Regeling vervallen per 01-01-2023

Gemeente Rhenen - Verordening op de heffing en de invordering van leges omgevingsvergunningen 2022

Geldend van 23-12-2021 t/m 31-12-2022

Intitulé

Gemeente Rhenen - Verordening op de heffing en de invordering van leges omgevingsvergunningen 2022

De raad van de gemeente Rhenen,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 november 2021

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de:

Verordening op de heffing en de invordering van leges omgevingsvergunningen 2022

Artikel 1 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten, een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 2 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst of degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 3 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

Artikel 4 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

 • 4.

  Als op grond van de bij deze verordening behorende tarieventabel een bedrag wordt geheven dat blijkt uit een begroting, stelt de heffingsambtenaar deze begroting op. Als een begroting als bedoeld in de vorige volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 • 5.

  Als op grond van de bij deze verordening behorende tarieventabel een bedrag wordt geheven dat afhankelijk is van tijdsbesteding per tijdseenheid, wordt door de behandelend ambtenaar voorafgaand aan het verrichten van de dienst de verwachte tijdsbesteding meegedeeld aan de aanvrager, waarna de aanvrager de mogelijkheid heeft om van de dienstverlening af te zien.

Artikel 5 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge of een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, of door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving, aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 6 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen veertien dagen na de dagtekening van de kennisgeving;

  • c.

   langs elektronische weg in het aanvraagproces wordt gedaan onverwijld, dan wel als die mogelijkheid wordt geboden binnen één dag na het indienen van de aanvraag langs elektronische weg;

  • d.

   langs elektronische weg na indiening van de aanvraag wordt gedaan, binnen veertien dagen na dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 7 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 8 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 9 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening als de wijzigingen van zuiver redactionele aard zijn, een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 10 Overgangsrecht

 • 1.

  De ‘Verordening leges omgevingsvergunningen 2021’ van 15 december 2020 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 11, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan;

 • 2.

  Als de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 11, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 11 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening leges omgevingsvergunningen 2022’.

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare vergadering van 14 december 2021

De raadsgriffier, de voorzitter,

Ir. C.A.M. Apell drs. J.A. van der Pas

Bijlage TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE VERORDENING LEGES OMGEVINGSVERGUNNINGEN 2022 INDELING TARIEVENTABEL

TITEL 1 ALGEMENE DIENSTVERLENING

Zie hiervoor; Verordening leges 2022

TITEL 2 DIENSTVERLENING VALLEND ONDER FYSIEKE LEEFOMGEVING/OMGEVINGSVERGUNNING

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2 Beoordeling principeverzoek/schetsplan

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4 Vermindering

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Hoofdstuk 9 Legalisatievergunningen

Hoofdstuk 10 Hogere waarden geluid

Hoofdstuk 11 In deze titel niet benoemde beschikkingen, adviezen en diensten

TITEL 3 DIENSTVERLENING VALLEND ONDER EUROPESE DIENSTENRICHTLIJN EN NIET VALLEND ONDER TITEL 2

Zie hiervoor; Verordening leges 2022

TITEL 2 DIENSTVERLENING VALLEND ONDER FYSIEKE LEEFOMGEVING/OMGEVINGSVERGUNNING

 
 
 
 

Hoofdstuk 1 - Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

Activiteit:

activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, of 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

2.1.1.2

Bouwkosten:

het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (de aannemingssom), de omzetbelasting daarin niet begrepen, of voor zover deze aannemingssom ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en als het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen.

 

2.1.1.3

Bouwobject:

(verplaatsbaar) materiaal en/of materieel, zoals bijvoorbeeld steigers, puinbakken, containers, keetcontainers, verhuisliften, pompinstallaties, eco-toiletten, stenen, cement, zand en tegels.

 

2.1.1.4

Principeverzoek:

een ruimtelijk initiatief waarvoor het college, al dan niet in de vorm van een conceptaanvraag omgevingsvergunning, wordt gevraagd medewerking te verlenen. Het gaat hierbij om een initiatief waarbij een bestemming of gebruik van een perceel verandert en/of het gebruik van de opstallen verandert (met of zonder bouwkundige werkzaamheden).

