Regeling vervallen per 01-01-2023

Verordening op de heffing en invordering van leges 2022

Geldend van 22-12-2021 t/m 31-12-2022

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van leges 2022

De Gemeenteraad van de gemeente Culemborg;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2 november 2021;

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

“Verordening op de heffing en invordering van leges 2022 “

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • -

  jaar: het tijdvak dat loopt van de nᵉ dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)ᵉ dag in het volgende kalenderjaar;

 • -

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december;

 • -

  maand: het tijdvak dat loopt van nᵉ dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)ᵉ dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de nᵉ dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)ᵉ dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • -

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • c.

  aanvragen tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het realiseren van zonnepanelen op een monument en/of beschermd stadsgezicht;

 • d.

  bewijs van in leven zijn tot het ontvangen van pensioenen en wachtgelden;

 • e.

  stukken en inlichtingen, welke ambtshalve, ter voldoening aan de wettelijke of administratieve voorschriften moeten worden afgegeven;

 • f.

  het verstrekken van inlichtingen uit de Basisregistratie personen indien deze inlichtingen verstrekt worden aan:

  • 1.

   kerkgenootschappen en rechtspersonen, die hoewel geen kerkgenootschap zijnde, geacht kunnen worden daarmede gelijk te staan;

  • 2.

   de ouderraad van het openbaar onderwijs en de besturen van de bijzondere scholen voor het lager onderwijs, voor zover de inlichtingen verband houden met het opsporen van leerplichtige kinderen;

  • 3.

   de bedrijven van openbare lichamen;

  • 4.

   de naar vorm privaatrechtelijke bedrijven, die zich geheel of nagenoeg geheel in handen van de overheid bevinden;

  • 5.

   instellingen, die ten algemene nutte werkzaam zijn, alsmede indien en voor zover de inlichtingen bestemd zijn voor een wetenschappelijk of filantropisch doel;

 • g.

  een muziekvergunning ten behoeve van muziekverenigingen als bedoeld in de verordening geluidshinder;

 • h.

  promotie-evenementen; voor zover het evenement door het college van burgemeester en wethouders is aangewezen tot promotie-evenement, zoals vastgelegd is in het evenementenbeleid van de gemeente Culemborg;

 • i.

  stukken of nasporingen ten behoeve en in het persoonlijk belang van onvermogenden, mits zij van hun onvermogen doen blijken door een verklaring van het gemeentebestuur van hun woonplaats.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel, met bijbehorende tariefregeling Gelders Genootschap.

 • 2. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 2.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 3.

   onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekking uit de basisregistratie personen);

  • 4.

   onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 5.

   hoofdstuk 16 (kansspelen);

 • een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Overgangsrecht

 • 1. De “Verordening op de heffing en invordering van leges 2021”, van 3 december 2020, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 12, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

Artikel 13 Citeertitel

De verordening wordt aangehaald als “Legesverordening 2022”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 9 december 2021

De griffier

A.N. van Aarsen

De voorzitter

G. van Grootheest

Bijlage 1 Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2022

 

 

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2022

 

 

 

ingangsdatum 1 januari 2022

2022

TITEL 1

ALGEMENE DIENSTVERLENING

HOOFDSTUK 1

BURGERLIJKE STAND

huwelijk, registratie partnerschap

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap:

1.1.1.1

op dinsdag om 9:15 uur en om 9:30 uur indien gebruik wordt gemaakt van de

locatie Stadskantoor (Ridderstraat 250)

€ 0,00

1.1.1.2

indien er sprake is van 'voltrekking laagtarief Stadskantoor', zoals opgenomen in de 'Uitvoeringsregeling Burgerlijke Stand Culemborg'

€ 157,00

1.1.1.3

op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag tijdens kantooruren

(9:00 tot 16:00 uur) indien gebruik wordt gemaakt van de locatie Stadhuis

(Oude Vismarkt 4)

€ 591,00

1.1.1.4

buiten kantooruren, indien gebruik wordt gemaakt van de locatie Stadhuis

(Oude Vismarkt 4) in overleg (niet op zon- en feestdagen)

€ 935,00

1.1.2

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk indien daarbij gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal of een

andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte:

1.1.2.1

op maandag, dinsdag woensdag, donderdag en vrijdag tijdens kantooruren

(9:00 tot 16:00 uur) indien gebruik wordt gemaakt van de locatie Stadhuis

(Oude Vismarkt 4)

€ 591,00

1.1.2.2

buiten kantooruren, indien gebruik wordt gemaakt van de locatie Stadhuis

(Oude Vismarkt 4) in overleg (niet op zon- en feestdagen)

€ 935,00

1.1.3

Indien op verzoek de voltrekking of omzetting plaatsvindt in een plaatselijke locatie anders dan in het Stadhuis Oude Vismarkt 4, (anders dan genoemd in artikel 63 Burgerlijk Wetboek, boek 1) wordt het tarief onder 1.1.1.2, 1.1.1.3, 1.1.2.1 of 1.1.2.2 vermeerderd met

€ 214,00

ambtenaar als getuige

1.1.4

Het tarief bedraagt voor het door de gemeente beschikbaar stellen van een getuige voor de huwelijksvoltrekking of de registratie van een partnerschap, per getuige:

€ 80,00

1.1.5

Kosteloze partnerbevestiging is gelijk aan de tijden onder 1.1.1.1

€ 0,00

1.1.6

Het tarief bedraagt:

1.1.6.1

voor een trouwboekje of partnerschapboekje in normale uitvoering

€ 13,60

1.1.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om bij besluit een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand aan te wijzen voor één dag:

1.1.7.1

als beëdiging bij de rechtbank al heeft plaatsgevonden:

€ 181,00

1.1.7.2

als beëdiging bij de rechtbank nog niet heeft plaatsgevonden:

€ 265,00

1.1.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een gereserveerde datum voor de huwelijksvoltrekking, registratie van het partnerschap of omzetting van het geregistreerd partnerschap in een huwelijk te annuleren of te wijzigen:

