Regeling vervallen per 01-01-2023

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2022

Geldend van 23-12-2021 t/m 31-12-2022

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2022

De raad van de gemeente Laarbeek;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 9 november 2021;

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

gezien het advies van commissie Algemene Zaken d.d. 18 november 2021;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2022.

Artikel 1 Definities

Deze verordening verstaat onder:

 • -

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • -

  jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • -

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december;

 • -

  maand: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • -

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen.

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1. Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

  • a.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

  • b.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

  een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • c.

  het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge kennisgeving, een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, een zegel, een nota of andere schriftuur, of een kennisgeving langs elektronische weg. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving of langs elektronische weg aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 10 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

  • c.

   langs elektronische weg in het aanvraagproces wordt gedaan onverwijld, dan wel als die mogelijkheid wordt geboden binnen 10 dagen na het indienen van de aanvraag langs elektronische weg;

  • d.

   langs elektronische weg na indiening van de aanvraag wordt gedaan, binnen 10 dagen na dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn, of;

 • b.

  een tariefsverlaging betreffen, of;

 • c.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 2.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 3.

   onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekking uit de basisregistratie personen);

  • 4.

   onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 5.

   hoofdstuk 16 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Overgangsrecht

 • 1. De Legesverordening 2021 Laarbeek (door de raad vastgesteld op 17 december 2020) wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 12, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag volgend op de bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening 2022 Laarbeek.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 9 december 2021.

De raad voornoemd,

M.L.M. van Heijnsbergende

de griffier

F.L.J. van der Meijden

de burgemeester van Laarbeek

Bijlage 1: Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2022 Laarbeek, inclusief ROEB lijst

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op:

 

1.1.1.1

Maandag 09.00 – 09.15 uur

gratis

1.1.1.1a

Maandag 09.00 – 09.15 uur op locatie

€ 764,00

1.1.1.2

Maandag 09.30 – 10.00 uur (eenvoudig huwelijk)

€ 222,00

1.1.1.2a

Maandag 09.30 – 10.00 uur (eenvoudig huwelijk) op locatie

€ 764,00

1.1.1.3

Maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.00 uur

€ 446,00

1.1.1.3a

Maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.00 uur op locatie

€ 764,00

1.1.1.4

Zaterdag en zondag 09.00 – 17.00 uur

€ 637,00

1.1.1.4a

Zaterdag en zondag 09.00 – 17.00 uur op locatie

€ 1.018,00

1.1.1.5

Buiten kantooruren (i.r.t. openingstijden burgerzaken)

€ 828,00

1.1.1.5a

Buiten kantooruren (i.r.t. openingstijden burgerzaken), op locatie

€ 1.273,00

1.1.1.6

Huwelijken of registratie van partnerschap voltrokken tussen het tijdstip van 19.00 uur en 09.00 uur wordt het tarief met € 364,00 vermeerderd.

 

1.1.2

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk indien daarbij gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal of een andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte op:

 

1.1.2.1

Maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.00 uur, zonder ceremonie

€ 55,00

1.1.2.2

Maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.00 uur

€ 446,00

1.1.2.2a

Maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.00 uur op locatie

€ 764,00

1.1.2.3

Zaterdag en zondag 09.00 – 17.00 uur

€ 637,00

1.1.2.3a

Zaterdag en zondag 09.00 – 17.00 uur op locatie

€ 1.018,00

1.1.2.4

Buiten kantooruren (i.r.t. openingstijden burgerzaken)

€ 828,00

1.1.2.4a

Buiten kantooruren (i.r.t. openingstijden burgerzaken), op locatie

€ 1.273,00

1.1.2.4b

Omzetting van geregistreerd partnerschap in een huwelijk tussen het tijdstip van 19.00 uur en 09.00 uur wordt het tarief met € 364,00 vermeerderd.

 

1.1.3

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

 

1.1.4

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

 

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

1.1.5.1

een trouwboekje of partnerschapsboekje

€ 38,00

1.1.6

Het tarief bedraagt voor het benoemen van een buitengewoon ambtenaar (reeds benoemd en beëdigd bij een andere gemeente) van de burgerlijke stand voor één dag

€ 0,00

1.1.7

Het tarief bedraagt voor het door de gemeente beschikbaar stellen van een getuige voor de huwelijksvoltrekking of de registratie van een partnerschap, per getuige:

€ 65,00

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

1.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

1.2.1

van een nationaal paspoort:

 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 75,00

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 57,00

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in subonderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 75,00

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 57,00

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 75,00

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 57,00

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 57,00

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 68,00

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 36,00

1.2.6

van een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon

€ 33,00

1.2.7

voor de versnelde uitreiking van een in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.6 genoemd document, zijnde een toeslag op de in die onderdelen genoemde bedragen:

