepalen week in de maand januari de kerstbomen nabij elk perceel ingezameld.

Artikel 6 Afvalscheiding

Als categorieën huishoudelijke afvalstoffen die afzonderlijk worden ingezameld, zijn aangewezen:

 • Bioafval: Groente, fruit en tuinafval (GFT, bij laagbouwwoningen)

 • Bioafval: Groente-, fruitafval en etensresten (GFE, bij hoogbouwwoningen)

 • Klein chemisch afval (KCA)

 • Wit glas (verpakkingen, hol)

 • Bont glas (verpakkingen, hol)

 • Oud papier en karton (OPK)

 • Verpakkingen van plastic, drankenkartons en metaal (verpakkingenafval)

 • Textiel

 • Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)

 • Bouw- en sloopafval

 • A-hout

 • B-hout

 • C-hout

 • Grof tuinafval

 • Asbest en asbesthoudend afval

 • Metalen

 • Autobanden

 • Tapijten en matten

 • Licht verontreinigde grond

 • Kerstbomen

 • Luiers en incontinentiemateriaal (deels)

 • Vlakglas

 • Hard kunststof

 • Grof huishoudelijk restafval

 • Huishoudelijk restafval

 • Matrassen

 • Gips

 • EPS (piepschuim)

De omschrijving van de in dit artikel benoemde categorieën huishoudelijke afvalstoffen staan beschreven op de website van Twente Milieu.

Artikel 7 Gescheiden aanbieding

 • 1. Ten behoeve van een doelmatig afvalstoffenbeheer is de inzamelaar die is aangewezen op grond van artikel 10.11 en/of artikel 10.12 van de verordening gerechtigd ter inzameling gereedstaande inzamelmiddelen in te zien om te constateren of de afvalscheiding op correcte wijze is geschied, zoals bepaald in artikel 10.15 en artikel 10.16 van de verordening en artikel van 5 van dit uitvoeringsbesluit.

 • 2. Indien de inzamelaar bij een controle zoals beschreven lid 1, onjuiste afvalscheiding constateert, wordt het betreffende inzamelmiddel niet geledigd.

 • 3. Een inzamelmiddel dat op grond van lid 1 en lid 2 niet is geledigd, wordt, na verwijdering van het onjuist aangeboden afval door de aanbieder, op het eerstvolgende reguliere inzamelmoment geledigd.

Artikel 8 Vaststellen dagen en tijden waarop huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling kunnen worden aangeboden

De in artikel 10.17 van de verordening aan het college verleende bevoegdheid tot het bepalen van dagen en tijden waarop huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling mogen worden aangeboden wordt door middel van dit besluit gemandateerd en/of gemachtigd aan de directeur van de in artikel 10.11 van de verordening bedoelde inzameldienst. De directeur van de in artikel 10.11 van de verordening bedoelde inzameldienst is bevoegd onder mandaat/machtiging te verlenen aan één of meer door hem aan te wijzen medewerkers binnen de eigen organisatie als ook uitsluitend binnen de aan hem gemandateerde bevoegdheid.

De aanwijzing van dagen en tijden vindt plaats door middel van de jaarlijks vast te stellen afvalkalender die na vaststelling op de daarvoor gebruikelijke wijze wordt bekend gemaakt en op de website van de inzameldienst kan worden ingezien.

GFT, OPK, verpakkingenafval en fijn huishoudelijk restafval:

De dagen en tijden waarop GFT, verpakkingenafval, oud papier en huishoudelijk restafval kunnen worden aangeboden, worden via de website van de inzameldienst bekend gemaakt en kunnen worden ingezien via de “Twente Milieu-app”.

Afvalbrengpunten:

Huishoudelijke afvalstoffen mogen op de afvalbrengpunten (ABP) uitsluitend tijdens de openingstijden worden aangeboden. De openingstijden worden op de website bekend gemaakt door de inzameldienst.

Verzamelcontainers voor fijn huishoudelijk restafval, GFE, glas, verpakkingenafval , OPK en textiel:

Het is verboden om afvalstoffen in de verzamelcontainers te deponeren op een ander tijdstip dan tussen 07:00 uur en 21:00 uur.

