Regeling vervallen per 01-01-2023

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2022

Geldend van 22-12-2021 t/m 31-12-2022

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2022

De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel;

gezien het voorstel van burgemeester en wet¬houders van 23 november 2021;

gelet op de artikelen 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de:

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2022.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  begraafplaats(en): de algemene begraafplaats ’Waalhoven’ gelegen aan de Tiendweg 47 en de algemene begraafplaats ‘IJsseldijk’ gelegen aan de IJsseldijk 144 nabij de Omloop;

 • b.

  graf: een zandgraf of een keldergraf;

 • c.

  grafkelder: een betonnen of gemetselde constructie waarin een of meerdere lijken worden begraven of asbussen worden bijgezet; grafkelders kunnen onderdeel zijn van een bovengrondse muur of wand;

 • d.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • e.

  urn: een voorwerp ter berging van een of meerdere asbussen;

 • f.

  particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • g.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

 • h.

  particulier urnenkelder: een betonnen keldertje waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • het doen verstrooien van as;

 • i.

  algemeen urnenkelder: betonnen keldertje bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen;

 • j.

  particuliere urnennis: een nis waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • k.

  particuliere urnenplaats: een bovengrondse plaats voor het doen plaatsen van urnen en geplaatst houden van urnen in de urnentuin;

 • l.

  algemene verstrooiingsplaats: een plaats waarop as van een overledene kan worden verstrooid op het oude deel van begraafplaats Waalhoven;

 • m.

  algemene verstrooiingsveld: een plaats waarop as van een overledene kan worden verstrooid op het nieuwe deel van begraafplaats Waalhoven;

 • n.

  particulier asverstrooiingsgraf: een afgebakende plaats op het asverstrooiingsveld waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het verstrooien en verstrooid houden van de as van overledenen;

 • o.

  grafbedekking: gedenkteken of grafbeplanting op een graf, gedenkplaats, verstrooiingsplaats of asverstrooiingsgraf;

 • p.

  particuliere plaats in de astulp: een plaats in de staander van het tulpenmonument.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats, voor het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1. De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 5 Belastingjaar

Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 6 Wijze van heffing

De lijkbezorgingsrechten worden geheven door middel van een aanslag.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld

De lijkbezorgingsrechten zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 8 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald in één termijn, welke vervalt op de 28e dag na de dagtekening van het aanslagbiljet.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. De "Verordening lijkbezorgingsrechten 2021" van 10 december 2020 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor de in het derde lid genoemde datum hebben voorgedaan.

 • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

 • 4. Deze verordening kan worden aangehaald als de "Verordening lijkbezorgings¬rechten 2022".

Ondertekening

Aldus besloten door de raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel in zijn openbare vergadering van 16 december 2021.

De griffier,

De voorzitter,

Bijlage 1: Tarieventabel

behorende bij de 'Verordening lijkbezorgingsrechten 2022'.

Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten

1.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier graf wordt geheven:

 
 

1.1.1

Voor een periode van 20 jaar

2.272,60

1.1.2

Voor een periode van 25 jaar

2.840,60

1.1.3

Voor een periode van 30 jaar

3.408,70

1.2

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particuliere urnenkelder wordt geheven:

 
 

1.2.1

Voor een periode van 20 jaar

1.136,30

1.2.2

Voor een periode van 25 jaar

1.418,50

1.2.3

Voor een periode van 30 jaar

1.703,80

1.3

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particuliere urnennis wordt geheven:

 
 

1.3.1

Voor een periode van 5 jaar

284,10

1.3.2

Voor een periode van 10 jaar

568,20

1.3.3

Voor een periode van 15 jaar

852,30

1.3.4

Voor een periode van 20 jaar

1.136,30

1.3.5

Voor een periode van 25 jaar

1.418,50

1.3.6

Voor een periode van 30 jaar

1.703,80

1.4

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particuliere urnenplaats wordt geheven:

 
 

1.4.1

Voor een periode van 20 jaar

1.136,30

1.4.2

Voor een periode van 25 jaar

1.418,50

1.4.3

Voor een periode van 30 jaar

1.703,80

1.5

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particuliere asverstrooiingsgraf wordt geheven:

 
 

1.5.1

Voor een periode van 20 jaar

1.136,30

1.5.2

Voor een periode van 25 jaar

1.418,50

1.5.3

Voor een periode van 30 jaar

1.703,80

1.6

Voor het verlengen van het uitsluitend recht bedoeld in de voorgaande onderdelen wordt geheven:

 
 

1.6.1

voor een periode van 5 jaar: een recht gelijk aan 25% van het bedrag dat wordt geheven voor het verlenen van het betreffende uitsluitende recht voor een periode van 20 jaar;

 
 

1.6.2

Voor een periode van 10 jaar een recht gelijk aan 50% van het bedrag dat wordt geheven voor het verlenen van het betreffende uitsluitende recht voor een periode van 20 jaar;

 
 

1.6.3

voor een periode van 15 jaar: een recht gelijk aan 75% van het bedrag dat wordt geheven voor het verlenen van het betreffende uitsluitende recht voor een periode van 20 jaar

 
 

1.6.4

voor een periode van 20 jaar: een recht gelijk het bedrag dat wordt geheven voor het verlenen van het betreffende uitsluitende recht voor een periode van 20 jaar.