€ 51,00

1.2.8

voor het bezorgen van een in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.6 genoemd document, zijnde een toeslag op de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.7 genoemde bedragen:

€ 16,00

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 41,00

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt:

 

1.3.2.1

bij een spoedlevering vermeerderd met

€ 34,00

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie personen

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van één of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 5,00

1.4.2.1.1

voor de verstrekking op verzoek van een persoonslijst aan de persoon van de aanvrager, per verstrekking

€ 5,00

1.4.2.1.2

voor statistische gegevensverstrekking, zoals van leeftijdsopbouw, gezinssamenstelling en aantal woningen, per verstrekking

€ 18,00

1.4.2.1.3

voor andere niet met name genoemde statistische gegevensverstrekkingen, per verstrekking

€ 35,00

1.4.2.2

tot het verstrekken van een meertalig modelformulier woon- en/of verblijfplaats als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van verordening (EU) nr. 2016/1191 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 betreffende de bevordering van het vrije verkeer van burgers door vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening nr. 1024/2012 (PbEU 2016, L 200)

€ 14,30

Hoofdstuk 5 (Vervallen)

Hoofdstuk 6 (Vervallen)

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken (N.v.t.)

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie (N.v.t)

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.9.1

tot het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag

€ 41,35

1.9.2

tot het legaliseren van een handtekening

Gratis

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

1.10

Het tarief bedraagt voor het opzoeken van dossiers, het doen van naspeuringen in dossiers en geautomatiseerde bestanden alsmede het verlenen van bijstand bij onderzoeken en het verstrekken van een toelichting voor ieder besteed kwartier

€ 25,00

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet 2014 (N.v.t.)

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.12.1.1

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 57,00

1.12.1.2

tot het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, negende lid, van de Leegstandwet

€ 29,00

1.12.2

Indien aanvragen als bedoeld in de subonderdelen 1.12.1.1 en 1.12.1.2 gelijktijdig worden ingediend en woonruimten in hetzelfde gebouw, zoals een flat, een school of een kantoor betreffen, worden de in die subonderdelen bedoelde leges slechts eenmaal geheven. [Dit geldt ook als het gaat om een geheel van huurwoningen bestemd voor sloop of renovatie waarvoor gelijktijdig aanvragen worden ingediend.]

 

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie (N.v.t.)

Hoofdstuk 14 (Vervallen)

Hoofdstuk 15 (Vervallen)

Hoofdstuk 16 Kansspelen

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

1.16.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

€ 56,50

1.16.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat

€ 56,50

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 34,00

1.16.1.3

voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd

€ 226,50

1.16.1.4

voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd, voor de eerste kansspelautomaat

€ 226,50

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 130,00

1.16.2

De subonderdelen 1.16.1.1 en 1.16.1.2 zijn van overeenkomstige toepassing, indien de vergunning geldt voor een tijdvak, korter dan twaalf maanden of langer dan twaalf maanden maar ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat de daar genoemde bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd onderscheidenlijk verhoogd worden.

 

Hoofdstuk 17 Telecommunicatie

1.17.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning, als bedoeld in artikel 2.2, en een aanvraag voor een instemmingsbesluit, als bedoeld in artikel 3.2 van de "Verordening Ondergrondse Infrastructuur Laarbeek 2018", waarbij de sleuflengte minder dan 100 meter is of een lasgat / montagegat met een oppervlakte van meer dan 2m²

€ 200,92

1.17.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning, als bedoeld in artikel 2.2, en een aanvraag voor een instemmingsbesluit, als bedoeld in artikel 3.2 van de "Verordening Ondergrondse Infrastructuur Laarbeek 2018", waarbij de sleuflengte 100 meter of meer bedraagt

€ 401,85

1.17.3

Het tarief genoemd onder 1.17.1 en 1.17.2 wordt verhoogd met een bedrag per strekkende meter sleuflengte, voor zover binnen de bebouwde kom gelegen, van;

€ 1,93

1.17.4

Het tarief genoemd onder 1.17.1 en 1.17.2 wordt verhoogd met een bedrag per strekkende meter sleuflengte, voor zover buiten de bebouwde kom gelegen, van;

 
 

1. over de eerste 2.000 meter, een bedrag van

€ 1,37

 

2. over de lengte langer dan 2.000 meter doch kleiner dan 10.000 meter, een bedrag van

€ 0,81

 

3. over de lengte van 10.000 meter of meer, een bedrag van

€ 0,70

1.17.5

Voor degene aan wie leges als bedoeld onder 1.17.1, 1.17.2, 1.17.3 en 1.17.4 in rekening is gebracht, bestaat aanspraak op teruggaaf van de leges, indien de aanvraag wordt ingetrokken voordat hierop een beslissing is genomen, óf als de gemeente de aanvraagt weigert of buiten behandeling stelt. De teruggaaf bedraagt:

