Nadere regels van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam aangaande de indeling van graven en asbezorging, afmetingen en uitgifteduur particuliere graven, categorieën algemene en particuliere graven, de wijze van aanvragen van de vergunning, de aard en afmetingen van de grafbedekking en de wijze van aanbrengen, en afwijkende regels voor kerkgenootschappen (Nadere regels Beheersverordening begraafplaatsen Edam-Volendam 2022)

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Intitulé

Nadere regels van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam aangaande de indeling van graven en asbezorging, afmetingen en uitgifteduur particuliere graven, categorieën algemene en particuliere graven, de wijze van aanvragen van de vergunning, de aard en afmetingen van de grafbedekking en de wijze van aanbrengen, en afwijkende regels voor kerkgenootschappen (Nadere regels Beheersverordening begraafplaatsen Edam-Volendam 2022)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam;

gelet op de artikelen 3, 11, 14, 19 en 25 van de Beheersverordening begraafplaatsen Edam-Volendam 2022;

overwegende dat het wenselijk is nadere regels op te stellen voor de indeling van graven en asbezorging, de afmetingen en uitgifteduur van particuliere graven, categorieën algemene en particulier graven, de wijze van aanvragen van de vergunning, de aard en afmetingen van de grafbedekking en de wijze van aanbrengen, en afwijkende regels voor kerkgenootschappen;

B E S L U I T:

vast te stellen de Nadere regels artikelen 3, 11, 14, 19 en 25 Beheersverordening begraafplaatsen Edam-Volendam 2022 (Nadere regels Beheersverordening begraafplaatsen Edam-Volendam 2022).

Artikel 1. Definities

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

 • a.

  begraafplaatsen: de gemeentelijke begraafplaatsen aan

  • 1.

   Beets 51 in Beets;

  • 2.

   de Grote Kerkstraat 59 in Edam;

  • 3.

   Hobrede 22 in Hobrede;

  • 4.

   Kwadijk 90 in Kwadijk;

  • 5.

   de Middelie 96 in Middelie;

  • 6.

   de Raadhuisstraat 61 in Oosthuizen;

  • 7.

   de Warder 122 in Warder;

  • 8.

   Achterstraat 1 in Volendam.

 • b.

  graf: een zandgraf of keldergraf of kindergraf;

 • c.

  grafkelder: een betonnen of gemetselde constructie waarin een of meerdere overledenen worden begraven of asbussen worden bijgezet; grafkelders kunnen onderdeel zijn van een bovengrondse muur of wand;

 • d.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • e.

  urn: een voorwerp ter berging van een of meer asbussen;

 • f.

  particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • 1.

   het doen begraven en begraven houden van overledenen;

  • 2.

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • g.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van overledenen;

 • h.

  particulier urnengraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • i.

  kindergraf: een particulier graf bestemd voor het begraven van een kind;

 • j.

  urnennis: een nis bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen.

 • k.

  strooiveld: een plaats waarop as wordt verstrooid;

 • l.

  grafbedekking: gedenkteken en grafbeplanting op een graf;

 • m.

  rechthebbende: natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie een uitsluitend recht is verleend op een particulier graf of een particulier urnengraf;

 • n.

  gebruiker: natuurlijk persoon of rechtspersoon

Artikel 2. Aantal overledenen in graven

Algemene graven

 • 1. De algemene graven zijn zandgraven, die worden uitgegeven voor 10 jaar en waarin gelegenheid wordt gegeven om ten hoogste 2 personen te begraven, zonder het exclusieve recht om te bepalen wie in het graf worden begraven.

 • 2. Voor de begraafplaats te Volendam is het maximale aantal te begraven personen 3.

 • 3. In een algemeen graf mogen niet meer dan drie asbussen met of zonder urn worden begraven.

 • Particuliere graven.

 • 4. De particuliere graven zijn zand- of keldergraven, die alle worden uitgegeven voor een periode van 10 jaar of 20 jaar en die bestemd zijn voor het begraven van ten hoogste 2 personen voor zandgraven en ten hoogste 3 personen voor keldergraven.

 • 5. In een particulier graf mogen niet meer dan drie asbussen met of zonder urn worden begraven.

