Regeling vervallen per 01-01-2023

Verordening tot vaststelling van de Tarieventabel Belastingen en rechten 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m 31-12-2022

Intitulé

Verordening tot vaststelling van de Tarieventabel Belastingen en rechten 2022

De raad van de gemeente Zoeterwoude,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23-11-2021,

Gelet op

de Verordening onroerende-zaakbelastingen Zoeterwoude 2022,

de Verordening rioolheffing Zoeterwoude 2022,

de Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Zoeterwoude 2022,

de Verordening liggeld I,

de Verordening marktgeld I,

de Verordening lijkbezorgingsrechten I,

de Verordening precario I,

Overwegende dat de tarieven voor de belastingen in de genoemde verordeningen dienen te worden gewijzigd;

BESLUIT:

Vast te stellen de verordening tot vaststelling van de Tarieventabel Belastingen en rechten 2022

De bedragen in deze verordening zijn exclusief omzetbelasting. Daar waar dat wettelijk verplicht is wordt de omzetbelasting boven het tarief in rekening gebracht.

Artikel 1 Onroerende zaakbelastingen

De tarieventabel 2021 behorende bij de Verordening onroerende zaakbelastingen wordt vervangen door:

Tarieventabel 2022 behorende bij de Verordening onroerende zaakbelastingen Zoeterwoude 2022

Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf. Het percentage bedraagt voor:

 • a

  de eigenarenbelasting voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen 0,1259%.

 • b

  de eigenarenbelasting voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen 0,4433%.

 • c

  de gebruikersbelasting 0,2218%;

Artikel 2 Rioolheffing

De tarieventabel 2021 behorende bij de Verordening rioolheffing wordt vervangen door:

Tarieventabel 2022 behorende bij de Verordening rioolheffing Zoeterwoude 2022

Het recht als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Verordening rioolheffing bedraagt per perceel € 260.

Artikel 3 Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten

De tarieventabel 2021 behorende bij de Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten wordt vervangen door:

Tarieventabel 2022 behorende bij de Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Zoeterwoude 2022

1.1

Maatstaven en tarieven Afvalstoffenheffing

Eenheid

Tarief *)

1.1.1

De belasting bedraagt per perceel per jaar

 

€ 172,00

1.1.2

 • a.

  per openingshandeling van de 30-litertrommel, indien aanwezig.

 

€ 0,75

 
 • b.

  per openingshandeling van de 60-litertrommel.

 

€ 1,50

1.1.3

Vervangende afvalpas

Per stuk

€ 15,00

1.2

Maatstaven en overige tarieven afvalstoffenheffing

 
 

1.2.1

Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1.1 bedraagt de belasting voor het op aanvraag verwijderen van grof huishoudelijk afval dat maximaal 1 m3 bedraagt:

per keer

€ 49,70

1.2.2

De belasting voor het achter laten van huishoudelijke afvalstoffen op het afvalbrengstation bedraagt voor:

 
 
 
 • a.

  GFT-afval

per zak

€ 0,00

 
 • b.

  Grof vuil

per 0,5 m3

€ 16,50

 
 • c.

  Hout

per 0,5 m3

€ 6,30

 
 • d.

  Bouw- en sloopafval

per 0,5 m3

Vervallen

 
 • e.

  Schoon puin

per 0,5 m3

€ 10,50

 
 • f.

  Gipsafval

per 0,5 m3

€ 20,90

 
 • g.

  Teerhoudend dakafval

per 0,5 m3

€ 56,40

 
 • h.

  Autobanden met velg

per stuk

€ 2,50

 
 • i.

  1-Persoons slaapmatras

per stuk

€ 9,10

 
 • j.

  2-persoons slaapmatras

per stuk

€ 14,20

2

Maatstaven en tarieven Reinigingsrechten *)

 
 

2.1

Reinigingsrechten

 
 

2.1.1

De rechten bedragen voor het periodiek verwijderen van bedrijfsafvalstoffen per jaar. Dit bedrag wordt in de aanslag vermeerderd met 21 % BTW.

 

€ 172,00

2.1.2

 • a

  Per openingshandeling van de 30-litertrommel, indien aanwezig. Dit bedrag wordt in de aanslag vermeerderd met 21 % BTW.

 

€ 0,75

 
 • b

  Per openingshandeling van de 60-litertrommel. Dit bedrag wordt in de aanslag vermeerderd met 21 % BTW.

 

€ 1,50

2.1.3

Vervangende afvalpas

Per stuk

€ 15,00

*) Indien van toepassing wordt over het in de tabel genoemde tarief BTW geheven.

Artikel 4 Liggeld

De tarieventabel 2021 behorende bij de Verordening liggeld I wordt vervangen door:

Tarieventabel 2022 behorende bij de Verordening liggeld I

Het tarief bedraagt per ligplaats € 161 per kalenderjaar. Dit bedrag wordt in de aanslag vermeerderd met 21 % BTW.

Artikel 5 Marktgeld

De tarieventabel 2021 behorende bij de Verordening marktgeld I wordt vervangen door:

Tarieventabel 2022 behorende bij de Verordening marktgeld I

Het marktgeld bedraagt voor iedere strekkende meter grond per dag: € 1,65.

Voor het gebruik van door de gemeente verstrekte elektriciteit wordt per dag een toeslag geheven van € 10.

Artikel 6 Lijkbezorgingsrechten

De tarieventabel 2021 behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten I wordt vervangen door:

Tarieventabel 2022 behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten 2016:

Begraven

 

voor het begraven van een lijk, inclusief het onderhoud van het graf, wordt geheven

€ 720,00

voor het begraven van een lijk van een kind beneden een jaar, inclusief het onderhoud van het graf, wordt geheven

€ 398,00

het delven van een graf

€ 325,00

Grafdekking en onderhoud

 

Voor het afgeven van een vergunning voor het plaatsen of het vernieuwen van een gedenkteken als bedoeld in artikel 10 van de Beheersverordening Algemene begraafplaats Zoeterwoude 2016 wordt geheven

€ 59,40

Inschrijven en overboeken van graven

 

Voor het inschrijven en overboeken van het gebruik van graven in een daartoe bestemd register wordt geheven

€ 39,10

Opgraven, herbegraven en ruimen

 

Voor het opgraven van een lijk en het herbegraven in hetzelfde graf of voor het herbegraven in een ander graf wordt geheven

€ 1.855,00

Voor het ruimen van een graf op verzoek van de belanghebbende wordt geheven

€ 1.855,00

Overige bepalingen

 

Voor het verwijderen van grafbedekking zoals bedoeld in artikel 19 lid 2 van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats Zoeterwoude 1999 wordt een recht geheven per uur van:

€ 47,70

Artikel 7 Precariobelasting

Vervallen

Artikel 8 Inwerkingtreding

 • 1. De Tarieventabel belastingen en rechten 2021 wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2022.

Artikel 9 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als "Tarieventabel belastingen en rechten 2022”.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 16-12-2021,

de griffier,

G.J. Buijs

de voorzitter,

F.Q.A. van Trigt