Deelsubsidieverordening stimuleringssubsidie projectsubsidie 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Intitulé

Deelsubsidieverordening stimuleringssubsidie projectsubsidie 2022

Een stimuleringssubsidie Projectsubsidie is een subsidie aan organisaties die voor de eigen leden/ deelnemers activiteiten organiseren en die voor een tijdvak van 1 jaar wordt vastgesteld.

HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Artikel 1 Wat verstaan we onder een project?

 • 1. Voor de toepassing van deze deelsubsidieverordening wordt onder projectsubsidie verstaan: een subsidie ten behoeve van samenhangende activiteiten met een meervoudig karakter, die een bijdrage leveren aan het versterken van:

  • a.

   de sociale cohesie in de gemeente Simpelveld en daarmee samenhangend het behoud en de versterking van het rijke verenigingsleven;

  • b.

   de samenwerking tussen organisaties.

Artikel 2 Begrippenlijst

 • 1. Als project kan worden beschouwd, een initiatief dat:

  • a.

   een duidelijke begin en einddatum heeft;

  • b.

   in tijd en ruimte beperkt is;

  • c.

   plaatsvindt op het grondgebied van gemeente Simpelveld;

  • d.

   een openbaar karakter heeft;

  • e.

   duidelijk een zelfstandige identiteit heeft.

HOOFDSTUK 2 WIE KAN SUBSIDIE AANVRAGEN?

Artikel 3 Rechtspersoon en overige voorwaarden

 • 1. Een subsidie op grond van deze deelsubsidieverordening kan alleen worden aangevraagd door een rechtspersoon, als bedoeld in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

 • 2. Voor zover de onder 1 genoemde rechtspersoon een semipublieke / professionele organisatie betreft, valt zij buiten het bereik van deze deelsubsidieverordening.

 • 3. De rechtspersoon dient aangesloten te zijn bij een overkoepelende landelijke, provinciale en/of regionale organisatie.

 • 4. Het project waarvoor een rechtspersoon projectsubsidie aanvraagt, dient onder de werkingssfeer te vallen van de deelsubsidieverordeningen Jeugdparticipatie, Sport, Cultuur, Maatschappelijke zorg en welzijn of ouderenparticipatie.

 • 5. Een projectsubsidie wordt per gesubsidieerde vereniging/ organisatie slechts éénmaal per jaar verleend.

 • 6. Ingeval een projectsubsidie door een samenwerkingsverband wordt aangevraagd, wordt aan de samenwerkende organisaties één (gezamenlijke) subsidie verleend.

Artikel 4 Subsidiebedrag

Het college kan een projectsubsidie van 10% van de projectkosten, tot een maximum van € 3.000,- verlenen.

Artikel 5 Uitgesloten van subsidie

Aanvragen tot subsidie voor activiteiten die, naar het oordeel van het college, tot het reguliere activiteitenaanbod van gesubsidieerde verenigingen/ organisaties kunnen worden gerekend.

Artikel 6 Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor aanvragen tot subsidieverlening op grond van deze deelsubsidieverordening wordt conform de gemeentebegroting jaarlijks vastgesteld.

Artikel 7 Begrotingsvoorbehoud

Een subsidie ten laste van de gemeentelijke begroting die nog niet door de gemeenteraad is vastgesteld wordt verleend onder de voorwaarde dat er voldoende financiële middelen ter beschikking worden gesteld.

HOOFDSTUK 3 WAT ZIJN DE CRITERIA VOOR SUBSIDIEVERLENING?

Artikel 8 Wanneer een aanvraag om subsidieverlening indienen?

Een eerste en iedere volgende aanvraag voor subsidieverlening ten behoeve van een stimuleringssubsidie projectsubsidie dient vóór 1 november van het jaar voorafgaande aan het jaar waarin het project wordt uitgevoerd, bij het college te worden ingediend.

Artikel 9 Tijdige indiening aanvraag

 • 1. Een aanvraag is tijdig ingediend indien deze vóór het einde van de termijn als bedoeld in artikel 8 is ontvangen.

 • 2. Bij verzending per post is een aanvraag tijdig ingediend indien deze voor het einde van de termijn per post is bezorgd, mits zij niet later dan een week na afloop van de termijn is ontvangen.

Artikel 10 Wat zijn de algemene criteria voor subsidieverlening?