50 %

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer

1.18

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.18.1

tot het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 82,00

Hoofdstuk 19 Diversen

1.19.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.19.1.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 5,00

1.19.1.2

Fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

1.19.1.2.1

Per pagina op papier van A4 of A3 formaat

€ 0,85

1.19.1.2.2

per pagina op papier groter dan A3 formaat

€ 9,00

1.19.1.3

kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in subonderdelen 1.19.1.1 en 1.19.1.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk

€ 9,00

1.19.1.4

scan van pagina’s of stukken tot en met A3-formaat, per opname

€ 0,50

1.19.1.5

scan van pagina’s of stukken groter dan A3-formaat, per opname

€ 1,00

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

2.1.1.1

aanlegkosten:

 

de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk

2.1.1.2

bouwkosten:

 

Alle bouwkosten van het bouwen en/of verbouwen, inclusief de afwerking, op basis van marktprijzen, exclusief 21% omzetbelasting, zoals deze marktprijzen zijn opgenomen in de in bijlage 2 weergegeven ROEB-lijst 2022, vastgesteld op 7 september 2021 door het ROEB (Regionaal Overleg Eindhoven Bouwtoezicht). Voor zover deze vastgestelde lijst niet voorziet in een passende hoofdcategorie (vetgedrukt in de lijst) wordt onder bouwkosten verstaan, de aanneemsom als bedoeld in paragraaf 1, eerste lid van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (U.A.V. 2012) voor het uit te voeren werk, exclusief 21% omzetbelasting. In dit laatste geval zullen de overlegde gegevens getoetst worden aan hun wettelijke kaders.

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

2.2.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een verzoek tot beoordeling of het college van B&W in principe bereid is medewerking te verlenen aan het verkrijgen van een herziening, wijziging en/of afwijking van het geldende bestemmingsplan bedraagt

€ 857,00

2.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een schetsplan / conceptaanvraag

€ 375,00

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.1.1.1

indien de bouwkosten minder bedragen dan € 250.000,00; 36,07 ‰ van die bouwkosten met een minimum van € 104,00;

 

2.3.1.1.2

Bedragen de bouwkosten € 250.000,00 of meer, doch minder dan € 500.000,00, dan bedragen de leges € 9.018,00 vermeerderd met 28,86 ‰ van het bedrag waarmee die bouwkosten € 250.000,00 te boven gaan;

 

2.3.1.1.3

Bedragen de bouwkosten € 500.000,00 of meer, doch minder dan € 2.250.000,00 dan bedragen de leges € 16.233,00 vermeerderd met 25,98 ‰ van het bedrag waarmee die bouwkosten € 500.000,00 te boven gaan;

 

2.3.1.1.4

Bedragen de bouwkosten € 2.250.000,00 of meer, doch minder dan € 5.000.000,00 dan bedragen de leges € 61.698,00 vermeerderd met 22,95 ‰ van het bedrag waarmee die bouwkosten € 2.250.000,00 te boven gaan;

 

2.3.1.1.5

Bedragen de bouwkosten € 5.000.000,00 of meer dan bedragen de leges € 124.810,00, vermeerderd met 4,55 ‰ van het bedrag waarmee de bouwkosten € 5.000.000,00 te boven gaan.

 

2.3.1.2

Extra welstandtoets

 

2.3.1.3

Verplicht advies agrarische commissie

Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat subonderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld:

€ 746,00

2.3.1.4

Indien voor het beoordelen van de aanvraag voor de omgevingsvergunning (milieu) een aanvullend onderzoek over risico’s voor de volksgezondheid nodig is:

€ 2.122,40

2.3.1.5

Achteraf ingediende aanvraag 

Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat subonderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges:

200 %

2.3.1.6

Beoordeling aanvullende gegevens

 

2.3.2

Aanlegactiviteiten

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 530,60

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

 

2.3.3.1

indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1 en 2, van de Wabo van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken: (binnenplanse ontheffing)

€ 277,95

2.3.3.2

indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1 en 2 van de Wabo van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken: (kruimelgevallenregeling)

€ 277,95

2.3.3.3

indien met toepassing van artikel 4 eerste lid van bijlage II Besluit omgevingsrecht , van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken: (kruimelgevallenregeling BOR)

€ 780,30

2.3.3.4

indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3 van de Wabo van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken als volgt:

 

2.3.3.4.1

Laag tarief: indien aanvraag voor de vergunning in overeenstemming is met het ‘besluit van de gemeenteraad van 9 december 2021 betreffende wijzigen of afwijken van het bestemmingsplan en omgevingsplan’

€ 6.502,50

2.3.3.4.2

Hoog tarief: indien aanvraag voor de vergunning in afwijking is van het ‘besluit van de gemeenteraad van 9 december 2021 betreffende wijzigen of afwijken van het bestemmingsplan en omgevingsplan’

