Deelsubsidieverordening stimuleringssubsidie ouderenparticipatie 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Intitulé

Deelsubsidieverordening stimuleringssubsidie ouderenparticipatie 2022

Een stimuleringssubsidie Ouderenparticipatie is een subsidie aan organisaties die voor de eigen leden/ deelnemers activiteiten organiseren en die voor een tijdvak van 1 jaar wordt vastgesteld.

HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Artikel 2 Begrippenlijst

 • 1. Ouderenorganisatie: een organisatie waarvan de activiteiten specifiek gericht zijn op het bieden van regelmatige en passende vrijetijdsbesteding aan haar leden/ deelnemers.

 • 2. Basissubsidie: jaarlijkse subsidie als tegemoetkoming in de kosten die direct verbonden zijn met de kernactiviteit van een vrijwilligersorganisatie.

 • 3. Vrijwilligersorganisatie: een organisatie die werkzaam is in de maatschappelijke, culturele of sportieve sector en wier werkzaamheden voor een groot deel door vrijwilligers wordt uitgevoerd. Doorgaans zijn vrijwilligersorganisaties (onderdeel van) stichtingen of verenigingen zonder winstoogmerk.

HOOFDSTUK 2 WIE KAN SUBSIDIE AANVRAGEN?

Artikel 3 Rechtspersoon en overige voorwaarden

 • 1. Een subsidie op grond van deze deelsubsidieverordening kan alleen worden aangevraagd door een rechtspersoon, als bedoeld in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

 • 2. Voor zover de onder 1 genoemde rechtspersoon een semipublieke / professionele organisatie betreft, valt zij buiten het bereik van deze deelsubsidieverordening.

 • 3. De rechtspersoon dient aangesloten te zijn bij een overkoepelende landelijke, provinciale en/of regionale organisatie.

 • 4. De rechtspersoon dient ten minste 60 leden te tellen, die ouder zijn dan 55 jaar en waarvan minimaal 50% woonachtig is in de gemeente Simpelveld.

 • 5. Als peildatum voor het aantal subsidiabele leden wordt gehanteerd:

  1 januari van het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

Artikel 4 Ouderenorganisaties

Ouderenorganisaties kunnen aanspraak maken op een basissubsidie van:

Aantal leden:

Bedrag:

0 t/m 20 leden

€ 0,-

20 t/m 40 leden

€ 0,-

40 t/m 60 leden

€ 0,-

60 t/m 80 leden

€ 357,-

80 t/m 100 leden

€ 713,-

100 t/m 120 leden

€ 1.070,-

120 t/m 140 leden

€ 1.426,-

140 t/m 160 leden

€ 1.783,-

160 t/m 180 leden

€ 2.138,-

180 t/m 200 leden

€ 2.494,-

en vervolgens voor elke volgende toename van 20 leden een subsidie van:

€ 357,-

Artikel 5 Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor aanvragen tot subsidieverlening op grond van deze deelsubsidieverordening wordt conform de gemeentebegroting jaarlijks vastgesteld.

Artikel 6 Begrotingsvoorbehoud

Een subsidie ten laste van de gemeentelijke begroting die nog niet door de gemeenteraad is vastgesteld wordt verleend onder de voorwaarde dat er voldoende financiële middelen ter beschikking worden gesteld.

HOOFDSTUK 3 WAT ZIJN DE CRITERIA VOOR SUBSIDIEVERLENING?

Artikel 7 Wanneer een aanvraag om subsidieverlening indienen?

Een eerste en iedere volgende aanvraag voor subsidieverlening ten behoeve van een stimuleringssubsidie dient vóór 1 juni van het jaar voorafgaande aan het subsidiejaar bij het college te worden ingediend.

Artikel 8 Tijdige indiening aanvraag

 • 1. Een aanvraag is tijdig ingediend indien deze vóór het einde van de termijn als bedoeld in artikel 7 is ontvangen.

 • 2. Bij verzending per post is een aanvraag tijdig ingediend indien deze voor het einde van de termijn per post is bezorgd, mits zij niet later dan een week na afloop van de termijn is ontvangen.

Artikel 9 Wat zijn de algemene criteria voor subsidieverlening?

