Subsidieregeling maatschappelijke dienstverlening 2022

Geldend van 23-12-2021 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling maatschappelijke dienstverlening 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad;

overwegende, dat hun college op grond van de artikelen 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11,12,13, 17, 18, 19, 20, 21 en 22 van de Algemene Subsidieverordening Meierijstad 2018 nadere regels kan stellen met betrekking tot:

 • a.

  de voor subsidie in aanmerking komende activiteiten, de doelgroepen die voor subsidie in aanmerking komen, de berekening van de subsidie en de uitbetaling van de subsidie;

 • b.

  de afwijking van de regels van de verordening voor zover dat nodig is ten behoeve van het voldoen aan Europese steunkaders;

 • c.

  de wijze van verdeling van subsidies waarvoor een subsidieplafond is vastgesteld ;

 • d.

  de eventuele afwijking van de in de verordening opgenomen indexering;

 • e.

  de eventuele afwijking van de regel dat een subsidieaanvraag schriftelijk bij het college moet worden ingediend en van de voorschriften met betrekking tot de bij de aanvraag te overleggen gegevens;

 • f.

  de aanvraagtermijn;

 • g.

  de beslistermijn;

 • h.

  de weigering van een subsidie;

 • i.

  de verantwoording van de besteding van de subsidie en de daarbij te overleggen gegevens;

 • j.

  de berekeningswijze van uurtarieven, voor zover daarvan gebruik gemaakt wordt bij de bepaling van de subsidiabele kosten;

 • k.

  de definiëring van kostenbegrippen bij de berekening van uurtarieven;

 • l.

  bijzondere omstandigheden die nopen tot afwijking van de nadere regels.

gelet op genoemde artikelen van de “Algemene Subsidieverordening Meierijstad 2018 (ASV 2018)”;

gelet op titel 4.2 en 4.3. van de Algemene wet bestuursrecht;

b e s l u i t

vast te stellen de navolgende:

Subsidieregeling maatschappelijke dienstverlening 2022

Hoofdstuk 1 Subsidieregels

Paragraaf 1 Algemeen

Artikel 1. Definities

In deze regeling worden dezelfde definities gehanteerd zoals opgenomen in de Algemene Subsidieverordening.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze Subsidieregeling is van toepassing op de verlening van subsidies voor de in deze regeling genoemde organisaties.

Artikel 3. Activiteiten

 • 1.

  Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten, zoals beschreven in deze subsidieregeling

 • 2.

  De subsidiabele activiteiten sluiten aan bij (de maatschappelijke effecten en/of beleidsdoelstellingen zoals beschreven in) het geldende beleidskader (Beleidskader Sociaal Domein 2019-2022).

Artikel 4. Hoogte van subsidie/wijze van berekening

 • 1.

  De hoogte van een subsidie wordt bepaald op basis van de uitgangspunten/berekeningswijze zoals beschreven per onderwerp.

 • 2.

  Voor de toepassing van deze regeling wordt voor wat betreft het aantal inwoners uitgegaan van de cijfers van het CBS met datum 1 januari voorafgaand aan het jaar waarvoor wordt aangevraagd.

Paragraaf 2 Vluchtelingenwerk

Artikel 5. Subsidiabele activiteiten

De subsidie aan Vluchtelingenwerk wordt verleend voor het verzorgen van een uniform ondersteuningsaanbod aan nieuwkomers in Meierijstad. Het ondersteuningsaanbod bestaat uit: begeleiding huisvestiging, maatschappelijke begeleiding, juridische begeleiding, financiële ondersteuning en begeleiding gezinshereniging.

Artikel 6. Subsidiegrondslag/berekeningswijze

 • a.

  een basissubsidie van maximaal €185.059,- per jaar gebaseerd op 60 nieuwkomers (38 volwassen) per jaar.

 • b.

  een bedrag van € 1.500 per nieuwkomer na huisvestiging van 38 volwassen nieuwkomers.

Paragraaf 3 Radar, Anti-Discriminatievoorziening

Artikel 7. Subsidiabele activiteiten

De subsidie wordt verleend voor het treffen van een onafhankelijke voorziening voor de behandeling en registratie van klachten over discriminatie, het verlenen van bijstand aan klagers en het jaarlijks rapporteren van de geregistreerde klachten. Met RADAR zijn afspraken gemaakt over de levering van het basispakket in Meierijstad. Met dit pakket wordt voldaan aan de wettelijke verplichtingen, inclusief de rapportageverplichting.

Artikel 8. Subsidiegrondslag/berekeningswijze

Het subsidiebedrag is € 0,372 (prijspeil 2021) per inwoner.

