Regeling vervallen per 01-01-2023

Legesverordening 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m 31-12-2022

Intitulé

Legesverordening 2022

De raad van de gemeente Reimerswaal;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 9 november 2021, nummer D21.186794 gelet op artikel 229, eerste lid, onderdeel b, van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de

Legesverordening 2022

Artikel 1 Definities

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  ’dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  ‘week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  ‘maand’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;

 • d.

  ‘jaar’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  ‘kalenderjaar’: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven ter zake van het genot door het gemeentebestuur verstrekte diensten, genoemd in deze verordening en in de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  het raadplegen van de bij de gemeente berustende registers, leggers en plankaarten van de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers door ambtenaren, in de uitoefening van hun functie;

 • b.

  het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen;

 • c.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • d.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Artikel 5 Tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van het overigens in dit artikel bepaalde.

 • 2. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid gerekend.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan: op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 8 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges ter zake van een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   hoofdstuk 16 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds eerder bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12 Overgangsrecht en slotbepalingen

 • 1. De “Legesverordening 2021” van 24 november 2020 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, eerste lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, eerste lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 13 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2022.

 • 2. Deze verordening kan worden aangehaald als “Legesverordening 2022”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Reimerswaal, gehouden op 14 december 2021.

De griffier,

De voorzitter,

Bijlage 1: Tarieventabel

behorende bij de Legesverordening 2022.

INHOUDSOPGAVE

Artikel 1

Begripsomschrijvingen

Artikel 2

Belastbaar feit

Artikel 3

Belastingplicht

Artikel 4#RANGE!_Toc529343996

Vrijstellingen

Artikel 5

Tarieven

Artikel 6#RANGE!_Toc529343998

Wijze van heffing

Artikel 7#RANGE!_Toc529343999

Termijnen van betaling

Artikel 8

Kwijtschelding

Artikel 9

Teruggaaf

Artikel 10

Overdracht van bevoegdheden

Artikel 11

Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Artikel 12

Overgangsrecht en slotbepalingen

Artikel 13

Inwerkingtreding en citeertitel

Tarieventabel

 

INHOUDSOPGAVE

 

Titel 1

Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 01

Burgerlijke stand

Hoofdstuk 02#RANGE!_Toc529344010

Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

Hoofdstuk 03

Rijbewijzen

Hoofdstuk 04

Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

Hoofdstuk 05

Naturalisatie- en optieverzoeken

Hoofdstuk 06

Vervallen

Hoofdstuk 07

Bestuursstukken

Hoofdstuk 08

Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 09

Overige publiekszaken

Hoofdstuk 10

Gemeentearchief

Hoofdstuk 11

Huisvestingsverordening 1994 Reimerswaal

Hoofdstuk 12

Leegstandwet

Hoofdstuk 13

Gemeentegarantie

Hoofdstuk 14

Vervallen

Hoofdstuk 15

Vervallen

Hoofdstuk 16

Kansspelen

Hoofdstuk 17

Kinderopvang

Hoofdstuk 18

Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren – AVOI

Hoofdstuk 19

Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 20

Diversen

Hoofdstuk 21

Teruggaaf

Titel 2

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Hoofdstuk 01

Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 02

Beoordeling conceptaanvraag omgevingsvergunning (vooroverleg)

Hoofdstuk 03

Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 04

Vermindering

Hoofdstuk 05

Teruggaaf

Hoofdstuk 06

Intrekking omgevingsvergunning

Hoofdstuk 07

Overschrijven omgevingsvergunning

Hoofdstuk 08

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk 09

Nieuw (postzegel)bestemmingsplan en uitwerken bestemmingsplan

Hoofdstuk 10

Principeverzoek

Hoofdstuk 11

In deze titel niet benoemde beschikking

Titel 3

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 01

Horeca

Hoofdstuk 02

Organiseren evenementen of markten en andere toestemmingen uit de Algemene plaatselijke verordening

Hoofdstuk 03

Prostitutiebedrijven

Hoofdstuk 04

Splitsingsvergunning woonruimte

Hoofdstuk 05

Marktstandplaatsen

Hoofdstuk 06

Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 07

In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Hoofdstuk 08

Teruggaaf

Titel 1Algemene dienstverlening

 

Hoofdstuk 01 Burgerlijke stand

 

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap:

 

1.1.1.1

In het gemeentehuis van Reimerswaal op maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 uur en 16.30 uur

€ 352,00

1.1.1.2

In het gemeentehuis van Reimerswaal op zaterdag of op een door het college aangewezen vrije dag tussen 8.30 uur en 16.30

 

1.1.1.2.1

Indien voltrokken door een (buitengewoon) ambtenaar burgerlijke stand in dienst bij de gemeente Reimerswaal

€ 622,00

1.1.1.2.2

Indien voltrokken door een (buitengewoon) ambtenaar burgerlijke stand door de gemeente Reimerswaal aangewezen voor één dag

€ 578,00

1.1.1.3

Op een door het college aangewezen locatie buiten het gemeentehuis:

 

1.1.1.3.1

Op maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 uur en 16.30 uur:

 

1.1.1.3.1.1

met ondersteuning van een gemeentebode

€ 352,00

1.1.1.3.1.2

zonder ondersteuning van een gemeentebode

€ 310,00

1.1.1.3.2

Op andere dagen en tijdstippen dan vermeld in 1.1.3.1:

 

1.1.1.3.2.1

Indien voltrokken door een (buitengewoon) ambtenaar burgerlijke stand door de gemeente Reimerswaal aangewezen voor één dag:

 

1.1.1.3.2.1.1

zonder ondersteuning van een gemeentebode

€ 310,00

1.1.1.3.2.1.2

met ondersteuning van een gemeentebode (op zaterdag alleen tussen 8.30 uur en 16.30 uur)

€ 418,00

1.1.1.3.2.2

Indien voltrokken door een (buitengewoon) ambtenaar burgerlijke stand in dienst bij de gemeente Reimerswaal:

 

1.1.1.3.2.2.1

zonder ondersteuning van een gemeentebode

€ 352,00

1.1.1.3.2.2.2

met ondersteuning van een gemeentebode (op zaterdag alleen tussen 8.30 uur en 16.30 uur)

€ 462,00

1.1.2

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk:

 

1.1.2.1

in het geval van een administratieve omzetting

€ 68,00

1.1.2.2

in het geval van een ceremoniële omzetting gelden de tarieven als bedoeld in de artikelen 1.1.1.1 tot en met 1.1.1.3.2.2.2

 

1.1.3

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

€ 290,00

1.1.4

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een trouwboekje of partnerschapsboekje

€ 32,00

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 15,85

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 02 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

 

1.2.1

Voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het verkrijgen van een Nederlands reisdocument of identiteitskaart gelet op de Paspoortwet en het besluit paspoortgelden, de ten hoogste te heffen gemeentelijke rechten zoals vastgesteld bij besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken, met dien verstande, dat deze rechten voor elk aangevraagd document naar beneden wordt afgerond, zodat de aanvrager een op 5 eurocent of een veelvoud daarvan, afgerond bedrag betaalt.