€ 10.439,00

2.3.3.5

indien met toepassing van artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo voor een bepaalde termijn van het bestemmingsplan is afgeweken (tijdelijke afwijking): 2.22 Wro

€ 277,95

2.3.3.6

indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo van het exploitatieplan is afgeweken

€ 277,95

2.3.3.7

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft en met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo van de krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening bij of krachtens provinciale verordening gegeven regels is afgeweken wordt het tarief als bedoeld in het onderdeel 2.3.1.1 verhoogd met

€ 971,00

2.3.3.8

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft en met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo van de krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening bij of krachtens algemene maatregel van bestuur gegeven regels is afgeweken wordt het tarief als bedoeld in het onderdeel 2.3.1.1 verhoogd met

€ 971,00

2.3.3.9

Indien de aanvraag betrekking heeft op het tijdelijk plaatsen van een woonunit gedurende de bouw of verbouw van een woning is het legesbedrag

€ 104,00

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouw of aanlegactiviteit 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.4.1

indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken (binnenplanse afwijking):

€ 277,95

2.3.4.2

indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken (kruimelgevallenregeling)

€ 277,95

2.3.4.3

indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3 van de Wabo van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken als volgt:

 

2.3.4.3.1

Laag tarief: indien aanvraag voor de vergunning in overeenstemming is met het ‘besluit van de gemeenteraad van 9 december 2021 betreffende wijzigen of afwijken van het bestemmingsplan en omgevingsplan’

€ 6.502,50

2.3.4.3.2

Hoog tarief: indien aanvraag voor de vergunning in afwijking is van het ‘besluit van de gemeenteraad van 9 december 2021 betreffende wijzigen of afwijken van het bestemmingsplan en omgevingsplan’

€ 10.439,00

2.3.4.4

indien met toepassing van artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo voor een bepaalde termijn van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken (tijdelijke afwijking, artikel 4 lid II BOR)

€ 277,95

2.3.4.5

indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo van het exploitatieplan is afgeweken

€ 971,00

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft en met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo van de krachtens artikel 4.1, derde of vijfde lid, van de Wet ruimtelijke ordening bij of krachtens provinciale verordening, onderscheidenlijk provinciale verklaring gegeven regels is afgeweken (aanwijzing provincie)

€ 971,00

2.3.4.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft en met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo van de krachtens artikel 4.3, derde of vierde lid, van de Wet ruimtelijke ordening bij of krachtens algemene maatregel van bestuur, onderscheidenlijk ministeriële verklaring gegeven regels is afgeweken

€ 555,00

2.3.4.8

indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo van een voorbereidingsbesluit is afgeweken

€ 555,00

2.3.5

Gebruiksvergunning in verband met brandveiligheid

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het in gebruik hebben of houden van bouwwerken of inrichtingen (bouwwerken geen gebouw zijnde) zoals bedoeld in:

1. artikel 6.1.1, lid 1,van de Bouwverordening.

2. artikel 2.1.1, lid 1, van de Brandbeveiligingsverordening ten behoeve van het gebruik van een in dat artikel omschreven inrichting niet zijnde een bouwwerk; met een gebruiksoppervlakte van:

 

2.3.5.1.1

Categorie 1: 0 m2 tot en met 100 m2

€ 627,20

2.3.5.1.2

Categorie 2: 101 m2 tot en met 500 m2 verhoogd met € 1,450 per m2

€ 443,60

2.3.5.1.3

Categorie 3: 501 m2 tot en met 2.000 m2 verhoogd met € 0,536 per m2

€ 1.027,20

2.3.5.1.4

Categorie 4: 2.001 m2 tot en met 5.000 m2 verhoogd met € 0,127 per m2

€ 2.089,50

2.3.5.1.5

Categorie 5: 5.001 m2 tot en met 50.000 m2 verhoogd met € 0,032 per m2

€ 2.754,90

2.3.5.1.6

Categorie 6: 50.001 m2 en meer verhoogd met € 0,011 per m2

€ 4.203,40

2.3.5.2

Indien een aanvraag om een vergunning betrekking heeft op het tijdelijk gebruik van een bouwwerk ten behoeve van een evenement (gebruiksduur maximaal 4 weken) bedragen de leges 10% van de bedragen genoemd onder 2.3.5.1.1 t/m 2.3.5.1.6.