1.1.8.1

binnen 3 maanden tot 14 dagen vóór de huwelijksdatum of de registratiedatum

€ 51,70

1.1.8.2

binnen 14 dagen vóór de huwelijksdatum of de registratiedatum

€ 103,00

HOOFDSTUK 2

REISDOCUMENTEN EN NEDERLANDSE IDENTITEITSKAART

1.2.1

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve

van een aanvraag:

nationaal paspoort, zakenpaspoort, vluchtelingen-, vreemdelingen- en faciliteitenpaspoort

1.2.1.1

van een nationaal paspoort, zakenpaspoort, vluchtelingen-, vreemdelingen- en faciliteitenpaspoort

1.2.1.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

*

1.2.1.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar

nog niet heeft bereikt

*

Nederlandse identiteitskaart

1.2.2

van een Nederlandse identiteitskaart:

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

*

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar

nog niet heeft bereikt

*

1.2.3

van een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon

*

spoedlevering

1.2.4

Voor de versnelde uitreiking van een in de onderdelen 1.2.1.1 tot en met 1.2.2.2

genoemd document, zijnde een toeslag op de in die onderdelen genoemde

bedragen

*

1.2.4.1

Het tarief als bedoeld in 1.2.4 wordt bij een gecombineerde spoedlevering van de

in de onderdelen 1.2.1.1 tot en met 1.2.2.2 genoemde documenten slechts één keer

per document berekend.

* Er is hier sprake van een wettelijk- of een wettelijk maximum tarief.

HOOFDSTUK 3

RIJBEWIJZEN

gewone levering

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

*

spoedlevering

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering

vermeerderd met

*

vermissing rijbewijs

1.3.3

Het tarief voor het afgeven van een rijbewijs, indien aan de aanvrager reeds eerder een rijbewijs werd verstrekt, welk bij de aanvraag niet compleet kan worden overlegd, wordt verhoogd met administratiekosten ad.

€ 0,00

* Er is hier sprake van een wettelijk- of een wettelijk maximum tarief.

HOOFDSTUK 4

VERSTREKKINGEN IN HET KADER VAN DE BASISREGISTRATIE PERSONEN

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen

1.4.3. en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van één of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

Een abonnement wordt gesteld op naam en is geheel noch gedeeltelijk voor overdracht vatbaar. Gehele of gedeeltelijke terugbetaling van leges voor niet of niet ten volle gebruikte abonnementen vindt niet plaats.

De onder 1.4.2. en 1.4.3. vermelde tarieven zijn eveneens verschuldigd indien de gevraagde inlichtingen niet leiden tot het door de aanvrager beoogde doel of indien geen inlichtingen als gewenst kunnen worden verstrekt.

verstrekken gegevens uit BRP

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 16,50

1.4.2.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar

1.4.2.2.1

voor 2 tot en met 100 verstrekkingen

€ 321,00

1.4.2.2.2

voor 101 tot en met 250 verstrekkingen

€ 603,00

1.4.2.2.3

voor meer dan 250 verstrekkingen

€ 803,00

1.4.2.3

Gereserveerd

meertalig modelformulier woon- en/of verblijfplaats

1.4.2.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aavraag tot het verstrekken van een meertalig modelformulier woon- en/of verblijfplaats als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van verordening (EU) nr. 2016/1191 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 betreffende de bevordering van het vrije verkeer van burgers door vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening nr. 1024/2012 (PbEU 2016, L200)

€ 15,70

verstrekken gegevens niet uit BRP

1.4.3

Voor toepassing van onderdeel 1.4.4. wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van één of meer gegevens over één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen.

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

1.4.4.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 16,50

1.4.4.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar

1.4.4.2.1

voor 2 tot en met 100 verstrekkingen

€ 321,00

1.4.4.2.2

voor 101 tot en met 250 verstrekkingen

€ 603,00

1.4.4.2.3

voor meer dan 250 verstrekkingen

€ 803,00

1.4.5

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van

gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie

personen

*

1.4.6

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 29,00

* Er is hier sprake van een wettelijk- of een wettelijk maximum tarief.

HOOFDSTUK 5

VERVALLEN

HOOFDSTUK 6

VERVALLEN

HOOFDSTUK 7

BESTUURSSTUKKEN

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot verstrekken van:

begroting

1.7.1.1

een afschrift van de gemeentebegroting

€ 31,40

jaarrekening

1.7.1.2

een afschrift van de gemeenterekening

€ 31,40

1.7.1.3

een afschrift van het burgerjaarverslag

€ 31,40

abonnementen raadsstukken

1.7.2.2

Het tarief bedraagt voor het afsluiten van een postabonnement voor een

kalenderjaar:

1.7.2.2.1

op de stukken behorende bij de raadsvergaderingen, met uitzondering van de

notulen

€ 183,00

1.7.2.2.2

op de stukken behorende bij de raadsvergaderingen, met inbegrip van de

notulen

€ 225,00

1.7.2.2.3

op de agenda behorende bij de vergadering van de raad

€ 54,40

1.7.2.3

Het tarief bedraagt voor het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar, indien de stukken ter secretarie worden afgehaald:

1.7.2.3.1

op de stukken behorende bij de raadsvergaderingen, met uitzondering van de

notulen

€ 113,00

1.7.2.3.2

op de stukken behorende bij de raadsvergaderingen, met inbegrip van de

notulen

€ 146,00

1.7.2.3.3

op de agenda behorende bij de vergadering van de raad

€ 18,30

1.7.2.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

APV

1.7.2.4.1

een exemplaar van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente

Culemborg

€ 33,50

bouwverordening

1.7.2.4.2

een exemplaar van de bouwverordening van de gemeente Culemborg

€ 48,15

toelichting bouwverordening

1.7.2.4.3

een exemplaar van de toelichting op de bouwverordening van de gemeente Culemborg

€ 54,40

VASTGOEDINFORMATIE

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het verlenen van inzage van de kadastrale leggers dan wel ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van inlichtingen omtrent de kadastrale aanduiding van een perceel

€ 36,60

1.8.2

Het tarief voor een afschrift van een besluit, verklaring en/of uittreksel uit de gemeentelijke beperkingenregistratie/ register bedraagt per kadastraal object