Grof huishoudelijk restafval, grof tuinafval, AEEA:

 • 1. Deze afvalstoffen mogen alleen ter inzameling worden aangeboden op afroep bij het perceel na een telefonische afspraak met de inzameldienst.

 • 2. Aanbieding van deze afvalstoffen is uitsluitend toegestaan op de dag van inzameling zoals overeengekomen bij de afspraak als bedoeld in het eerste lid.

 • 3. De houder van de afvalstoffen dient er voor zorg te dragen dat de afvalstoffen op de overeengekomen inzameldag voor 07.30 uur op de daartoe afgesproken plaats aan de openbare weg worden aangeboden.

  KCA en kleine afgedankte elektrische en elektronische apparaten:

  KCA mag alleen ter inzameling worden aangeboden op afroep bij het perceel na een telefonische afspraak met de inzameldienst. Gelijktijdig met het KCA kunnen ook kleine afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA) ter inzameling worden aangeboden(passend in een krat of box van circa 25 liter).

  Kerstbomen:

  Kerstbomen worden vanaf de tweede week in januari ingezameld. De dagen en tijden waarop kerstbomen kunnen worden aangeboden, worden bekendgemaakt via publicatie in een regionaal dagblad en/of in het “huis aan huis” weekblad, de website van de inzameldienst en kunnen worden ingezien via de “Twente Milieu-app”.

  Textiel:

  De dag waarop textiel ter inzameling kan worden aangeboden, staat vermeld op de textielzak die daartoe huis-aan-huis wordt verspreid.

  Bijzondere gevallen:

  Bij wegwerkzaamheden of slechte weersomstandigheden waarbij de inzameling moet stoppen dan wel wijzigen, worden de ter plaatse betrokken gebruikers van percelen door de inzameldienst nader geïnformeerd over eventuele wijzigingen van de afvalinzameling.

Artikel 9 Aanwijzing inzamelmiddel of inzamelvoorziening

 • 1. Voor de inzameling van huishoudelijk restafval, verpakkingenafval en OPK wordt voor laagbouwwoningen en andere niet gestapelde woningen in principe één gechipte minicontainer (hierna minicontainer) per afvalstroom verstrekt.

 • 2. Voor de inzameling van GFT is voor laagbouwwoningen en andere niet gestapelde woningen in principe één minicontainer aangewezen.

 • 3. Voor de inzameling van huishoudelijk restafval zijn voor hoogbouw- en stapelbouwwoningen alle verzamelcontainers voor restafval aangewezen.

 • 4. Voor de inzameling van GFE is voor hoogbouw- en stapelbouwwoningen in principe de dichtst bijgelegen GFE-verzamelcontainer of groep van GFE-verzamelcontainers aangewezen.

 • 5. Voor de inzameling van huishoudelijk restafval zijn voor woningen in de binnenstad alle verzamelcontainers voor restafval aangewezen.

 • 6. Voor de inzameling van GFE is voor woningen in de binnenstad een GFE-verzamelcontainer aangewezen.

 • 7. Voor de inzameling van huishoudelijk restafval zijn voor laagbouwwoningen alle ondergrondse verzamelcontainers beschikbaar.

 • 8. Voor de inzameling van glas, textiel, OPK en verpakkingenafval zijn de boven- of ondergrondse verzamelcontainers aangewezen.

 • 9. Voor de inzameling van luiers en incontinentiemateriaal zijn bij diverse kinderdagverblijven containers aangewezen. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van door de gemeente ter beschikking gestelde zakken.

 • 10. Voor alle categorieën van grove huishoudelijke afvalstromen zijn de afvalbrengpunten aangewezen.

 • 11. Voor de duur en om reden van een gemeentelijk proefproject kan de wijze van inzameling tijdelijk worden gewijzigd na schriftelijke opdracht hiervan van de gemeente naar de inzameldienst, waarbij deze tijdelijke inzamelwijze wordt gecommuniceerd.