 

2.3.5.3

Indien de aanvraag om een vergunning betrekking heeft op een vergunning tot wijziging dan wel uitbreiding van een vergunning bedragen de leges, indien het betreft:

1. uitbreiding van de inrichting, met dien verstande dat de uitbreiding tenminste 10% van de oorspronkelijke gebruiksoppervlakte beslaat, het tarief genoemd onder 2.3.5.1.1 t/m 2.3.5.1.6 met dien verstande dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van de uitbreiding;

2. herindeling, interne verbouwing of gewijzigd gebruik van de gehele inrichting dan wel een deel van de inrichting, met dien verstande dat deze herindeling tenminste 10% van de gebruiksoppervlakte beslaat, 50% van het tarief genoemd onder 2.3.5.1.1 t/m 2.3.5.1.6 met dien verstande dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van de uitbreiding.

 

2.3.5.4

Het tarief voor een verklaring van overdracht van een gebruiksvergunning aan de nieuwe gebruiker bedraagt

€ 74,20

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

N.v.t.

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 212,20

2.3.8

Aanleggen of veranderen weg

N.v.t.

2.3.9

Uitweg/inrit

N.v.t.

2.3.10

Kappen

N.v.t.

2.3.11

Opslag van roerende zaken

N.v.t.

2.3.12

Natura 2000-activiteiten

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 212,20

2.3.13

Flora- en fauna-activiteiten (bescherming van soorten)

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 318,30

2.3.14

Andere activiteiten

N.v.t.

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

2.3.16

Beoordeling bodemrapport

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

2.3.16.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

€ 318,30

2.3.16.2

Indien in het kader van een aanvraag als bedoeld in artikel 2.1 eerste lid van de Wabo archeologisch advies moet worden ingewonnen worden de navolgende tarieven in rekening gebracht:

 

2.3.16.2.1

het beoordelen van Programma’s van Eisen, inclusief toezicht veldwerk

€ 707,40

2.3.16.2.2

het beoordelen van offertes en plannen van aanpak

€ 367,20

2.3.16.2.3

het beoordelen van archeologische rapportages bureau- en vooronderzoeken

€ 736,50

2.3.16.2.4

het beoordelen van evaluatierapporten

€ 478,50

2.3.16.2.5

het beoordelen van rapportages proefsleuven en opgravingen

€ 925,90

2.3.17

Advies

 

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.17.2

Indien een begroting als bedoeld in subonderdeel 2.3.17.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

2.3.18

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

2.3.18.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

Nihil

2.3.18.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.18.2

Indien een begroting als bedoeld in subsubonderdeel 2.3.18.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Hoofdstuk 4 Vermindering

2.4.1

Vermindering als gevolg van voorafgaan door een conceptaanvraag of principe verzoek

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in hoofdstuk 3 of een aanvraag als bedoeld in hoofdstuk 8 is voorafgegaan door een concept- aanvraag of principe- verzoek zoals bedoeld in hoofdstuk 2 waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de hierover geheven leges, in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van deze aanvraag, mits deze aanvraag binnen 1 jaar na afronding van de conceptaanvraag of het principeverzoek is gedaan, de aanvraag niet is ingetrokken en niet besloten is de aanvraag niet te behandelen, met dien verstande dat geen teruggave plaatsvindt.

 

2.4.2

Vermindering kosten vooroverleg

N.v.t.

2.4.3

Vermindering i.v.m. meerdere activiteiten

N.v.t.

2.4.4

Indien in het kader van een verzoek tot mantelzorg een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning als bedoeld in rubriek 2.3.1.1.1, 2.3.1.1.2, 2.3.1.1.3, 2.3.1.1.4 of 2.3.1.1.5 gedaan wordt, wordt over dat gedeelte van de bouwsom wat specifiek toe is te rekenen aan de realisatie van de mantelzorgvoorziening, geen leges geheven.

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

2.5.1

Indien een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het bouwen in afwijking van een eerder ingediend bouwplan, waarvoor reeds een vergunning is verleend, maar waarvan nog geen gebruik is gemaakt, worden de voor de oorspronkelijke vergunning geheven leges verrekend met het bedrag dat verschuldigd is door toepassing van het tarief als vermeld in rubriek 2.3.1.1.1, 2.3.1.1.2, 2.3.1.1.3, 2.3.1.1.4 of 2.3.1.1.5 met dien verstande dat zij niet minder dan € 92,30 zullen bedragen. Het vorenstaande vindt geen toepassing indien de afwijking zodanig is dat naar de omstandigheden beoordeeld van een nieuw bouwplan sprake is.

 

2.5.2

Indien binnen drie maanden na de datum van ontvangst van een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning, doch vóór het verlenen van de vergunning, deze aanvraag wordt ingetrokken, wordt op verzoek teruggaaf van 50 % van de geheven leges verleend.

 

2.5.3

Indien de gevraagde vergunning niet wordt verleend, wordt op aanvraag teruggaaf van 50% van de geheven leges verleend.

 

2.5.4

Indien 50 % van de geheven leges minder bedraagt dan € 92,30 wordt een bedrag terugbetaald dat gelijk is aan de geheven leges verminderd met € 92,30.

 

2.5.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 
 

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18 wordt geen teruggaaf verleend.