€ 11,60

HOOFDSTUK 9

OVERIGE PUBLIEKSZAKEN STADSBALIE

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

VOG

1.9.1

tot het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag

*

handtekening

1.9.2

tot het legaliseren van een handtekening

€ 16,50

waarmerking

1.9.3

tot het afgeven van een waarmerking van documenten

€ 16,50

HOOFDSTUK 10

GEMEENTEARCHIEF

Niet van toepassing

HOOFDSTUK 11

HUISVESTINGSWET 2014

Niet van toepassing

HOOFDSTUK 12

LEEGSTANDWET

1.12.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 105,00

1.12.2

Indien de aanvraag, zoals bedoeld in onderdeel 1.12.1, meer dan vijf woonruimten omvat, bedraagt het tarief in afwijking van onderdeel 1.12.1

€ 314,00

HOOFDSTUK 13

GERESERVEERD

HOOFDSTUK 14

VERVALLEN

HOOFDSTUK 15

VERVALLEN

HOOFDSTUK 16

KANSSPELEN

aanwezigheids-

vergunning

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

1.16.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

*

1.16.1.2

en voor iedere volgende kansspelautomaat

*

loterijvergunning

1.16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 101,00

* Er is hier sprake van een wettelijk- of een wettelijk maximum tarief.

HOOFDSTUK 17

KINDEROPVANG

Gereserveerd

HOOFDSTUK 18

TELECOMMUNICATIE

instemmings-

besluiten

1.18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag ten behoeve van het nemen van een instemmingbesluit als bedoeld in artikel 5.4 eerste lid, van de Telecommunicatiewet:

1.18.2

sleuven met een kabel/leidinglengte tot 25 meter

€ 0,00

1.18.3

sleuven met een kabel/leidinglengte van 25 tot 500 meter

€ 880,00

1.18.4

sleuven met een kabel/leidinglengte van 500 tot 1000 meter

€ 1.409,00

1.18.5

sleuven met een kabel/leidinglengte van meer dan 1000 meter

€ 1.409,00

en per meter vanaf 1000 meter

€ 2,15

1.18.6

Indien met betrekking tot de behandeling van de aanvraag naar oordeel van de vergunningverlener extra overleg noodzakelijk is, wordt het bedrag onder 1.18.3, 1.18.4 dan wel 1.18.5 per overleg verhoogd met

€ 175,00

Het aantal malen dat zal worden overlegd, wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van een aanvraag aan de aanvrager meegedeeld blijkend uit een begroting die ter zake door of vanwege college burgemeester en wethouders wordt vastgesteld. Bij toepassing van dit onderdeel wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht.

1.18.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag ten behoeve van het nemen van een instemmingbesluit als bedoeld in hoofdstuk 5 paragraaf 5.1.2, artikel 5.4, eerste lid, onderdeel a, van de Telecommunicatiewet, zijnde openbare gronden niet in bezit van gemeente

€ 293,00

HOOFDSTUK 19

VERKEER EN VERVOER

algemene ontheffing

1.19

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het RVV 1990, voor een periode van maximaal drie maanden

€ 45,90

jaar ontheffing

1.19.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een jaar ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV 1990), voor zover beschreven in de Regeling ontheffingen geslotenverklaring gedeelte binnenstad Culemborg (met uitzondering van politie, brandweer en ambulances) per ontheffing geldig voor maximaal een jaar vanaf datum afgifte

€ 45,90

eenmalige ontheffing

1.19.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een eenmalige ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het RVV 1990, voor zover beschreven in de regeling ontheffingen geslotenverklaring gedeelte binnenstad Culemborg (met uitzondering van politie, brandweer en ambulances) per ontheffing voor één in- en uitrit

€ 2,10

bijzondere transporten

1.19.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

€ 51,55

parkeerverbod

ontheffing

1.19.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing van het parkeerverbod als bedoeld in artikel 87 van het RVV 1990

€ 10,55

mutaties bestaande ontheffingen/

vergunningen

1.19.5

Voor het wijzigen van reeds uitgegeven ontheffingen en parkeervergunningen

wordt een tarief in rekening gebracht. Wijzigingen op bestaande ontheffingen en parkeervergunningen kunnen zich voordoen ten aanzien van mutaties in

kenteken. Het tarief voor het wijzigen van een reeds verleende ontheffing

bedraagt

€ 0,00

gehandicapten-

parkeerkaart

1.19.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

verlenen c.q. verlengen (vervangen) van een gehandicaptenparkeerkaart ingevolge het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

1.19.6.1

indien daarvoor een medische keuring noodzakelijk is:

€ 190,00

1.19.6.2

indien daarvoor geen medische keuring noodzakelijk is:

€ 97,45

gehandicapten-

parkeerplaats

1.19.7

tot het verlenen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken als bedoeld in artikel 29 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

€ 435,00

kentekenwijziging

GHP

1.19.8

Het tarief bedraagt voor het vervangen van een onderbord ten behoeve van een gehandicaptenparkeerplaats voorvloeiend uit een kentekenwijziging

€ 64,95

e-oplaadpaal

1.19.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een

e-oplaadpaal

€ 24,25

Verkeersbesluit

1.19.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een verkeersbesluit ingevolge het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) inclusief het plaatsen van het verkeersbord

€ 114,00

HOOFDSTUK 20

DIVERSEN

1.20.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

afschriften, doorslagen, fotokopieёn

1.20.1.1

fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet

elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen,

per bladzijde

€ 0,50

kaarten, tekeningen, lichtdrukken

1.20.1.2

kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.20.1.1 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk

€ 47,20

beschikkingen

1.20.1.3

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 6,80

stukken of uittreksels

1.20.1.4

stukken of uittreksels, welke op aanvraag moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 4,70

1.20.2

overige vergunningen en ontheffingen APV

1.20.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verlenen van een vergunning c.q. ontheffing ingevolge de APV voor zover niet expliciet genoemd in dit hoofdstuk

