Deelsubsidieverordening Stimuleringssubsidie Cultuur 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Intitulé

Deelsubsidieverordening Stimuleringssubsidie Cultuur 2022

Een stimuleringssubsidie Cultuur is een subsidie aan organisaties die voor de eigen leden/ deelnemers activiteiten organiseren en die voor een tijdvak van 1 jaar wordt vastgesteld.

HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Artikel 1 Wat verstaan we onder cultuur?

 • 1. Voor de toepassing van deze deelsubsidieverordening wordt onder cultuur verstaan: het zich in hoofdzaak bezighouden met instrumentale muziek, dans, zang, toneelspel, folklore, volksfeesten en het in stand houden van oude gebruiken.

Artikel 2 Begrippenlijst

 • 1. Tot culturele organisaties worden gerekend:

  • a.

   Harmonieën en fanfares;

  • b.

   Overige instrumentale verenigingen;

  • c.

   Zangkoren;

  • d.

   Ritmische dansgroepen;

  • e.

   Dans- en showgroepen;

  • f.

   Balletgroepen;

  • g.

   Schutterijen;

  • h.

   Toneelverenigingen;

  • i.

   Carnavalsverenigingen;

  • j.

   Stichting Culturele Evenementen;

  • k.

   Heemkundeverenigingen.

 • 2. Lid: iemand die op 1 januari van het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd bij een instelling is ingeschreven, daadwerkelijk aan die instelling contributie betaalt en indien mogelijk, door de instelling bij een overkoepelende landelijke, provinciale en/of regionale organisatie is aangemeld.

 • 3. Jeugdlid: een lid dat actief deelneemt aan de activiteit(en) van de betreffende organisatie en op 1 januari van het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor subsidie wordt gevraagd de leeftijd van 4 jaar, maar nog niet de leeftijd van 19 jaar heeft bereikt.

 • 4. Eigen accommodatie: een accommodatie die eigendom is van een vrijwilligersorganisatie en is aan te merken als te gebruiken voor culturele activiteiten.

 • 5. Basissubsidie: jaarlijkse subsidie als tegemoetkoming in de kosten die direct verbonden zijn met de kernactiviteit van een vrijwilligersorganisatie.

 • 6. Vrijwilligersorganisatie: een organisatie die werkzaam is in de maatschappelijke, culturele of sportieve sector en wier werkzaamheden voor een groot deel door vrijwilligers wordt uitgevoerd. Doorgaans zijn vrijwilligersorganisaties (onderdeel van) stichtingen of verenigingen zonder winstoogmerk.

HOOFDSTUK 2 WIE KAN SUBSIDIE AANVRAGEN?

Artikel 3 Rechtspersoon en overige voorwaarden

 • 1. Een subsidie op grond van deze deelsubsidieverordening kan alleen worden aangevraagd door een rechtspersoon, als bedoeld in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

 • 2. Voor zover de onder 1 genoemde rechtspersoon een semipublieke / professionele organisatie betreft, valt zij buiten het bereik van deze deelsubsidieverordening.

 • 3. De rechtspersoon dient aangesloten te zijn bij een overkoepelende landelijke, provinciale en/of regionale organisatie.

 • 4. De rechtspersoon dient ten minste 20 actieve leden te tellen, die woonachtig zijn in de gemeente Simpelveld.

 • 5. De rechtspersoon dient minimaal 2 keer per jaar ten behoeve van de gemeenschap naar buiten te treden.

Artikel 4 Subsidiebedrag jeugdleden

 • 1. De subsidie voor jeugdleden bedraagt € 45,- per jeugdlid in de leeftijd van 4 t/m 18 jaar.