 

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het geheel of gedeeltelijk intrekken van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is:

Nihil

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

€ 104,00

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening als volgt:

 

2.8.1.1

Laag tarief: indien aanvraag in overeenstemming is met het ‘besluit van de gemeenteraad van 9 december 2021 betreffende wijzigen of afwijken van het bestemmingsplan en omgevingsplan’

€ 6.502,50

2.8.1.2

Hoog tarief: indien aanvraag in afwijking is van het ‘besluit van de gemeenteraad van 9 december 2021 betreffende wijzigen of afwijken van het bestemmingsplan en omgevingsplan’

€ 10.439,00

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening:

 

2.8.2.1

Laag tarief: indien aanvraag in overeenstemming is met het ‘besluit van de gemeenteraad van 9 december 2021 betreffende wijzigen of afwijken van het bestemmingsplan en omgevingsplan’

€ 6.502,50

2.8.2.2

Hoog tarief: indien aanvraag in afwijking is van het ‘besluit van de gemeenteraad van 9 december 2021 betreffende wijzigen of afwijken van het bestemmingsplan en omgevingsplan’

€ 10.439,00

Hoofdstuk 9 [Vervallen]

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking (N.v.t.)

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn en niet vallend onder titel 2

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

3.1.1

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet

€ 385,00

3.1.2

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot het exploiteren van een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening

€ 385,00

3.1.3

Verlenging sluitingsuur cafés e.d.

Voor een ontheffing van het tijdstip van sluiting van een voor publiek toegankelijke inrichting als bedoeld in artikel 2:29 van de Algemene Plaatselijke Verordening:

 

3.1.3.1

per uur of een gedeelte daarvan

€ 68,00

3.1.3.2

van één uur per dag gedurende een jaar of onbepaalde tijd

€ 556,00

3.1.3.3

voor het in behandeling nemen van een ontheffing van de schenktijden zoals genoemd in artikel 3 van de Drank- en Horecaverordening gemeente Laarbeek voor een para commerciële inrichting

Nihil

3.1.4

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4, vierde lid, van de Alcoholwet

€ 55,00

3.1.5

een melding als bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet

€ 110,00

3.1.6

een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de Alcoholwet

€ 110,00

3.1.7

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet

€ 55,00

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in hoofdstuk 2, afdeling 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening Laarbeek (APV), paragraaf 3.1 van Evenementenbeleid 2017 Gemeente Laarbeek, artikel 148 Wegenverkeerswet 1994 (wedstrijden op de weg) en artikel 5:32 APV (crossen),indien het betreft:

 

3.2.1.1

Categorie A reguliere evenementen met een laag risico

Nihil

3.2.1.2

Categorie B evenementen met verhoogde aandacht

€ 165,00

3.2.1.3

Categorie C risicovolle evenementen

€ 3.858,00

Hoofdstuk 3 Seksbedrijven

3.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.3.1.1

tot het verlenen of verlengen van een vergunning als bedoeld in artikel 3:3 van de Algemene plaatselijke verordening:

€ 100,00

Hoofdstuk 4 Huisvestingswet 2014 (N.v.t.)

Hoofdstuk 5 Standplaatsen

3.5.1

Standplaatsvergunning

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag ter verkrijging van een standplaatsvergunning, buiten de gebruikelijke warenmarkt om, als bedoeld in de Algemene Plaatselijke Verordening (A.P.V.), geldig voor:

 

3.5.1.1

een dag

€ 16,80

3.5.1.2

een week

€ 30,80

3.5.1.3

een maand, of gedeelte daarvan

€ 46,90

3.5.1.4

een jaar, of gedeelte daarvan

€ 126,40

3.5.1.5

onbepaalde tijd

€ 242,50

Hoofdstuk 6 Winkeltijdenwet

3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.6.1

tot het verlenen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet

€ 77,50

3.6.2

tot het wijzigen van een in onderdeel 3.6.1 bedoelde ontheffing

€ 77,50

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.7.1

Vergunningen / ontheffingen (algemeen)

Voor vergunningen of toestemming tot handelingen waarvoor krachtens de wet, reglement of verordening vergunning of toestemming moet worden gevraagd, voor zover daarvoor geen wettelijke regeling of vrijstelling bestaat of voor zover daarvoor in deze verordening geen bijzondere regeling is opgenomen

Nihil

3.7.2

Voor ontheffingen tot handelingen waarvoor krachtens de wet, reglement of verordening ontheffing nodig is, voor zover daarvoor geen wettelijke regeling of vrijstelling bestaat of voor zover daarvoor in deze verordening geen bijzondere regeling is opgenomen

Nihil

3.7.3

Ingeval verlening van de vergunning / ontheffing als bedoeld onder 3.7.1 en/of 3.7.2 noopt tot het nemen van een tijdelijke verkeersmaatregel, worden de onder 3.7.1 en/of 3.7.2 vermelde bedragen verhoogd met

