Deelsubsidieverordening Budgetsubsidie 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Intitulé

Deelsubsidieverordening Budgetsubsidie 2022

Een budgetsubsidie is een subsidie voor semipublieke/ professionele organisaties, werkzaam binnen de gemeente Simpelveld, voor activiteiten die de gemeente ondersteunen in het uitvoeren van haar wettelijke taken en/of bijdragen aan de gemeentelijke beleidsdoelen.

HOOFDSTUK 1 WAARVOOR WORDT SUBSIDIE VERLEEND?

Artikel 1 Activiteiten

Een subsidie op grond van deze deelsubsidieverordening kan worden aangevraagd voor de uitvoering van activiteiten, op het gebied van:

 • 1.

  Bibliotheekwerk.

 • 2.

  Algemeen maatschappelijk werk.

 • 3.

  Schoolmaatschappelijk werk, inclusief toegangsfunctie jeugd.

 • 4.

  Professioneel jeugd- en jongerenwerk.

 • 5.

  Professioneel ouderenwerk en -advies.

 • 6.

  Durpswinkel (coördinatie, vrijwilligerswerk en beheer Rode Beuk).

 • 7.

  Voorliggend veld sociaal domein.

 • 8.

  Gezonde Basisschool Van de Toekomst (GBT).

 • 9.

  Zorgcoördinator kinderopvang.

 • 10.

  Mantelzorgondersteuning.

 • 11.

  Clientondersteuning.

 • 12.

  Bemiddelingsloket huisvesting en begeleiding.

Artikel 2 Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor aanvragen tot subsidieverlening op grond van deze deelsubsidieverordening wordt conform de gemeentebegroting jaarlijks vastgesteld.

Artikel 3 Begrotingsvoorbehoud

Een subsidie ten laste van de gemeentelijke begroting die nog niet door de gemeenteraad is vastgesteld wordt verleend onder de voorwaarde dat er voldoende financiële middelen ter beschikking worden gesteld.

HOOFDSTUK 2 WIE KAN SUBSIDIE AANVRAGEN?

Artikel 4 Rechtspersoon

Een subsidie op grond van deze deelsubsidieverordening kan alleen worden aangevraagd door een rechtspersoon, als bedoeld in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

HOOFDSTUK 3 WAT ZIJN DE CRITERIA VOOR SUBSIDIEVERLENING?

Artikel 5 Wanneer een aanvraag om subsidieverlening indienen?

 • 1. Een eerste aanvraag voor subsidieverlening ten behoeve van een budgetsubsidie dient vóór 1 juni van het jaar voorafgaande aan het eerste subsidiejaar bij het college te worden ingediend;

 • 2. Een volgende aanvraag voor subsidieverlening ten behoeve van een budgetsubsidie dient vóór 1 juni van het laatste jaar van de in het subsidieverleningsbesluit aangegeven tijdvak bij het college te worden ingediend.

Artikel 6 Tijdige indiening aanvraag

 • 1. Een aanvraag is tijdig ingediend indien deze vóór het einde van de termijn als bedoeld in artikel 5 is ontvangen;

 • 2. Bij verzending per post is een aanvraag tijdig ingediend indien deze vóór het einde van de termijn per post is bezorgd, mits deze niet later dan een week na afloop van de termijn is ontvangen.

Artikel 7 Wat zijn de algemene criteria voor subsidieverlening?

 • 1. Bij de indiening van een aanvraag om subsidieverlening dienen in ieder geval te worden overlegd:

  • a.

   een activiteitenplan, waarin zijn vermeld:

   • -

    de beoogde doelstellingen;

   • -

    de activiteiten en resultaten, uitgedrukt in meetbare prestaties;

  • b.

   een begroting met per activiteit of cluster van activiteiten, de toegerekende kosten en opbrengsten, inclusief de personeelslasten en de accommodatielasten;

  • c.

   de totale begroting van baten en lasten van de rechtspersoon voor de periode waarvoor subsidie wordt aangevraagd, met een toelichting op deze begroting;

  • d.

   bij derden aangevraagde subsidies en/of vergoedingen ten behoeve van dezelfde activiteiten waarop de ingediende aanvraag betrekking heeft.