Paragraaf 4 Slachtofferhulp Nederland regio Zuidoost

Artikel 9. Subsidiabele activiteiten

Aan Slachtofferhulp Nederland wordt subsidie verleend voor het bieden van gratis hulp aan slachtoffers, nabestaanden, getuigen en betrokkenen van misdrijven, verkeersongelukken en calamiteiten op praktisch, juridisch en psychosociaal gebied. Daarnaast spant Slachtofferhulp Nederland zich in voor de verbetering van de positie van slachtoffers.

Artikel 10. Subsidiegrondslag/berekeningswijze

De subsidie bedraagt € 22.207,48 (prijspeil 2021).

Paragraaf 5 De Ontmoeting Wijbosch

Artikel 11. Subsidiabele activiteiten

De stichting dorpsraad Wijbosch draagt zorg voor de uitvoering van dagbesteding en voldoen aan minimaal 2 van de genoemde functies die kunnen plaatsvinden in het gemeenschapshuis zoals genoemd in hoofdstuk 1 van Nadere regels subsidiëring wijkgebouwen, gemeenschapshuizen en multifunctionele accommodaties 2021 e.v.

Artikel 12. Subsidiegrondslag/berekeningswijze

 • 1.

  De subsidie voor Stichting Dorpsraad Wijbosch voor de uitvoering van dagbesteding De Ontmoeting bedraagt € 7.000,-. Er wordt niet geïndexeerd.

 • 2.

  De subsidie om het centrum te laten voldoen aan minimaal 2 van de genoemde functies die kunnen plaatsvinden in het gemeenschapshuis zoals genoemd in hoofdstuk 1 van Nadere regels subsidiëring wijkgebouwen, gemeenschapshuizen en multifunctionele accommodaties 2021 bedraagt € 5.854,- (prijspeil 2021).

Artikel 13. Specifieke voorwaarden

De stichting gaat bij het ontstaan van een vacature in de activiteitenbegeleiding via Laverhof niet over tot vervanging. De stichting meldt de vacature bij burgemeesters en wethouders, waarna in overleg afspraken worden gemaakt over de ondersteuning van de vrijwilligers van de dagbesteding door één van de welzijnsorganisaties.

Paragraaf 6 Pieter Brueghelhuis

Artikel 14. Subsidiabele activiteiten

Het PieterBrueghelhuis ontvangt subsidie voor de exploitatie van het PieterBrueghelhuis en het organiseren van en/of (door)ontwikkeling van laagdrempelige inloop en activiteiten gericht op o.a. eenzame mensen, chronisch zieken, allochtone vrouwen, mensen met cognitieve of lichamelijke beperkingen.

Artikel 15. subsidiegrondslag/berekeningswijze

De subsidie bedraagt € 199.626,- per jaar. Er wordt niet geïndexeerd.

Artikel 16. Specifieke voorwaarden

 • 1.

  De stichting bespreekt zo vaak als nodig, maar in ieder geval eens per half jaar, in een ambtelijk overleg de voortgang en resultaten van het PieterBrueghelHuis.

 • 2.

  Jaarlijks vindt een gezamenlijke evaluatie plaats aan de hand van de inhoudelijk en financiële rapportage.

 • 3.

  De subsidie wordt vastgesteld aan de hand van een samenstellingsverklaring.

Paragraaf 7 Damiaancentrum

Artikel 17. Subsidiabele activiteiten

Het Damiaancentrum ontvangt subsidie voor het organiseren van en/of (door)ontwikkeling van laagdrempelige inloop en activiteiten gericht op ontmoeten voor kwetsbare inwoners.

Artikel 18. subsidiegrondslag/berekeningswijze

De subsidie bedraagt € 5.000,- per jaar. Er wordt niet geïndexeerd.

Artikel 19. Specifieke voorwaarden

Het Damiaancentrum bespreekt zo vaak als nodig, maar in ieder geval eens per half jaar, in een ambtelijk overleg de voortgang en resultaten van het Damiaancentrum.

Paragraaf 8 Stichting Door En Voor

Artikel 20. Subsidiabele activiteiten

De stichting Door en Voor ontvangt subsidie voor het ondersteunen van mensen met een psychische, psychosociale en maatschappelijke kwetsbaarheid in Meierijstad en in de regio. Vanuit cliëntperspectief wordt, door inzet van onder meer getrainde ervaringsdeskundigen, ondersteuning, advies en begeleiding geboden.

Artikel 21. subsidiegrondslag/berekeningswijze

Het subsidie bedraagt € 12.556,- (prijspeil 2021).

Paragraaf 9 Alzheimercafe’s

Artikel 22. Subsidiabele activiteiten

Subsidie wordt verleend voor het organiseren van Alzheimer Cafés; periodieke laagdrempelige (lotgenoten)bijeenkomsten, gericht op het herkennen van dementie, bewustwording, advisering en informeren.