 
 
 
 

1.2.2

Voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het verkrijgen van een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon, is het tarief van toepassing van een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, met dien verstande, dat deze rechten voor elk aangevraagd document naar beneden wordt afgerond, zodat de aanvrager een op 5 eurocent of een veelvoud daarvan, afgerond bedrag betaalt.

 
 
 

Hoofdstuk 03 Rijbewijzen

 

1.3

Voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het verkrijgen van een Nederlands rijbewijs (afgeven, vernieuwen of omwisselen van een (buitenlands) rijbewijs) gelet op de Wegenverkeerswet en het Reglement rijbewijzen, de ten hoogste te heffen gemeentelijke rechten zoals vastgesteld bij besluit van de minister van Infrastructuur en Milieu, met dien verstande, dat deze rechten voor elk aangevraagd document naar beneden worden afgerond, zodat de aanvrager een op 5 eurocent of een veelvoud daarvan, afgerond bedrag betaalt.

 
 
 
 
 

Hoofdstuk 04 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

 

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan: verstrekking van één of meer gegevens omtrent één persoon, waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 
 
 
 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 8,90

1.4.2.2

Tot het verstrekken van gegevens, aangevraagd en betaald door middel van het internetloket op de gemeentelijke website

€ 7,40

 
 
 

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan: verstrekking van één of meer gegevens over één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen

 
 
 
 

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.4.1

tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking

€ 8,90

1.4.4.2

tot het verstrekken van gegevens, aangevraagd en betaald door middel van het internetloket op de gemeentelijke website

€ 7,40

1.4.4.3

Tot het verstrekken van gegevens ingevolge artikel 2.55 van de wet basisregistratie personen: per verstrekking

€ 22,40

 
 
 

1.4.5

Vervallen

 
 
 
 

1.4.6

Vervallen

 
 
 
 

1.4.7

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder besteed kwartier

€ 15,85

 
 
 
 

Hoofdstuk 05 Naturalisatie- en optieverzoeken

 

1.5

Voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit gelet op de Rijkswet op het Nederlanderschap, het besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap (BvvN), het Besluit optie- en Naturalisatiegelden 2002, de Regeling verkrijging en verlies Nederlanderschap (RvvN), het tarief zoals vastgesteld bij besluit van de Minister van Justitie.

 
 
 
 
 

Hoofdstuk 06 Vervallen

 
 

Vervallen

 
 
 
 
 

Hoofdstuk 07 Bestuursstukken

 

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.7.1.1

een volledig exemplaar van de programmabegroting

€ 71,75

1.7.1.2

een volledig exemplaar van de bijlagen behorende bij de begroting van de gemeente

€ 19,40

1.7.1.3

een volledig exemplaar van de programmarekening van de gemeente

€ 71,75

1.7.1.4

een volledig exemplaar van de bijlagen behorende bij de rekening van de gemeente

€ 19,40

1.7.1.5

een volledig exemplaar van de Kadernota

€ 19,40

 
 
 

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.7.2.1

tot het afsluiten van een abonnement (inclusief bezorging) op de agenda en stukken van de vergaderingen van de gemeenteraad en de daarbij behorende aan de raad uitgebrachte voorstellen per jaargang:

 

1.7.2.1.1

betreffende de themaraad

€ 97,80

1.7.2.1.2

betreffende de opinieraad

€ 131,10

1.7.2.1.3

betreffende de besluitraad

€ 131,10

 

Tot dit abonnement behoren niet het toezenden van stukken die betrekking hebben op de planning- en controlecyclus

 

1.7.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.7.3.1

een exemplaar van de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Reimerswaal

€ 41,55

1.7.3.2

een exemplaar van de Bouwverordening van de gemeente Reimerswaal met toelichting

€ 64,25

1.7.3.3

een exemplaar van een andere dan de onder 1.7.3.1 en 1.7.3.2 genoemde verordening van de gemeente

€ 23,70

1.7.3.4

aanvullingen op de onder 1.7.3.1 en 1.7.3.2 bedoelde verordeningen, per formaat A4

€ 0,15

 
 
 
 

Hoofdstuk 08 Vastgoedinformatie

 

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift of een uittreksel uit het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, per afschrift, uittreksel of verklaring

€ 13,70

 
 
 

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een beroeps- of bedrijfsmatig verzoek om:

 

1.8.2.1

bestemmingsplaninformatie over onroerende zaken

€ 48,85

1.8.2.2

informatie over onroerende zaken betreffende de bodemgesteldheid

€ 48,85

 
 
 
 

Hoofdstuk 09 Overige publiekszaken

 

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.9.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag (VOG), het wettelijk maximum tarief zoals vastgesteld door het Ministerie van Justitie

 

1.9.2

vervallen

 

1.9.3

voor legalisatie van een handtekening

€ 9,05

 
 
 
 

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

 

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen door een ambtenaar in de in het gemeentearchief berustende stukken, ongeacht het resultaat, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 15,85

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

1.10.2.1

een afschrift, fotokopie of scan van een in het gemeentearchief berustend stuk, per formaat A4

€ 0,15

 

vermeerderd tot maximaal € 3,00 voor elk formaat A4 of gedeelte daarvan, waarmede de oppervlakte van het stuk het formaat A4 te boven gaat

 
 
 
 
 

Hoofdstuk 11 Huisvestingsverordening 1994 Reimerswaal

 
 

Niet van toepassing

 
 
 
 
 

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

 

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 
 

tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 164,60

 
 
 
 

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

 

1.13

Niet van toepassing

 
 
 
 
 

Hoofdstuk 14 Vervallen

 
 

Vervallen

 
 
 
 
 

Hoofdstuk 15 Vervallen

 
 

Vervallen

 
 
 
 
 

Hoofdstuk 16 Kansspelen

 

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

1.16.1.1

voor een periode van 12 maanden, voor één kansspelautomaat

€ 56,50

1.16.1.2

voor een periode van 12 maanden, voor twee kansspelautomaten

€ 90,50

1.16.1.3

1.16.1 in samenhang met 1.16.1.1 of 1.16.1.2 zijn van overeenkomstige toepassing indien de vergunning geldt voor een tijdvak korter dan 12 maanden, met dien verstande dat de in die leden bedoelde bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning worden verlaagd.

