Regeling vervalt per 31-12-2024

Nadere regels subsidie duurzaamheidslening maatschappelijke organisaties Steenwijkerland 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m 30-12-2024

Intitulé

Nadere regels subsidie duurzaamheidslening maatschappelijke organisaties Steenwijkerland 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenwijkerland;

gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening gemeente Steenwijkerland 2018;

besluit vast te stellen de volgende:

Nadere regels subsidie duurzaamheidslening maatschappelijke organisatiesSteenwijkerland 2022

Artikel 1. Begripsbepaling

Duurzaamheidslening: subsidie in de vorm van een lening op grond van deze nadere regels.

Duurzame energie: energie opgewekt met installaties waarbij uitsluitend van hernieuwbare energiebronnen wordt gebruikgemaakt, alsmede het aandeel in calorische waarde van de met hernieuwbare energiebronnen in hybride installaties opgewekte energie die ook conventionele energiebronnen gebruiken.

Energietransitie: het proces waarbij de energievoorziening op korte en lange termijn wordt verduurzaamd door (investeringen in) energiebesparing en opwekking van duurzame energie.

Hernieuwbare energiebronnen: de volgende hernieuwbare, niet-fossiele energiebronnen: windenergie, zonne-energie, aerothermische, geothermische, hydrothermische energie en energie uit de oceanen, waterkracht (mits niet in strijd met Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement), biomassa, stortgas, rioolwaterzuiveringsgas en biogas.

Kosteneffectiviteit: de gangbare verhouding tussen de prijs van een technologie en de energieopbrengst van deze technologie.

Maatschappelijke organisatie: rechtspersoon zonder winstoogmerk, niet zijnde een overheidsorganisatie, met een doelstelling die zich richt op maatschappelijke behoeften en vraagstukken en die binnen de gemeentegrenzen van Steenwijkerland grond of vastgoed in eigendom heeft en/of huurt of anderszins gerechtigd is de grond of het vastgoed te gebruiken.

Project: een activiteit in de gemeente Steenwijkerland die een aantoonbare bijdrage levert aan de energietransitie en word gerealiseerd door of in opdracht van een maatschappelijke organisatie

Artikel 2. Algemene bepalingen

Een duurzaamheidslening mag gestapeld worden met andere subsidies. Indien ter zake van het project reeds door een bestuursorgaan subsidie is verstrekt, wordt de hoogte van de duurzaamheidslening zodanig aangepast dat er sprake is van geoorloofde staatssteun.

Artikel 3. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van duurzaamheidsleningen door burgemeester en wethouders voor de in artikel 4 bedoelde activiteiten.

Artikel 4. Subsidiabele activiteiten

Een duurzaamheidslening kan worden verstrekt voor een project op het gebied van energiebesparing en/of de opwekking van duurzame energie.

Artikel 5. Doelgroep

Een duurzaamheidslening wordt uitsluitend verstrekt aan een maatschappelijke organisatie.

Artikel 6. Aanvraagvereisten

 • 6.1 Een aanvraag voor een duurzaamheidslening wordt ingediend door middel van een door burgemeester en wethouders vastgesteld aanvraagformulier.

 • 6.2 Een aanvraag gaat in ieder geval vergezeld van een offerte of overeenkomst voor de realisatie van het project.

Artikel 7. Subsidievereisten

Om voor een duurzaamheidslening in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • a.

  de aanvrager is eigenaar, pachter en/of huurder of gebruiker van het vastgoed of terrein waarop het project wordt gerealiseerd ;

 • b.

  het project zal worden gerealiseerd door of in opdracht van de aanvrager en blijft na realisatie eigendom van aanvrager;

 • c.

  het project wordt gerealiseerd in de gemeente Steenwijkerland;

 • d.

  de duurzaamheidslening wordt enkel gebruikt voor de realisatie van het project.

 • e.

  de kosteneffectiviteit van het project wijkt niet meer dan 50% af van andere gangbare en vergelijkbare situaties.

 • f.

  de aanvrager is naar oordeel van burgemeester en wethouders voldoende kredietwaardig.

