Deelsubsidieverordening Stimuleringssubsidie Investeringen 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Intitulé

Deelsubsidieverordening Stimuleringssubsidie Investeringen 2022

Een stimuleringssubsidie Investeringen is een subsidie aan organisaties die voor de eigen leden/ deelnemers activiteiten organiseren en die voor een tijdvak van 1 jaar wordt vastgesteld.

HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Artikel 1 Wat verstaan we onder investeringen?

Voor de toepassing van deze deelsubsidieverordening wordt onder subsidie voor investeringen verstaan: een subsidie ten behoeve van duurzame investeringen.

Artikel 2 Begrippenlijst

 • 1. Duurzame investering:

  • a.

   een onroerende dan wel roerende zaak waarvan de levensduur naar verwachting minimaal 10 jaar is;

  • b.

   waarvan de aanschaf/ investering minimaal € 1.860,- bedraagt.

HOOFDSTUK 2 WIE KAN SUBSIDIE AANVRAGEN?

Artikel 3 Rechtspersoon en overige voorwaarden

 • 1. Een subsidie op grond van deze deelsubsidieverordening kan alleen worden aangevraagd door een rechtspersoon, als bedoeld in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

 • 2. Voor zover de onder 1 genoemde rechtspersoon een semipublieke / professionele organisatie betreft, valt zij buiten het bereik van deze deelsubsidieverordening.

 • 3. De rechtspersoon dient aangesloten te zijn bij een overkoepelende landelijke, provinciale en/of regionale organisatie.

 • 4. De duurzame investering waarvoor een rechtspersoon een subsidie investeringen aanvraagt, dient onder de werkingssfeer te vallen van de deelsubsidie-verordeningen Jeugdparticipatie, Sport, Cultuur, Maatschappelijke zorg of ouderenparticipatie.

 • 5. De investering waarop deze subsidie betrekking heeft dient eigendom te zijn c.q. te worden van de rechtspersoon die de subsidie aanvraagt/ ontvangt.

Artikel 4 Subsidiebijdrage

 • 1. De stimuleringssubsidie investeringen zoals genoemd in deze deelsubsidieverordening bedraagt:

  • a.

   Voor onroerende zaken: een bijdrage van 25% van de door het college goedgekeurde kosten tot een maximum van € 11.000,-;

  • b.

   Voor roerende zaken: een bijdrage van 15% van de door het college goedgekeurde kosten tot een maximum van € 7.000,-.

Artikel 5 Uitgesloten van subsidie

 • 1. Duurzame investeringen ten behoeve van inrichtingen die op grond van de Drank- en Horecawet, dan wel op grond van de Drank- en Horecaverordening vergunningsplichtig zijn.

 • 2. Duurzame investeringen ten behoeve van de aanschaf en vernieuwing van speeltoestellen voor een instelling voor speeltuinwerk.

Artikel 6 Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor aanvragen tot subsidieverlening op grond van deze deelsubsidieverordening wordt conform de gemeentebegroting jaarlijks vastgesteld.

Artikel 7 Begrotingsvoorbehoud

Een subsidie ten laste van de gemeentelijke begroting die nog niet door de gemeenteraad is vastgesteld wordt verleend onder de voorwaarde dat er voldoende financiële middelen ter beschikking worden gesteld.

HOOFDSTUK 3 WAT ZIJN DE CRITERIA VOOR SUBSIDIEVERLENING?

Artikel 8 Wanneer een aanvraag om subsidieverlening indienen?

Een eerste en iedere volgende aanvraag voor subsidieverlening ten behoeve van een stimuleringssubsidie investeringen dient vóór 1 juni van het jaar voorafgaande aan het subsidiejaar bij het college te worden ingediend.

Artikel 9 Tijdige indiening aanvraag

 • 1. Een aanvraag is tijdig ingediend indien deze vóór het einde van de termijn als bedoeld in artikel 8 is ontvangen.

 • 2. Bij verzending per post is een aanvraag tijdig ingediend indien deze voor het einde van de termijn per post is bezorgd, mits zij niet later dan een week na afloop van de termijn is ontvangen.

Artikel 10 Wat zijn de algemene criteria voor subsidieverlening?

 • 1. De aanvraag om subsidieverlening dient vergezeld te gaan van een begroting van de met de investering gepaard gaande kosten, evenals een toelichting hierop.

 • 2. Indien de vrijwilligersorganisatie van de aanvrager beschikt over jeugdleden of jeugdige deelnemers dan dient binnen de organisatie een functionaris/ vertrouwenspersoon aanwezig te zijn (of binnen één jaar aangesteld te worden) waarbij de leden terecht kunnen met vragen over kindermishandeling of vermoedens van kindermishandeling kunnen bespreken. De functionaris/ vertrouwenspersoon meldt deze vermoedens bij - of consulteert hierover - het advies- en meldpunt Veilig Thuis.

 • 3. Met betrekking tot lid 2 van dit artikel kan het college hierover nadere regels stellen.

 • 4. Indien de aanvrager nog niet eerder subsidie heeft ontvangen van de gemeente, overlegt de aanvrager bij een eerste aanvraag tevens:

  • a.

   een afschrift van de statuten van de instelling;

  • b.

   een beschrijving van de organisatievorm voor zover deze niet reeds in de statuten is vervat;

  • c.

   een opgave van de bestuurssamenstelling;

  • d.

   een overzicht van de financiële toestand op het moment van het indienen van de aanvraag;

  • e.

   een afschrift van het bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

 • 5. Bij een wijziging van de statuten dient de aanvrager bij de eerstvolgende subsidieaanvraag een afschrift van de nieuwe statuten aan het college te overleggen.