Het plan wordt getoetst aan de ruimtelijke kaders (bestemmingsplan en overig gemeentelijk beleid). Als noodzakelijk en/of gewenst wordt het principeverzoek voorgelegd aan de Welstandscommissie. Het college neemt bij afwijking van het bestemmingsplan vervolgens een besluit of zij in principe mee wil werken aan het plan.

 

2.1.1.5

Project:

project als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, of 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

2.1.1.6

Schetsplan:

een schetsmatig plan voor bouw- of verbouwactiviteiten dat -vooruitlopend op een omgevingsvergunning - wordt getoetst aan de ruimtelijke kaders (bestemmingsplan en overig gemeentelijk beleid). Als noodzakelijk en/of gewenst wordt het schetsplan voorgelegd aan de welstandscommissie.

 

2.1.1.7

Wabo:

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

2.1.1.8

Wro:

Wet ruimtelijke ordening

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

Hoofdstuk 2 - Beoordeling principeverzoek/schetsplan

2.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een principeverzoek bedraagt:

998,00

2.2.1

Vermindering leges genoemd onder 2.3.3 of hoofdstuk 8 als gevolg van opstarten procedure volgend uit principeverzoek:

Als een aanvrager binnen 12 maanden na de beslissing op het principeverzoek een verzoek of aanvraag indient voor het opstarten van de vervolgprocedure, zoals aangegeven in de brief met de beslissing op het principeverzoek, zal 75% van de leges die aan de aanvrager in rekening zijn gebracht voor het principeverzoek in mindering worden gebracht op de verschuldigde leges voor de ruimtelijke vervolgprocedure als bedoeld in onderdeel 2.3.3 of hoofdstuk 8. Deze vermindering is alleen van toepassing als de aanvrager een vervolgaanvraag indient, die in overeenstemming is met de beslissing op het principeverzoek.

 
 

2.2.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een schetsplan bedraagt:

203,00

2.2.2.1

Als een aanvrager binnen 12 maanden na het verkrijgen van een welstandsadvies op een schetsplan een aanvraag indient die in overeenstemming is met dit welstandsadvies, zal 75% van de leges die aan de aanvrager in rekening zijn gebracht voor het schetsplan in mindering worden gebracht op de verschuldigde leges voor de activiteit bouwen als bedoeld in onderdeel 2.3.1.

 
 

Hoofdstuk 3 - Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 
 

2.3.1

Bouwactiviteiten:

 
 

2.3.1.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk als tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2,98% van de totale bouwkosten met een minimum van:

355,00

2.3.1.2

Welstandstoets:

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 wordt het verschuldigde bedrag verhoogd met de kosten van het welstandstoezicht, blijkend uit de actuele tarievenstructuur van MooiSticht.

 
 

2.3.1.2.1

Extra welstandstoets:

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 en 2.3.1.2 wordt, als zich tijdens de beoordeling van de aanvraag wijzigingen voordoen in het bouwplan en daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is, het verschuldigde bedrag verhoogd met de kosten van het welstandstoezicht, blijkend uit de actuele tarievenstructuur van MooiSticht.

 
 

2.3.2

Aanlegactiviteiten:

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk als tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

618,00

2.3.3

Het gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met planologische voorschriften:

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk als tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 
 

2.3.3.1

als artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast:

1.522,00

2.3.3.2

als artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast:

1.522,00

2.3.3.3

voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo:

7.320,00

2.3.3.4

als toepassing vindt van artikel 2.12, eerste lid, onder a:

 • 1.

  onder 1º of 2º, van de Wabo waarbij de aanvraag voldoet aan de beleidsregels omgevingsrecht

Of:

 • 1.

  onder 1º van de Wabo waarbij alleen afgeweken wordt van het bestemmingsplan vanwege in het bestemmingsplan opgenomen specifieke en meetbare voorwaarden en aangetoond is dat hieraan wordt voldaan

Of:

 • 1.

  onder 1º van de Wabo waarbij alleen afgeweken wordt van het bestemmingsplan vanwege een bepaling m.b.t. archeologie én op basis van een archeologisch onderzoek of naar het oordeel van een door het bevoegd gezag aan te wijzen archeologische deskundige, is aangetoond dat de archeologische waarden niet onevenredig worden of kunnen worden geschaad (evt. door het stellen van voorschriften)