Binnen de gemeente Meierijstad worden door twee afdelingen van Alzheimer Nederland Alzheimer Cafés georganiseerd; voor inwoners van Schijndel en voor inwoners van Sint-Oedenrode/Veghel. Het staat onze inwoners vrij te kiezen welke bijeenkomsten zij willen bezoeken. Deelname is kosteloos.

Artikel 23. subsidiegrondslag/berekeningswijze

 • 1.

  Schijndel; de subsidie 2021 voor Alzheimervereniging ’s-Hertogenbosch voor Alzheimercafé ’t Groene Woud bedraagt € 874,- per jaar (prijspeil 2021).

 • 2.

  Sint-Oedenrode en Veghel; de subsidie 2021 voor Alzheimervereniging Oss-Uden-Meierijstad voor Alzheimercafé Meierijstad bedraagt € 9.647,- per jaar (prijspeil 2021).

Paragraaf 10 Rode Kruis Meierijstad-Boxtel-Boekel

Artikel 24. Subsidiabele activiteiten

Het Rode Kruis ontvangt subsidie voor de uitvoering van de telefooncirkels, verzorgen van EHBO cursussen en het verlenen van noodhulp dan wel evenementhulp daar waar deze gevraagd wordt in Meierijstad.

Artikel 25. subsidiegrondslag/berekeningswijze

De subsidie bedraagt € 1.336,- per jaar (prijspeil 2021).

Paragraaf 11 Bonden/Verenigingen Van Ouderen

Artikel 26. Subsidiabele activiteiten

 • 1.

  De KBO Kring ontvangt subsidie voor de uitvoering van (ontmoetings)activiteiten voor ouderen.

  Tot en met 2019 ontvingen de 12 huidige KBO’s afzonderlijk een subsidiebedrag van de gemeente voor deze (ontmoetings)activiteiten. Vanaf 2020 ontvangt KBO Kring al deze subsidiebedragen in één totaal subsidiebedrag. Vervolgens verdeelt KBO Kring deze subsidiebedragen in afstemming met en over de afzonderlijke 12 KBO’s.

 • 2.

  De Senioren Boschweg ontvangt subsidie voor (ontmoetings)activiteiten voor ouderen.

Artikel 27. Subsidiegrondslag/berekeningswijze

 • 1.

  De subsidie voor de KBO-kring bedraagt € 51.858,- per jaar (prijspeil 2021).

 • 2.

  De subsidie voor De Senioren Boschweg bedraagt € 723,- per jaar (prijspeil 2021).

Artikel 28. Aanvullende voorwaarden

 • 1.

  Het totaal subsidiebedrag is inclusief de subsidie 2020 voor Senior-Rooi in de huurkosten; dat subsidiebedrag is € 17.389 (prijspeil 2021). Waar tot 2020 de subsidie in mindering werd gebracht op de in rekening te brengen huurpenningen voor het gebruik van ruimten voor ontmoetingsactiviteiten in Odendael, dient Senior-Rooi de volledige huur aan de gemeente over te maken.

 • 2.

  Uiterlijk 13 weken na het einde van de periode waarvoor de subsidie geldt, dient KBO Kring voor de 12 KBO’s een inhoudelijke en financiële verantwoording in.

Paragraaf 12. Stichting vrienden van dementievriendelijk Meierijstad

Artikel 29. Subsidiabele activiteiten

De Stichting vrienden van Dementievriendelijk Meierijstad wordt subsidie verleend voor het bieden van voorlichting en informatie om het taboe rondom dementie te doorbreken en mensen die getroffen zijn door deze ziekte en hun mantelzorgers actief te ondersteunen. Daarnaast worden projecten en activiteiten uitgevoerd die bijdragen aan een inclusieve samenleving en de sociale participatie van deze specifieke doelgroep.

Artikel 30. subsidiegrondslag/berekeningswijze

De subsidie bedraagt € 4143,- per jaar (prijspeil 2021).

Hoofdstuk 2 Slotbepalingen

Inwerkingtreding

Artikel 31. Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking. Per die datum worden de Nadere regels subsidiëring Maatschappelijke dienstverlening 2020 ingetrokken.

 • 2.

  Deze regeling is voor het eerst van toepassing op subsidie aangevraagd voor het subsidiejaar 2022. Aanvragen die betrekking hebben op voorgaande subsidiejaren worden behandeld volgens het oude subsidierecht.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 30 november 2021.

De secretaris,

Drs. M.G.C. Wilms –Wils RA,

De burgemeester,

ir. C.H.C. van Rooi