 • 2. Als peildatum voor het aantal subsidiabele (jeugd)leden wordt gehanteerd:

  1 januari van het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

Artikel 5 Subsidiebedrag eigen accommodatie

De subsidie voor het gebruik van een eigen accommodatie bedraagt voor:

Aantal leden:

Bedrag:

0 t/m 20 leden

€ 0,-

20 t/m 40 leden

€ 455,-

40 t/m 60 leden

€ 683,-

60 t/m 80 leden

€ 911,-

80 t/m 100 leden

€ 1.138,-

100 t/m 120 leden

€ 1.366,-

120 t/m 140 leden

€ 1.594,-

140 t/m 160 leden

€ 1.821,-

160 t/m 180 leden

€ 2.049,-

180 t/m 200 leden

€ 2.277,-

200 t/m 220 leden

€ 2.505,-

220 t/m 240 leden

€ 2.732,-

240 t/m 260 leden

€ 2.960,-

260 t/m 280 leden

€ 3.188,-

en vervolgens voor elke volgende toename van 20 leden een subsidie van: € 228,-

Artikel 6 Harmonieën en fanfares

 • 1. Harmonieën en fanfares kunnen aanspraak maken op een basissubsidie van

 • € 4.000,- per vereniging.

 • 2. Een subsidie van € 45,- voor elk lid dat (een of verschillende) instrumenten bespeelt; bepalend is de opgave aan de, in artikel 3 genoemde, overkoepelende organisatie naar de toestand van 1 januari van het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor subsidie wordt gevraagd.

 • 3. Een subsidie per jeugdlid conform het bepaalde in artikel 4 van deze deelsubsidie-verordening.

 • 4. Een subsidie in de kosten van een eigen accommodatie conform artikel 5 van deze deelsubsidieverordening.

Artikel 7 Overige instrumentale muziekorganisaties

 • 1. Overige instrumentale muziekorganisaties kunnen aanspraak maken op een basissubsidie van:

  Aantal leden:

  Bedrag:

  0 t/m 20 leden

  € 0,-

  20 t/m 40 leden

  € 2.000,-

  40 t/m 60 leden

  € 2.500,-

 • en vervolgens voor elke volgende toename van 20 leden een subsidie van: € 400,-

 • 2. Een subsidie per jeugdlid conform het bepaalde in artikel 4 van deze deelsubsidie-verordening.

Artikel 8 Zangkoren

 • 1. Zangkoren kunnen aanspraak maken op een basissubsidie van:

  Aantal leden:

  Bedrag:

  0 t/m 20 leden

  € 0,-

  20 t/m 40 leden

  € 1.250,-

  40 t/m 60 leden

  € 1.500,-

  60 t/m 80 leden

  € 1.750,-

 • en vervolgens voor elke volgende toename van 20 leden een subsidie van: € 150,-

 • 2. Een subsidie per jeugdlid conform het bepaalde in artikel 4 van deze deelsubsidie-verordening.

Artikel 9 Ritmische dans- en/of balletgroepen

 • 1. Ritmische dans- en/of balletgroepen kunnen aanspraak maken op een basissubsidie van:

  Aantal leden:

  Bedrag:

  0 t/m 20 leden

  € 0,-

  20 t/m 40 leden

  € 214,-

  40 t/m 60 leden

  € 249,-

  60 t/m 80 leden

  € 285,-

  80 t/m 100 leden

  € 320,-

  100 t/m 120 leden

  € 355,-

  120 t/m 140 leden

  € 390,-

 • en vervolgens voor elke volgende toename van 20 leden een subsidie van: € 35,-

 • 2. Een subsidie per jeugdlid conform het bepaalde in artikel 4 van deze deelsubsidie-verordening.

Artikel 10 Schutterijen

 • 1. Schutterijen kunnen aanspraak maken op een basissubsidie van:

  Aantal leden:

  Bedrag:

  0 t/m 20 leden

  € 0,-

  20 t/m 40 leden

  € 641,-

  40 t/m 60 leden

  € 783,-

 • en vervolgens voor elke volgende toename van 20 leden een subsidie van:

 • € 150,-

 • 2. Een subsidie van € 500,- voor een drumband, voor zover die minimaal 8 actieve leden telt, die (een of meerdere) instrumenten bespelen.