 • 12. Voor de huis-aan-huis-inzameling van textiel dient de daartoe verkregen plastic zak(ken) van de inzamelaar of een vergelijkbare plastic zak te worden gebruikt.

Artikel 10 Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelmiddel voor de gebruiker van een perceel

De in artikel 10.18 van hoofdstuk 10 de verordening aan het college verleende bevoegdheid tot het bepalen van de wijze van aanbieden van de minicontainer voor huishoudelijke afvalstoffen (o.a. handvat al dan niet naar de rijweg gericht) wordt door middel van dit besluit gemandateerd en/of gemachtigd aan de directeur van de in artikel 10.11 van hoofdstuk 10 van de verordening bedoelde inzameldienst. De directeur van de in artikel 10.11 van hoofdstuk 10 de verordening bedoelde inzameldienst is bevoegd ondermandaat/machtiging te verlenen aan één of meer door hem aan te wijzen medewerkers binnen de eigen organisatie als ook uitsluitend binnen de aan hem gemandateerde bevoegdheid.

De aanwijzingen voor het aanbieden van minicontainers vindt plaats door middel van de jaarlijks vast te stellen afvalkalender die na vaststelling op de daarvoor gebruikelijke wijze wordt bekend gemaakt en op de website van de inzameldienst en de gemeente Enschede kan worden ingezien.

GFT, verpakkingenafval, OPK en huishoudelijk restafval:

 • 1.

  De deksels van de minicontainers dienen goed gesloten te zijn. Tevens dienen de minicontainers niet achter obstakels, zoals geparkeerde auto’s, struiken en lantaarnpalen te worden geplaatst.

 • 2.

  Het aanbieden van de minicontainers (o.a. handvat al dan niet naar de rijweg gericht) wordt door de inzamelaar aangegeven.

 • 3.

  Het aanbieden van minicontainers dient ordelijk te geschieden door plaatsing daarvan, op een krachtens artikel 9 van de afvalstoffenverordening vastgestelde inzameldag, op een daartoe aangewezen clusterplaats of, bij het ontbreken van een clusterplaats, op het voetpad zo dicht mogelijk bij de rijweg of, bij het ontbreken van een voetpad, aan de kant van de rijweg.

KCA

 • 1.

  Het is verboden klein chemisch afval anders dan door persoonlijke afgifte aan de medewerker van de chemokar van de inzameldienst aan te bieden.

 • 2.

  Het is verboden klein chemisch afval onbeheerd op de weg achter te laten.

 • 3.

  Klein chemisch afval dient in de originele verpakking, of in een deugdelijke verpakking voorzien van een opschrift met een beschrijving van de inhoud, te worden aangeboden.

Textiel:

Textiel dient bij voorkeur te worden aangeboden in de daartoe van de inzamelaar verkregen plastic inzamelzak of in vergelijkbare plastic zak. Het aanbieden van de zakken dient ordelijk te geschieden zonder daarbij een belemmering te zijn voor verkeer en voetgangers.

Kunststofverpakkingsmateriaal, drankenkartons en blik

Het is verboden kunststofverpakkingsmateriaal, drankenkartons en blik aan te bieden in een ondoorzichtige inzamelzak.

Artikel 11 Vaststelling van het maximale gewicht per inzamelmiddel

 • 1.

  De deksels van de minicontainers dienen goed gesloten te zijn. Tevens dienen de minicontainers niet achter obstakels, zoals geparkeerde auto’s, struiken en lantaarnpalen te worden geplaatst.

 • 1. Het gezamenlijk gewicht van een minicontainer voor huishoudelijk restafval en de inhoud daar-van, mag niet meer bedragen dan 70 kilogram.

 • 2. Het gezamenlijk gewicht van een minicontainer voor groente-, fruit- en tuinafval en de inhoud daarvan, mag niet meer bedragen dan 70 kilogram.

 • 3. Het gezamenlijk gewicht van een minicontainer voor oud papier en karton en de inhoud daar-van, mag niet meer bedragen dan 70 kilogram.