 

1.16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een loterijvergunning als bedoeld in artikel 3, lid 1 van de Wet op de kansspelen

€ 16,60

 
 
 
 

Hoofdstuk 17 Kinderopvang

 

1.17

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het registreren in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen van:

 

1.17.1

Een voorziening voor kinderopvang als bedoeld in de wet kinderopvang

€ 293,75

 
 
 
 

Hoofdstuk 18 Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren – AVOI

 

1.18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding of aanvraag in verband met het verkrijgen van een instemmingsbesluit of vergunning voor het leggen, in stand houden, onderhouden, verleggen of verwijderen van kabels of leidingen als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren – AVOI

€ 385,00

 

En per strekkende meter bodemsleuf, voor sleuflengtes langer dan 25 meter

€ 1,25

 
 
 
 

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

 

1.19

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.19.1

Niet van toepassing

 

1.19.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen in samenhang met artikel 149, eerste lid, onderdeel d, van de Wegenverkeerswet 1994, niet ten behoeve van een ideëel doel

€ 44,10

1.19.3

tot het voor de eerste maal in de gemeente Reimerswaal verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), exclusief de kosten voor een medische keuring.

€ 26,90

1.19.3.1

tot verlenging/opnieuw aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 Van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), exclusief de kosten voor een medische keuring.

€ 26,90

1.19.3.2

Bij verlies of diefstal van de gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 Van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) wordt het tarief genoemd in artikel 1.19.3.1 in rekening gebracht, dit geldt evenzo indien iemand een eerder afgegeven parkeerkaart niet kan overleggen.

€ 26,90

1.19.4

tot het verkrijgen van een ontheffing van artikel 10 Wegenverkeerswet op grond van artikel 148 Wegenverkeerswet, niet ten behoeve van een ideëel doel

€ 37,35

1.19.5.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 22 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, per afleveradres

€ 91,45

1.19.5.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 22 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, bij meerdere adressen (verzamelontheffing)

€ 274,65

 
 
 
 

Hoofdstuk 20 Diversen

 

1.20.1

Het tarief bedraagt voor:

 

1.20.1.1

het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:10 van de Apv (gebruik openbare weg), niet ten behoeve van een ideëel doel:

€ 37,35

1.20.1.1.1

het in 1.20.1.1 verschuldigde bedrag wordt per maand per vierkante meter verhoogd met

€ 2,70

 
 
 

1.20.1.2.1

het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4:6 van de Apv (geluidswagen), niet ten behoeve van een ideëel doel

€ 13,70

1.20.1.2.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4:6 van de Apv (muziekvergunning), niet ten behoeve van een ideëel doel

€ 22,10

1.20.1.2.3

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 4:6 van de Apv tot het maken van muziek door middel van muziekinstrumenten of langs mechanische weg in hotels, restaurants en andere voor het publiek toegankelijke inrichtingen of lokaliteiten:

 

1.20.1.2.3.1

geldig voor één dag

€ 6,60

1.20.1.2.3.2

met een geldigheidsduur van één jaar

€ 62,75

 
 
 

1.20.1.3

het inschrijven als belangstellende voor het innemen van een ligplaats met een vaartuig in de jachthaven

€ 10,00

1.20.1.3.1

Het verlengen van de in 1.20.1.3 genoemde inschrijving bedraagt jaarlijks

€ 10,00

 
 
 

1.20.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.20.2.1

Niet van toepassing

 

1.20.2.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

1.20.2.2.1

per formaat A4 in zwart/wit

€ 0,15

 

vermeerderd met € 0,28 voor elk formaat A4 of gedeelte daarvan, waarmede de oppervlakte van de kaart of tekening het formaat A4 te boven gaat

 

1.20.2.2.2

per formaat A4 in kleur

€ 1,10

 

vermeerderd met € 1,00 voor elk formaat A4 of gedeelte daarvan, waarmede de oppervlakte van de kaart of tekening het formaat A4 te boven gaat

 

1.20.2.3

kaarten, tekeningen dan wel kopieën of lichtdrukken daarvan, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.20.2.1 en 1.20.2.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening, kopie of lichtdruk, per formaat A4

€ 0,15

 

vermeerderd met € 0,28 voor elk formaat A4 of gedeelte daarvan, waarmede de oppervlakte van de kaart of tekening het formaat A4 te boven gaat

 
 
 
 

1.20.3

Het tarief voor het in behandeling nemen van een melding of een aanvraag om een vergunning, ontheffing of andere beschikking voor zover daarvoor niet elders in deze titel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 58,75

1.20.4

Indien in één aanvraag voor een niet-commerciële activiteit meerdere vergunningen worden verstrekt als bedoeld in de onderdelen 1.19.4, 1.20.1.2.1, 1.20.1.2.2, 3.2.2, 3.2.3.1 en 3.2.3.2, wordt alleen het hoogste legesbedrag in rekening gebracht.