 
 

1.6.5

voor een periode van 25 jaar: een recht gelijk het bedrag dat wordt geheven voor het verlenen van het betreffende uitsluitende recht voor een periode van 25 jaar.

 
 

1.6.6

voor een periode van 30 jaar: een recht gelijk het bedrag dat wordt geheven voor het verlenen van het betreffende uitsluitende recht voor een periode van 30 jaar.

 
 

1.7

Begraving of bijzetting in een particulier graf waarvan de uitgiftetermijn binnen de wettelijke grafrusttermijn afloopt, kan alleen plaatsvinden onder gelijktijdige verlenging van de uitgiftetermijn met een zodanige periode dat de dan resterende uitgiftetermijn ten minste gelijk is aan de wettelijke minimum grafrusttermijn. De verlenging wordt afgerond op halve jaren en bedraagt zoveel twintigste gedeelten van het tarief genoemd in 1.1.1 t/m 1.1.3 als nodig is om de wettelijke grafrusttermijn te bereiken

 
 

Hoofdstuk 2 Begraven

2.1

Voor het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder wordt geheven:

1.261,00

2.1.1

Voor het begraven van een lijk van een kind van 1 tot 12 jaar wordt geheven

630,50

2.1.2

Voor het begraven van een lijk van een kind beneden één jaar wordt geheven

315,90

2.1.3

Het recht voor een doodgeborene wordt niet geheven indien deze met het lijk van de moeder in dezelfde lijkkist wordt begraven.

 
 

2.1.4

Voor een tweeling, drieling, enz. die in dezelfde lijkkist wordt begraven, wordt het tarief genoemd in 2.1, 2.1.1 en 2.1.2 slechts éénmaal geheven.

 
 

2.1.5

Voor het begraven op buitengewone uren wordt het recht, bedoeld in 2.1, 2.1.1 en 2.1.2 verhoogd met 50%, tenzij het op een buitengewoon uur begraven van een lijk plaatsvindt op last van het bevoegd gezag.

 
 

2.1.6

Onder buitengewone uren wordt verstaan de uren die vallen buiten de daarvoor in de Beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen Krimpen aan den IJssel aangewezen uren.

 
 

Hoofdstuk 3 Bijzetten van asbussen en urnen

3.1

Voor het bijzetten van een asbus of urn wordt geheven:

 
 

3.1.1

in een urnennis

315,90

3.1.2

in een urnenkelder

315,90

3.1.3

in een particulier graf

315,90

3.1.4

op een particuliere urnenplaats

315,90

3.1.5

Voor het plaatsen van as in de staander van het tulpenmonument wordt geheven

114,70

3.1.6

Voor de genoemde handelingen als bedoeld in 3.1 tot en met 3.1.5 op buitengewone uren wordt het recht als bedoeld in deze onderdelen verhoogd met 50%, tenzij deze handelingen plaatsvinden op last van het bevoegd gezag

 
 

Hoofdstuk 4 Verstrooien van as

4.1

Voor het verstrooien van as wordt per asbus geheven:

 
 

4.1.1

in een particulier graf

315,90

4.1.2

op de algemene asverstrooiingsplaats (als bedoelt in artikel 1l)

315,90

4.1.3

op het algemene asverstrooiingsveld (als bedoelt in artikel 1m)

57,40

4.1.4

Voor de genoemde handelingen als bedoeld in 4.1 tot en met 4.1.3 op buitengewone uren wordt het recht als bedoeld in deze onderdelen verhoogd met 50%, tenzij deze handelingen plaatsvinden op last van het bevoegd gezag

 
 

Hoofdstuk 5 Grafbedekking en onderhoud

5.1

Voor het afgeven van een vergunning voor het plaatsen of vernieuwen van een grafbedekking, als bedoeld in artikel 21 van de Beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen Krimpen aan den IJssel, wordt geheven

262,40

Hoofdstuk 6 Inschrijven en overboeken

6.1

Voor het inschrijven en overboeken van een particulier graf in een daartoe bestemd register wordt geheven:

59,40

6.2

Voor het inschrijven en overboeken van een particuliere urnenkelder in een daartoe bestemd register wordt geheven:

