Deelsubsidieverordening Incidentele Stimuleringssubsidie 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Intitulé

Deelsubsidieverordening Incidentele Stimuleringssubsidie 2022

Een incidentele stimuleringssubsidie is een subsidie aan organisaties die voor één of meerdere activiteiten met een eenmalig en/of experimenteel karakter wordt verleend.

HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Artikel 1 Wat verstaan we onder een incidentele subsidie?

 • 1. Voor de toepassing van deze deelsubsidieverordening wordt onder incidentele subsidie verstaan: een subsidie ten behoeve van activiteiten met een eenmalig en/of experimenteel karakter die:

  • a.

   een bijdrage leveren aan de vernieuwing van het desbetreffende werkveld;

  • b.

   gericht zijn op de ontwikkeling en stimulering van verenigingsnetwerken/ -fusies;

  • c.

   in belangrijke mate bijdragen aan de verwezenlijking van gemeentelijke beleidsdoelstellingen;

  • d.

   in belangrijke mate bijdragen aan de promotie/ het aanzien van de gemeente Simpelveld.

HOOFDSTUK 2 WIE KAN SUBSIDIE AANVRAGEN?

Artikel 2 Rechtspersoon en overige voorwaarden

 • 1. Een subsidie op grond van deze deelsubsidieverordening kan alleen worden aangevraagd door een rechtspersoon, als bedoeld in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

 • 2. Voor zover de onder 1 genoemde rechtspersoon een semipublieke / professionele organisatie betreft, valt zij buiten het bereik van deze deelsubsidieverordening.

 • 3. De rechtspersoon dient aangesloten te zijn bij een overkoepelende landelijke, provinciale en/of regionale organisatie.

 • 4. De incidentele activiteit waarvoor een rechtspersoon projectsubsidie aanvraagt, dient onder de werkingssfeer te vallen van de deelsubsidieverordeningen Jeugdparticipatie, Sport, Cultuur, Maatschappelijke zorg of ouderenparticipatie.

 • 5. Een incidentele subsidie wordt per gesubsidieerde vereniging/ organisatie slechts éénmaal per jaar verleend.

 • 6. Ingeval een incidentele subsidie door een samenwerkingsverband wordt aangevraagd, wordt aan de samenwerkende organisaties één (gezamenlijke) subsidie verleend.

Artikel 3 Subsidiebedrag

Het college kan een incidentele subsidie van maximaal € 1.100,- per aanvraag verlenen.

Artikel 4 Uitgesloten van subsidie

Aanvragen tot subsidie voor activiteiten die, naar het oordeel van het college, tot het reguliere activiteitenaanbod van gesubsidieerde verenigingen/ organisaties kunnen worden gerekend.

Artikel 5 Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor aanvragen tot subsidieverlening op grond van deze deelsubsidieverordening wordt conform de gemeentebegroting jaarlijks vastgesteld.

Artikel 6 Begrotingsvoorbehoud

Een subsidie ten laste van de gemeentelijke begroting die nog niet door de gemeenteraad is vastgesteld wordt verleend onder de voorwaarde dat er voldoende financiële middelen ter beschikking worden gesteld.

HOOFDSTUK 3 WAT ZIJN DE CRITERIA VOOR SUBSIDIEVERLENING?

Artikel 7 Wanneer een aanvraag om subsidieverlening indienen?

Een aanvraag voor een incidentele subsidie moet minimaal 8 weken voordat de activiteit wordt verricht, zijn ingediend bij het college.

Artikel 8 Tijdige indiening aanvraag

 • 1. Een aanvraag is tijdig ingediend indien deze vóór het einde van de termijn als bedoeld in artikel 7 is ontvangen.

 • 2. Bij verzending per post is een aanvraag tijdig ingediend indien deze voor het einde van de termijn per post is bezorgd, mits zij niet later dan een week na afloop van de termijn is ontvangen.

Artikel 9 Wat zijn de algemene criteria voor subsidieverlening?

 • 1. De aanvraag om subsidieverlening dient te worden voorzien van:

  • a.

   een gespecificeerde begroting met toelichting;

  • b.

   een beschrijving van de geplande activiteiten en de hiermee beoogde doelstellingen;

  • c.

   de redenen waarom de activiteiten alleen met behulp van gemeentelijke subsidie gerealiseerd kunnen worden;

  • d.

   een mededeling of er tevens subsidie is aangevraagd bij een of meer andere bestuursorganen en/of fondsen.

 • 2. Indien de vrijwilligersorganisatie van de aanvrager beschikt over jeugdleden of jeugdige deelnemers dan dient binnen de organisatie een functionaris/ vertrouwenspersoon aanwezig te zijn (of binnen één jaar aangesteld te worden) waarbij de leden terecht kunnen met vragen over kindermishandeling of vermoedens van kindermishandeling kunnen bespreken. De functionaris/ vertrouwenspersoon meldt deze vermoedens bij - of consulteert hierover - het advies- en meldpunt Veilig Thuis.

 • 3. Met betrekking tot lid 2 van dit artikel kan het college hierover nadere regels stellen.