 • 1. De aanvraag om subsidieverlening dient vergezeld te gaan van een opgave van:

  • a.

   het totaal aantal leden;

  • b.

   het aantal in de gemeente Simpelveld woonachtige leden.

 • 2. Indien de aanvrager nog niet eerder subsidie heeft ontvangen van de gemeente, overlegt de aanvrager bij een eerste aanvraag tevens:

  • a.

   een afschrift van de statuten van de instelling;

  • b.

   een beschrijving van de organisatievorm voor zover deze niet reeds in de statuten is vervat;

  • c.

   een opgave van de bestuurssamenstelling;

  • d.

   een overzicht van de financiële toestand op het moment van het indienen van de aanvraag;

  • e.

   een afschrift van het bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

 • 3. Bij een wijziging van de statuten dient de aanvrager bij de eerstvolgende subsidieaanvraag een afschrift van de nieuwe statuten aan het college te overleggen.

 • 4. Voor een goede beoordeling van de subsidieaanvraag kan het college overlegging van andere bescheiden eisen.

 • 5. Voor het verstrekken van de in dit artikel genoemde informatie kan het college vragenlijsten dan wel richtlijnen vaststellen.

Artikel 10 Wanneer wordt op een aanvraag om subsidieverlening beslist?

 • 1. Binnen 8 weken na vaststelling van de gemeentebegroting stelt het college de subsidieontvanger schriftelijk op de hoogte van zijn besluit op de aanvraag voor een stimuleringssubsidie Ouderenparticipatie.

 • 2. Het college toetst de aanvraag aan:

  • a.

   de algemene subsidieverordening gemeente Simpelveld 2022;

  • b.

   de deelsubsidieverordening Stimuleringssubsidie Ouderenparticipatie 2022;

  • c.

   het door de raad, in de gemeentebegroting, vastgestelde subsidieplafond;

  • d.

   het gemeentelijk beleid.

Artikel 11 Hoe ziet een besluit tot subsidievaststelling eruit?

 • 1. De beslissing tot subsidieverlening is tevens het besluit tot subsidievaststelling.

 • 2. In de subsidiebeschikking staat vermeld:

  • a.

   de hoogte van het bedrag van de subsidieverlening/ -vaststelling;

  • b.

   de grondslagen op basis waarvoor de subsidieverlening/ -vaststelling plaatsvindt;

  • c.

   de periode waarvoor de subsidie wordt verleend;

  • d.

   de eventueel aan de subsidieverlening te verbinden verplichtingen.

 • 3. De beslissing tot subsidieverlening houdt tevens de beslissing in tot het betaalbaar stellen van het verleende subsidiebedrag.

Artikel 12 Verplichtingen voor de subsidieontvanger

 • 1. De subsidieontvanger voert een zodanige administratie, dat daaruit te allen tijde kan worden nagegaan:

  • a.

   de voor de vaststelling van de subsidie van belang zijnde rechten en plichten;

  • b.

   de betalingen en ontvangsten.

 • 2. De administratie en de daartoe behorende bescheiden worden gedurende minimaal vijf jaren bewaard.

 • 3. Het college kan naast de in dit artikel genoemde verplichtingen nadere voorwaarden opleggen aan de subsidieontvanger.

Artikel 13 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen, gelet op het belang van een aanvrager, artikelen van deze deelsubsidieverordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing, naar oordeel van het college, leidt tot onbillijke of onevenredige gevolgen.

Artikel 14 Slotbepalingen

 • 1. Op een aanvraag om een subsidieverlening en/of subsidievaststelling die is ingediend vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze subsidieregeling alsmede op enig bezwaar of beroep, ingesteld tegen een besluit over een dergelijke aanvraag, is artikel 19 lid 3 van de Algemene Subsidieverordening Gemeente Simpelveld 2022 van toepassing.

 • 2. Deze deelsubsidieverordening wordt aangehaald als deelsubsidieverordening Stimuleringssubsidie Ouderenparticipatie 2022.

 • 3. De deelsubsidieverordening Stimuleringssubsidie Ouderenparticipatie 2022 treedt in werking op 1 januari 2022.

 • 4. Per 1 januari 2022 wordt de deelsubsidieverordening Ouderenparticipatie 2010 ingetrokken.

Ondertekening