€ 26,30

Het overeenkomstig onder 1.20.2.1 berekende bedrag wordt verhoogd met een bedrag voorafgaand aan het in behandeling nemen van een aanvraag door aan de aanvrager meegedeelde kosten blijkend uit een begroting die ter zake door of vanwege Burgemeester en Wethouders wordt vastgesteld. Bij toepassing van dit onderdeel wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht

ontheffing

geluidshinder

1.20.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verlenen van een ontheffing op grond van de artikelen 4:5, 4:5A t/m 4:5F en 4:6 van de APV:

1.20.2.2.1

welke betrekking heeft op de lichte categorie, t.w.: buurtfeesten en

straatmuzikanten

€ 52,30

1.20.2.2.2

welke betrekking heeft op de middelzware categorie, t.w. cafés en draaiorgels

€ 104,00

1.20.2.2.3

welke betrekking heeft op de zware categorie, t.w. houseparty’s, live concerten, festivals en kermissen

€ 209,00

graafvergunning

1.20.2.3

1.20.2.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

verlenen van een vergunning (incl. 1 overleg) als bedoeld in artikel 2:11 van de

APV voor:

1.20.2.3.2

sleuven met een kabel/leidinglengte tot 25 meter

€ 0,00

1.20.2.3.3

sleuven met een kabel/leidinglengte van 25 tot 500 meter

€ 880,00

1.20.2.3.4

sleuven met een kabel/leidinglengte van 500 tot 1000 meter

€ 1.409,00

1.20.2.3.5

sleuven met een kabel/leidinglengte van meer dan 1000 meter

€ 1.409,00

en per meter vanaf 1000 meter

€ 2,15

1.20.2.3.6

Indien met betrekking tot de behandeling van de aanvraag naar oordeel van de vergunningverlener extra overleg noodzakelijk is, wordt het bedrag onder 1.19.2.3.3, 1.19.2.3.4 dan wel 1.19.2.3.5 per overleg verhoogd met

€ 175,00

Het aantal malen dat zal worden overlegd wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van een aanvraag aan de aanvrager meegedeeld blijkend uit een begroting die ter zake door of vanwege Burgemeester en Wethouders wordt vastgesteld. Bij toepassing van dit onderdeel wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht.

vergunning

afvalstoffen

1.20.2.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verlenen van een ontheffing ingevolge artikel 4:7A van de APV

€ 209,00

gevaarlijke stoffen

1.20.2.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

verlenen van een ontheffing om te mogen afwijken van de route gevaarlijke

stoffen

€ 104,00

steiger, container en hoogwerker

1.20.2.6a

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

verlenen van een steiger-, container- of hoogwerkervergunning als bedoeld in artikel 2:10 van de APV

€ 63,00

bouwplaats

1.20.2.6b

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor een bouwplaats als bedoeld in artikel 2:10 van de APV

€ 81,00

vuurwerkverkoop vergunning

1.20.2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning, als bedoeld in artikel 2:72 van de APV voor het afleveren, dan wel ter aflevering aanwezig houden van consumentenvuurwerk

€ 194,00

vergunning collecte

1.20.2.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning, als bedoeld in artikel 5:13 van de APV voor een openbare inzameling van geld of goederen te houden of daartoe een intekenlijst aan te bieden

€ 0,00

stookontheffing

1.20.2.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing ingevolge artikel 5:34 lid 3 van de APV

€ 54,40

verbruik elektriciteit

1.20.3

Het tarief bedraagt ter zake van het afnemen van elektriciteit t.b.v. het hebben van standplaatsen op voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, bedoeld of genoemd in de ‘Verordening op de heffing en invordering van Precariobelasting’ of standplaatsenbeleid en evenementen bedoeld of genoemd in het evenementenbeleid:

1.20.3.1

voor het afnemen van elektriciteit uitsluitend voor elektrische verlichting of een eenvoudig elektrisch apparaat (koffiezetter, kassa, e.d.) is per dag of een gedeelte daarvan verschuldigd

€ 2,65

1.20.3.2

voor het afnemen van elektriciteit voor ovens, magnetrons, grills, bank- en/of vries/koelinstallaties, verwarmingen of met eerdergenoemde installaties gelijk te stellen elektrische installaties is per dag of een gedeelte daarvan verschuldigd

€ 5,25

1.20.3.3

voor het afnemen van elektriciteit anders dan genoemd en bedoeld in de voornoemde verordeningen geldt een tarief per dag van

€ 5,25

toeslag niet tijdige aanvraag vergunning of ontheffing op

grond van APV

1.20.4

Indien een aanvraag voor een vergunning of ontheffing op grond van de APV wordt ingediend later dan de daarvoor gestelde aanvraagtermijn, kan het bevoegde bestuursorgaan besluiten de aanvraag alsnog te behandelen. Het tarief voor het in behandeling nemen van een niet tijdig ingediende aanvraag op grond van de APV resulterend in een kortere behandeltermijn, tot het verkrijgen van een ontheffing of vergunning wordt verhoogd met

€ 106,00

toeslag aanvullende activiteitenfestiviteiten vergunning/ontheffing op grond van APV

1.20.4.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van aanvullende

activiteiten/festiviteiten die na de datum binnenkomst van de betreffende

aanvraag voor een vergunning of ontheffing op grond van de APV worden

ingediend, worden de leges verhoogd met

€ 106,00

TITEL 2

DIENSTVERLENING VALLEND ONDER FYSIEKE LEEFOMGEVING/OMGEVINGSVERGUNNING

HOOFDSTUK 1

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

2.1.1.1

vervallen

2.1.1.2

bouwkosten:

bij het bepalen van de hoogte van de bouwkosten wordt uitgegaan van normkosten, zoals die staan vermeld in het overzicht (ROEB-lijst) dat bij deze tarieventabel als bijlage is opgenomen. Indien de bouwkosten niet kunnen worden bepaald aan de hand van het hiervoor genoemde overzicht, worden de bouwkosten vastgesteld op basis van het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (de aannemingssom), de omzetbelasting daarin niet begrepen, of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen.

2.1.1.3

vooroverleg:

verzoeken waarbij het gaat om de vraag of een bouwplan planologisch passend is, met eventueel de toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 1 (binnenplanse afwijking) of sub 2 (buitenplanse afwijking op basis van Bor) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) mogelijk is, en naar een onderzoek of het college van B&W aan het plan wil meewerken. Onder vooroverleg wordt mede verstaan een schetsplan en een conceptaanvraag.