Artikel 8. Niet subsidiabele kosten

Voor de duurzaamheidlening komen in ieder geval niet in aanmerking:

 • a.

  de kosten waartoe al verplichtingen zijn aangegaan vóór de ontvangst van de aanvraag.

 • b.

  de BTW voor zover deze door de aanvrager kunnen worden teruggevorderd.

Artikel 9. Hoogte van de duurzaamheidslening en rente

 • 9.1 De hoofdsom van de door het college toegewezen duurzaamheidslening bedraagt niet minder dan € 2.000,- en niet meer dan € 50.000,-.

 • 9.2 Een maatschappelijke organisatie kan meerdere duurzaamheidsleningen toegewezen krijgen met dien verstande dat de som aan duurzaamheidsleningen niet meer bedraagt dan € 50.000.

 • 9.3 Het college hanteert een financieringspercentage dat maximaal gelijk is aan 75% van de investering van een project waarbij de arbeidskosten onderdeel vormen van de investering.

 • 9.4 Het rentetarief is afhankelijk van de looptijd:

  • a.

   looptijd 5 jaar: 1%

  • b.

   looptijd 10 jaar: 1%

  • c.

   looptijd 15 jaar: 1,5%

 • 9.5 De duurzaamheidslening betreft een annuïtaire lening met maandelijkse aflossing op basis van een automatische incasso.

Artikel 10. Verplichtingen leningnemer

 • 10.1 Ter uitvoering van de beschikking tot subsidieverlening wordt een uitvoeringsovereenkomst gesloten die door beide partijen wordt ondertekend.

 • 10.2 In aanvulling op artikel 7 van de Algemene subsidieverordening gemeente Steenwijkerland 2018 dient het project binnen 6 maanden, na ondertekening van de duurzaamheidslening, gerealiseerd te zijn. De leningnemer kan schriftelijk verzoeken eenmalig de termijn voor realisatie met 6 maanden te verlengen.

Artikel 11. Prestatieverantwoording

In afwijking op de artikelen 11.2 en 11.4 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Steenwijkerland 2018 geldt voor de prestatieverantwoording dat leningnemer:

 • a)

  door middel van een eindfactuur en beeldmateriaal dient aan te tonen dat het project is gerealiseerd;

 • b)

  door middel van betaalbewijzen dient aan te tonen dat het deel van de investering dat niet door de duurzaamheidslening wordt gedekt is aanbetaald.

Artikel 12. Uitbetaling en bevoorschotting

 • 12.1 Uitbetaling van de duurzaamheidslening geschiedt bij vaststelling van de subsidie.

 • 12.2 Het college is bevoegd om, op basis van de offerte, een voorschot uit te betalen tot maximaal 100% van de subsidiekosten. Uitbetaling van het voorschot vindt plaats op basis van een verzoek van de leningnemer die daarbij een factuur dient te overleggen.

Artikel 13. Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze regeling naar het oordeel van burgemeester en wethouders zou leiden tot een onredelijke beslissing, kunnen burgemeester en wethouders afwijken van het bepaalde in deze regeling.

Artikel 14. Plafond

 • 14.1 Het plafond voor deze regeling bedraagt in totaal € 250.000,- (zegge: tweehonderd en vijftigduizend euro).

 • 14.2 Het college kan het plafond als genoemd in het vorige lid gedurende de looptijd van de regeling bijstellen.

 • 14.3 Dreigt het plafond op enige dag te worden overschreden, dan vindt rangschikking van de op die dag binnengekomen volledige aanvragen plaats door middel van loting.

Artikel 15. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Nadere regels subsidie duurzaamheidslening maatschappelijke organisaties Steenwijkerland 2022.

Artikel 16. Inwerkingtreding, wijziging en duur

 • 16.1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Gemeenteblad waarin deze regeling wordt geplaatst.

 • 16.2 Deze regeling vervalt op 31 december 2024 met dien verstande dat de regeling van toepassing blijft op subsidies die voor die datum zijn aangevraagd.

Ondertekening

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland