Regeling vervallen per 01-01-2023

Verordening Begraafrechten 2022

Geldend van 30-12-2021 t/m 31-12-2022

Intitulé

Verordening Begraafrechten 2022

De raad van de gemeente Ermelo;

gelezen het voorstel van het college van 19 oktober 2021, nr. e210030858;

gelet op de artikelen 216 en 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a. en b. van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de: Verordening Begraafrechten 2022

Artikel 1 - Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

begraafplaats : de gemeentelijke begraafplaats “Koningsvaren” aan de Varenlaan te Ermelo;

beheersverordening : de beheersverordening algemene begraafplaats gemeente Ermelo 2014;

particulier graf : een graf, daaronder begrepen een grafkelder, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

 • -

  het doen begraven en begraven houden van lijken;

 • -

  het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • -

  het doen verstrooien van as;

algemeen graf : een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

particulier urnengraf: een graf, daaronder begrepen een grafkelder, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

 • -

  het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • -

  het doen verstrooien van as;

columbarium : een voorziening, ingericht voor de uitgifte van eigen urnennissen;

particuliere urnennis: een nis waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

urn : een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;

asbus : een bus ter berging van as van een overledene;

algemeen strooiveld : een plaats waarop as wordt verstrooid;

grafbedekking : een gedenkteken en/of grafbeplanting op een graf, gedenkplaats of verstrooiingsplaats;

gedenkplaats : een plaats ingericht om overledenen te gedenken;

gedenkteken : een voorwerp op het graf voor het aanbrengen van opschriften en figuren of rand;

gedenkplaat : afdekplaat voor de urnennis;

grafbeplanting : winterharde beplanting die door de rechthebbende en/of gemeente op een graf wordt/is aangebracht;

schoonhouden : het tweemaal per jaar reinigen van het gedenkteken;

beheerder : de ambtenaar die belast is met de dagelijkse leiding van de begraafplaats of degene die hem vervangt;

rechthebbende : natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie een uitsluitend recht is verleend op een particulier graf, een particulier urnengraf of een particuliere gedenkplaats, dan wel degene die redelijkerwijs geacht kan worden in diens plaats te zijn getreden;

gebruiker : natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie een recht tot gebruik van een ruimte in een algemeen graf of een algemeen urnengraf is verleend, dan wel degene die redelijkerwijs geacht kan worden in diens plaats te zijn getreden;

vergunninghouder : degene aan wie een vergunning is verleend voor het plaatsen van een grafbedekking;

belanghebbende : de belanghebbende van een graf of een urnenruimte.

Artikel 2 - Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3 - Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 - Vrijstellingen

 • 1. Het recht bedoeld in 2.2 van de bij deze verordening behorende tarieventabel wordt niet geheven voor het begraven van levenloos geboren of kort na de geboorte overleden kinderen, die tegelijk met hun overleden moeder worden begraven.

 • 2. De rechten bedoeld in 5.1, 5.2 en 5.3 van de bij deze verordening behorende tabel worden niet geheven voor het op rechterlijk gezag opgraven en/of lichten en weer in dezelfde grafruimte begraven van een lijk.

Artikel 5 - Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1. De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 - Belastingjaar

 • 1. Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

 • 2. Met betrekking tot de rechten genoemd in 4.4 van de bij deze verordening behorende tarieventabel is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

Artikel 7 - Wijze van heffing

De rechten worden bij wege van aanslag geheven.

Artikel 8 - Ontstaan van de belastingschuld

 • 1. De rechten, bedoeld in hoofdstuk 4.3 en 4.4 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2. Andere rechten als die bedoeld in 4.3 en 4.4 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 9 - Termijnen van betaling

De rechten moeten worden betaald binnen een maand na de dagtekening van het aanslagbiljet.

Artikel 10 - Kwijtschelding

Bij de invordering van de begraafrechten wordt geen kwijtschelding verleend als bedoeld in artikel 26 van de Invorderingswet 1990 (Stbl. 221).

Artikel 11 – Overgangsrecht, inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. De "Verordening begraafrechten 2021" van 9 december 2020 wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing. Zij blijft van toepassing op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3. In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover terzake daarvan de heffing van de rechten in die periode plaatsvindt.

 • 4. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

 • 5. Deze verordening wordt aangehaald als "Verordening Begraafrechten 2022".

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare vergadering van 8 december 2021,

M.E. Haveman,

griffier,

R. Arts,

plv. voorzitter,

Bijlage 1: Tarieventabel Verordening Begraafrechten gemeente Ermelo 2022

Uitsluitend recht

1.1

Het tarief bedraagt voor het verlenen van het uitsluitend recht op een:

1.1.1.1

particulier graf voor een periode van 20 jaar

2.195,00

1.1.1.2

particulier graf voor een periode van 20 jaar met 3e laag

2.750,00

1.1.2.1

particulier graf voor een periode van 30 jaar

3.300,00

1.1.2.2

particulier graf voor een periode van 30 jaar met 3e laag

4.120,00

1.1.3.1

particulier graf voor een periode van 40 jaar

4.405,00

1.1.3.2

particulier graf voor een periode van 40 jaar met 3e laag

5.495,00

1.1.4.1

particulier graf voor onbepaalde tijd

9.125,00

1.1.4.2

particulier graf voor onbepaalde tijd met 3e laag

11.510,00

1.1.5

particulier kindergraf voor een periode van 20 jaar (1 laag)

550,00

1.1.6

particulier kindergraf voor een periode van 30 jaar (1 laag)

820,00

1.1.7

particulier kindergraf voor een periode van 40 jaar (1 laag)

1.105,00

1.2

Het tarief bedraagt voor het verlengen van het uitsluitend recht op een:

1.2.1

particulier graf (1.1.1.1 t/m 1.1.3.2) met 10 jaar:

1.105,00

1.2.2

particulier graf (1.1.1.1 t/m 1.1.3.2) met 20 jaar:

2.195,00

1.2.3

particulier kindergraf (1.1.5 t/m 1.1.7) met 10 jaar:

270,00

1.2.4

particulier kindergraf (1.1.5 t/m 1.1.7) met 20 jaar:

550,00

1.3

Het tarief bedraagt voor het uitsluitend recht op een:

1.3.1

particulier urnengraf voor een periode van 10 jaar:

1.300,00

1.3.2

particulier urnengraf voor een periode van 20 jaar:

2.195,00

1.4

Het tarief bedraagt voor het verlengen van het uitsluitend recht op een:

1.4.1

particulier urnengraf (1.3.1 en 1.3.2) met 10 jaar:

1.105,00

1.5

Het tarief bedraagt voor het verlenen van het uitsluitend recht op een:

1.5.1

particuliere urnennis voor een periode van 5 jaar:

445,00

1.5.2

particuliere urnennis voor een periode van 10 jaar:

855,00

1.5.3

particuliere urnennis voor een periode van 20 jaar:

1.690,00

Begraven

2.1

Het tarief bedraagt voor het begraven van een lijk van een persoon van 13 jaar of ouder:

2.1.1

 • -

  van maandag t/m vrijdag van 10.00 uur tot 15.30 uur

950,00

2.1.2

 • -

  op zaterdag van 9.00 uur tot 13.00 uur

1.180,00

2.2

Het tarief bedraagt voor het begraven van een lijk van een kind tot en met 12 jaar:

2.2.1

 • -

  van maandag t/m vrijdag van 10.00 uur tot 15.30 uur

475,00

2.2.2

 • -

  op zaterdag van 9.00 uur tot 13.00 uur

595,00

2.3

Het tarief bedraagt voor het begraven van een immatuur:

100,00

2.4

Het tarief bedraagt voor het uitlopen van de uitvaartdienst ten opzichte van de overeengekomen aanvangstijd, per 30 minuten:

2.4.1

 • -

  van maandag t/m vrijdag

200,00

2.4.2

 • -

  op zaterdag

250,00

Asbezorging

3.1

Het tarief bedraagt voor het bijzetten van een asbus of urn in een urnennis:

3.1.1

 • -

  van maandag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot 15.30 uur:

50,00

3.1.2

 • -

  op zaterdag van 9.00 uur tot 13.00 uur:

65,00

3.2

Het tarief bedraagt voor het bijzetten van een asbus of urn in of op een particulier graf of particulier urnengraf:

3.2.1

 • -

  van maandag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot 15.30 uur:

440,00

3.2.2

 • -

  op zaterdag van 9.00 uur tot 13.00 uur:

545,00

3.3

Het tarief bedraagt voor het verstrooien van as per asbus op het algemeen strooiveld:

3.3.1

 • -

  van maandag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot 15.30 uur:

440,00

3.3.2

 • -

  op zaterdag van 9.00 uur tot 13.00 uur:

