Regeling vervallen per 01-01-2024

Uitvoeringsregeling subsidie regievoering transformatorstations en tracés Noord-Holland 2021

Geldend van 24-12-2021 t/m 31-12-2023

Intitulé

Uitvoeringsregeling subsidie regievoering transformatorstations en tracés Noord-Holland 2021

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

Overwegende dat het gelet op het provinciale beleid voor energie-infrastructuur wenselijk is

om gemeentelijke procedures voor elektriciteitsnetuitbreidingen van regionaal belang te

versnellen;

Besluiten vast te stellen:

Uitvoeringsregeling subsidie regievoering transformatorstations en tracés Noord-Holland 2021

Artikel 1

Op deze regeling is titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht van overeenkomstige toepassing.

Artikel 2

Subsidie wordt verstrekt aan gemeenten in de provincie Noord-Holland.

Artikel 3

Subsidie kan worden verstrekt voor gemeentelijke werkzaamheden ten behoeve van projecten die leiden tot de uitbreiding van het elektriciteitsnet en die betrekking hebben op nieuwbouw of uitbreiding van bestaande transformatorstations van 150 kilovolt of meer, of op nieuwbouw of uitbreiding van bestaande tracés tussen transformatorstations van 50 kilovolt of meer.

Artikel 4

 • 1. Een aanvraag om subsidie bevat ten minste:

  • a.

   een begroting van de kosten van de activiteit;

  • b.

   een financieringsplan van de kosten van de activiteit;

  • c.

   een inhoudelijke beschrijving van de activiteit, met daarbij de aanduiding van het transformatorstation of het tracé waar de aanvraag betrekking op heeft inclusief locatie op kaart en hoeveelheid kilovolt en een beschrijving van het soort kosten waar de aanvraag betrekking op heeft;

  • d.

   een planning van de activiteit.

 • 2. Wanneer het een aanvraag om subsidie betreft voor een project waar in een eerder kalenderjaar al subsidie voor is verstrekt op basis van deze regeling, dan bevat de aanvraag tevens een opgave van de gemaakte kosten en de verrichte activiteiten in het kader van de eerder verleende subsidie.

Artikel 5

 • 1. Een aanvraag om subsidie is tijdig ingediend indien de aanvraag is ontvangen in de periode van 1 februari 2022 vanaf 9:00 uur tot en met 28 december 2023 voor 17:00 uur.

 • 2. Een aanvraag die buiten de in het eerste lid genoemde periode wordt ontvangen, wordt geweigerd.

 • 3. Gedeputeerde Staten beslissen binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag om subsidie.

Artikel 6

Gedeputeerde Staten stellen een subsidieplafond van € 240.000,- vast.

Artikel 7

 • 1. Aanvragen om subsidie worden behandeld op volgorde van ontvangst.

 • 2. Wanneer een aanvrager op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag, de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

 • 3. Indien meerdere aanvragen op dezelfde dag worden ontvangen en door honorering van deze aanvragen het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de aanvraag met de hoogste projectkosten als eerste in behandeling genomen.

 • 4. Indien toepassing van het vorige lid er toe leidt dat aanvragen gelijk eindigen, wordt rangschikking van die aanvragen bepaald door loting.

Artikel 8

Subsidie wordt geweigerd indien:

 • a.

  de activiteit financieel niet haalbaar is;

 • b.

  de uitvoering van de activiteit is gestart voordat de aanvraag is ontvangen;

 • c.

  in het kalenderjaar van de aanvraag reeds aan dezelfde aanvrager subsidie is verleend op basis van deze regeling.

Artikel 9

 • 1. Subsidie wordt verstrekt voor de volgende kosten:

  • a.

   de inzet of inhuur van personeel ten behoeve van onderzoek, procesbegeleiding, communicatie en toezicht tijdens planvorming, bestemmingsplanprocedures, vergunningprocedures en uitvoering;

  • b.

   onderzoek ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing van locatiekeuzes;

  • c.

   het opstellen of laten opstellen van overeenkomsten.

 • 2. Subsidie wordt niet verstrekt voor de kosten van:

  • a.

   gronden;

  • b.

   activiteiten voor verbindingen tussen transformatorstations en afnemers;

  • c.

   lokale voorzieningen.

Artikel 10

 • 1. De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 30.000,-.

 • 2. Gedeputeerde Staten verstrekken geen subsidies van minder dan € 5.000,-.

 • 3. Er wordt volstaan met subsidievaststelling zonder voorafgaande subsidieverlening.

Artikel 11

 • 1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin zij wordt geplaatst.

 • 2. Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2024.

 • 3. Deze regeling wordt aangehaald als Uitvoeringsregeling subsidie regievoering transformatorstations en tracés Noord-Holland 2021.

Ondertekening

Haarlem, 14 december 2021.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

A.Th.H. van Dijk, voorzitter.

R.M. Bergkamp, provinciesecretaris