 • 1. De aanvraag om subsidieverlening dient te worden voorzien van een beschrijving van het project en de hiermee beoogde doelstelling(en), alsmede een begroting van het project.

 • 2. De aanvraag dient te worden ingediend via het daarvoor ter beschikking gestelde aanvraagformulier ‘projectsubsidies’.

 • 3. Indien de vrijwilligersorganisatie van de aanvrager beschikt over jeugdleden of jeugdige deelnemers dan dient binnen de organisatie een functionaris/ vertrouwenspersoon aanwezig te zijn (of binnen één jaar aangesteld te worden) waarbij de leden terecht kunnen met vragen over kindermishandeling of vermoedens van kindermishandeling kunnen bespreken. De functionaris/ vertrouwenspersoon meldt deze vermoedens bij - of consulteert hierover - het advies- en meldpunt Veilig Thuis.

 • 4. Met betrekking tot lid 2 van dit artikel kan het college hierover nadere regels stellen.

 • 5. Indien de aanvrager nog niet eerder subsidie heeft ontvangen van de gemeente, overlegt de aanvrager bij een eerste aanvraag tevens:

  • a.

   een afschrift van de statuten van de instelling;

  • b.

   een beschrijving van de organisatievorm voor zover deze niet reeds in de statuten is vervat;

  • c.

   een opgave van de bestuurssamenstelling;

  • d.

   een overzicht van de financiële toestand op het moment van het indienen van de aanvraag;

  • e.

   een afschrift van het bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

 • 6. Bij een wijziging van de statuten dient de aanvrager bij de eerstvolgende subsidieaanvraag een afschrift van de nieuwe statuten aan het college te overleggen.

 • 7. Voor een goede beoordeling van de subsidieaanvraag kan het college overlegging van andere bescheiden eisen.

 • 8. Voor het verstrekken van de in dit artikel genoemde informatie kan het college vragenlijsten dan wel richtlijnen vaststellen.

Artikel 11 Wat zijn de specifieke criteria voor subsidieverlening?

 • 1. De subsidie wordt uitsluitend verleend wanneer naar het oordeel van het college:

  • a.

   het project voldoet aan de voorwaarden zoals gesteld in artikel 1 en artikel 2 van deze deelsubsidieverordening;

  • b.

   de aanvrager voldoet aan de voorwaarden zoals gesteld in artikel 3 van deze deelsubsidieverordening;

  • c.

   in het projectprogramma tenminste 2 verschillende activiteiten op het gebied van jeugdparticipatie, cultuur, sport, maatschappelijke zorg en welzijn en/of ouderenparticipatie zijn opgenomen;

  • d.

   de, direct aan het project toe te schrijven, projectkosten minimaal € 5.000,- bedragen;

  • e.

   het project een bovenlokale uitstraling heeft;

  • f.

   het project in het jaar volgend op het jaar waarin het is aangevraagd, wordt uitgevoerd.

 • 2. In het geval het project zich richt op de organisatie van sportactiviteiten dienen de sporten die in het project zijn opgenomen door het NOC/NSF erkend te zijn.

 • 3. In het geval het project zich richt op de organisatie van culturele activiteiten:

  • a.

   dienen de te organiseren cultuurvormen bij een landelijke koepelorganisatie en/of branchevereniging geregistreerd te zijn;

  • b.

   komen voor subsidie de volgende cultuurvormen in aanmerking: beeldend, audiovisueel, instrumentale muziek, dans, schrijven, theater, zang en toneelspel.

  • 2.

   In alle drukwerk en publicaties met betrekking tot het te subsidiëren project, zoals uitnodigingen, affiches, advertenties, persberichten, programmaboekjes, website, social media en folders, dient door middel van het logo van de gemeente Simpelveld en de vermelding ‘Gesubsidieerd door de gemeente Simpelveld’ te worden aangegeven dat het project met de financiële steun van de gemeente Simpelveld wordt gerealiseerd.

Artikel 12 Wanneer wordt op een aanvraag om subsidieverlening beslist?

 • 1. Binnen 8 weken na vaststelling van de gemeentebegroting stelt het college de subsidieontvanger schriftelijk op de hoogte van zijn besluit op de aanvraag voor een stimuleringssubsidie Projectsubsidie.