 

1.20.5

Vervallen

 

1.20.6

Indien gebruik wordt gemaakt van een door de gemeente geleverde stroomvoorziening, wordt een tarief per dagdeel per keer berekend

 

1.20.6.1

voor een kleinverbruiker van:

€ 2,00

 
 

(excl. btw)

1.20.6.2

voor een grootverbruiker van:

€ 6,55

 
 

(excl. btw)

 
 
 
 

Bibob

 

1.20.7

Indien met betrekking tot een aanvraag tot het verkrijgen van een in deze tarieventabel genoemde vergunning, ontheffing of andere toestemming een advies als bedoeld in artikel 9, lid 1, Wet Bibob nodig is, wordt de op grond van artikel 16 van die wet in rekening gebrachte bijdrage in de kosten doorberekend aan de aanvrager, waarmee het legesbedrag voor het behandelen van de aanvraag om vergunning, ontheffing of toestemming, onverminderd het elders in deze tarieventabel bepaalde, wordt verhoogd met:

€ 700,00

 
 
 
 

Hoofdstuk 21 Teruggaaf

 

1.21.1

Indien van een verleende vergunning of ontheffing als bedoeld onder de onderdelen 1.19.2, 1.19.4, 1.19.5.1, 1.19.5.2, 1.20.1.1 in samenhang met 1.20.1.1.1, 1.20.1.2.1 en 1.20.1.2.2 geen gebruik wordt gemaakt, vindt teruggaaf plaats van een deel van de verschuldigde leges. De teruggaaf bedraagt:

25,0%

 

van de op grond van die onderdelen verschuldigde leges

 

1.21.2

Indien na het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning of ontheffing als bedoeld onder de onderdelen 1.19.2, 1.19.4, 1.19.5.1, 1.19.5.2, 1.20.1.1 in samenhang met 1.20.1.1.1, 1.20.1.2.1 en 1.20.1.2.2 deze aanvraag wordt ingetrokken, dan wel indien de gevraagde vergunning geheel wordt geweigerd of de ontheffing niet wordt verleend, vindt teruggaaf plaats van een deel van de verschuldigde leges. De teruggaaf bedraagt:

50,0%

 

van de op grond van die onderdelen verschuldigde leges

 

1.21.3

Indien de vergunning als bedoeld onder het onderdeel 1.16.1.3 voor minder dan het gevraagde aantal toestellen of automaten wordt verleend, vindt teruggaaf plaats van een deel van de per geweigerd toestel of automaat verschuldigde leges. De teruggaaf bedraagt:

50,0%

 

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges per geweigerd toestel of automaat

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

 

Hoofdstuk 01 Begripsomschrijvingen

 

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

aanlegkosten:

 
 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567) voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen.

Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden, wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.2

bouwkosten:

 
 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen ten behoeve van de fysieke realisatie (het bouwen) van het bouwwerk of de bouwwerken, exclusief omzetbelasting.

Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt, wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.2.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, kan het college van burgemeester en wethouders de bij de aanvraag opgegeven bouwkosten ambtshalve aanpassen, indien de opgegeven bouwkosten kennelijk niet overeenstemmen met de werkelijke kosten.

 

2.1.1.3

sloopkosten:

 
 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de sloopkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien het slopen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt, wordt in deze titel onder sloopkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het slopen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.4

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 
 
 
 

2.1.1.5

Onder het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning of een conceptaanvraag (vooroverleg) wordt verstaan: het registreren / inboeken van de (concept)aanvraag in het vergunningregistratiesysteem.

 
 
 
 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 
 
 
 
 

Hoofdstuk 02 Beoordeling conceptaanvraag omgevingsvergunning (vooroverleg)

 

2.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

2.2.1.1

een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning (vooroverleg) zonder bouwactiviteit:

€ 58,75

2.2.1.2

een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning (vooroverleg) met bouwactiviteit:

 

2.2.1.2.1

indien de bouwkosten minder dan € 20.000,-- bedragen:

€ 117,45

2.2.1.2.2

indien de bouwkosten € 20.000,-- of meer en minder dan € 1.000.000,-- bedragen:

1,0 ‰

 

van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 265,45

2.2.1.2.3

indien de bouwkosten € 1.000.000,-- of meer bedragen:

 
 

€ 1.000,-- vermeerderd met

0,5 ‰

 

van de met € 1.000.000,-- verminderde bouwkosten, met een maximum van:

€ 2.177,95

 
 
 

2.2.2

Tot inning van de leges zal in de regel pas worden overgegaan als een conceptaanvraag geen vervolg krijgt in een aanvraag om omgevingsvergunning als bedoeld in de Wabo. Bij bijvoorbeeld grote, bijzondere of langdurige projecten wordt wel tot inning overgegaan conform de (sub)artikelen onder 2.2.1. Indien het vooroverleg wel een vervolg krijgt in een aanvraag om omgevingsvergunning, worden de leges uit dit onderdeel (2.2.1) verrekend met de leges voor het in behandeling nemen van die aanvraag om omgevingsvergunning (zie ook artikel 2.4.1).

 
 
 
 
 

Hoofdstuk 03 Omgevingsvergunning

 

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.1.1.1

indien de bouwkosten minder dan € 500.000,-- bedragen:

1,82 %

 

van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 157,90

2.3.1.1.2

indien de bouwkosten € 500.000,-- of meer bedragen:

 

€ 9.100,-- vermeerderd met

1,33 %

 

van de met € 500.000,-- verminderde bouwkosten;

 
 
 
 

2.3.1.1.3

De hoogte van de bouwkosten wordt in de onderstaande gevallen als volgt bepaald:

 

2.3.1.1.3.1

voor een woonunit met een tijdelijke instandhoudingstermijn, per m3:

€ 229,20

2.3.1.1.3.2

voor een kantoorunit met een tijdelijke instandhoudingstermijn, per m3:

€ 200,50

2.3.1.1.3.3

voor een opslagunit/container met een tijdelijke instandhoudingstermijn, per m3:

€ 171,85

2.3.1.1.3.4

voor tijdelijke (sta)caravans met een tijdelijke instandhoudingstermijn een vast bedrag van:

€ 17.197,75

 
 
 
 

Extra welstandstoets

 

2.3.1.2

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien zich tijdens de beoordeling van de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wijzigingen voordoen in het bouwplan en daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is:

€ -,--

 
 
 
 

Verplicht advies agrarische commissie

 

2.3.1.3

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld:

€ 1.028,50

2.3.1.3.1

met daarbij per bedrijfsbezoek:

€ 78,65

 

Achteraf ingediende aanvraag

 

2.3.1.4

Onverminderd het bepaalde in Titel 2 bedraagt het tarief, indien een aanvraag om omgevingsvergunning wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van een Wabo-activiteit:

10,0 %

 

van de verschuldigde leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor de desbetreffende activiteit (en bij een aanvraag voor meerdere activiteiten: de activiteit met het hoogste legesbedrag), met een minimum van:

 

2.3.1.4.1

indien de aanvraag bestaat uit alleen de activiteit(en) als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder e van de Wabo (uitweg) en/of de activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder g van de Wabo (kappen):

