Deelsubsidieverordening stimuleringssubsidie maatschappelijke zorg en welzijn 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Intitulé

Deelsubsidieverordening stimuleringssubsidie maatschappelijke zorg en welzijn 2022

Een stimuleringssubsidie Maatschappelijke zorg en welzijn is een subsidie aan organisaties die voor de eigen leden/ deelnemers activiteiten organiseren en die voor een tijdvak van 1 jaar wordt vastgesteld.

HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Artikel 1 Wat verstaan we onder maatschappelijke zorg en welzijn?

 • 1. Voor de toepassing van deze deelsubsidieverordening wordt onder maatschappelijke zorg verstaan:

  • a.

   het herstellen van de zelfredzaamheid van mensen;

  • b.

   het ondersteunen van mensen in hun bijdrage aan de samenleving;

  • c.

   het toerusten van mensen om (weer) maatschappelijk te (kunnen) participeren.

Artikel 2 Begrippenlijst

 • 1. Tot organisaties voor maatschappelijke zorg worden gerekend:

  • a.

   Vrouwenorganisaties;

  • b.

   Vrijwillige ziekenzorg;

  • c.

   EHBO en Rode Kruis;

  • d.

   Oranjeverenigingen;

  • e.

   Stichting Promotion/ Boches Bei-ee;

  • f.

   Ouderverenigingen van basisscholen;

  • g.

   Het reanimatienetwerk;

  • h.

   Organisaties die niet vallen onder de werkingssfeer van de deelsubsidie-verordeningen budgetsubsidie of stimuleringssubsidie jeugdparticipatie, cultuur, sport of ouderenparticipatie.

 • 2. Lid: iemand die op 1 januari van het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd bij een instelling is ingeschreven, daadwerkelijk aan die instelling contributie betaalt en indien mogelijk, door de instelling bij een overkoepelende landelijke, provinciale en/of regionale organisatie is aangemeld.

 • 3. Basissubsidie: jaarlijkse subsidie als tegemoetkoming in de kosten die direct verbonden zijn met de kernactiviteit van een vrijwilligersorganisatie.

 • 4. Vrijwilligersorganisatie: een organisatie die werkzaam is in de maatschappelijke, culturele of sportieve sector en wier werkzaamheden voor een groot deel door vrijwilligers wordt uitgevoerd. Doorgaans zijn vrijwilligersorganisaties (onderdeel van) stichtingen of verenigingen zonder winstoogmerk.

HOOFDSTUK 2 WIE KAN SUBSIDIE AANVRAGEN?

Artikel 3 Rechtspersoon en overige voorwaarden

 • 1. Een subsidie op grond van deze deelsubsidieverordening kan alleen worden aangevraagd door een rechtspersoon, als bedoeld in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

 • 2. Voor zover de onder 1 genoemde rechtspersoon een semipublieke / professionele organisatie betreft, valt zij buiten het bereik van deze deelsubsidieverordening.

 • 3. De rechtspersoon dient aangesloten te zijn bij een overkoepelende landelijke, provinciale en/of regionale organisatie.

Artikel 4 Vrouwenorganisaties

Vrouwenorganisaties kunnen aanspraak maken op een basissubsidie van:

Aantal leden:

Bedrag:

0 t/m 20 leden

€ 0,-

20 t/m 40 leden

€ 0,-

40 t/m 60 leden

€ 300,-

60 t/m 80 leden

€ 400,-

80 t/m 100 leden

€ 500,-

100 t/m 120 leden

€ 600,-

120 t/m 140 leden

€ 700,-

140 t/m 160 leden

€ 800,-

en vervolgens voor elke volgende toename van 20 leden een subsidie van:

€ 100,-

Artikel 5 Vrijwillige ziekenzorgorganisaties

Vrijwillige ziekenzorgorganisaties kunnen aanspraak maken op een basissubsidie van

€ 600,-

Artikel 6 EHBO en Rode Kruisorganisaties

EHBO en Rode Kruisorganisaties kunnen aanspraak maken op een basissubsidie van

€ 600,-

Artikel 7 Oranjeverenigingen

 • 1. Oranjeverenigingen kunnen aanspraak maken op een basissubsidie van € 1.500,-

 • 2. Een subsidie van € 350,- voor een 5-jaarlijkse gezamenlijke activiteit passend bij het karakter van 5 mei.