 • 3. Een subsidie per jeugdlid conform het bepaalde in artikel 4 van deze deelsubsidie-verordening.

 • 4. Een subsidie in de kosten van een eigen accommodatie conform artikel 5 van deze deelsubsidieverordening.

Artikel 11 Toneelorganisaties

 • 1. Toneelorganisaties kunnen aanspraak maken op een basissubsidie van:

  Aantal uitvoeringen:

  Bedrag:

  1 avondvullende uitvoering in de gemeente

  € 200,-

  2 avondvullende uitvoeringen in de gemeente

  € 400,-

 • en vervolgens voor elke volgende avondvullende uitvoering in de gemeente een subsidie van: € 200,-

Artikel 12 Carnavalsorganisaties

Carnavalsorganisaties kunnen aanspraak maken op een basissubsidie van

€ 1.500,- onder de voorwaarde dat zij per jaar minimaal 1 carnavalsoptocht in de gemeente Organiseren.

Artikel 13 Stichting Culturele Evenementen

Stichting Culturele Evenementen kan aanspraak maken op een basissubsidie van

€ 3.200,- per jaar in de beheerkosten van Cultureel Centrum De klimboom.

Artikel 14 Heemkunde-organisaties

 • 1. Heemkunde-organisaties kunnen aanspraak maken op een basissubsidie van € 1.500,-.

 • 2. Voorwaarde hierbij is dat zij minimaal 100 in de gemeente woonachtige leden tellen.

Artikel 15 Speerpunten Culturele Agenda

Ten behoeve van de uitvoering van de speerpunten uit de Culturele Agenda kan het college een jaarlijkse subsidie ter beschikking stellen tot maximaal het in de begroting opgenomen budget.

Artikel 16 Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor aanvragen tot subsidieverlening op grond van deze deelsubsidieverordening wordt conform de gemeentebegroting jaarlijks vastgesteld.

Artikel 17 Begrotingsvoorbehoud

Een subsidie ten laste van de gemeentelijke begroting die nog niet door de gemeenteraad is vastgesteld wordt verleend onder de voorwaarde dat er voldoende financiële middelen ter beschikking worden gesteld.

HOOFDSTUK 3 WAT ZIJN DE CRITERIA VOOR SUBSIDIEVERLENING?

Artikel 18 Wanneer een aanvraag om subsidieverlening indienen?

Een eerste en iedere volgende aanvraag voor subsidieverlening ten behoeve van een stimuleringssubsidie dient vóór 1 juni van het jaar voorafgaande aan het subsidiejaar bij het college te worden ingediend.

Artikel 19 Tijdige indiening aanvraag

 • 1. Een aanvraag is tijdig ingediend indien deze vóór het einde van de termijn als bedoeld in artikel 18 is ontvangen.

 • 2. Bij verzending per post is een aanvraag tijdig ingediend indien deze voor het einde van de termijn per post is bezorgd, mits zij niet later dan een week na afloop van de termijn is ontvangen.

Artikel 20 Wat zijn de algemene criteria voor subsidieverlening?

 • 1. De aanvraag om subsidieverlening dient vergezeld te gaan van een opgave van:

  • a.

   het totaal aantal actieve seniorleden en jeugdleden;

  • b.

   het aantal in de gemeente Simpelveld woonachtige actieve seniorleden en actieve jeugdleden, in de leeftijd van 4 t/m 18 jaar.

 • 2. Indien de vrijwilligersorganisatie van de aanvrager beschikt over jeugdleden of jeugdige deelnemers dan dient binnen de organisatie een functionaris/ vertrouwenspersoon aanwezig te zijn (of binnen één jaar aangesteld te worden) waarbij de leden terecht kunnen met vragen over kindermishandeling of vermoedens van kindermishandeling kunnen bespreken. De functionaris/ vertrouwenspersoon meldt deze vermoedens bij - of consulteert hierover - het advies- en meldpunt Veilig Thuis.

 • 3. Met betrekking tot lid 2 van dit artikel kan het college hierover nadere regels stellen.