Artikel 12 Vaststelling regels omtrent de voorwaarden waaronder de inzamelmiddelen zijn verstrekt

 • 1. Indien van gemeentewege voor een perceel een minicontainer voorzien van grijze deksel is verstrekt, mag hiermee uitsluitend huishoudelijk restafval ter inzameling worden aangeboden.

 • 2. Huishoudens die een minicontainer gebruiken voor het aanbieden van restafval hebben ook toegang tot alle ondergrondse containers voor restafval en mogen desgewenst de minicontainer voor huishoudelijk restafval inleveren.

 • 3. Indien van gemeentewege voor een perceel een groene minicontainer met groene deksel is verstrekt, mag hiermee uitsluitend GFT ter inzameling worden aangeboden.

 • 4. lndien van gemeentewege voor een perceel een minicontainer voorzien van een blauw deksel is verstrekt, mag hiermee uitsluitend OPK ter inzameling worden aangeboden.

 • 5. Huishoudens die een minicontainer gebruiken voor het aanbieden van hun OPK, kunnen ook terecht bij verzamelcontaines elders in de stad en mogen desgewenst de minicontainer voor OPK inleveren.

 • 6. lndien van gemeentewege voor een perceel een minicontainer voorzien van een oranje deksel is verstrekt, mag hiermee uitsluitend verpakkingenafval worden aangeboden.

 • 7. Huishoudens die een minicontainer gebruiken voor het aanbieden van hun verpakkingenafval, kunnen ook terecht bij verzamelcontaines elders in de stad en mogen desgewenst de minicontainer voor verpakkingenafval inleveren.

 • 8. Het is verboden de volgende voorwerpen c.q. stoffen in de minicontainers te deponeren:

  • .

   brandende of gloeiende voorwerpen

  • .

   hete vloeibare stoffen agressieve, giftige of explosieve stoffen;

  • .

   omvangrijke en/of zware voorwerpen die schade aan de inzamelauto en/of de medewerkers van de inzameldienst kunnen veroorzaken c.q. toebrengen.

Artikel 13 Vaststellen regels over de wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelvoorziening ten behoeve van een groep percelen dienen te worden aangeboden

 • 1. In de verzamelcontainer voor huishoudelijk restafval mag uitsluitend huishoudelijk restafval ter inzameling worden aangeboden.

 • 2. Het huishoudelijk restafval dient in een goed gesloten zak in de verzamelcontainer te worden gedeponeerd.

 • 3. De verzamelcontainer voor huishoudelijk restafval dient na gebruik goed te worden gesloten.

 • 4. Het is verboden afvalstoffen naast de verzamelcontainer voor huishoudelijk restafval te plaatsen.

 • 5. Gebruikers van percelen hebben toegang tot alle ondergrondse verzamelcontainers voor restafval uitsluitend door middel van een milieupas.

 • 6. In daartoe van gemeentewege geplaatste GFE-verzamelcontainers mag uitsluitend GFE ter inzameling worden aangeboden.

 • 7. Het GFE dient bij voorkeur los, maar mag ook in een composteerbare of papieren zak in de GFE-verzamelcontainer gedeponeerd worden.

 • 8. De GFE-verzamelcontainer dient na gebruik goed te worden gesloten.

 • 9. Het is verboden afvalstoffen naast de GFE-verzamelcontainer te plaatsen.

 • 10. Gebruikers van percelen waarvoor een GFE-verzamelcontainer is aangewezen, hebben uitsluitend toegang tot deze GFE-verzamelcontainer door middel van een milieupas.

Artikel 14 Vaststellen regels ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via inzamelvoorzieningen op wijkniveau

 • 1. In daartoe van gemeentewege geplaatste glasbakken mag alleen glazen verpakkingsmateriaal worden achtergelaten.

 • 2. Het is verboden glas op andere plaatsen achter te laten dan in daartoe van gemeentewege geplaatste glasbakken.

 • 3. In daartoe van gemeentewege geplaatste containers voor verpakkingenafval mag alleen kunststof verpakkingsmaterialen, blik en drankenkartons in doorzichtige plastic zakken worden achtergelaten.