€ 58,75

2.3.1.4.2

indien de aanvraag bestaat uit tenminste een andere Wabo-activiteit:

€ 308,75

 
 
 
 

Beoordeling aanvullende gegevens

 

2.3.1.5

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die op initiatief van de aanvrager zelf worden ingediend nadat de in dat onderdeel bedoelde aanvraag al in behandeling is genomen:

€ 41,95

 
 
 
 

Mededeling geen omgevingsvergunning noodzakelijk

 

2.3.1.6

Het tarief voor een schriftelijke mededeling conform de Awb, naar aanleiding van een aanvraag om omgevingsvergunning, dat geen omgevingsvergunning voor een specifieke activiteit noodzakelijk is, bedraagt:

€ 58,75

 
 
 

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2,0 %

van de aanlegkosten, met een minimum van:

€ 118,25

 
 
 

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik, waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 293,75

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking of tijdelijke afwijking):

€ 293,75

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1°, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking), in combinatie met artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2°, van de Wabo (buitenplanse kleine afwijking of tijdelijke afwijking):

€ 348,20

2.3.3.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking) en het niet gaat om een aangewezen bouwplan als bedoeld in artikel 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening of indien dat wel het geval is, een initiatief waarbij de maximaal verhaalbare kosten onder het drempelbedrag van € 10.000,-- blijven:

€ 8.000,00

 
 
 

2.3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 293,75

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 361,35

2.3.3.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 361,35

2.3.3.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 74,60

 
 
 
 
 
 

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik, waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo,bedraagt het tarief :

 

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 293,75

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking of tijdelijke afwijking):

€ 293,75

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1°, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking), in combinatie met artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2°, van de Wabo (buitenplanse kleine afwijking of tijdelijke afwijking):

€ 348,20

2.3.4.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 8.000,00

2.3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 293,75

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 361,35

2.3.4.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 361,35

2.3.4.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 74,60

 
 
 

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.5.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag:

€ 218,90

 
 
 

2.3.5.2

Indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk, waarin bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf wordt verschaft, wordt het in artikel 2.3.5.1 genoemde bedrag verhoogd met:

 

2.3.5.2.1

in het geval het betreft een bouwwerk, geschikt voor 10 of meer doch minder dan 25 personen

€ 439,00

2.3.5.2.2

in het geval het betreft een bouwwerk, geschikt voor 25 of meer doch minder dan 50 personen

€ 883,85

2.3.5.2.3

in het geval het betreft een bouwwerk, geschikt voor 50 of meer dan 50 personen

€ 1.380,35

 
 
 

2.3.5.3

Indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk ten behoeve van een dagverblijf voor meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar en/of meer dan 10 personen lichamelijk of verstandelijk gehandicapt, wordt het in artikel 2.3.5.1 genoemde bedrag verhoogd met:

 
 
 
 

2.3.5.3.1

in het geval het betreft een bouwwerk, geschikt voor 10 of meer doch minder dan 25 personen

€ 439,00

2.3.5.3.2

in het geval het betreft een bouwwerk, geschikt voor 25 of meer doch minder dan 50 personen

€ 883,85

2.3.5.3.3

in het geval het betreft een bouwwerk, geschikt voor 50 of meer dan 50 personen

€ 1.380,35

 
 
 

2.3.5.4

Indien de aanvraag betrekking heeft op een wijziging van een bestaande omgevingsvergunning voor het gebruik van een bouwwerk en het betreft het aantal personen, interne verbouwingen, uitbreidingen, functiewijzigingen, uit omgevingsvergunningen voorkomende wijzigingen of anderszins de brandveiligheid beïnvloedende zaken, dan wordt voor alle categorieën het in artikel 2.3.5.1 genoemde bedrag verhoogd met:

€ 218,90

 
 
 

2.3.5.5

Indien meerdere categorieën op een bouwwerk van toepassing zijn dan wordt het in artikel 2.3.5.1 genoemde bedrag met het hoogste variabele bedrag verhoogd uit de artikelen 2.3.5.2 en 2.3.5.3.

 
 
 
 

2.3.5.6

Voor een omgevingsvergunning voor het gebruik van een bouwwerk voor een beperkte instandhoudingtermijn geldt, afhankelijk van de classificering, het volgende tarief:

 
 

Klasse

Toelichting

 

2.3.5.6.1

0

liefdadige en ideële doelen en activiteiten

Nihil

2.3.5.6.2

1

kleinschalig evenement met (zeer) geringe inspanning (< 1 uur) voor de brandweer

€ 41,20

2.3.5.6.3

2

standaard evenement. Tent 25-50 personen, markt 8-25 kramen, e.d. met een gemiddelde inspanning (meer dan 1 uur doch minder dan 3 uur) voor de brandweer

€ 81,30

2.3.5.6.4

3

groot evenement. Tent > 50 personen, circus (max. 3 kernen), markt > 25 kramen, kermis, e.d. met een boven gemiddelde inspanning (meer dan 3 uur doch minder dan 6 uur) voor de brandweer

€ 244,15

2.3.5.6.5

4

zeer groot evenement met een grote inspanning (meer dan 5 uur) voor de brandweer

€ 500,25

 
 
 
 

2.3.5.6.6

Voor instandhouding van langer dan 3 maanden wordt geen vergunning afgegeven met een beperkte instandhouding, maar een vergunning met een onbeperkte instandhoudingtermijn. Voor de tarifering die hiervoor wordt toegepast wordt verwezen naar de artikelen 2.3.5.1 t/m 2.3.5.3.

De classificering voor evenementen wordt bepaald door de omschrijving of de behandeltijd. Voor de overige bouwwerken geldt de classificering behandeltijd.