516,00

2.3.3.5

als artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

1.169,00

2.3.3.6

als de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving)

6.341,00

2.3.3.7

als de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving)

6.341,00

2.3.3.8

als artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit)

6.341,00

2.3.4

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid:

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk als tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten bij een gebouw met een bruto vloeroppervlakte:

 
 

2.3.4.1

0 tot 100 m2:

844,00

2.3.4.2

van 100 tot 500 m2:

1.055,00

2.3.4.3

van 500 tot 1.000 m2:

1.266,00

2.3.4.4

van 1.000 tot 2.000 m2:

1.583,00

2.3.4.5

van 2.000 tot 5.000 m2:

2.638,00

2.3.4.6

van 5.000 en meer m2:

4.221,00

2.3.5

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten:

 
 

2.3.5.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, of artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo in samenhang met de provinciale erfgoedverordening of de Erfgoedverordening 2016 gemeente Rhenen, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk als tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 
 

2.3.5.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

435,00

2.3.5.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

435,00

2.3.5.2

Als de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wabo, in samenhang met de provinciale erfgoedverordening of artikel 20 van de Erfgoedverordening 2016 gemeente Rhenen bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk als tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

435,00

2.3.6

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht:

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk als tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

435,00

2.3.7

Uitweg/inrit:

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo in samenhang met een provinciale verordening of een artikel in de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk als tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

183,00

2.3.8

Kappen:

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo in samenhang met een provinciale verordening Natuur en Landschap 2017 of artikel 4:11 van de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk als tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

83,50

2.3.9

Opslag van roerende zaken:

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie of de gemeente, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder j of k, van de Wabo in samenhang met een provinciale verordening of een artikel in de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk als tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 
 

2.3.9.1

als de activiteit bestaat uit het daar opslaan van bouwobjecten:

66,50

2.3.9.2

als de activiteit bestaat uit het daar opslaan van overige roerende zaken:

323,00

2.3.9.3

als de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar bouwobjecten worden opgeslagen:

66,50

2.3.9.4

als de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar overige roerende zaken worden opgeslagen:

323,00

2.3.10

Handelsreclame:

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken van handelsreclame of een naamsaanduiding waarvoor op grond van artikel 4.15 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder h van de Wabo, bedraagt het tarief:

152,00

2.3.11

Natura 2000-activiteiten:

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk als tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

323,00

2.3.12

Flora- en Fauna-activiteiten (bescherming van soorten):

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk als tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

323,00

2.3.13

Andere activiteiten:

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 
 

2.3.13.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk als tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

323,00

2.3.13.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk als tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 
 

2.3.13.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft

323,00

2.3.13.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft

323,00

2.3.14

Omgevingsvergunning in twee fasen: 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 
 

2.3.14.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft.

 
 

2.3.14.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 
 

2.3.15

Advies:

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: de kosten, blijkend uit een begroting.

 
 

2.3.16

Verklaring van geen bedenkingen :

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 
 

2.3.16.1

als de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

474,00

2.3.16.2

als een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting, verhoogd met

110,00

2.3.17

Beoordelen rapporten:

Als voor een aanvraag noodzakelijke beoordelingen van rapporten dienen plaats te vinden, dan bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in artikel 2.3.1 tot en met 2.3.15:

 
 

2.3.17.1

voor de beoordeling van een Quick-Scan Flora en Fauna

558,00

2.3.17.2

voor de beoordeling van een aanvullend onderzoek Flora en Fauna

558,00

2.3.17.3

voor de beoordeling van een akoestisch onderzoek

558,00

2.3.17.4

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

558,00

2.3.17.5

voor de beoordeling van een archeologisch rapport

558,00

2.3.17.6

voor de beoordeling van een programma van eisen of plan van aanpak

558,00

2.3.17.7

voor de beoordeling van overige rapporten (o.a. luchtkwaliteit, externe veiligheid, geurhinder etc.), per milieuaspect

558,00

2.3.17.8

Als voor een aanvraag een rapport, anders dan genoemd in artikel 2.3.17.1 tot en met 2.3.17.7, moet worden beoordeeld, de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde kosten voor deze beoordeling, blijkend uit een begroting.

