Verordening van de raad van de gemeente Edam-Volendam houdende de vaststelling van regels over heffing en invordering van eenmalig rioolaansluitrecht (Verordening rioolaansluitrecht Edam-Volendam)

Geldend van 24-12-2021 t/m heden

Intitulé

Verordening van de raad van de gemeente Edam-Volendam houdende de vaststelling van regels over heffing en invordering van eenmalig rioolaansluitrecht (Verordening rioolaansluitrecht Edam-Volendam)

De raad van de gemeente Edam-Volendam;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 16 november 2021, nr. D-RVS-21163629;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onder b, van de Gemeentewet;

overwegende dat de Aansluitverordening riolering Edam-Volendam komt te vervallen door de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Verordening fysieke leefomgeving Edam-Volendam;

dat het wenselijk is de grondslag voor kostenverhaal te behouden;

B E S L U I T:

vast te stellen de volgende Verordening op de heffing en invordering van een eenmalig rioolaansluitrecht (Verordening rioolaansluitrecht Edam-Volendam).

Artikel 1 Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt onder:

 • a.

  gemeentelijke riolering mede het voor de openbare dienst bestemde gemeentewater begrepen;

 • b.

  eigendom verstaan: een roerende of onroerende zaak;

 • c.

  aansluiting van een eigendom verstaan: het leggen door de gemeente van een buisleiding van het in de openbare weg aanwezige afvoerstelsel tot aan het eigendom ten behoeve waarvan de aansluiting geschiedt, ertoe dienende om voor dat eigendom een directe of indirecte lozing op de gemeentelijke riolering mogelijk te maken.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘eenmalig rioolaansluitrecht’ wordt een recht geheven voor het genot van door het gemeentebestuur verstrekte diensten in verband met het tot stand brengen van een directe of indirecte aansluiting van een eigendom op de gemeentelijke riolering.

Artikel 3 Belastingplicht

Het recht wordt geheven van de aanvrager van de dienst dan wel van degene voor wie de dienst wordt verleend.

Artikel 4 Vrijstelling

Het recht als bedoeld in artikel 2 wordt niet geheven, indien voor de geleverde dienst kostenverhaal op andere wijze plaatsvindt of heeft plaatsgevonden.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en tarief

 • 1. Het recht voor een enkele aansluiting van een eigendom binnen de bebouwde kom met een lengte tot en met 10 meter bedraagt € 1.268,75 met een jaarlijkse indexatie.

 • 2. Het recht voor een dubbele aansluiting van een eigendom binnen de bebouwde kom met een lengte tot en met 10 meter bedraagt € 1.776,25 met een jaarlijkse indexatie.

 • 3. Voor aansluitingen, die niet vallen onder de vorige leden, bedraagt het tarief: het bedrag van voorafgaand aan het realiseren van de aansluiting aan de aanvrager meegedeelde werkelijke kosten, blijkend uit een begroting die door of namens het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

Artikel 6 Wijze van heffing

Het recht wordt geheven bij wege van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een nota of andere schriftuur.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld

Het recht is verschuldigd vanaf het moment van indienen van de aanvraag voor een aansluiting van een eigendom, tenzij de aanvraag wordt ingetrokken.

Artikel 8 Termijnen van betaling

 • 1. De gevorderde bedragen moeten worden betaald in één termijn, die vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand vermeld in de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving. De aansluiting van een eigendom wordt gerealiseerd nadat het verschuldigde recht is voldaan.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

 • 3. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening rioolaansluitrecht Edam-Volendam.

Ondertekening

Aldus besloten door de gemeenteraad van

Edam-Volendam in zijn openbare vergadering

d.d. 16 december 2021,

de griffier,

mr. M. van Essen.

de voorzitter,

L.J. Sievers.