59,40

6.3

Voor het inschrijven en overboeken van een particuliere urnennis in een daartoe bestemd register wordt geheven

59,40

6.4

Voor het inschrijven en overboeken van een particuliere urnenplaats in een daartoe bestemd register wordt geheven

59,40

6.5

Voor het inschrijven en overboeken van een particulier asverstrooiingsgraf in een daartoe bestemd register wordt geheven:

59,40

Hoofdstuk 7 Opgraven of ruimen

7.1

Voor het opgraven van een lijk, niet door het openbaar gezag bevolen, wordt geheven:

1.631,40

7.2

Voor het na opgraven weer opnieuw begraven in hetzelfde graf wordt geheven:

2.077,80

7.3

Voor het na opgraven weer begraven in een ander graf wordt geheven:

2.525,40

7.4

Voor het opgraven of verwijderen van een asbus wordt geheven:

 
 

7.4.1

uit een particulier graf

315,90

7.4.2

uit een particulier urnenkelder

315,90

7.4.3

uit een algemene urnenkelder

315,90

7.4.4

bij het weer terugplaatsen van de asbus wordt geheven:

315,90

7.4.5

Voor het na ruimen van een graf begraven van de overblijfselen van een lijk in een particulier graf wordt geheven:

315,90

7.5

Voor het ruimen (schudden) van een graf op verzoek van de rechthebbende wordt geheven

391,80

Hoofdstuk 8 Reserveren

8.1

Voor het reserveren van een particulier graf wordt geheven:

 
 

8.1.1

Voor een periode van 20 jaar

2.272,60

8.1.2

Voor een periode van 25 jaar

2.840,60

8.1.3

Voor een periode van 30 jaar

3.408,70

8.2

Voor het reserveren van een particuliere urnenkelder wordt geheven:

 
 

8.2.1

Voor een periode van 20 jaar

1.136,30

8.2.2

Voor een periode van 25 jaar

1.418,50

8.2.3

Voor een periode van 30 jaar

1.703,80

8.3

Voor het reserveren van een particuliere urnennis wordt geheven:

 
 

8.3.1

Voor een periode van 20 jaar

1.136,30

8.3.2

Voor een periode van 25 jaar

1.418,50

8.3.3

Voor een periode van 30 jaar

1.703,80

8.4

Voor het reserveren van een particuliere urnenplaats wordt geheven:

 
 

8.4.1

Voor een periode van 20 jaar

1.136,30

8.4.2

Voor een periode van 25 jaar

1.418,50

8.4.3

Voor een periode van 30 jaar

1.703,80

8.5

Voor het reserveren van een particulier as verstrooiingsgraf wordt geheven:

 
 

8.5.1

Voor een periode van 20 jaar

1.136,30

8.5.2

Voor een periode van 25 jaar

1.418,50

8.5.3

Voor een periode van 30 jaar

1.703,80

8.6

Voor het recht om een door belanghebbende gewenst eigen graf te mogen reserveren wordt naast het bedrag als bedoeld in de artikelen 8.1 t/m 8.5.3 een bedrag geheven van

156,70

Hoofdstuk 9 Gedenkbomen

9.1

Voor het plaatsen van een gedenkblad in een gedenkboom op het verzamelgraf, wordt geheven

98,95

9.2

Voor het plaatsen van een gedenkblad in een gedenkboom op de gedenkplaats voor kinderen geboren voor de 24e week van de zwangerschap, wordt geheven

87,25

9.3

Indien er een gedenkblad wordt geplaatst als bedoeld in artikel 9.2 en het lijk van het kind geboren voor de 24e week van de zwangerschap wordt begraven bij de gedenkboom wordt alleen het bedrag als genoemd in artikel 2.1.2 geheven

 
 

Hoofdstuk 10 Overige diensten

10.1

Voor het gebruik maken van de aula in het afscheidscentrum op de algemene begraafplaats “Waalhoven”, gelegen aan de Tiendweg 47, wordt geheven per eenheid van een half uur

90,25

10.2

Voor het gebruik maken van de keukenfaciliteiten in het afscheidscentrum op de algemene begraafplaats “Waalhoven”, gelegen aan de Tiendweg 47, wordt geheven per eenheid van een half uur

90,25

10.3

Voor het alleen gebruik maken van de hal in het afscheidscentrum op de algemene begraafplaats “Waalhoven”, gelegen aan de Tiendweg 47, wordt geheven per eenheid van een half uur

45,80

10.4

Voor het gebruik maken van de aula op de algemene begraafplaats “IJsseldijk”, gelegen aan de IJsseldijk 144, wordt geheven per eenheid van een half uur

45,80

Behorende bij raadsbesluit van 16 december 2021.

De griffier van de gemeente Krimpen aan den IJssel,