 • 2. Indien de organisatie van de aanvrager beschikt over jeugdleden of jeugdige deelnemers dan dient binnen de organisatie een functionaris/ vertrouwenspersoon aanwezig te zijn (of binnen één jaar aangesteld te worden) waarbij de leden terecht kunnen met vragen over kindermishandeling of vermoedens van kindermishandeling kunnen bespreken. De functionaris/ vertrouwenspersoon meldt deze vermoedens bij - of consulteert hierover - het advies- en meldpunt Veilig Thuis.

 • 3. Met betrekking tot lid 2 van dit artikel kan het college hierover nadere regels stellen.

 • 4. Indien de aanvrager nog niet eerder subsidie heeft ontvangen van de gemeente, overlegt de aanvrager bij een eerste aanvraag tevens:

  • a.

   een afschrift van de statuten van de rechtspersoon;

  • b.

   een beschrijving van de organisatievorm voor zover deze niet reeds in de statuten is vervat;

  • c.

   een opgave van de bestuurssamenstelling;

  • d.

   een overzicht van de financiële toestand op het moment van het indienen van de aanvraag;

  • e.

   een afschrift van het bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel;

 • 5. Bij een wijziging van de statuten dient de aanvrager bij de eerstvolgende subsidieaanvraag een afschrift van de nieuwe statuten aan het college te overleggen.

 • 6. Voor een goede beoordeling van de subsidieaanvraag kan het college overlegging van andere bescheiden eisen.

 • 7. Voor het verstrekken van de in dit artikel genoemde informatie kan het college vragenlijsten dan wel richtlijnen vaststellen.

Artikel 8 Wat zijn de specifieke criteria voor subsidieverlening?

 • 1. Voor de uitvoering van de activiteiten wordt door de aanvrager in het activiteitenplan beschreven hoe wordt voldaan aan de navolgende criteria voor de subsidieverlening:

  • a.

   de activiteiten zijn erop gericht dat de eigen kracht en de maatschappelijke participatie van (kwetsbare) inwoners wordt vergroot, de kracht van de samenleving wordt versterkt en de vraag naar specialistische zorg en/of ondersteuning wordt voorkomen of verminderd of waarin deze vraag integraal wordt benaderd vanuit zowel de ondersteuning in de basisstructuur als de specialistische ondersteuning. De leefwereld van de inwoner staat hierbij centraal;

  • b.

   bij de uitvoering van de activiteiten werkt de aanvrager samen met andere organisaties, netwerken en burgerinitiatieven, zoveel mogelijk in co-creatie, waardoor een impuls wordt gegeven aan de samenwerking in de meest brede zin van het woord tussen inwoners, organisaties, netwerken, bedrijfsleven en/of gemeente;

  • c.

   de aanvrager draagt zorg voor een proactieve houding van zijn medewerkers en de vrijwilligers die zij inzetten. De medewerkers beschikken over de nodige competenties om ondersteuningsvragen van inwoners op een vraaggerichte integrale manier op te pakken, stemmen af met het informele netwerk, maken gebruik van het regionaal ontwikkeld instrumentarium en handelen vanuit het perspectief: wat wel kan!;

  • d.

   van de aanvrager die voor de uitvoering van activiteiten vrijwilligers inzet, wordt verwacht dat zij de deelname van vrijwilligers aan trainingen bevordert om ondersteuningsvragen van inwoners te herkennen en actief op te nemen.

 • 2. Het college kan nadere regels stellen met betrekking tot de uit te voeren activiteiten.

Artikel 9 Overleg met instelling

 • 1. Het college treedt periodiek in overleg met de instelling om tot overeenstemming te komen over:

  • a.

   de van die instelling te verlangen activiteiten;

  • b.

   de door de gemeente ter beschikking te stellen middelen.