 • 6. Op elke algemene begraafplaats is de situering van de verschillende typen graven door de beheerder van de begraafplaatsen aangewezen.

 • Urnennis

 • 7. In een urnennis mogen niet meer dan twee asbussen met of zonder urn worden bijgezet. De gebruiker van een urnennis bepaalt welke asbussen daar geplaatst worden.

Artikel 3 Afmetingen van de graven.

 • 1. Voor de verschillende typen graven is een vaste, maximale afmeting bepaald. Deze afmetingen zijn als volgt, aangegeven in lengte (l), breedte (b) en indien van toepassing diepte (d) of hoogte (h). Voor de begraafplaats te Volendam gelden vanwege de beperkte ruimte afwijkende maten voor de graf- en gedenktekens.

 • Grafkelder

 • 2. De afmetingen van grafkelders bedragen maximaal voor:

  • a.

   een enkele grafkelder: l x b 2,50 x 1,40 m

  • b.

   een dubbele grafkelder: l x b 2,50 x 2,10 m

 • Graf- en gedenktekens

 • 3. Voor de begraafplaats te Volendam gelden de volgende maximale maten aangezien er telkens 3 monumenten naast elkaar op de oppervlakte van een enkel graf staan:

  • a.

   liggende stenen l x b 1,00 x 0,55 m, dikte tenminste 5 cm, voorzien van een deugdelijke fundatie.

  • b.

   staande graftekens h x b 0,55 x 0,50 m, dikte tenminste 5 cm, voorzien van een deugdelijke fundatie.

 • 4. Voor de overige begraafplaatsen gelden de volgende maximale maten voor de graf- en gedenktekens:

  • a.

   particulier en algemene graven:

   • i.

    liggende stenen l x b 2,00 x 0,70 m, dikte tenminste 6 cm, hoogte voorzijde 15 cm, hoogte achterzijde 30 cm, voorzien van een deugdelijke fundatie;

   • ii.

    staande graftekens h x b 1,10 x 0,70 m, dikte tenminste 6 cm, voorzien van een deugdelijke fundatie.

  • b.

   urnengraf

   • i.

    liggende stenen l x b 2,00 x 0,70 m, dikte tenminste 6 cm, hoogte voorzijde 15 cm, hoogte achterzijde 30 cm, voorzien van een deugdelijke fundatie;

   • ii.

    staande graftekens tot een hoogte van 0,40 m.

 • 5. In bijzondere gevallen kan het college ontheffing verlenen van de in het tweede, derde en vierde lid genoemde afmetingen.

 • 6. Indien de oppervlakte van het graf wordt omsloten met randen of banden en opgevuld met marmerslag, steenslag e.d., worden deze aangebracht op een betonplaat van 6 cm dikte met kruisbewapening doorsneden 8 mm, maaswijdte 13 x 18 cm

Artikel 4. Afbreekbaarheid van kisten, lijkhoezen en andere omhulsels.

 • 1. Een overledene mag uitsluitend worden begraven in een kist of ander omhulsel, eventueel met gebruikmaking van een lijkhoes, die voldoen aan de in de volgende twee leden opgenomen eisen.

 • 2. Bij de vervaardiging van lijkkisten zijn voor de volgende onderdelen of bewerkingen de volgende kunststoffen of toepassingen van kunststoffen toegelaten:

  • a.

   spaanplaat: verlijmde houtspaanders/houtvezels. Het spaanplaat bevat niet meer dan 10 mg vrij of gemakkelijk vrij te maken formaldehyde per 100 gram plaatmateriaaL Gemeten met de fotometrischemethode is dit 8 mg formaldehyde per 100 gram droog plaatmateriaal (normuitgave NEN-EN 120 uit 1991).

  • b.

   lijm verwerkt in houtspaanplaat ureumformaldehyde-lijm of isocyanaat-lijm verwerkt in schottenlijm: ureumformaldehyde-lijm en/of PVAC lijm verwerkt in perslijm: PVAC lijm – polyvinylacetaat verwerkt in constructielijm: PVAC lijm- polyvinylacetaat.

  • c.

   lak en nitrocelluloselak dan wel een combinatielak van nitrocellulose, alkydhars en, eventueel polyesterharsen.