Artikel 8 Boches Bei-ee en Promotion Simpelveld

 • 1. De vereniging Boches Bei-ee en de stichting Promotion Simpelveld kunnen aanspraak maken op een subsidie voor het organiseren van:

  • a.

   de activiteit kermis, een subsidie van € 900,-

  • b.

   de activiteit sint- en/of kerstmarkt, een subsidie van € 600,-

  • c.

   de activiteit vrijmarkt, een subsidie van € 600,-

  • d.

   de activiteit oliebollenwandeling, een subsidie van € 600,-

  • e.

   een nieuwe activiteit in de gemeente Simpelveld met een lokale uitstraling en vooraf goedgekeurd door het college, een subsidie van € 600,-

Artikel 9 Ouderorganisaties van basisscholen

Ouderorganisaties van basisscholen kunnen voor de organisatie van de activiteit Sint Maartensviering aanspraak maken op een subsidie van € 200,-

Artikel 10 Stichting reanimatienetwerk Simpelveld

De stichting Reanimatienetwerk Simpelveld kan aanspraak maken op een subsidie van € 15,- per deelnemer, met een maximum van € 2.500,- per jaar.

Artikel 11 Organisaties die niet onder de werkingssfeer van de deelsubsidieverordeningen vallen

 • 1. Organisaties die niet onder de werkingssfeer van de deelsubsidieverordeningen budgetsubsidie of stimuleringssubsidie jeugdparticipatie, cultuur, sport of ouderenparticipatie vallen, kunnen aanspraak maken op een subsidie van € 150,- per jaar.

 • 2. De activiteit dient naar het oordeel van het college een ‘direct gemeentelijk belang’ te dienen.

Artikel 12 Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor aanvragen tot subsidieverlening op grond van deze deelsubsidieverordening wordt conform de gemeentebegroting jaarlijks vastgesteld.

Artikel 13 Begrotingsvoorbehoud

Een subsidie ten laste van de gemeentelijke begroting die nog niet door de gemeenteraad is vastgesteld wordt verleend onder de voorwaarde dat er voldoende financiële middelen ter beschikking worden gesteld.

HOOFDSTUK 3 WAT ZIJN DE CRITERIA VOOR SUBSIDIEVERLENING?

Artikel 14 Wanneer een aanvraag om subsidieverlening indienen?

Een eerste en iedere volgende aanvraag voor subsidieverlening ten behoeve van een stimuleringssubsidie dient vóór 1 juni van het jaar voorafgaande aan het subsidiejaar bij het college te worden ingediend.

Artikel 15 Tijdige indiening aanvraag

 • 1. Een aanvraag is tijdig ingediend indien deze vóór het einde van de termijn als bedoeld in artikel 14 is ontvangen.

 • 2. Bij verzending per post is een aanvraag tijdig ingediend indien deze voor het einde van de termijn per post is bezorgd, mits zij niet later dan een week na afloop van de termijn is ontvangen.

Artikel 16 Wat zijn de algemene criteria voor subsidieverlening?

 • 1. De aanvraag om subsidieverlening dient vergezeld te gaan van een opgave van:

  • a.

   het aantal in de gemeente Simpelveld woonachtige leden;

  • b.

   de activiteit(en) die georganiseerd worden.

 • 2. Indien de vrijwilligersorganisatie van de aanvrager beschikt over jeugdleden of jeugdige deelnemers dan dient binnen de organisatie een functionaris/ vertrouwenspersoon aanwezig te zijn (of binnen één jaar aangesteld te worden) waarbij de leden terecht kunnen met vragen over kindermishandeling of vermoedens van kindermishandeling kunnen bespreken. De functionaris/ vertrouwenspersoon meldt deze vermoedens bij - of consulteert hierover - het advies- en meldpunt Veilig Thuis.

 • 3. Met betrekking tot lid 2 van dit artikel kan het college hierover nadere regels stellen.