 • 2. Het college toetst de aanvraag aan:

  • a.

   de algemene subsidieverordening gemeente Simpelveld 2022;

  • b.

   de deelsubsidieverordening Stimuleringssubsidie Projectsubsidie 2022;

  • c.

   het door de raad, in de gemeentebegroting, vastgestelde subsidieplafond;

  • d.

   het gemeentelijk beleid.

Artikel 13 Wat houdt het besluit tot subsidieverlening in?

 • 1. De beslissing tot subsidieverlening houdt in:

  • a.

   de hoogte van het bedrag van de subsidieverlening;

  • b.

   de grondslagen op basis waarvoor de subsidieverlening van het project plaatsvindt;

  • c.

   de periode waarvoor de subsidie wordt verleend;

  • d.

   de eventueel aan de subsidieverlening te verbinden verplichtingen.

 • 2. De beslissing tot subsidieverlening houdt tevens de beslissing in tot het betaalbaar stellen van een voorschot.

HOOFDSTUK 4 WAT ZIJN DE CRITERIA VOOR SUBSIDIEVASTSTELLING?

Artikel 14 Wanneer een aanvraag om subsidievaststelling indienen?

Uiterlijk 3 maanden na afloop van het project dient de organisatie een aanvraag tot vaststelling van de subsidie in.

Artikel 15 Waar wordt een aanvraag om subsidievaststelling aan getoetst?

 • 1. Bij een aanvraag tot subsidievaststelling dient ingediend te worden en wordt de aanvraag getoetst aan:

  • a.

   het evaluatieverslag van het verloop en het resultaat van het project;

  • b.

   de financiële afrekening;

  • c.

   het financieel verslag.

 • 2. Het college kan naast de in dit artikel genoemde verplichtingen nadere voorwaarden opleggen aan de subsidieontvanger.

Artikel 16 Wanneer wordt op een aanvraag om subsidievaststelling beslist?

Op een volledig ingediende aanvraag om subsidievaststelling wordt door het college van burgemeester en wethouders uiterlijk beslist binnen 8 weken nadat de aanvraag is ingediend.

Artikel 17 Hoe ziet een besluit tot subsidievaststelling eruit?

 • 1. De subsidie wordt conform de subsidieverlening vastgesteld.

 • 2. De subsidie kan lager worden vastgesteld als:

  • a.

   de activiteiten waarvoor subsidie is verleend niet of niet geheel hebben plaatsgevonden;

  • b.

   niet voldaan is aan de bij subsidieverlening verbonden voorwaarden;

  • c.

   de subsidieverlening gebaseerd was op onjuist verstrekte gegevens.

 • 3. De subsidie kan ambtshalve worden vastgesteld als, ook na herinnering, geen aanvraag tot vaststelling wordt ingediend.

Artikel 18 Verplichtingen voor de subsidieontvanger

 • 1. De subsidieontvanger voert een zodanige administratie, dat daaruit te allen tijde kan worden nagegaan:

  • a.

   de voor de vaststelling van de subsidie van belang zijnde rechten en plichten;

  • b.

   de betalingen en ontvangsten.

 • 2. De administratie en de daartoe behorende bescheiden worden gedurende minimaal vijf jaren bewaard.

 • 3. De activiteiten zoals opgenomen in het door hem ingediende en door het college geaccordeerde activiteitenoverzicht te verrichten.

Artikel 19 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen, gelet op het belang van een aanvrager, artikelen van deze deelsubsidieverordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing, naar oordeel van het college, leidt tot onbillijke of onevenredige gevolgen.

Artikel 20 Slotbepalingen

 • 1. Op een aanvraag om een subsidieverlening en/of subsidievaststelling die is ingediend vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze subsidieregeling alsmede op enig bezwaar of beroep, ingesteld tegen een besluit over een dergelijke aanvraag, is artikel 19 lid 3 van de Algemene Subsidieverordening Gemeente Simpelveld 2022 van toepassing.

 • 2. Deze deelsubsidieverordening wordt aangehaald als deelsubsidieverordening Stimuleringssubsidie Projectsubsidie 2022.

 • 3. De deelsubsidieverordening Stimuleringssubsidie Projectsubsidie 2022 treedt in werking op 1 januari 2022.

 • 4. Per 1 januari 2022 wordt de deelsubsidieverordening Projectsubsidie 2010 ingetrokken.

Ondertekening