€ 192,00

Bijlage 2 behorende bij de Legesverordening 2022

R egionaal

O verleg

E indhoven

B ouwtoezicht

Overzicht bouwkosten ten behoeve van berekeningen voor de bouwleges-toets

Bouwkosten ROEB 2022 vastgesteld ROEB overleg dd. 7-9-2021

 
 
 
 
 
 

2022

 

2022

 

De vermelde prijzen gelden per eenheid zoals vermeld

excl. BTW

 

incl. 21% BTW

eenheid

 
 

(euro)

 

(euro)

(bruto)

1. WONINGEN

 
 
 
 

1.1

Rijtjeswoningen

237,00

 

286,77

per m3

1.2

Halfvrijstaande woningen

286,00

 

346,06

per m3

1.3

Vrijstaande woningen / appartementen

319,00

 

385,99

per m3

1.4

Bungalows

341,00

 

412,61

per m3

1.5

Woonwagens (nieuw en verplaatst)

215,00

 

260,15

per m3

1.6

(Tijdelijke) woonunit

215,00

 

260,15

per m3

1.7

Recreatiewoning

215,00

 

260,15

per m3

 
 
 
 
 
 

2. WONINGUITBREIDINGEN EN VERBOUWINGEN

 
 
 
 

2.1

Uitbreiding woonruimte / dakopbouw

325,00

 

393,25

per m3

2.2

Uitbreiding bergruimte / garage

143,00

 

173,03

per m3

2.3

Kelder 

297,00

 

359,37

per m3

2.4

Serre

643,00

 

778,03

per m2

2.5

Verandering woonruimte (inpandig)

149,00

 

180,29

per m3

2.6

Dakkapel

1.232,00

 

1.490,72

per ml

2.7

Gevelwijziging

665,00

 

804,65

per m2

2.8

Nieuw dak

132,00

 

159,72

per m2

 
 
 
 
 
 

3. BIJGEBOUWEN

 
 
 
 

3.1

Berging/garage met plat dak

149,00

 

180,29

per m3

3.2

Berging/garage met kapconstructie

138,00

 

166,98

per m3

3.3

Carport / Overkapping

176,00

 

212,96

per m2

3.4

Tuinhuisje (prefab)

165,00

 

199,65

per m2

3.5

Zwembad

220,00

 

266,20

per m3

 
 
 
 
 
 

4. TUIN en STRAATMEUBILAIR

 
 
 
 

4.1

Houten schutting/pergola

77,00

 

93,17

per ml

4.2

Gemetselde tuinmuur

138,00

 

166,98

per ml

4.3

Schotelantenne

1.111,00

 

1.344,31

per st.

4.4

Hout + metselwerk tuinmuur

105,00

 

127,05

per ml

4.5

Gaashekwerk

55,00

 

66,55

per ml

 
 
 
 
 
 

5. BEDRIJFSHALLEN

 
 
 
 

- Gemetselde wandconstructie:

 
 
 
 

geldt voor gehele pand (geen opsplitsing)

 
 
 
 

5.1

Bedrijfshal hoogte tot en met 3m

110,00

 

133,10

per m3

5.2

Bedrijfshal hoogte tussen 3 en 6 m

66,00

 

79,86

per m3

5.3

Tussenvloer in de hal extra

149,00

 

180,29

per m2

5.4

Bedrijfskantoor in de hal

226,00

 

273,46

per m3

 
 
 
 
 
 

- Systeembouw:

 
 
 
 

geldt voor gehele pand (geen opsplitsing)

 
 
 
 

5.5

Hal hoogte tot en met 6m

66,00

 

79,86

per m3

5.6

Hal hoogte tussen 6 tot en met 9 m

55,00

 

66,55

per m3

5.7

Hal hoger dan 9 m, opp. Kleiner dan 5.000 m2

50,00

 

60,50

per m3

5.8

Hal hoger dan 9 m, opp. Tussen 5.000 en 10.000 m2

50,00

 

60,50

per m3

5.9

Hal hoger dan 9 m, opp. Tussen 10.000 en 20.000 m2

44,00

 

53,24

per m3

5.10

Hal hoger dan 9 m, opp. Groter dan 20.000 m2

44,00

 

53,24

per m3

5.11

Tussenvloer in de hal extra

94,00

 

113,74

per m2

5.12

Kantoorvloer in de hal extra

143,00

 

173,03

per m2

5.13

Open loods

143,00

 

173,03

per m2

5.14

Semi-permanente unit

226,00

 

273,46

per m3

5.15

Romneyloods

31,00

 

37,51

per m3

 
 
 
 
 
 

6. OVERIGE GEBOUWEN

 
 
 
 