 • 4. Indien de aanvrager nog niet eerder subsidie heeft ontvangen van de gemeente, overlegt de aanvrager bij een eerste aanvraag tevens:

  • a.

   een afschrift van de statuten van de instelling;

  • b.

   een beschrijving van de organisatievorm voor zover deze niet reeds in de statuten is vervat;

  • c.

   een opgave van de bestuurssamenstelling;

  • d.

   een overzicht van de financiële toestand op het moment van het indienen van de aanvraag;

  • e.

   een afschrift van het bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

 • 5. Bij een wijziging van de statuten dient de aanvrager bij de eerstvolgende subsidieaanvraag een afschrift van de nieuwe statuten aan het college te overleggen.

 • 6. Voor een goede beoordeling van de subsidieaanvraag kan het college overlegging van andere bescheiden eisen.

 • 7. Voor het verstrekken van de in dit artikel genoemde informatie kan het college vragenlijsten dan wel richtlijnen vaststellen.

Artikel 10 Wanneer wordt op een aanvraag om subsidieverlening beslist?

 • 1. Binnen 8 weken na vaststelling van de gemeentebegroting stelt het college de subsidieontvanger schriftelijk op de hoogte van zijn besluit op de aanvraag voor een Incidentele Stimuleringssubsidie.

 • 2. Het college toetst de aanvraag aan:

  • a.

   de algemene subsidieverordening gemeente Simpelveld 2022;

  • b.

   de deelsubsidieverordening Incidentele Stimuleringssubsidie 2022;

  • c.

   het door de raad, in de gemeentebegroting, vastgestelde subsidieplafond;

  • d.

   het gemeentelijk beleid.

Artikel 11 Wat houdt het besluit tot subsidieverlening in?

 • 1. De beslissing tot subsidieverlening houdt in:

  • a.

   de hoogte van het bedrag van de subsidieverlening;

  • b.

   de grondslagen op basis waarvoor de subsidieverlening van de incidentele activiteit plaatsvindt;

  • c.

   de periode gedurende welke de subsidie wordt verleend;

  • d.

   de eventueel aan de subsidieverlening te verbinden verplichtingen.

 • 2. De beslissing tot subsidieverlening houdt tevens de beslissing in tot het betaalbaar stellen van een voorschot.

HOOFDSTUK 4 WAT ZIJN DE CRITERIA VOOR SUBSIDIEVASTSTELLING?

Artikel 12 Wanneer een aanvraag om subsidievaststelling indienen?

Uiterlijk 3 maanden na afloop van de incidentele activiteit dient de organisatie een aanvraag tot vaststelling van de subsidie in.

Artikel 13 Waar wordt een aanvraag om subsidievaststelling aan getoetst?

 • 1. Bij een aanvraag tot subsidievaststelling dient ingediend te worden en wordt de aanvraag getoetst aan:

  • a.

   Een activiteitenverslag met toelichting over de aard en omvang van de activiteiten waarvoor subsidie is verleend;

  • b.

   Een gespecificeerde opgave van de werkelijke uitgaven met bewijsstukken.

 • 2. Het college kan in bepaalde gevallen ontheffing verlenen van het gestelde in lid 1 van dit artikel.

Artikel 14 Wanneer wordt op een aanvraag om subsidievaststelling beslist?

Op een volledig ingediende aanvraag om subsidievaststelling wordt door het college van burgemeester en wethouders uiterlijk beslist binnen 8 weken nadat de aanvraag is ingediend.

Artikel 15 Hoe ziet een besluit tot subsidievaststelling eruit?

 • 1. De subsidie wordt conform de subsidieverlening vastgesteld.

 • 2. De subsidie kan lager worden vastgesteld als:

  • a.

   de activiteiten waarvoor subsidie is verleend niet of niet geheel hebben plaatsgevonden;

  • b.

   niet voldaan is aan de bij subsidieverlening verbonden voorwaarden;

  • c.

   de subsidieverlening gebaseerd was op onjuist verstrekte gegevens.

 • 3. De subsidie kan ambtshalve worden vastgesteld als, ook na herinnering, geen aanvraag tot vaststelling wordt ingediend.

Artikel 16 Verplichtingen voor de subsidieontvanger

 • 1. De subsidieontvanger voert een zodanige administratie, dat daaruit te allen tijde kan worden nagegaan:

  • a.

   de voor de vaststelling van de subsidie van belang zijnde rechten en plichten;

  • b.

   de betalingen en ontvangsten.

 • 2. De administratie en de daartoe behorende bescheiden worden gedurende minimaal vijf jaren bewaard.

 • 3. De activiteiten zoals opgenomen in het door hem ingediende en door het college geaccordeerde activiteitenoverzicht te verrichten.

Artikel 17 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen, gelet op het belang van een aanvrager, artikelen van deze deelsubsidieverordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing, naar oordeel van het college, leidt tot onbillijke of onevenredige gevolgen.

Artikel 18 Slotbepalingen

 • 1. Op een aanvraag om een subsidieverlening en/of subsidievaststelling die is ingediend vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze subsidieregeling alsmede op enig bezwaar of beroep, ingesteld tegen een besluit over een dergelijke aanvraag, is artikel 19 lid 3 van de Algemene Subsidieverordening Gemeente Simpelveld 2022 van toepassing.

 • 2. Deze deelsubsidieverordening wordt aangehaald als deelsubsidieverordening Incidentele Stimuleringssubsidie 2022.

 • 3. De deelsubsidieverordening Incidentele Stimuleringssubsidie 2022 treedt in werking op 1 januari 2022.

 • 4. Per 1 januari 2022 wordt de deelsubsidieverordening Incidentele Subsidie 2010 ingetrokken.

Ondertekening