2.1.1.4

principeverzoek:

beoordeling van een verzoek om medewerking voor een bepaalde activiteit, bouwplan of anderszins, dat niet passend is binnen het ter plaatse geldende bestemmingsplan c.q. beheersverordening en waaraan niet met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 1 of 2º van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) medewerking kan worden verleend (waaronder verzoeken om bestemmingsplanherziening, wijzigingsplan,uitwerkingsplan, omgevingsvergunning artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3).

2.1.1.5

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

2.1.1.6

APV: Algemene Plaatselijke Verordening

2.1.1.7

Wro: Wet ruimtelijke ordening

2.1.1.8

Wnb: Wet natuurbescherming

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijke voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

2.1.4

in behandeling nemen en buiten behandeling stellen:

als een aanvraag in behandeling wordt genomen is één van de eerste uitvoeringshandelingen een toets op volledigheid van het dossier. Voor de legesheffing is de aanvraag op dat moment in behandeling genomen en worden leges geheven. Als uit de volledigheidstoets blijkt dat een dossier niet volledig is, krijgt de aanvrager 1 x de gelegenheid zijn aanvraag aan te vullen. Gebeurt dit niet, of niet volledig, wordt de verdere behandeling gestaakt. Dit heet het buiten behandeling stellen.

HOOFDSTUK 2

VOOROVERLEG/BEOORDELING PRINCIPEVERZOEK

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

2.2.1

het beoordelen van een vooroverleg:

indien de bouwkosten € 100.000,00 of minder bedragen

€ 237,00

indien de bouwkosten meer dan € 100.000,00 tot en met € 500.000,00 bedragen

€ 479,00

indien de bouwkosten meer dan € 500.000,00 bedragen

€ 959,00

2.2.1.1

gereserveerd

2.2.1.2

gereserveerd

2.2.2

het beoordelen van een principeverzoek:

indien de gebruiksoppervlakte waarop het verzoek betrekking heeft niet meer bedraagt dan 200 m²:

€ 0,50 per m² gebruiks-oppervlakte van het gebouw of perceel, met een minimum van € 96,00

indien de gebruiksoppervlakte 200m² of meer bedraagt :

€ 0,50 per m² gebruiks-oppervlakte van het gebouw of perceel, met een minimum van

€ 96,00 vermeerderd met € 0,20 per m² gebruiks-oppervlakte van het gebouw of perceel, voor de oppervlakte die de 200 m² te boven gaat.

2.2.2.1

Gereserveerd

2.2.2.2

Gereserveerd

2.2.3

Voor de behandeling van het vooroverleg of principeverzoek in de voltallige welstandscommissie: het tarief zoals vastgesteld volgens de in deze tarieventabel als bijlage opgenomen tariefregeling van het Gelders Genootschap

2.2.4

Gereserveerd

HOOFDSTUK 3

OMGEVINGSVERGUNNING

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

2.3.1

BOUWACTIVITEITEN

2.3.1.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.1.1.1

indien de bouwkosten minder bedragen dan € 10.000,00:

vermeerderd met:

van de bouwkosten

€ 215,00

3,65%

2.3.1.1.2

indien de bouwkosten € 10.000,00 tot € 25.000,00 bedragen:

vermeerderd met:

van de bouwkosten met een minimum van € 580,00

€ 215,00

3,13%

2.3.1.1.3

indien de bouwkosten € 25.000,00 tot € 50.000,00 bedragen:

vermeerderd met:

van de bouwkosten met een minimum van € 997,00

€ 215,00

2,92%

2.3.1.1.4

indien de bouwkosten € 50.000,00- tot € 75.000,00 bedragen:

vermeerderd met:

van de bouwkosten met een minimum van € 1.675,00

€ 215,00

2,81%

2.3.1.1.5

indien de bouwkosten € 75.000,00 tot € 100.000,00 bedragen:

vermeerderd met:

van de bouwkosten met een minimum van € 2.322,00

€ 215,00

2,76%

2.3.1.1.6

indien de bouwkosten € 100.000,00 tot € 250.000,00 bedragen:

vermeerderd met:

van de bouwkosten met een minimum van € 2.975,00

€ 215,00

2,71%

2.3.1.1.7

indien de bouwkosten € 250.000,00 tot € 500.000,00 bedragen:

vermeerderd met:

van de bouwkosten met een minimum van € 6.990,00

€ 215,00

2,66%

2.3.1.1.8

indien de bouwkosten € 500.000,00 tot € 750.000,00 bedragen:

vermeerderd met:

van de bouwkosten met een minimum van € 13.515,00

€ 215,00

2,61%

2.3.1.1.9

indien de bouwkosten € 750.000,00 tot € 1.000.000,00 bedragen:

vermeerderd met:

van de bouwkosten met een minimum van € 19.790,00

€ 215,00

2,60%

2.3.1.1.10

indien de bouwkosten € 1.000.000,00 tot € 5.000.000,00 bedragen:

vermeerderd met:

van de bouwkosten met een minimum van € 26.215,00

€ 215,00

2,59%

2.3.1.1.11

indien de bouwkosten € 5.000.000,00 of meer bedragen:

vermeerderd met:

van de bouwkosten met een minimum van € 129.715,00

en een maximum van € 305.000,00

€ 215,00

2,57%

welstandstoets

2.3.1.2

Het tarief zoals vastgesteld volgens de in deze tarieventabel als bijlage opgenomen tariefregeling van het Gelders Genootschap.

achteraf ingediende aanvraag

2.3.1.3.1

Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat subonderdeel bedoelde werkzaamheden zijn gestart zonder dat hiervoor een omgevingsvergunning is verkregen:

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.