 
 

Hoofdstuk 4 – Vermindering

2.4.1

Vermindering leges als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg-, gebruiks- of sloopactiviteiten :

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg-, gebruiks- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 en 2.3.6, intrekt voordat deze ontvankelijk is verklaard, worden de leges geheel verminderd.

 
 

2.4.1.1

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg-, gebruiks- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 en 2.3.6, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op vermindering van een deel van de leges. De vermindering bedraagt:

 
 

2.4.1.1.1

als de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 4 weken na het in behandeling nemen ervan, 85% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges, met dien verstande dat een verschuldigd bedrag resteert van tenminste

203,00

2.4.1.1.2

als de aanvraag wordt ingetrokken na 4 weken en binnen 8 weken na het in behandeling nemen ervan, 68% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges, met dien verstande dat een verschuldigd bedrag resteert van tenminste

203,00

2.4.1.1.3

als de aanvraag wordt ingetrokken na 8 weken en binnen 12 weken na het in behandeling nemen ervan, 50% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges, met dien verstande dat een verschuldigd bedrag resteert van tenminste

203,00

2.4.2

Vermindering leges als gevolg van niet volledige aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg-, gebruiks- of sloopactiviteiten :

Als de verstrekte gegevens en bescheiden bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg-, gebruiks- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 en 2.3.6, onvoldoende zijn voor de beoordeling van de aanvraag of voor de voorbereiding van de beschikking, mits de aanvrager de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, worden de leges verminderd tot een bedrag van

203,00

2.4.3

Vermindering leges als gevolg van weigering omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg-, gebruiks- of sloopactiviteiten:

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg-, gebruiks- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 en 2.3.6, weigert, bestaat aanspraak op vermindering. De op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges worden verminderd met

 

25%

2.4.4

Vermindering leges in verband met het realiseren van duurzaamheidsmaatregelen:

Als een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit, een aanlegactiviteit en/of een activiteit planologisch strijdig gebruik als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2 en 2.3.3 voor het treffen van duurzaamheidsmaatregelen bij bestaande particuliere woningen en monumenten wordt verleend, worden de leges verminderd. De op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges worden verminderd met 50%.

De volgende duurzaamheidsmaatregelen komen hiervoor in aanmerking:

 • 1.

  Het plaatsen van zonnepanelen in combinatie met boilers op (1) daken; (2) op monumentale daken; (3) binnen het beschermd stadsgezicht;

 • 2.

  Het plaatsen van zonnepanelen, niet op daken: tegen een gevel of op het erf;

 • 3.

  Het aanbrengen van isolerende voorzieningen aan de buitenzijde: gevels en daken;

 • 4.

  Het plaatsen van een buitenunit voor een warmtepomp met een geluidsproductie van de luchtunit van maximaal 40 DB;

 • 5.

  Het aanbrengen van een begroeid dak dat na realisatie een waterbergende capaciteit heeft van minimaal 18 liter per m2.

Nieuwbouwwoningen worden uitgesloten. Deze woningen moeten op grond van de regelgeving al energieneutraal gebouwd worden.

 
 

Hoofdstuk 5 – Teruggaaf

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg-, gebruiks- of sloopactiviteiten:

Als de gemeente een onherroepelijk verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg-, gebruiks- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 en 2.3.6, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 12 maanden/1 jaar na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges, bedraagt:

 

25%

2.5.2

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen:

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.15, 2.3.16 en 2.3.17 wordt geen teruggaaf verleend.