 • 2. De resultaten van dit overleg en de daarbij afgesproken wederzijdse verplichtingen zullen schriftelijk worden vastgelegd.

Artikel 10 Wanneer wordt op een aanvraag om subsidieverlening beslist?

 • 1. Binnen 8 weken na vaststelling van de gemeentebegroting, stelt het college de subsidieontvanger schriftelijk op de hoogte van zijn besluit op de aanvraag voor een budgetsubsidie.

 • 2. Het college toetst de aanvraag aan:

  • a.

   de algemene subsidieverordening gemeente Simpelveld 2022;

  • b.

   de deelsubsidieverordening Budgetsubsidie 2022;

  • c.

   het door de raad, in de gemeentebegroting, vastgestelde subsidieplafond;

  • d.

   het gemeentelijk beleid.

Artikel 11 Wat houdt het besluit tot subsidieverlening in?

 • 1. De beslissing tot subsidieverlening houdt in:

  • a.

   de hoogte van het bedrag van de subsidieverlening;

  • b.

   de activiteit(en) waarvoor de subsidieverlening plaatsvindt;

  • c.

   de periode waarvoor de subsidie wordt verleend;

  • d.

   de eventueel aan de subsidieverlening te verbinden verplichtingen.

 • 2. De beslissing tot subsidieverlening houdt tevens de beslissing in tot het betaalbaar stellen van het verleende subsidiebedrag.

HOOFDSTUK 4 WAT ZIJN DE CRITERIA VOOR SUBSIDIEVASTSTELLING?

Artikel 12 Wanneer een aanvraag om subsidievaststelling indienen?

 • 1. Bij subsidieverleningen tot € 5.000 dient de instelling binnen 12 weken nadat de activiteiten uiterlijk zijn verricht een aanvraag tot vaststelling van de subsidie in.

 • 2. Bij subsidieverleningen vanaf € 5.000 dient de instelling uiterlijk 1 juni van het jaar volgend op het subsidiejaar een aanvraag tot vaststelling van de subsidie in.

Artikel 13 Waar wordt een aanvraag om subsidievaststelling aan getoetst?

 • 1. Een aanvraag om subsidievaststelling wordt, bij bedragen van subsidieverlening tot € 5.000,-, getoetst aan:

  • a.

   in hoeverre de activiteit(en) waarvoor subsidie is verleend is (zijn) uitgevoerd;

  • b.

   indien van toepassing, in hoeverre is voldaan aan de bij subsidieverlening verbonden verplichtingen.

 • 2. Een aanvraag om subsidievaststelling wordt, bij bedragen van subsidieverlening van € 5.000 tot € 50.000,-, getoetst aan:

  • a.

   een inhoudelijk en financieel verslag waaruit blijkt in hoeverre de activiteit(en) waarvoor subsidie is verleend daadwerkelijk is (zijn) uitgevoerd;

  • b.

   indien van toepassing, in hoeverre is voldaan aan de bij subsidieverlening verbonden verplichtingen.

 • 3. Een aanvraag om subsidievaststelling wordt, bij bedragen van subsidieverlening vanaf € 50.000,-, getoetst aan:

  • a.

   een inhoudelijk verslag waaruit blijkt in hoeverre de activiteit(en) waarvoor subsidie is verleend daadwerkelijk is (zijn) uitgevoerd;

  • b.

   een financieel verslag of jaarrekening van de gesubsidieerde activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten;

  • c.

   een balans en toelichting van het betreffende tijdvak waarover subsidieverlening heeft plaatsgevonden;

  • d.

   een accountantsverklaring getrouwheid en rechtmatigheid, opgesteld door een onafhankelijk accountant;

  • e.

   indien van toepassing, in hoeverre is voldaan aan de bij subsidieverlening verbonden verplichtingen.

Artikel 14 Wanneer wordt op een aanvraag om subsidievaststelling beslist?

Op een volledig ingediende aanvraag om subsidievaststelling wordt door het college van burgemeester en wethouders uiterlijk beslist binnen 8 weken nadat de aanvraag is ingediend.