 • 4. Het is verboden verpakkingenafval op andere plaatsen achter te laten dan in de daartoe van gemeentewege geplaatste containers.

 • 5. In daartoe van gemeentewege geplaatste containers voor oud papier en karton mag alleen oud papier en karton worden achtergelaten.

 • 6. Het is verboden oud papier en karton op andere plaatsen achter te laten dan in de daartoe van gemeentewege geplaatste containers.

 • 7. In daartoe van gemeentewege of met instemming van de gemeente daartoe geplaatste containers voor textiel mag alleen textiel in afgesloten zakken worden achtergelaten.

 • 8. Het is verboden textiel op andere plaatsen achter te laten dan in de daartoe van gemeentewege of met instemming van de gemeente daartoe geplaatste containers.

Artikel 15 Vaststellen regels over de wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen bij een afvalbrengpunt kunnen worden aangeboden

 • 1. De huishoudelijke afvalstoffen dienen op categorie gescheiden te worden aangeboden.

 • 2. De diverse categorieën huishoudelijke afvalstoffen dienen in de daarvoor bestemde afvalcontainers of daarvoor bestemde plaatsen op het afvalbrengpunt te worden achtergelaten.

 • 3. Het vervoeren en storten van afvalstoffen dient op zodanige wijze plaats te vinden dat geen verontreiniging van de toegangswegen, het afvalbrengpunt of de omgeving daarvan ontstaat.

 • 4. Asbest of asbesthoudende producten dienen conform het in de bijlage opgenomen processchema aangeboden worden.

 • 5. Asbest of asbesthoudende producten kunnen uitsluitend op afvalbrengpunt West worden aangeboden.

 • 6. Het is een ieder op het afvalbrengpunt verboden afvalstoffen mee te nemen, anders dan ten behoeve van verwerking van afvalstoffen door een daarvoor door de gemeente of de in artikel 2 aangewezen inzameldienst gecontracteerde verwerker.

 • 7. Het is verboden op het afvalbrengpunt afvalstoffen aan te bieden die ten gevolge van hun aard, afmetingen of hoeveelheden, moeilijkheden kunnen veroorzaken bij transport of verwerking, alsmede stoffen die ingevolge enig wettelijk voorschrift afzonderlijk dienen te worden verzameld. Hieronder worden in elk geval begrepen: zuiveringsslib, hete as, autowrakken en gedeelten daarvan, specifiek ziekenhuisafval, mest, slachtafval, stoffen die overmatige stank verspreiden of ongedierte bevatten, stoffen die gevaar opleveren voor en door zelfontbranding, ontploffing, besmetting en straling.

 • 8. Ter controle van het hiervoor bepaalde kan de toezichthouder in geval van ernstige verdenkingen of bij wijze van steekproef te allen tijde de aanbieder gelasten de afvalstoffen te storten op het laadbordes. Bij het doorzoeken van de afvalstoffen dient (een vertegenwoordiger van) de aanbieder aanwezig te blijven.

 • 9. Niet toegelaten afvalstoffen dienen door de toezichthouder, al dan niet reeds gestort, te worden geweigerd en dienen te worden teruggenomen door de ontdoener.

 • 10. Uitsluitend houders van een milieupas worden op het afvalbrengpunt toegelaten voor het achterlaten van huishoudelijke afvalstoffen.

 • 11. Het achterlaten van huishoudelijke afvalstoffen mag slechts plaatsvinden na weging en betaling van het eventueel verschuldigd reinigingsrecht.

Artikel 16 Aanwijzing categorieën huishoudelijke afvalstoffen die zonder inzamelmiddel ter inzameling kunnen worden aangeboden

 • grof huishoudelijk afval;

 • grof tuinafval;

 • grote elektrische en elektronische apparatuur;

 • kerstbomen;

 • oud papier.