 

2.3.1.3.2

Gereserveerd

beoordeling geen omgevingsvergunning nodig

2.3.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project waarvoor na beoordeling blijkt dat geen omgevingsvergunning is vereist overeenkomstig bijlage II van het Besluit omgevingsrecht:

€ 0,00

2.3.2

AANLEGACTIVITEITEN

aanlegvergunning

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de anderen onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 97,45

2.3.3

PLANOLOGISCH STRIJDIG GEBRUIK WAARBIJ TEVENS SPRAKE IS VAN EEN BOUWACTIVITEIT

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1 en het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.3.1

indien een verzoek tot afwijking als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt ingediend (binnenplanse afwijking):

0,80% van de bouwkosten

met een minimum van

€ 97,00

en een maximum van

€ 560,00

2.3.3.2

indien een verzoek tot afwijking als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt ingediend (buitenplanse kleine afwijking m.u.v. tijdelijke afwijking):

1,60% van de bouwkosten

met een minimum van

€ 97,00

met een maximum van

€ 827,00

2.3.3.3

indien een verzoek tot afwijking als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º van de Wabo wordt ingediend (tijdelijke afwijking):

3,15% van de bouwkosten

met een minimum van

€ 97,00

met een maximum van

€ 1.087,00

2.3.3.4

indien een verzoek tot afwijking als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt ingediend (buitenplanse afwijking):

€ 10.730,00

2.3.3.4.1

Indien de concept ruimtelijke onderbouwing door aanvrager compleet (dat wil zeggen geschikt voor tervisielegging) aan de gemeente wordt aangeleverd, is 50% van het onder 2.3.3.4 genoemde bedrag verschuldigd.

2.3.3.5

Gereserveerd

2.3.3.6

Gereserveerd

2.3.3.7

Gereserveerd

2.3.3.8

Gereserveerd

vaststelling bestemmingsplan op aanvraag

2.3.3.9

Het verschuldigde bedrag op grond van onderdeel 2.3 wordt, indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk ten aanzien waarvan artikel 3.1 van de Wro op aanvraag wordt toegepast, verhoogd met de werkelijke kosten conform een offerte. Bedoelde kosten worden, voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag, aan de aanvrager medegedeeld. Bij de toepassing van dit onderdeel wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van de kosten ter kennis is gesteld.

planologische activiteiten

2.3.3.10

Het verschuldigde bedrag op grond van 2.3 wordt, indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk ten aanzien waarvan artikel 3.38, vierde lid, van de Wro wordt toegepast, verhoogd met

€ 294,00

extern advies

2.3.3.11

Indien een aanvraag betrekking heeft op een bouwplan waarvoor een vergunning moet worden verleend waarbij een gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk is en waarover tevens extern advies wordt ingewonnen, wordt het bedrag onder 2.3.1.1 en 2.3.3.3 verhoogd met de begrote kosten van het extern advies die aan deze gedeeltelijke herziening zijn verbonden. De begrote kosten van het externe advies worden, voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag, aan de aanvrager medegedeeld. De begroting van de voornoemde kosten wordt opgesteld door de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid onderdeel b, van de Gemeentewet. Bij de toepassing van dit onderdeel wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van de kosten ter kennis gesteld.

2.3.4

PLANOLOGISCH STRIJDIG GEBRUIK WAARBIJ GEEN SPRAKE IS VAN EEN BOUWACTIVITEIT

planologische activiteiten zonder bouwactiviteiten

indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.4.1

indien een verzoek tot afwijking als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt ingediend (binnenplanse afwijking):

€ 294,00

2.3.4.2

indien een verzoek tot afwijking als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt ingediend (buitenplanse kleine afwijking m.u.v. tijdelijke afwijking):

€ 294,00

2.3.4.3

indien een verzoek tot afwijking als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt ingediend (tijdelijke afwijking):

€ 294,00

2.3.4.4

Gereserveerd

2.3.4.5

Gereserveerd

2.3.4.6

Gereserveerd

2.3.4.7

Gereserveerd

2.3.4.8

Gereserveerd

2.3.4.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een besluit als bedoeld in artikel 3.10 (projectbesluit) of artikel 3.40 (buiten toepassingverklaring) van de Wro, waarbij geen sprake is van een bouwplan waarvoor een omgevingsvergunning is vereist en geen sprake is van werken of werkzaamheden waarvoor een aanlegvergunning is vereist, de werkelijke kosten conform een offerte. Bedoelde kosten worden, voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag, aan de aanvrager medegedeeld. Bij de toepassing van dit onderdeel wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van de kosten ter kennis is gesteld.

2.3.5

IN GEBRUIK NEMEN OF GEBRUIKEN BOUWWERKEN IN RELATIE TOT BRANDVEILIGHEID

Gereserveerd

2.3.6

ACTIVITEITEN MET BETREKKING TOT MONUMENTEN OF BESCHERMDE STADS- OF DORPSGEZICHTEN

monumenten

2.3.6.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wabo in samenhang met de provinciale erfgoedverordening of de gemeentelijke erfgoedverordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument of voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 190,00

2.3.6.2

Gereserveerd

2.3.7

SLOOPACTIVITEITEN ANDERS DAN BIJ MONUMENTEN OF IN BESCHERMD STADS- OF DORPSGEZICHT

Gereserveerd

2.3.8

AANLEGGEN OF VERANDEREN WEG

Gereserveerd

2.3.9

UITWEG/INRIT

uitwegvergunning

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo in samenhang met de provinciale wegenverordening of Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 219,00

2.3.10

KAPPEN

kappen

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo in samenhang met de Algemene plaatselijke verordening / bomenverordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 54,40

2.3.11

OPSLAG VAN ROERENDE ZAKEN

Gereserveerd

2.3.11.1

Gereserveerd

2.3.11.2

Gereserveerd

2.3.12

NATURA 2000-ACTIVITEITEN

natura 2000-activiteiten

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo in samenhang met artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 294,00

2.3.13

FLORA- EN FAUNA-ACTIVITEITEN (BESCHERMING VAN SOORTEN)

flora- en fauna-activiteiten

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo in samenhang met artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 294,00

2.3.14

HANDELSRECLAME

2.3.14.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelsreclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder h en i, van de Wabo in samenhang met de Algemene plaatselijke verordening en indien niet tevens sprake is van een activiteit als bedoeld in onderdeel 2.3.1.1 (bouwactiviteit), bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.14.2

indien de activiteit bestaat uit het op of aan een onroerende zaak maken of voeren van die handelsreclame