545,00

3.4

Het tarief bedraagt voor het verstrooien van as per asbus in een particulier graf of in een particulier urnengraf:

3.4.1

 • -

  van maandag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot 15.30 uur:

440,00

3.4.2

 • -

  op zaterdag van 9.00 uur tot 13.00 uur:

545,00

3.5

Het tarief bedraagt voor het bijzetten in een bestaande grafkelder:

3.5.1

 • -

  van maandag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot 15.30 uur:

475,00

3.5.2

 • -

  op zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur:

595,00

Onderhoudsrecht graven en grafbedekking

4.1

Het tarief bedraagt voor het afgeven van een vergunning voor het plaatsen of vernieuwen van de voorwerpen, bedoeld in artikel 20 van de Beheersverordening:

4.1.1

 • -

  voor het aanbrengen van een grafbedekking:

47,50

4.1.2

 • -

  voor het stichten van een grafkelder in een particulier graf

415,00

4.2

Het tarief bedraagt voor het wijzigen van een vergunning tot het plaatsen van voorwerpen:

37,50

4.3

Het tarief bedraagt voor het op aanvraag door of vanwege de gemeente schoonhouden van het grafmonument en de daarop geplaatste voorwerpen per jaar:

4.3.1

 • -

  voor een particulier graf:

47,50

4.3.2

 • -

  voor een particulier urnengraf:

30,00

4.4

De rechten als bedoeld in onderdeel 4.3 kunnen, op schriftelijk bij het college in te dienen verzoek, worden afgekocht voor een bepaalde tijd door voldoening van een som ineens. De afkoopsom bedraagt:

4.4.1

 • -

  voor een particulier graf voor een periode van 10 jaar:

320,00

4.4.2

 • -

  voor een particulier graf voor een periode van 20 jaar:

540,00

4.4.3

 • -

  voor een particulier graf voor een periode van 30 jaar:

890,00

4.4.4

 • -

  voor een particulier graf voor een periode van 40 jaar:

1.080,00

4.4.5

 • -

  voor een particulier graf voor onbepaalde tijd:

2.295,00

4.4.6

 • -

  voor een particulier urnengraf voor een periode van 10 jaar:

180,00

4.4.7

 • -

  voor een particulier urnengraf voor een periode van 20 jaar:

315,00

4.4.8

 • -

  voor een particulier graf voor een afwijkende periode voor ieder jaar van de af te kopen termijn een bedrag inclusief administratiekosten:

47,50

4.4.9

 • -

  voor een particulier urnengraf voor een afwijkende periode voor ieder jaar van de af te kopen termijn inclusief administratiekosten:

30,00

4.5

Het tarief bedraagt voor het door of vanwege de gemeente verwijderen en herplaatsen van voorwerpen in verband met het openen en sluiten van een graf:

195,00

4.6

Het tarief bedraagt voor het op aanvraag van rechthebbende opnieuw stellen van een gedenkteken:

70,00

Specifieke dienstverlening

5.1

Het tarief bedraagt voor opgraven van een lijk:

5.1.1

 • -

  van maandag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot 15.30 uur:

965,00

5.1.2

 • -

  op zaterdag van 9.00 uur tot 13.00 uur:

1.210,00

Het recht, bedoeld in 5.1 wordt ook geheven voor het lichten van een lijk ter overbrenging naar elders.

5.2

Het tarief bedraagt voor het herbegraven van een lijk in een ander graf dan waaruit het lijk is opgegraven:

5.2.1

 • -

  van maandag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot 15.30 uur:

445,00

5.2.2

 • -

  op zaterdag van 9.00 uur tot 13.00 uur:

560,00

5.3

Het tarief bedraagt voor het dieper herbegraven van een lijk in hetzelfde graf (herschikking):

5.3.1

 • -

  van maandag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot 15.30 uur:

975,00

5.3.2

 • -

  op zaterdag van 9.00 uur tot 13.00 uur:

1.220,00

5.4

Het tarief bedraagt voor het opgraven of verwijderen van een asbus uit een particulier graf of particulier van maandag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot 15.30 uur:

245,00

5.5

Het tarief bedraagt voor het op aanvraag van de rechthebbende ruimen van een particulier graf van maandag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot 15.30 uur:

965,00

Behorend bij raadsbesluit van 8 december 2021, e210037871,

De griffier van de gemeente Ermelo,

mevrouw M. Haveman,