 
 
 
 

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de Erfgoedverordening Reimerswaal 2016 aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 10, tweede lid, van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

€ 507,50

2.3.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 507,50

2.3.6.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale verordening aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

€ 507,50

 
 
 

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, of waarvoor op grond van een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo bedraagt het tarief:

€ 250,95

 
 
 
 

Aanleggen of veranderen weg

 

2.3.8

Niet van toepassing

 
 
 
 

2.3.9

Uitweg/inrit

 

2.3.9.1

Uitweg/inrit buiten bebouwde kom

 

2.3.9.1.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een uitweg te maken, te hebben, of te veranderen of het gebruik daarvan te veranderen, als bedoeld in artikel 2.2, lid 1, onder e van de Wabo, bedraagt:

€ 73,25

 
 
 

2.3.9.2

Uitweg/inrit als bedoeld in de Apv (valt niet onder de Wabo)

 
 

Het tarief voor de realisatie van een uitweg/inrit als bedoeld in artikel 2:12 van de Apv bedraagt bij:

 

2.3.9.2.1

- een eenvoudige inrit

€ 315,00

2.3.9.2.2

2.3.9.2.3

- een standaard inrit

- verbreden inrit per m1

€ 553,00

€ 166,00

2.3.9.2.4

- verbreden inrit per 0,5 m1

€ 83,00

2.3.9.2.5

Bij een bewerkelijke of afwijkende inrit worden de werkelijke kosten in rekening gebracht.

 
 
 
 

2.3.10

Kappen

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4:11 van de Apv een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief, indien niet ten behoeve van een ideëel doel:

€ 58,75

 
 
 

2.3.11

Opslag van roerende zaken

 
 

Vooralsnog niet van toepassing

 
 
 
 

2.3.12

Natura 2000-activiteiten (gebiedsbescherming)

 

2.3.12.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 352,50

2.3.12.2

Indien in het kader van het verlenen van een omgevingsvergunning een bestuurlijk oordeel van Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland nodig is of er wel of geen (aanhakende) vergunning of ontheffing nodig is op basis van de Wet natuurbescherming, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 1.450,00

 
 
 

2.3.13

Flora- en fauna activiteiten (soortenbescherming)

 

2.3.13.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 352,50

2.3.13.2

Indien in het kader van het verlenen van een omgevingsvergunning een bestuurlijk oordeel van Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland nodig is of er wel of geen (aanhakende) vergunning of ontheffing nodig is op basis van de Wet natuurbescherming, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 1.450,00

 
 
 

2.3.14

Andere activiteiten

 
 

Gereserveerd

 
 
 
 

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 
 
 
 

2.3.16

Beoordeling rapport

 
 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een rapport wordt beoordeeld:

 

2.3.16.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport:

 

2.3.16.1.1

indien het een historisch bodemonderzoeksrapport betreft

€ 58,75

2.3.16.1.2

indien het een bodemonderzoeksrapport betreft als bedoeld in de indieningsvereisten in de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor), aangeleverd zonder digitaal Sikb-0101 xml-bestand (recentste versie)

€ 167,55

2.3.16.1.3

indien het een bodemonderzoeksrapport betreft als bedoeld in de indieningsvereisten in de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor), aangeleverd met ook een digitaal Sikb-0101 xml-bestand (recentste versie)

€ 134,05

2.3.16.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport, (opvragen) advisering, (laten) controleren van een Programma van Eisen en aanverwante zaken op het gebied van archeologie

€ 268,55

2.3.16.3

Voor het beoordelen van een stikstofberekening (bijvoorbeeld vanuit de AERIUS-calculator), bedraagt het tarief:

€ 101,40

 
 
 

2.3.17

Advies

 

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift (waaronder beleids- en bestemmingsplanregels) aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning (voor zover hiervoor niet elders in de tarieventabel een bedrag is opgenomen), per advies:

€ 352,50

2.3.17.2

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk wordt het tarief, indien de behandeling van de aanvraag een extra extern advies vereist (voor zover hiervoor niet elders in de tarieventabel een bedrag is opgenomen), verhoogd met het bedrag aan externe advieskosten dat aan de aanvrager binnen redelijke termijn na ontvangst van de aanvraag schriftelijk wordt meegedeeld.

 

2.3.17.3

Indien de werkelijke kosten als bedoeld in artikel 2.3.17.1 en 2.3.17.2 minder bedragen, vindt teruggaaf plaats van het teveel betaalde bedrag.

 

2.3.17.4

Tenzij het met het adviesvragende bevoegde gezag anderszins is geregeld, bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het uitbrengen van een advies zoals bedoeld in artikel 2.26 van de Wabo: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in deze tarieventabel voor de activiteiten, de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning waarop het adviesverzoek betrekking heeft. In het kader van het adviesverzoek worden de in deze tarieventabel opgenomen tarieven toegepast als ware de activiteit, de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning waarop het adviesverzoek betrekking heeft rechtstreeks in behandeling genomen.

 

2.3.17.5

Indien een ander bevoegd gezag haar bevoegdheden uitoefent ‘in overeenstemming met’ (zoals bijvoorbeeld bedoeld in artikel 4 van de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels), bedraagt het tarief voor het uitbrengen van een advies in dat kader:

€ 352,50

 
 
 

2.3.18

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 
 
 
 

2.3.18.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 352,50

2.3.18.1.2

indien de provincie een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven in het kader van gebiedsbescherming als bedoeld in de Wet natuurbescherming:

€ 1.450,00

 
 
 

2.3.18.1.3

indien de provincie een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven in het kader van soortenbescherming als bedoeld in de Wet natuurbescherming, :

€ 1.450,00

 
 
 

2.3.18.1.4

indien een (ander) niet tot de gemeente behorend bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 
 
 
 

2.3.19

(Externe) toetsing van de statische en/of bouwfysische gegevens

 
 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien de bij een aanvraag van een omgevingsvergunning behorende statische of bouwfysische gegevens ter controle worden voorgelegd aan een extern adviseur dan wel intern worden gecontroleerd:

 
 

Categorie

Statisch

Bouwfysisch

 
 

Ondergemiddelde toetsbesteding

€ 198,00 (a)

€  284,00 (d)

 
 

Gemiddelde toetsbesteding

€ 418,50 (b)

€ 502,00 (e)

 
 

Bovengemiddelde toetsbesteding

€   984,00 (c)

€ 802,00 (f)

 
 
 
 
 

De toetsbesteding per project wordt bepaald aan de hand van de (optelsom van de per deellevering) bestede tijd aan controle en administratieve verwerking.

Indien het toepassen van bovengenoemde categorieën naar het oordeel van het bevoegd gezag ontoereikend of onredelijk is ten aanzien van de daadwerkelijke kosten voor externe toetsing, kan het tarief uit dit onderdeel achteraf worden bepaald op basis van de daadwerkelijke kosten voor dat project, waarbij er voor zowel de toetsing van statische gegevens als voor de toetsing van bouwfysische gegevens een maximum geldt van € 2.100,00 voor dat project.

