Legesverordening 2022

Geldend van 28-12-2021 t/m heden

Intitulé

Legesverordening 2022

De raad van de gemeente Zoeterwoude,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23-11-2021,

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en artikel 229, eerste lid aanhef en onder b van de gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet,

BESLUIT:

Vast te stellen de Legesverordening 2022

Legesverordening 2022

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  maand: het tijdvak dat loopt van de n-de dag in een kalendermaand tot en met de (n–1)de dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat, als de n-de dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is ;

 • d.

  jaar: het tijdvak dat loopt van de n-de dag in een kalenderjaar tot en met de (n–1)de dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december;

 • f.

  commerciële activiteiten: activiteiten betrekking hebbende op handel en zakenleven en met een winstoogmerk.

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1. Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

  • a.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

  • b.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

  een en ander, zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

 • 2. Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

 • 1. Leges worden niet geheven voor:

  • a.

   het in behandeling nemen van aanvragen voor verklaringen omtrent inkomen en vermogen;

  • b.

   het in behandeling nemen van aanvragen voor het afgeven van een collectevergunning aan instellingen, voorzover deze zijn geregistreerd bij het Centraal Bureau Fondsenverwerving;

  • c.

   het in behandeling nemen van aanvragen voor het afgeven van een vergunning voor het houden van niet-commerciële activiteiten door organisaties;

  • d.

   diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

  • e.

   de afgifte van verklaringen omtrent het gedrag voor. het plaatsen van gastkinderen in een gastgezin door de Stichting Europa Kinderhulp Regio Zuid-Holland;

  • f.

   diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald.

 • 2. (Sport-) verenigingen waarbij de behartiging van een sociaal en/of sportief belang voorop staat en waarvan:

  • de (ver)bouwactiviteiten uitsluitend ten behoeve van het sociale belang van de vereniging worden aangewend en;

  • de inkomsten ten behoeve van de (ver)bouwactiviteit hoofdzakelijk worden verkregen door de inzet van vrijwilligers en;

  • de (ver)bouwactiviteiten niet zullen leiden tot ernstige verstoringen van de concurrentiepositie ten opzichte van ondernemers in de profitsector en;

   • a.

    waarvan het bouwplan een bouwsom heeft dat maximaal € 500.000,- bedraagt, zijn vrijgesteld voor 100% van de leges voor verstrekte diensten zoals genoemd in artikel 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.14, 2.3.15 en 2.4.1van de Tarieventabel.

   • b.

    waarvan het bouwplan een bouwsom heeft dat meer dan € 500.000,- bedraagt, zijn vrijgesteld voor 50% van de leges voor verstrekte diensten zoals genoemd in artikel 2.3.6, 2.5.1 2.5.3, 2.5.4, 2.5.6, 2.7.1, 2.8.1, 2.8.2 van de Tarieventabel.

 • 3. Burgemeester en wethouders stellen de nadere voorwaarden vast waaraan een organisatie en de activiteiten dienen te voldoen voor de vrijstellingen als bedoeld onder lid 1, sub c van dit artikel. Tevens stellen zij vast welke tarieven voor de vrijstelling in aanmerking komen.

Artikel 5 Tarieven

 • 1. De leges worden geheven aan de hand van de tarieven zoals genoemd in de Tarieventabel leges, als vastgesteld door de gemeenteraad en geldende voor het jaar waarop die Tarieventabel betrekking heeft.

 • 2. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de Tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingplichtige bekendgemaakt.

Artikel 7 Betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990, dienen de leges te worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen veertien dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing.

Artikel 8 Teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges ter zake van een in de Tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende Tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 9 Nadere regels door burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van leges.

Artikel 10 Overgangsrecht

 • 1. De Legesverordening 2017, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 12, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 11 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als 'Legesverordening Zoeterwoude 2022'.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 16-12-2021,

de griffier,

G.J. Buijs

de voorzitter,

F.Q.A. van Trigt