6.1

Kantoor 

319,00

 

385,99

per m3

6.2

Showroom

187,00

 

226,27

per m3

6.3

Winkel

319,00

 

385,99

per m3

6.4

Bouwmarkt

143,00

 

173,03

per m3

6.5

Horeca

292,00

 

353,32

per m3

6.6

Sporthal

286,00

 

346,06

per m3

6.7

Kleedgebouwen

264,00

 

319,44

per m3

6.8

Scholen / kinderdagverblijven

253,00

 

306,13

per m3

6.9

Noodscholen

209,00

 

252,89

per m3

6.10

Zorgfunctie (kleinschalig)

380,00

 

459,80

per m3

6.11

Interne wijzigingen overige gebouwen

110,00

 

133,10

per m3

6.12

Gevelwijzigingen overige gebouwen

671,00

 

811,91

per m2

 
 
 
 
 
 

7. TUINBOUWKAS

 
 
 
 

7.1

Verwarmde kas

50,00

 

60,50

per m2

7.2

Onverwarmde kas

33,00

 

39,93

per m2

 
 
 
 
 
 

8. VARKENSSTAL

 
 
 
 

8.1

Stal fokzeugen en biggen (traditioneel metselwerk)

440,00

 

532,40

per m2

8.2

Stal voor vleesvarkens ( traditioneel metselwerk)

407,00

 

492,47

per m2

8.3

Stal voor fokzeugen (groepshuisvesting op stro)

286,00

 

346,06

per m2

 
 
 
 
 
 
 

* Voor systeembouw zoals beton en staalwanden geldt een tariefreductie van

60,00

 

72,60

per m2

 
 
 
 
 
 

9. KOEIENSTAL

 
 
 
 

9.1

Stal voor vleeskalveren (traditioneel metselwerk)

396,00

 

479,16

per m2

9.2

Grupstal (traditioneel metselwerk)

319,00

 

385,99

per m2

9.3

Ligboxenstal (traditioneel metselwerk)

341,00

 

412,61

per m2

 
 
 
 
 
 
 

* Voor systeembouw zoals beton en staalwanden geldt een tariefreductie van

60,00

 

72,60

per m2

 
 
 
 
 
 

9.4

Gedeelte voor rnelkinrichting, installatie en tank

676,00

 

817,96

per m2

 
 
 
 
 
 

10. KIPPENSTAL

 
 
 
 

10.1

Vleeskuikens (traditioneel metselwerk)

330,00

 

399,30

per m2

10.2

Legkippen (traditioneel metselwerk)

352,00

 

425,92

per m2

 
 
 
 
 
 
 

* Voor systeembouw zoals beton en staalwanden geldt een tariefreductie van

60,00

 

72,60

per m2

 
 
 
 
 
 

10.3

Extra kosten legbatterijen/mestverwijdering

105,00

 

127,05

per m2

 
 
 
 
 
 

11. PAARDENSTAL

 
 
 
 

11.1

Paardenstal (traditioneel metselwerk)

665,00

 

804,65

per m2

11.2

Manege (rijhal) (traditioneel metselwerk)

325,00

 

393,25

per m2

 
 
 
 
 
 
 

* Voor systeembouw zoals beton en staalwanden geldt een tariefreductie van

60,00

 

72,60

per m2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. OVERIGE ARGRARISCHE BEDRIJFSGEBOUWEN

 
 
 
 

12.1

Opslagloods agrarische (spouwmuur traditioneel)

237,00

 

286,77

per m2

12.2

Opslagloods (houten gevels)

127,00

 

153,67

per m2

12.3

Opslagloods (beton gevels)

127,00

 

153,67

per m2

12.4

Prefab werktuigen/opslagloods (stalen gevels)

105,00

 

127,05

per m2

12.5

Prefab veldschuur open (stalen gevels)

61,00

 

73,81

per m2

12.6

Aardappelloods (incl. kelderventilatie + inrichting)

363,00

 

439,23

per m2

12.7

Champignonkwekerij (incl. basisinrichting)

654,00

 

791,34

per m2

12.8

Nertsen

160,00

 

193,60

per m1

 
 
 
 
 
 

13. MEST SILO / KELDER

 
 
 
 

13.1

Bovengronds van staal en/of hout systeembouw

43,00

 

52,03

per m3

13.2

Mest kelder (losse kelder)

149,00

 

180,29

per m2

13.3

Sleufsilo

270,00

 

326,70

per m1

 
 
 
 
 
 

14. (PARKEER)KELDER

 
 
 
 

14.1

Gedeeltelijk boven- of ondergronds

193,00

 

233,53

per m3

14.2

Geheel ondergronds

259,00

 

313,39

per m3

14.3

Geheel bovengronds

121,00

 

146,41

per m3

14.4

(Parkeer)kelder onder gebouw

127,00

 

153,67

per m3