 
 
 
 

2.3.20

Beoordeling akoestisch onderzoeksrapport

 
 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien de aanvraag krachtens wettelijk voorschrift slechts kan worden afgehandeld wanneer een rapport van een akoestisch onderzoek, als bedoeld in de Wet geluidhinder wordt beoordeeld:

€ 322,10

 
 
 

2.3.21

Hogere grenswaarde

 
 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien de aanvraag krachtens wettelijk voorschrift slechts kan worden afgehandeld wanneer het daarvoor bevoegde gezag een hogere grenswaarde als bedoeld in de Wet geluidhinder heeft vastgesteld:

€ 1.718,20

 
 
 

2.3.22

Toetsing aan exploitatieplan

 
 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien:

 

2.3.22.1

getoetst moet worden of voorgenomen werken of werkzaamheden voor het bouwrijp maken van het exploitatiegebied, de aanleg van nutsvoorzieningen of het inrichten van de openbare ruimte in het exploitatiegebied voldoen aan de eisen en regels van een exploitatieplan

 € 92,30

2.3.22.2

artikel 3.5, derde lid van de Wabo wordt toegepast

 € 92,30

 
 
 

2.3.23

Beoordeling landschappelijke inpassing

 
 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief voor het beoordelen van een plan voor landschappelijke inpassing, indien zo’n plan krachtens wettelijk voorschrift (waaronder beleids- en bestemmingsplanregels) nodig is bij de toepassing van artikel 2.12, eerste lid , onder a, onder 1° of onder 2° van de Wabo:

 € 135,05

 
 
 
 

Hoofdstuk 04 Vermindering

 

2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van de beoordeling van de conceptaanvraag verschuldigde leges conform onderdeel 2.2.2, voor zover ook daadwerkelijk in rekening gebracht, verrekend met de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning als bedoeld in hoofdstuk 3.

 

2.4.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning buiten behandeling moet worden gesteld als bedoeld in artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht, bedraagt het afwijkende tarief:

25,0 %

 

van de op grond van deze tabel voor de betreffende activiteit geldende leges, met een minimum van:

€ 58,75

 

en een maximum van:

€ 307,20

 

dan wel, indien er (mede) sprake is van de activiteit bouwen en de bouwkosten bedragen meer dan € 500.000,- met een maximum van:

€ 614,45

 
 
 
 

Hoofdstuk 05  Teruggaaf

 

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 
 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, maar voordat de beschikking is gegeven, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

50,0 %

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 
 
 
 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 
 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 6 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

25,0 %

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 
 
 
 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

50,0 %

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 
 
 
 

2.5.4

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw- en/of aanlegactiviteiten op verzoek van gemeente

 
 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw- en/of aanlegactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1 en 2.3.2, intrekt op verzoek van de gemeente, bijvoorbeeld omdat de gemeente aan het initiatief medewerking wil verlenen door middel van het vaststellen van een bestemmingsplan, terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, maar de beschikking nog niet is gegeven, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

100,0 %

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 
 
 
 

2.5.5

Minimumbedrag voor teruggaaf

 
 

Niet van toepassing

 
 
 
 

2.5.6

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 
 

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18 wordt geen teruggaaf verleend indien de betreffende dienst al geheel of gedeeltelijk is verleend.

 
 
 
 

2.5.7.1

Indien van een verleende vergunning als bedoeld onder onderdeel 2.3.10 (omgevingsvergunning voor het vellen of doen vellen van houtopstand) geen gebruik wordt gemaakt, vindt teruggaaf plaats van een deel van de verschuldigde leges. De teruggaaf bedraagt:

25,0 %

 

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.

 

2.5.7.2

Indien na het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld onder onderdeel 2.3.10 (omgevingsvergunning voor het vellen of doen vellen van houtopstand) deze aanvraag wordt ingetrokken, dan wel indien de gevraagde vergunning/ontheffing niet wordt verleend, vindt teruggaaf plaats van een deel van de verschuldigde leges. De teruggaaf bedraagt:

50,0 %

 

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.

 
 
 
 
 

Hoofdstuk 06 Intrekking omgevingsvergunning

 

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is:

€ -,--

 
 
 
 

Hoofdstuk 07 Overschrijven omgevingsvergunning

 
 

Niet van toepassing

 
 
 
 
 

Hoofdstuk 08 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project 

 

2.8

Bij een aanvraag om omgevingsvergunning voor een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging van een project waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend, worden voor het in behandeling nemen van die aanvraag om omgevingsvergunning de in deze tabel van toepassing zijnde tarieven in rekening gebracht, met dien verstande dat voor het bepalen van de bouw-, aanleg- of sloopkosten alleen de kosten worden betrokken die betrekking hebben op de aanpassingen en/of de toegevoegde onderdelen van het project.

 
 
 
 
 

Hoofdstuk 09 Nieuw (postzegel)bestemmingsplan, uitwerken bestemmingsplan en wijzigen bestemmingsplan

 

2.9.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening niet ten behoeve van een aangewezen bouwplan als bedoeld in artikel 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening of indien dat wel het geval is, een initiatief waarbij de maximaal verhaalbare kosten onder het drempelbedrag van € 10.000,-- blijven

€ 8.000,00

2.9.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het meenemen van een initiatief – niet ten behoeve van een aangewezen bouwplan als bedoeld in artikel 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening of indien dat wel het geval is, een initiatief waarbij de maximaal verhaalbare kosten onder het drempelbedrag van € 10.000,-- blijven - in een, onafhankelijk van dat initiatief, nog te starten danwel reeds lopende bestemmingsplanprocedure

€ 881,35

 

Hierbij geldt - evenals bij een bestemmingsplan uitsluitend of nagenoeg uitsluitend ten behoeve van de aanvrager – dat wanneer de aanvraag wordt gehonoreerd, de kosten voor de ruimtelijke onderbouwing van het initiatief en eventueel in het kader daarvan uit te voeren onderzoeken geheel voor rekening van aanvrager zijn.

 

2.9.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen of uitwerken van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a of b, van de Wet ruimtelijke ordening niet ten behoeve van een aangewezen bouwplan als bedoeld in artikel 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening of indien dat wel het geval is, een initiatief waarbij de maximaal verhaalbare kosten onder het drempelbedrag van € 10.000,-- blijven.