€ 146,00

2.3.14.3

Indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat die handelsreclame op of aan die onroerende zaak wordt gemaakt of gevoerd:

€ 146,00

2.3.15

ANDERE ACTIVITEITEN

Gereserveerd

2.3.15.1

Gereserveerd

2.3.15.2

Gereserveerd

2.3.15.2.1

Gereserveerd

2.3.15.2.2

Gereserveerd

2.3.16

OMGEVINGSVERGUNNING IN TWEE FASEN

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

omgevingsvergunning

1e fase

2.3.16.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft.

omgevingsvergunning

2e fase

2.3.16.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

2.3.17

BEOORDELING RAPPORTEN EN ONDERZOEKEN

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een rapport of onderzoek wordt beoordeeld:

bodemgesteldheid-

onderzoek

2.3.17.2

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport/onderzoeksrapport inzake de gesteldheid van de bodem als bedoeld in de bouwverordening:

€ 191,00

2.3.17.2.1

voor de beoordeling van een historisch bodemrapport:

€ 191,00

2.3.17.2.2.1

Gereserveerd

2.3.17.2.2.2

Gereserveerd

2.3.17.2.2.3

Gereserveerd

2.3.17.2.3

Gereserveerd

2.3.17.2.4.1

Gereserveerd

2.3.17.2.4.2

Gereserveerd

2.3.17.2.5

Gereserveerd

2.3.17.2.6

Gereserveerd

2.3.17.2.7

Gereserveerd

2.3.17.2.8

Gereserveerd

2.3.17.2.9

voor de beoordeling van een niet in dit hoofdstuk specifiek genoemd rapport/extra toetsing

€ 191,00

2.3.17.2.10

Gereserveerd

2.3.17.2.11

Gereserveerd

2.3.17.2.11.1

Gereserveerd

2.3.17.2.11.2

Gereserveerd

2.3.17.2.11.3

Gereserveerd

2.3.17.2.12

Gereserveerd

2.3.17.2.13

Gereserveerd

2.3.17.2.14

Gereserveerd

2.3.17.2.15

Gereserveerd

2.3.17.2.16

Gereserveerd

2.3.17.2.17

Gereserveerd

2.3.17.2.18

Gereserveerd

saneringsonderzoek

2.3.17.2.19

voor het beoordelen van de resultaten van een saneringsonderzoek en /of een sanering wordt een tarief in rekening gebracht van:

€ 383,00

bodem informatie

2.3.17.2.20

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens van onroerende zaken, omtrent de bodem(verontreiniging), alle beschikbare bodeminformatie, omgevingsvergunningen, monumenten, (plan)procedures, aanwezigheid (ondergrondse) olietanks en vormen van milieuhinder, voor ieder daaraan besteed kwartier:

€ 20,65

met een maximum van

€ 413,00

2.3.17.2.21

voor de beoordeling van een Aeriusberekening

€ 192,00

2.3.18

ADVIES

extern advies

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.3.18.2

Indien een begroting als bedoeld in subonderdeel 2.3.18.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor de vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.3.19

VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN

2.3.19.1

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

2.3.19.1.1

Indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 195,00

2.3.19.1.2

Indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door of namens het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.3.19.1.3

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.19.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.3.19.1.4

Indien de werkelijke kosten, zoals genoemd in 2.3.19.1.2 minder bedragen dan het aan de hand van de begroting geraamde bedrag, wordt voor het verschil teruggaaf verleend.

Wet Natuurbescherming

2.3.20

WET NATUURBESCHERMING

2.3.20.1

Gereserveerd

2.3.20.2

Gereserveerd

2.3.20.3

Gereserveerd

2.3.20.4

Gereserveerd

2.3.20.5

Gereserveerd

2.3.20.6

Gereserveerd

2.3.20.7

Gereserveerd

2.3.20.8

Gereserveerd

2.3.20.9

Gereserveerd

HOOFDSTUK 4

VERMINDERING

2.4.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning binnen een termijn van 1 jaar is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning als bedoeld in hoofdstuk 3.

HOOFDSTUK 5

TERUGGAAF

2.5.1

TERUGGAAF ALS GEVOLG VAN INTREKKING AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING VOOR BOUW-, AANLEG- OF SLOOPACTIVITEITEN

teruggaaf bij intrekking aanvraag omgevingsvergunning

Als een aanvrager zijn aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7 intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van vier weken na het in behandeling nemen ervan:

75%

2.5.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken na vier weken na het in behandeling nemen ervan:

50%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

2.5.1.3

indien binnen dertien weken na het verzoek tot intrekking een nieuwe aanvraag wordt ingediend voor hetzelfde bouwplan, worden deze leges met de behandeling van de nieuwe aanvraag verrekend.

2.5.2

TERUGGAAF ALS GEVOLG VAN INTREKKING VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING VOOR BOUW-, AANLEG- OF SLOOPACTIVITEITEN

teruggaaf bij intrekking verleende omgevingsvergunning

2.5.2.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7 intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen zes maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt.

De teruggaaf bedraagt:

30%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

2.5.3

TERUGGAAF ALS GEVOLG VAN HET WEIGEREN VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING VOOR BOUW-, AANLEG- OF SLOOPACTIVITEITEN

teruggaaf weigeren omgevingsvergunning

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

25%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

2.5.3.2

onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

2.5.4

Gereserveerd

2.5.5

MINIMUMBEDRAG VOOR TERUGGAAF PER AANVRAAG

minimum bedrag voor teruggaaf

Een teruggaaf bedrag minder dan € 15,00 wordt niet teruggegeven.

HOOFDSTUK 6

Gereserveerd

2.6

Gereserveerd

HOOFDSTUK 7

Gereserveerd

2.7

Gereserveerd

HOOFDSTUK 8

BESTEMMINGSWIJZIGINGEN ZONDER ACTIVITEITEN

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening:

de werkelijke kosten conform offerte. Bedoelde kosten worden voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag, aan de aanvrager medegedeeld. Bij toepassing van dit onderdeel wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van de kosten ter kennis is gesteld.