 • 6. Voor een goede beoordeling van de subsidieaanvraag kan het college overlegging van andere bescheiden eisen.

 • 7. Voor het verstrekken van de in dit artikel genoemde informatie kan het college vragenlijsten dan wel richtlijnen vaststellen.

Artikel 11 Beoordeling aanvraag

 • 1. In aanvulling op artikel 5 van de Algemene Subsidieverordening Gemeente Simpelveld 2022, gelden bij de beoordeling van de subsidieaanvragen achtereen-volgens de volgende aanvullende voorrangsregels:

  • a.

   een investering ten behoeve van een onroerende zaak gaat voor een investering ten behoeve van een roerende zaak;

  • b.

   een investering ten behoeve van een onroerende dan wel een roerende zaak voor de doelgroep jeugd gaat voor een investering ten behoeve van een onroerende dan wel roerende zaak voor andere doelgroepen.

Artikel 12 Raadsrapportage

Het college doet jaarlijks, tegelijk met de aanbieding van de gemeentebegroting voor het komende dienstjaar aan de raad een overzicht toekomen van de voor dat begrotingsjaar ingediende verzoeken tot verlening van een investeringssubsidie.

Artikel 13 Wanneer wordt op een aanvraag om subsidieverlening beslist?

 • 1. Binnen 8 weken na vaststelling van de gemeentebegroting stelt het college de subsidieontvanger schriftelijk op de hoogte van zijn besluit op de aanvraag voor een stimuleringssubsidie Investeringen;

 • 2. Het college toetst de aanvraag aan:

  • a.

   de algemene subsidieverordening gemeente Simpelveld 2022;

  • b.

   de deelsubsidieverordening stimuleringssubsidie Investeringen 2022;

  • c.

   het door de raad, in de gemeentebegroting, vastgestelde subsidieplafond;

  • d.

   het gemeentelijk beleid.

Artikel 14 Wat houdt het besluit tot subsidieverlening in?

 • 1. De beslissing tot subsidieverlening houdt in:

  • a.

   De hoogte van het bedrag van de subsidieverlening;

  • b.

   De investering(en) waarvoor de subsidieverlening plaatsvindt;

  • c.

   De periode waarvoor de subsidie wordt verleend;

  • d.

   De eventueel aan de subsidieverlening te verbinden verplichtingen.

HOOFDSTUK 4 WAT ZIJN DE CRITERIA VOOR SUBSIDIEVASTSTELLING?

Artikel 15 Wanneer een aanvraag om subsidievaststelling indienen?

 • 1. Indien een investeringssubsidie aan de aanvrager is verleend, dient de aanvrager binnen één jaar nadat de investering is verricht een gespecificeerde opgave van de werkelijke uitgaven met bewijsstukken ter vaststelling aan het college te overleggen.

 • 2. Uitbetaling van de stimuleringssubsidie investeringen vindt plaats na vaststelling van de subsidie door het college.

Artikel 16 Wanneer wordt op een aanvraag om subsidievaststelling beslist?

Op een volledig ingediende aanvraag om subsidievaststelling wordt door het college van B&W uiterlijk beslist binnen 8 weken nadat de aanvraag is ingediend.

Artikel 17 Hoe ziet een besluit tot subsidievaststelling eruit?

 • 1. De subsidie wordt conform de subsidieverlening vastgesteld.

 • 2. De subsidie kan lager worden vastgesteld als:

  • a.

   de activiteiten waarvoor subsidie is verleend niet of niet geheel hebben plaatsgevonden;

  • b.

   niet voldaan is aan de bij subsidieverlening verbonden voorwaarden;

  • c.

   de subsidieverlening gebaseerd was op onjuist verstrekte gegevens.

 • 3. De subsidie kan ambtshalve worden vastgesteld als, ook na aanmaning, geen aanvraag tot vaststelling wordt ingediend.

Artikel 18 Verplichting van de subsidieontvanger

De aanvrager van de stimuleringssubsidie investeringen mag met de investering waarvoor subsidie wordt aangevraagd in elk geval niet eerder beginnen totdat het college een besluit tot subsidieverlening heeft genomen.

Artikel 19 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen, gelet op het belang van een aanvrager, artikelen van deze deelsubsidieverordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing, naar oordeel van het college, leidt tot onbillijke of onevenredige gevolgen.

Artikel 20 Slotbepalingen

 • 1. Op een aanvraag om een subsidieverlening en/of subsidievaststelling die is ingediend vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze subsidieregeling alsmede op enig bezwaar of beroep, ingesteld tegen een besluit over een dergelijke aanvraag, is artikel 19 lid 3 van de Algemene Subsidieverordening Gemeente Simpelveld 2022 van toepassing.

 • 2. Deze deelsubsidieverordening wordt aangehaald als deelsubsidieverordening Stimuleringssubsidie Investeringen 2022.

 • 3. De deelsubsidieverordening Stimuleringssubsidie Investeringen 2022 treedt in werking op 1 januari 2022.

 • 4. Op 1 januari 2022 wordt de deelsubsidieverordening Investeringssubsidie 2010 ingetrokken.

Ondertekening