€ 5.405,75

 
 
 
 

Hoofdstuk 10 Principeverzoek

 

2.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek om, voorafgaand aan een geconcretiseerde aanvraag, een principestandpunt in te nemen omtrent het al dan niet verlenen van medewerking aan een initiatief dat in strijd is met een geldend bestemmingsplan

€ 1.031,25

 
 
 
 

Hoofdstuk 11 In deze titel niet benoemde beschikking

 

2.11

Het tarief voor het in behandeling nemen van een melding of een aanvraag om een vergunning, ontheffing of andere beschikking voor zover daarvoor niet elders in deze titel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 58,75

 
 
 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 
 
 
 

Hoofdstuk 01 Horeca

 

3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

3.1.1

een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet

€ 153,55

3.1.2

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot het exploiteren van een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:28 van de Apv

€ 23,50

3.1.3

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4, vierde lid, van de Alcoholwet

€ 48,95

3.1.4

een melding als bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet

€ 44,90

3.1.5

een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de Alcoholwet

€ 44,90

3.1.6

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet

€ 48,95

3.1.7

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2:29, derde lid Apv

€ 48,95

 
 
 
 

Hoofdstuk 02 Organiseren evenementen of markten en andere toestemmingen uit de Algemene plaatselijke verordening

 

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2:25, eerste lid, van de Apv (evenementenvergunning), indien het betreft:

 

3.2.1.1

een grootschalig evenement of een evenement met verhoogd risicoprofiel

€ 114,55

3.2.1.2

een braderie

€ 114,55

3.2.1.3

een A-, B-, of C-evenement dat niet voldoet aan de eisen bedoeld in artikel 2:25, vierde lid, van de Apv en niet ten behoeve van een ideëel doel

€ 37,35

3.2.1.4

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:24, tweede lid sub f APV jo. artikel 2:25 eerste lid APV

€ 114,55

3.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een vergunning voor het organiseren van een snuffelmarkt als bedoeld in artikel 5:23 van de Apv

€ 37,35

 
 
 

3.2.3

Het legestarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een vergunning voor het organiseren van een markt als bedoeld in artikel 6 van de Marktverordening weekmarkten Reimerswaal 2011:

 

3.2.3.1

geldig voor één dag

€ 37,35

3.2.3.2

geldig voor één kalendermaand

€ 74,25

3.2.3.3

geldig voor één kalenderjaar

€ 224,35

3.2.3.4

in alle gevallen vermeerderd met het belastingtarief als genoemd in artikel 4 en 5 van de Marktgeldverordening 2022

 
 
 
 

3.2.4

vervallen

 

3.2.5

vervallen

 

3.2.6

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 5:13 van de Apv, en de opbrengst is bedoeld voor een ideëel doel (collectevergunning, kledinginzameling, verkoopactie en actiemarkt)

€ 0,00

 
 
 
 

Hoofdstuk 03 Prostitutiebedrijven

 

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

3.3.1

een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3:3, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening, anders dan een wijziging als bedoeld in artikel 3:10 APV:

 

3.3.1.1

voor een seksinrichting, geldig voor 3 kalenderjaren

€ 1.345,05

3.3.1.2

voor een escortbedrijf, geldig voor 3 kalenderjaren

€ 1.345,05

 
 
 
 

Hoofdstuk 04 Splitsingsvergunning woonruimte

 

3.4

Niet van toepassing

 
 
 
 
 

Hoofdstuk 05 Marktstandplaatsen

 

3.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

3.5.1

een vergunning als bedoeld in de artikelen 5:18 van de Algemene plaatselijke verordening (standplaats)

3.5.1.1

geldig voor één dag

€ 37,35

3.5.1.2

geldig voor één kalendermaand

€ 74,65

3.5.1.3

geldig voor één kalenderjaar

€ 224,35

3.5.1.4

Het tarief voor het beschikbaar stellen van gemeentegrond inzake een vergunning als bedoeld in artikel 5:18 van de Apv bedraagt per dagdeel (à 4 uur of gedeelte daarvan) per keer

€ 10,60

3.5.1.5

Indien gebruik wordt gemaakt van een door de gemeente geleverde stroomvoorziening inzake een vergunning als bedoeld in artikel 5:18 van de Apv, wordt het in onderdeel 1.14.1.4 genoemde tarief per dagdeel (à 4 uur of gedeelte daarvan) per keer vermeerderd

3.5.1.5.1

voor kleinverbruikers met

€ 2,00

(excl. btw)

3.5.1.5.2

voor grootverbruikers met

€ 6,60

(excl. btw)

Inschrijvingen op wachtlijst (nog) niet opgenomen

 

Hoofdstuk 06 Winkeltijdenwet

 

3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.6.1

voor een vrijstelling of ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

€ 28,90

3.6.2

tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 1.15.1 bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

€ 28,90

3.6.3

tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 1.15.1 bedoelde ontheffing

€ 28,90

 
 
 
 

Hoofdstuk 07 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

3.7

Het tarief voor het in behandeling nemen van een melding of een aanvraag om een vergunning, ontheffing of andere beschikking voor zover daarvoor niet elders in deze titel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 58,75

 
 
 
 

Hoofdstuk 08 Teruggaaf

 

3.8.1

Indien van een verleende vergunning of ontheffing als bedoeld onder de onderdelen 3.2.1 tot en met 3.2.5 geen gebruik wordt gemaakt, vindt teruggaaf plaats van een deel van de verschuldigde leges. De teruggaaf bedraagt:

25,0 %

 

van de op grond van die onderdelen verschuldigde leges

 
 
 
 
 
 
 

3.8.2

Indien na het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning of ontheffing als bedoeld onder de onderdelen 3.2.1 tot en met 3.2.5 deze aanvraag wordt ingetrokken, dan wel indien de gevraagde vergunning geheel wordt geweigerd of de ontheffing niet wordt verleend, vindt teruggaaf plaats van een deel van de verschuldigde leges. De teruggaaf bedraagt:

50,0 %

 

van de op grond van die onderdelen verschuldigde leges

 
 
 
 

Behoort bij besluit van de raad van de gemeente Reimerswaal van 14 december, nummer D21.186794.

De griffier van de gemeente Reimerswaal,