 • 4. Indien de aanvrager nog niet eerder subsidie heeft ontvangen van de gemeente, overlegt de aanvrager bij een eerste aanvraag tevens:

  • a.

   een afschrift van de statuten van de instelling;

  • b.

   een beschrijving van de organisatievorm voor zover deze niet reeds in de statuten is vervat;

  • c.

   een opgave van de bestuurssamenstelling;

  • d.

   een overzicht van de financiële toestand op het moment van het indienen van de aanvraag;

  • e.

   een afschrift van het bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

 • 5. Bij een wijziging van de statuten dient de aanvrager bij de eerstvolgende subsidieaanvraag een afschrift van de nieuwe statuten aan het college te overleggen.

 • 6. Voor een goede beoordeling van de subsidieaanvraag kan het college overlegging van andere bescheiden eisen.

 • 7. Voor het verstrekken van de in dit artikel genoemde informatie kan het college vragenlijsten dan wel richtlijnen vaststellen.

Artikel 21 Wanneer wordt op een aanvraag om subsidieverlening beslist?

 • 1. Binnen 8 weken na vaststelling van de gemeentebegroting stelt het college de subsidieontvanger schriftelijk op de hoogte van zijn besluit op de aanvraag voor een stimuleringssubsidie cultuur.

 • 2. Het college toetst de aanvraag aan:

  • a.

   de algemene subsidieverordening gemeente Simpelveld 2022;

  • b.

   de deelsubsidieverordening Stimuleringssubsidie Cultuur 2022;

  • c.

   het door de raad, in de gemeentebegroting, vastgestelde subsidieplafond;

  • d.

   het gemeentelijk beleid.

Artikel 22 Hoe ziet een besluit tot subsidievaststelling eruit?

 • 1. De beslissing tot subsidieverlening is tevens het besluit tot subsidievaststelling.

 • 2. In de subsidiebeschikking staat vermeld:

  • a.

   de hoogte van het bedrag van de subsidieverlening/ -vaststelling;

  • b.

   de grondslagen op basis waarvoor de subsidieverlening/ -vaststelling plaatsvindt;

  • c.

   de periode waarvoor de subsidie wordt verleend;

  • d.

   de eventueel aan de subsidieverlening te verbinden verplichtingen.

 • 3. De beslissing tot subsidieverlening houdt tevens de beslissing in tot het betaalbaar stellen van het verleende subsidiebedrag.

Artikel 23 Verplichtingen voor de subsidieontvanger

 • 1. De subsidieontvanger voert een zodanige administratie, dat daaruit te allen tijde kan worden nagegaan:

  • a.

   de voor de vaststelling van de subsidie van belang zijnde rechten en plichten;

  • b.

   de betalingen en ontvangsten.

 • 2. De administratie en de daartoe behorende bescheiden worden gedurende minimaal vijf jaren bewaard.

 • 3. Het college kan naast de in dit artikel genoemde verplichtingen nadere voorwaarden opleggen aan de subsidieontvanger.

Artikel 24 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen, gelet op het belang van een aanvrager, artikelen van deze deelsubsidieverordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing, naar oordeel van het college, leidt tot onbillijke of onevenredige gevolgen.

Artikel 25 Slotbepalingen

 • 1. Op een aanvraag om een subsidieverlening en/of subsidievaststelling die is ingediend vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze subsidieregeling alsmede op enig bezwaar of beroep, ingesteld tegen een besluit over een dergelijke aanvraag, is artikel 19 lid 3 van de Algemene Subsidieverordening Gemeente Simpelveld 2022 van toepassing.

 • 2. Deze deelsubsidieverordening wordt aangehaald als deelsubsidieverordening Stimuleringssubsidie Cultuur 2022.

 • 3. De deelsubsidieverordening Stimuleringssubsidie Cultuur 2022 treedt in werking op 1 januari 2022.

 • 4. Per 1 januari 2022 wordt de deelsubsidieverordening Cultuur 2010 ingetrokken.

Ondertekening