Artikel 15 Hoe ziet een besluit tot subsidievaststelling eruit?

 • 1. De subsidie wordt conform de subsidieverlening vastgesteld.

 • 2. De subsidie kan lager worden vastgesteld als:

  • a.

   de activiteiten waarvoor subsidie is verleend niet of niet geheel hebben plaatsgevonden;

  • b.

   niet voldaan is aan de bij subsidieverlening verbonden voorwaarden;

  • c.

   de subsidieverlening gebaseerd was op onjuist verstrekte gegevens.

 • 3. De subsidie kan ambtshalve worden vastgesteld als, ook na herinnering, geen aanvraag tot vaststelling wordt ingediend.

Artikel 16 Kan een besluit tot subsidieverlening of, -vaststelling worden gewijzigd?

 • 1. Zolang de subsidie niet is vastgesteld kan deze worden ingetrokken of in het nadeel van de aanvrager worden gewijzigd als:

  • a.

   de activiteiten waarvoor subsidie is verleend niet of niet geheel hebben plaatsgevonden;

  • b.

   niet voldaan is aan de bij subsidieverlening verbonden voorwaarden;

  • c.

   de subsidieverlening gebaseerd was op onjuist verstrekte gegevens.

 • 2. Na vaststelling kan een besluit worden ingetrokken of in het nadeel van de aanvrager worden gewijzigd als:

  • a.

   op grond van feiten en omstandigheden, die pas ná de subsidievaststelling bekend zijn geworden, blijkt dat de subsidie ten onrechte conform de subsidieverlening is vastgesteld;

  • b.

   de subsidie onjuist is vastgesteld en de aanvrager wist dit, of behoorde dit te weten;

  • c.

   de aanvrager niet heeft voldaan aan de bij subsidieverlening verbonden voorwaarden.

Artikel 17 Verplichtingen voor de subsidieontvanger

 • 1. De aanvrager is verplicht de activiteiten zoals deze zijn opgenomen in het besluit tot subsidieverlening uit te voeren.

 • 2. De aanvrager voert een zodanige administratie, dat daaruit te allen tijde kan worden nagegaan:

  • a.

   de voor de vaststelling van de subsidie van belang zijnde rechten en plichten;

  • b.

   de betalingen en ontvangsten.

 • 3. De administratie en de daartoe behorende bescheiden worden gedurende minimaal zeven jaren bewaard.

 • 4. De aanvrager is verplicht verzekeringen af te sluiten tegen wettelijke aansprakelijkheid en ter bescherming van beroepskrachten, vrijwilligers en deelnemers, die bij de activiteiten zijn betrokken.

 • 5. Het college kan naast de in dit artikel genoemde verplichtingen nadere voorwaarden opleggen aan de aanvrager van de subsidie.

Artikel 18 Tussentijdse rapportage

 • 1. Bij de subsidieverlening wordt vastgelegd op welke momenten de instelling verplicht is tussentijds te rapporteren.

 • 2. Over de wijze van rapporteren kan het college nadere regels stellen.

Artikel 19 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen, gelet op het belang van een aanvrager, artikelen van deze deelsubsidieverordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing, naar oordeel van het college, leidt tot onbillijke of onevenredige gevolgen.

Artikel 20 Slotbepalingen

 • 1. Op een aanvraag om een subsidieverlening en/of subsidievaststelling die is ingediend vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze subsidieregeling alsmede op enig bezwaar of beroep, ingesteld tegen een besluit over een dergelijke aanvraag, is artikel 19 lid 3 van de Algemene Subsidieverordening Gemeente Simpelveld 2022 van toepassing.

 • 2. Deze deelsubsidieverordening wordt aangehaald als deelsubsidieverordening Budgetsubsidie 2022.

 • 3. De deelsubsidieverordening Budgetsubsidie 2022 treedt in werking op 1 januari 2022.

 • 4. Per 1 januari 2022 wordt de deelsubsidieverordening Budgetsubsidies 2010 ingetrokken.

Ondertekening