Regeling vervallen per 01-01-2023

Kwijtscheldingsbesluit 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m 31-12-2022

Intitulé

Kwijtscheldingsbesluit 2022

De raad van de gemeente Apeldoorn;

Gelezen het voorstel van het college

gelet op de artikel 225, derde lid van de Gemeentewet, artikel 26 Invorderingswet 1990, alsmede de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990/2008;

BESLUIT:

vast te stellen het navolgende Kwijtscheldingsbesluit 2022.

Artikel 1 Omvang

 • 1. Gehele of gedeeltelijke kwijtschelding kan worden verleend voor aanslagen op grond van:

  • a.

   de verordening op de heffing en invordering van onroerendezaakbelastingen;

  • b.

   de verordening op de heffing en invordering van rioolheffing;

  • c.

   de verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting, met toepassing van de regels, welke in de betreffende verordening hondenbelasting inzake kwijtschelding zijn opgenomen;

  • d.

   de verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing, met toepassing van de regels, welke in de betreffende verordening afvalstoffenheffing inzake kwijtschelding zijn opgenomen;

  • e.

   de verordening op de heffing en invordering van begraafplaatsrechten, met dien verstande dat uitsluitend voor verlenging van het onderhoudsrecht kwijtschelding wordt verleend, waarbij het onderhoudsrecht voor een eigen graf waarvoor het uitsluitend recht op begraven is verleend voor onbepaalde tijd tot het tijdstip waarop de begraafplaats tien jaar is gesloten, is uitgezonderd.

 • 2. Geen kwijtschelding wordt verleend voor andere belastingen dan genoemd in het eerste lid.

Artikel 2 Kosten van bestaan

 • 1. Bij de kwijtschelding van de in artikel 1 van dit besluit genoemde heffingen wordt in afwijking van artikel 16, eerste en tweede lid, onderdelen a en b, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan gesteld op 100 %.

 • 2. In afwijking van het eerste lid worden de kosten van bestaan van de in artikel 1a van de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelasting bedoelde AOW-gerechtigde personen gesteld op 100 % van de toepasselijke, in genoemd artikel 1a bedoelde netto AOW-bedragen.

Artikel 3 Netto kosten kinderopvang

Als uitgaven als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 worden mede in aanmerking genomen de in artikel 28, derde lid, van genoemde regeling bedoelde netto kosten van kinderopvang.

Artikel 5 Ondernemers

Met inachtneming van het overigens in dit besluit bepaalde, wordt een verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen die geen verband houden met de uitoefening van het bedrijf of beroep, van een natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent, behandeld volgens de bepalingen van hoofdstuk II, afdelingen 1, 2 en 5 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.

Artikel 6 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Het Kwijtscheldingsbesluit 2021, vastgesteld op 12 november 2020, wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum van inwerkingtreding, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op aanvragen kwijtschelding die vóór 1 januari 2020 ontvangen worden.

 • 2. Dit kwijtscheldingsbesluit treedt in werking op 1 januari 2022.

 • 3. Dit kwijtscheldingsbesluit wordt aangehaald als ‘Kwijtscheldingsbesluit 2022’.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van 11 november 2021

De raad voornoemd,

drs. A. Oudbier

raadsgriffier

A.J.M. Heerts

voorzitter

Toelichting op het kwijtscheldingsbesluit gemeentelijke belastingen 2022

De gemeente volgt in beginsel de VNG-modelregeling. Voor een toelichting wordt verwezen naar de toelichting op die modelregeling, zoals die onder meer te vinden is op www.modelverordeningen.nl. Hierna worden afwijkingen en keuzes van de gemeente Apeldoorn toegelicht.

Het aantal belastingen waarvoor in de gemeente Apeldoorn kwijtschelding kan worden verleend is beperkt: de rioolheffing voor gebruikers en de jaarlijkse afvalstoffenheffing voor het vastrecht en een deel van het variabele tarief. Er is voor gekozen om niet alle uitgesloten gemeentelijke heffingen op te nemen maar te volstaan met een opsomming van de gemeentelijke heffingen waar kwijtschelding wel voor mogelijk is.

In de gemeente Apeldoorn is gekozen voor de ruimste mogelijkheid om kwijtschelding te verlenen. Dit vindt zijn weerslag in de gekozen percentages van 100% van de toepasselijke normen, het meerekenen van de eigen bijdrage kinderopvang en het verlenen van kwijtschelding aan kleine ondernemers.