  • d.

   handgrepen, ornamenten en accessoires van graf- en crematiekisten dienen uitgevoerd te worden in vergankelijk materiaal, dan wel van buiten af verwijderd te kunnen worden.

  • e.

   hoofdkussen of hoofdsteun van vergankelijk materiaal gevuld met houtkrullen of kartonnenhoofdsteun.

  • f.

   binnenbekleding: niet geïmpregneerd papier aan de binnenkant van de deksel en de wanden; katoen, zijde, rayon, of cellulose-acetaat dan wel een mengsel van genoemde stoffen, en wel zo dat de stof van de binnenbekleding niet in één stuk over de bodem en wanden van de kist wordt gespreid, maar dat voor de bodem een los stuk stof wordt gebruikt.

  • g.

   bodembedekking: niet-geïmpregneerd papier op de bodem, al dan niet voorzien van een extracelstof onderlegger.

  • h.

   print- en kantenband: Basispapier op edel cellulosebasis met anorganische pigmenten.

 • 3. Materiaal voor lijkhoezen dient aan de volgende eisen te voldoen:

  • a.

   doorlaatbaarheid van water: Gedurende zeven dagen voortdurend contact met water van 5°C en 20°C bij pH = 7,0 mag het materiaal niet meer dan 1 mg vloeibaar water per vierkante meter per uur doorlaten, gemeten volgens norm DIN 53122 of een vergelijkbare norm Vangas: na veertien dagen mag de doorlaatbaarheid voor gasvormig kooldioxide, gemeten volgens norm DIN 53122 of een vergelijkbare norm, niet minder zijn dan 150 mi per vierkante meter per uur en voor zuurstof niet minder dan 200 mi per vierkante meter per uur.

 • 4. Mechanische eigenschappen.

  • a.

   Treksterkte: de treksterkte van het materiaal en van de lasverbindingen mag niet minder bedragen dan 1 N per millimeter, gemeten volgens norm DIN 53455 of een vergelijkbare norm.

  • b.

   Vouwbestendigheid: als het materiaal wordt dubbelgevouwen en de vouw gedurende dertig minuten wordt belast bij een druk van 5 N per vierkante centimeter, mag het materiaal in de vouw geen scheur vertonen.

  • c.

   Gedurende twee jaar opslag bij 20°C mag de krimp in de lengte- en breedterichting niet meer dan 10% bedragen, gemeten volgens norm ASTM: D 2732-83 of een vergelijkbare norm.

 • 5. Biologische afbreekbaarheid:

  • a.

   Het materiaal van de lijkhoezen dient binnen 90 dagen voor meer dan 98% te worden afgebroken, gemeten volgens norm ASTM: D 5338-92 of een daarmee vergelijkbare norm. Daarnaast dienen uit de lijkhoezen, zowel bij de biologische afbraak als bij crematie, geen schadelijke stoffen vrij te komen.

  • b.

   Voor zware metalen (Pb, Cr, Ni, Cu, Cd, Zn) en gechloreerde koolwaterstoffen dient voldaan te worden aan de Duitse Bundesgütegemeinschaft- norm RAL GZ 251 of een daaraan gelijk te stellen norm. Voor de bepaling hiervan dient gebruik te worden gemaakt van de norm ASTM:D 5152-91 of een vergelijkbare norm.

 • 6. Andere omhulsels dan lijkkisten en lijkhoezen die op het doel van begraven of verbranden zijn afgestemd, zijn toegestaan bij begraven of verbranden mits zij voldoen aan de hierboven gestelde eisen van doorlatendheid voor lucht en biologische afbreekbaarheid voor zover deze omhulsels dan wel onderdelen daarvan niet verwijderd worden voorafgaand aan het begraven of verbranden.

Artikel 5 Slotbepalingen

 • 1. De Nadere regels voor de algemene begraafplaatsen in de gemeente Edam-Volendam 2018 worden ingetrokken met ingang van de datum van het tweede lid.

 • 2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2022.

 • 3. Dit besluit wordt aangehaald als: Nadere regels Beheersverordening begraafplaatsen Edam-Volendam 2022.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 9 november 2021,

het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam,

de secretaris,

H. van der Woude.

de burgemeester,

L.J. Sievers.