Regeling vervallen per 01-01-2023

Nadere regels subsidiëring advies- en overlegorganen sociaal domein 2022 e.v.

Geldend van 01-01-2022 t/m 31-12-2022

Intitulé

Nadere regels subsidiëring advies- en overlegorganen sociaal domein 2022 e.v.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad;

overwegende, dat hun college op grond van de artikelen 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11,12,13, 17, 18, 19, 20, 21 en 22 van de Algemene Subsidieverordening Meierijstad 2018 nadere regels kan stellen met betrekking tot:

 • a.

  de voor subsidie in aanmerking komende activiteiten, de doelgroepen die voor subsidie in aanmerking komen, de berekening van de subsidie en de uitbetaling van de subsidie;

 • b.

  de afwijking van de regels van de verordening voor zover dat nodig is ten behoeve van het voldoen aan Europese steunkaders;

 • c.

  de wijze van verdeling van subsidies waarvoor een subsidieplafond is vastgesteld;

 • d.

  de eventuele afwijking van de in de verordening opgenomen indexering;

 • e.

  de eventuele afwijking van de regel dat een subsidieaanvraag schriftelijk bij het college moet worden ingediend en van de voorschriften met betrekking tot de bij de aanvraag te overleggen gegevens;

 • f.

  de aanvraagtermijn;

 • g.

  de beslistermijn;

 • h.

  de weigering van een subsidie;

 • i.

  de verantwoording van de besteding van de subsidie en de daarbij te overleggen gegevens;

 • j.

  de berekeningswijze van uurtarieven, voor zover daarvan gebruik gemaakt wordt bij de bepaling van de subsidiabele kosten;

 • k.

  de definiëring van kostenbegrippen bij de berekening van uurtarieven;

 • l.

  bijzondere omstandigheden die nopen tot afwijking van de nadere regels.

gelet op genoemde artikelen van de “Algemene Subsidieverordening Meierijstad 2018 (ASV 2018)”;

gelet op titel 4.2 en 4.3. van de Algemene wet bestuursrecht;

b e s l u i t

vast te stellen de navolgende:

Nadere regels subsidiëring advies- en overlegorganen sociaal domein 2022.

Hoofdstuk 1 Algemeen

Artikel 1 Afbakening

Alleen activiteiten die door het college erkende advies- en overlegorganen worden verricht, komen voor subsidiering op grond van deze nadere regels in aanmerking.

Hoofdstuk 2 Subsidieregels

Paragraaf 1 Adviesraad Sociaal Domein Meierijstad

Artikel 2 Subsidiabele activiteiten en subsidiegrondslag

De subsidie bedraagt € 30.000 per jaar voor het vervullen van de werkzaamheden voortvloeiende uit de Verordening Adviesraad Sociaal Domein Gemeente Meierijstad. Er vindt geen indexering plaats.

Paragraaf 2 Stichting Toegankelijk Meierijstad

Artikel 3 Subsidiabele activiteiten

De stichting zet zich in voor de toegankelijkheid voor mensen met een beperking. De stichting adviseert de gemeente Meierijstad bij projecten in de openbare ruimte en de realisatie van voorzieningen. De stichting werkt aan bewustwording en voert projecten uit, zoals het basisscholen project.

Artikel 4 Subsidiegrondslag

De subsidie bedraagt € 8.500 per jaar. Er vindt geen indexering plaats.

Artikel 5 Wijze van vaststellen

 • 1.

  De stichting dient na afloop van elk subsidiejaar een financieel en inhoudelijk jaarverslag in. In het inhoudelijk verslag wordt ten minste ingegaan op de uitgebrachte adviezen en de uitgevoerde projecten.

 • 2.

  Zowel de stichting als de gemeente kunnen verzoeken om de samenwerkingsafspraken en subsidiëring te evalueren. Dit kan leiden tot aanpassing van de subsidie.

Paragraaf 3 Stichting Seniorenraad Meierijstad

Artikel 6 Subsidiabele activiteiten

De stichting streeft naar brede participatie van senioren in Meierijstad. De stichting adviseert de gemeente Meierijstad door te participeren in de kennisgroepen van de Adviesraad Sociaal Domein Meierijstad en rechtstreeks over zaken die senioren raken en waarover geen advies is gevraagd aan de Adviesraad Sociaal Domein of de Stichting Toegankelijkheid Meierijstad. De samenwerkingsafspraken gemeente – Seniorenraad zijn vastgelegd in een convenant. In het kader van participatie en bewustwording voert de stichting projecten uit.

Artikel 7 Subsidiegrondslag

De subsidie bedraagt € 8.500 per jaar. Er vindt geen indexering plaats.

Artikel 8 Wijze van vaststellen

 • 1.

  De stichting dient na afloop van elk subsidiejaar een financieel en inhoudelijk jaarverslag in. In het inhoudelijk verslag wordt ten minste ingegaan op de uitgebrachte adviezen en de uitgevoerde projecten.

 • 2.

  Zowel de stichting als de gemeente kunnen verzoeken om de samenwerkingsafspraken en subsidiëring te evalueren. Dit kan leiden tot aanpassing van de subsidie.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 9 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze nadere regels treden in werking met ingang van 1 januari 2022.

 • 2.

  Deze nadere regels zijn voor het eerst van toepassing op subsidie aangevraagd voor het subsidiejaar 2022. Aanvragen die betrekking hebben op voorgaande subsidiejaren worden behandeld volgens het oude subsidierecht.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 30 november 2021.

De secretaris,

Drs. M.G.C. Wilms –Wils RA,

De burgemeester,

ir. C.H.C. van Rooij