Artikel 17 Vaststellen regels over de wijze waarop de in artikel 14 genoemde huishoudelijke afvalstoffen dienen te worden aangeboden

Grof huishoudelijk afval, grof tuinafval, AEEA:

 • 1. Het overdragen of aanbieden van deze afvalstoffen dient ordelijk en op aanwijzingen van de inzamelaar te geschieden.

 • 2. De afvalstoffen dienen zodanig aan de openbare weg te worden geplaatst dat het voetgangers- en overige verkeer niet wordt gehinderd of in de doorgang wordt belemmerd en gevaar of schade oplevert.

 • 3. Kleinere stukken grof huishoudelijk afval en grof tuinafval dienen zoveel mogelijk in één of meer samengedrukte en/of samengebonden bundels te worden overgedragen of aangeboden.

 • 4. Stukken of bundels grof huishoudelijk afval en grof tuinafval mogen niet zwaarder zijn dan 25 kg per stuk en geen grotere afmeting hebben dan 50 x 50 x150 cm.

 • 5. De in het vorige lid genoemde gewicht en genoemde maat gelden niet voor grof huishoudelijk afval –zoals meubilair en AEEA en grof tuinafval, zoals boomstronken- dat niet eenvoudig kan worden verkleind.

  Kerstbomen:

 • 1. Kerstbomen dienen bij het ter inzameling overdragen of aanbieden op een nader te bekend te maken plek aan de openbare weg te worden geplaatst.

 • 2. De kerstbomen dienen zodanig op de weg te worden geplaatst dat deze het voetgangersverkeer en overige verkeer niet hinderen of in de doorgang belemmeren en geen gevaar of schade kunnen opleveren.

OPK:

 • 1. Het overdragen of aanbieden van OPK zonder inzamelmiddel is alleen toegestaan bij hoogbouw- en stapelbouwwoningen op de inzameldag en waar geen verzamelcontainer voor OPK aangewezen is.

 • 2. Het overdragen of aanbieden van OPK dient ordelijk en op aanwijzingen van de inzamelaar te geschieden.

 • 3. OPK dient zoveel mogelijk in één of meer samengedrukte en/of samengebonden bundels of dozen te worden overgedragen of aangeboden; de bundels mogen niet zwaarder zijn dan 15 kg per stuk.

Artikel 18 Vaststellen regels voor het ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de inzameldienst

 • 1. In de binnenstad mogen bedrijfsafvalstoffen aangeboden worden op de aanwezige ondergrondse verzamelcontainers voor restafval.

 • 2. Behoudens het aanbieden van bedrijfsmatig restafval op de ondergrondse verzamelcontainers voor restafval (lid 1), mogen bedrijfsafvalstoffen uitsluitend ter inzameling worden aangeboden op de vastgestelde inzameldag.

 • 3. Behoudens het aanbieden van bedrijfsafvalstoffen op de ondergrondse verzamelcontainers voor restafval (lid 1), mogen bedrijfsafvalstoffen in de binnenstad uitsluitend ter inzameling worden aangeboden gedurende de volgende tijden (niet in het geval van landelijke feestdagen): maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, telkens tussen 07.00 tot en met 11.00 uur.

 • 4. Behoudens het aanbieden van bedrijfsafvalstoffen op de ondergrondse verzamelcontainers voor restafval (lid 1), mogen in de binnenstad bedrijfsafvalstoffen uitsluitend in aanwezigheid van de inzamelaar aan de openbare weg worden aangeboden.

Artikel 19 Slotbepalingen

 • 1. Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking op het moment dat het eerste wijzigingsbesluit Verordening kwaliteit leefomgeving 2021 in werking treedt.

 • 2. Uitvoeringsbesluit afvalstoffen gemeente Enschede 2021 is per datum van inwerkingtreding van het in het eerste lid vermelde uitvoeringsbesluit ingetrokken.

Artikel 20 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit afvalstoffen gemeente Enschede 2022.

Ondertekening

Vastgesteld door het College van Burgemeester en Wethouders te Enschede, 15 november 2021.

Burgemeester en Wethouders van Enschede,

de loco-Secretaris, de Burgemeester,

(E.A. Smit) (drs. Th.J.F.M. Bovens)