 
 

Hoofdstuk 6 - Intrekking omgevingsvergunning

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.1 van toepassing is:

Gratis

Hoofdstuk 7 - Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

 
 

2.7.1

per activiteit:

118,00

Hoofdstuk 8 - Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

8.786,00

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, sub a, van de Wet ruimtelijke ordening

7.320,00

2.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het uitwerken van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, sub b, van de Wet ruimtelijke ordening

7.320,00

2.8.4

Vermindering leges als gevolg van intrekking verzoek om herziening bestemmingsplan/wijzigingsplan

Als een aanvrager zijn aanvraag om vaststelling, wijziging of uitwerking van een bestemmingsplan, als bedoeld in de onderdelen 2.8.1, 2.8.2 en 2.8.3, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, worden de leges verminderd. De vermindering bedraagt:

 
 

2.8.4.1

als het verzoek wordt ingetrokken voordat het ontwerp van het betreffende onderdeel ter inzage wordt gelegd,

67% van de op de grond van die onderdelen verschuldigde leges

 
 

2.8.4.2

als de aanvraag wordt ingetrokken nadat het onderdeel voor ontwerp ter inzage heeft gelegen,

33% van de op de grond van die onderdelen verschuldigde leges

 
 

2.8.5

Beoordelen rapporten:

Als voor een aanvraag noodzakelijke beoordelingen van rapporten dienen plaats te vinden, dan bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in artikel 2.8.1 tot en met 2.8.3:

 
 

2.8.5.1

voor de beoordeling van een Quick-Scan Flora en Fauna

558,00

2.8.5.2

voor de beoordeling van een aanvullend onderzoek Flora en Fauna

558,00

2.8.5.3

voor de beoordeling van een akoestisch onderzoek

558,00

2.8.5.4

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

558,00

2.8.5.5

voor de beoordeling van een archeologisch rapport

558,00

2.8.5.6

voor de beoordeling van een programma van eisen of plan van aanpak

558,00

2.8.5.7

voor de beoordeling van overige rapporten (o.a. luchtkwaliteit, externe veiligheid, geurhinder etc.), per milieuaspect

558,00

2.8.5.8

Als voor een aanvraag een rapport, anders dan genoemd in artikel 2.3.17.1 tot en met 2.3.17.7, moet worden beoordeeld, de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde kosten voor deze beoordeling, blijkend uit een begroting.

 
 

Hoofdstuk 9- Legalisatievergunningen

2.9.1

Legaliseren bouwwerk:

Voor het legaliseren van een zonder omgevingsvergunning uitgevoerd project of in afwijking van de voorschriften gerealiseerd project, of als de aanvraag om een omgevingsvergunning wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van het project, worden de op grond van de voor het betreffende project verschuldigde leges verhoogd met

10% met een maximum van

1.112,00

2.9.2

Procedure legalisatie:

Als voor het legaliseren van het onder 2.9.1 genoemde een procedure anders dan een reguliere omgevingsvergunning noodzakelijk is worden de op grond van de voor de betreffende procedure verschuldigde leges verhoogd met

10% met een maximum van

1.112,00

2.9.3

Gedoogbeschikkingen:

In afwijking van artikel 2.9.1 bedraagt het tarief voor het afgeven van een gedoogbeschikking zoals omschreven in de beleidsnota Permanente bewoning Recreatieverblijven, of voor het hebben of plaatsen van een mantelzorgwoning:

 
 

2.9.3.1

voor een persoonsgebonden gedoogbeschikking voor bewoning van een recreatieverblijf met lange looptijd

995,00

2.9.3.2

voor een incidentele gedoogbeschikking voor het tijdelijk bewonen van een recreatieverblijf met een looptijd van maximaal een jaar

518,00

2.9.3.3

voor een gedoogbeschikking voor het hebben of plaatsen van een mantelzorgwoning

1.112,00

Hoofdstuk 10 – Hogere waarden geluid

2.10.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen en wijzigen van een hogere waarde als bedoeld in artikel 110a van de Wet geluidhinder:

474,00

Hoofdstuk 11 - In deze titel niet benoemde beschikkingen, adviezen en diensten

2.11.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet genoemde beschikking of niet genoemd advies

323,00

2.11.2

Als voor een advies externe expertise wordt ingehuurd, al dan niet omdat de gemeente Rhenen deze expertise niet zelf kan faciliteren, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van deze Titel, het bedrag van de voorafgaand aan het verrichten van de dienst aan de aanvrager meegedeelde kosten voor de inhuur van deze expertise, blijkend uit een begroting.

 
 

Behoort bij raadsbesluit van 14 december 2021

de raadsgriffier, de voorzitter,

C.A.M. Apell drs. J.A. van der Pas