Regeling vervallen per 01-01-2023

Subsidieregeling stimulering aanpak woninginbraken 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m 31-12-2022

Intitulé

Subsidieregeling stimulering aanpak woninginbraken 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

gelezen het voorstel van de concerndirecteur Directie Veiligheid van 14 december 2021;

gelet op de artikelen 3, 4, 6, 7 en 15 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014;

overwegende, dat het wenselijk is om nadere regels te stellen in het kader van subsidieverlening ten behoeve van de stimulering van preventieve maatregelen met als einddoel de reductie van het aantal woninginbraken;

besluit:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

 • a.

  college: college van burgemeester en wethouders;

 • b.

  corporaties: woningbouwcorporaties Havensteder, Woonstad, Vestia en SOR;

 • c.

  DAEB: Dienst van Algemeen Economisch Belang;

 • d.

  buitenruimte: ruimte die door het ontbreken van uitwendige bouwkundige scheidingsconstructies permanent in open verbinding staat met de bodem of de buitenlucht.

Artikel 2 Doel en reikwijdte van de subsidieregeling

 • 1. Het doel van deze regeling is om corporaties te stimuleren te investeren in het voorkomen van inbraak in de eigen woningen door het aanbrengen van inbraakwerende middelen in of aan woningen of door het nemen van inbraakwerende maatregelen in de buitenruimte.

 • 2. Het bepaalde in deze subsidieregeling is uitsluitend van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3 Subsidiabele activiteiten

 • 1. Op grond van deze regeling wordt subsidie verstrekt voor het aanschaffen en aanbrengen van inbraakwerende middelen in of aan woningen of het nemen van inbraakwerende maatregelen in de buitenruimte. Deze middelen dienen gebaseerd te zijn op een risicoanalyse door de corporatie en gemeente, met advies van politie.

 • 2. Er wordt geen subsidie verstrekt voor het aanschaffen en aanbrengen van inbraakwerende maatregelen in recreatiewoningen en ruimten die geen woningen zijn. Een uitzondering is mogelijk indien uit een onderbouwing blijkt dat de uitzondering een reducerend effect zal hebben op inbraken in woningen.

 • 3. De subsidie wordt gezien als een DAEB. De subsidie wordt alleen verleend voor DAEB woningen (huurwoningen in het segment tot € 763,47, prijspeil 2022)

Artikel 4 Subsidieplafond

 • 1. Voor deze subsidieregeling geldt een totaal subsidieplafond van € 365.000 over het jaar 2022.

 • 2. Het subsidieplafond bedraagt per corporatie over het jaar 2022:

  Woonstad

  € 156.000

  Vestia

  € 86.000

  Havensteder

  € 108.000

  SOR

  € 15.000

 • 3. De verdeling van de subsidie geschiedt, met inachtneming van het subsidieplafond en artikel 6, op basis van de volgorde van ontvangst van de aanvragen.

Artikel 5 Aanvragen

 • 1. Een corporatie maakt een analyse van het eigen woningbezit en stelt in overleg met gemeente en na advies van de politie vast welke inbraak werende maatregelen nodig zijn.

 • 2. Elke corporatie dient het overzicht van de voorgenomen inbraakwerende maatregelen en werkzaamheden uiterlijk 31 maart van het kalenderjaar waarin de investeringen worden gedaan in bij het college.

 • 3. Aanvragen voor subsidie worden uiterlijk zes weken na realisatie van de werkzaamheden doch niet na 1 december van het betreffende kalenderjaar bij het college ingediend.

 • 4. De subsidie wordt aangevraagd nadat de inbraakwerende middelen zijn aangeschaft en aangebracht of de maatregelen zijn genomen.

 • 5. De subsidie wordt aangevraagd door de corporatie.

 • 6. Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Een aanvraag om subsidie is volledig indien:

  • a.

   de adressen waarvoor de aanvraag bestemd is zijn benoemd op het door of namens het college vastgestelde aanvraagformulier;

  • b.

   alle in het aanvraagformulier gevraagde gegevens en bescheiden bij de aanvraag zijn bijgevoegd.

Artikel 6 Hoogte van de subsidie

De subsidie bedraagt 50 procent van de kosten van de activiteiten, bedoeld in artikel 3, eerste lid.

Artikel 7 Subsidieverplichting

 • 1. Voor het daadwerkelijk uitvoeren van de werkzaamheden geldt per corporatie dat circa 50% voor 1 juli gerealiseerd moet zijn en het overige deel voor 1 december van het desbetreffende kalenderjaar.

 • 2. Het realiseren van inbraakwerende maatregelen leidt niet tot verhoging van de huur van de woningen waarvoor de maatregelen worden getroffen.

Artikel 8 Subsidievaststelling

Het college beslist op een aanvraag binnen vier weken na ontvangst van de aanvraag.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2022 en vervalt op 1 januari 2023.

Artikel 10 Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling stimulering aanpak woninginbraken 2022.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 14 december 2021.

De secretaris,

V.J.M. Roozen

De burgemeester,

A. Aboutaleb

Dit gemeenteblad is uitgegeven op 17 december 2021 en ligt op dins-, woens- en donderdagen van 9.00 tot 13.00 uur ter inzage bij het Bestuurlijk Informatiecentrum Rotterdam (BIR), locatie Wachtruimte Timmerhuis, Halvemaanpassage 1 (trap op, melden bij Informatiebalie)

(Zie ook: www.bis.rotterdam.nl – Regelgeving of Gemeentebladen chronologisch)