 • 4. Indien de aanvrager nog niet eerder subsidie heeft ontvangen van de gemeente, overlegt de aanvrager bij een eerste aanvraag tevens:

  • a.

   een afschrift van de statuten van de instelling;

  • b.

   een beschrijving van de organisatievorm voor zover deze niet reeds in de statuten is vervat;

  • c.

   een opgave van de bestuurssamenstelling;

  • d.

   een overzicht van de financiële toestand op het moment van het indienen van de aanvraag;

  • e.

   een afschrift van het bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

 • 5. Bij een wijziging van de statuten dient de aanvrager bij de eerstvolgende subsidieaanvraag een afschrift van de nieuwe statuten aan het college te overleggen.

 • 6. Voor een goede beoordeling van de subsidieaanvraag kan het college overlegging van andere bescheiden eisen.

 • 7. Voor het verstrekken van de in dit artikel genoemde informatie kan het college vragenlijsten dan wel richtlijnen vaststellen.

Artikel 17 Wanneer wordt op een aanvraag om subsidieverlening beslist?

 • 1. Binnen 8 weken na vaststelling van de gemeentebegroting stelt het college de subsidieontvanger schriftelijk op de hoogte van zijn besluit op de aanvraag voor een stimuleringssubsidie Maatschappelijke zorg en welzijn.

 • 2. Het college toetst de aanvraag aan:

  • a.

   de algemene subsidieverordening gemeente Simpelveld 2022;

  • b.

   de deelsubsidieverordening Stimuleringssubsidie Maatschappelijke zorg en welzijn 2022;

  • c.

   het door de raad, in de gemeentebegroting, vastgestelde subsidieplafond;

  • d.

   het gemeentelijk beleid.

Artikel 18 Hoe ziet een besluit tot subsidievaststelling eruit?

 • 1. De beslissing tot subsidieverlening is tevens het besluit tot subsidievaststelling.

 • 2. In de subsidiebeschikking staat vermeld:

  • a.

   de hoogte van het bedrag van de subsidieverlening/ -vaststelling;

  • b.

   de grondslagen op basis waarvoor de subsidieverlening/ -vaststelling plaatsvindt;

  • c.

   de periode waarvoor de subsidie wordt verleend;

  • d.

   de eventueel aan de subsidieverlening te verbinden verplichtingen.

 • 3. De beslissing tot subsidieverlening houdt tevens de beslissing in tot het betaalbaar stellen van het verleende subsidiebedrag.

Artikel 19 Verplichtingen voor de subsidieontvanger

 • 1. De subsidieontvanger voert een zodanige administratie, dat daaruit te allen tijde kan worden nagegaan:

  • a.

   de voor de vaststelling van de subsidie van belang zijnde rechten en plichten;

  • b.

   de betalingen en ontvangsten.

 • 2. De administratie en de daartoe behorende bescheiden worden gedurende minimaal vijf jaren bewaard.

 • 3. Het college kan naast de in dit artikel genoemde verplichtingen nadere voorwaarden opleggen aan de subsidieontvanger.

Artikel 20 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen, gelet op het belang van een aanvrager, artikelen van deze deelsubsidieverordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing, naar oordeel van het college, leidt tot onbillijke of onevenredige gevolgen.

Artikel 21 Slotbepalingen

 • 1. Op een aanvraag om een subsidieverlening en/of subsidievaststelling die is ingediend vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze subsidieregeling alsmede op enig bezwaar of beroep, ingesteld tegen een besluit over een dergelijke aanvraag, is artikel 19 lid 3 van de Algemene Subsidieverordening Gemeente Simpelveld 2022 van toepassing.

 • 2. Deze deelsubsidieverordening wordt aangehaald als deelsubsidieverordening Stimuleringssubsidie Maatschappelijke zorg en welzijn 2022.

 • 3. De deelsubsidieverordening Stimuleringssubsidie Maatschappelijke zorg en welzijn 2022 treedt in werking op 1 januari 2022.

 • 4. Per 1 januari 2022 wordt de deelsubsidieverordening Maatschappelijke zorg 2010 ingetrokken.

Ondertekening