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening:

de werkelijke kosten conform offerte. Bedoelde kosten worden voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag, aan de aanvrager medegedeeld. Bij toepassing van dit onderdeel wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van de kosten ter kennis is gesteld.

2.8.3

Indien de gemeenteraad toepassing geeft aan artikel 3.1, tweede resp. derde lid van de Wet ruimtelijke ordening: (herzieningsplicht) naar aanleiding van een verzoek van een belanghebbende om herziening van een bestemmingsplan of om toepassing van artikel 3.10 of artikel 3.40 van de Wet ruimtelijke ordening, bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van dat verzoek:

de werkelijke kosten conform offerte. Bedoelde kosten worden voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag, aan de aanvrager medegedeeld. Bij toepassing van dit onderdeel wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van de kosten ter kennis is gesteld.

HOOFDSTUK 9

Gereserveerd

2.9.1

Gereserveerd

2.9.1.1

Gereserveerd

2.9.1.2

Gereserveerd

HOOFDSTUK 10

OVERIGE EN IN DEZE TITEL NIET BENOEMDE BESCHIKKING

publicatiekosten

2.10.1

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van deze titel bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag publicatie middels advertentie plaatsvindt, per publicatie:

€ 49,25

overig

2.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€ 97,45

afdruk kaart

2.10.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een kaart:

2.10.3.1

op papier, per kaart:

indien de oppervlakte van het papier ten hoogste 2500 cm² bedraagt

€ 49,25

indien de oppervlakte van het papier groter is dan 2500 m²

€ 73,20

2.10.3.2

Gereserveerd

kopieёn

2.10.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een of meer kopieёn:

2.10.4.1

A4 of A3 op papier, per pagina

€ 1,00

2.10.4.2

Gereserveerd

onderzoek op

aanvraag

2.10.5

Het tarief bedraagt voor het op aanvraag doen van onderzoek per kwartier, of een gedeelte hiervan:

€ 24,00

overschrijven

vergunning

2.10.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van de tenaamstelling van een verleende omgevingsvergunning:

€ 73,20

kopie bouwtekeningen sonderingen etc.

2.10.7

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verkrijgen van een afschrift of een fotokopie, sondering- en of constructiegegevens, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een ander tarief is opgenomen

wanneer deze aanvraag één of meer kopieёn omvat die groter zijn dan A3 formaat

voor de eerste 2 kopieёn, per afschrift, kopie of fotokopie:

€ 49,25

voor de overige kopieёn, groter dan A3, per afschrift, kopie of fotokopie:

€ 10,55

voor de overige kopieёn per afschrift, kopie of fotokopie:

€ 0,50

wanneer deze aanvraag geen kopieёn omvat die groter zijn dan A3 formaat

voor het (digitale) afschrift, digitale kopie of fotokopie:

€ 20,90

TITEL 3

DIENSTVERLENING VALLEND ONDER EUROPESE DIENSTENRICHTLIJN EN NIET VALLEND ONDER TITEL 2

HOOFDSTUK 1

HORECA

exploitatie vergunning

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 2:28 van de APV

€ 333,00

wijziging exploitatie

vergunning

3.1.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 2:28 van de APV

€ 111,00

drank- en horeca

vergunning

3.1.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een vergunning ingevolge artikel 3, van de Alcoholwet

€ 587,00

wijziging drank- en horecavergunning

3.1.2.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een wijziging

van de reeds verleende vergunning ingevolge artikel 33, lid c, van de Alcoholwet

€ 83,80

aanhangsel drank- en horecavergunning

3.1.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de Alcoholwet

€ 55,40

ontheffing drank- en horecavergunning

3.1.2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet

€ 93,10

HOOFDSTUK 2

ORGANISEREN EVENEMENTEN OF MARKTEN

evenementen

3.2.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot het organiseren van een evenement als bedoeld in de artikelen 2:24 en 2:25 van de APV

behandelaanpak reguliere evenementen (A)

€ 41,80

behandelaanpak aandachtsevenementen (B)

€ 167,00

behandelaanpak risico evenementen (C)

€ 363,00

3.2.1.2

De indeling van een evenement in één van bovenstaande categorieën vindt plaats op basis van de 'risicoscan voor evenementen’ zoals vastgesteld door de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

3.2.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een evenementenvergunning als bedoeld in de artikelen 2:24 en 2:25 van de APV:

€ 106,00

HOOFDSTUK 3

SEKSBEDRIJVEN

Niet van toepassing

HOOFDSTUK 4

HUISVESTINGSWET 2014

Niet van toepassing

HOOFDSTUK 5

MARKTSTANDPLAATSEN

standplaats-

vergunning

3.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 5:17 t/m 5:20 van de APV (standplaatsvergunning, inclusief uitstal)

3.5.1.1

voor een vergunning, geldig voor één dag

€ 15,70

3.5.1.2

voor een vergunning, geldig voor één week

€ 31,45

3.5.1.3

voor een vergunning, geldig voor één maand

€ 120,00

3.5.1.4

voor een vergunning, geldig voor maximaal 5 jaar

€ 162,00

3.5.1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een standplaatsvergunning

€ 31,45

HOOFDSTUK 6

WINKELTIJDENWET

Niet van toepassing

HOOFDSTUK 7

IN DEZE TITEL NIET BENOEMDE VERGUNNING, ONTHEFFING OF ANDERE BESCHIKKING

uitstal

3.7.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van overige vergunningen tot het hebben van voorwerpen of stoffen op, in, over of boven de weg of openbaar vaarwater als bedoeld in artikel 2:10 van de APV.

€ 75,30

terrassen

3.7.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een incidentele terrasvergunning als bedoeld in artikel 2:10 van de APV.

€ 223,00

niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking.

€ 75,30

Behorend bij raadsbesluit van 9 december 2021

De griffier van de gemeente Culemborg

A.N. van Aarsen

Bijlage 2 Tariefregeling Gelders Genootschap per 01-01-2022

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

Bijlage 3 ROEB-lijst 2022

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling