Verordening reinigingsheffingen 2022

Geldend van 22-12-2021 t/m heden

Intitulé

Verordening reinigingsheffingen 2022

De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

d.d. 15 december 2021 nr. 306908;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en artikel

15.33 van de Wet milieubeheer;

besluit:

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening reinigingsheffingen 2022

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Artikel 1 Inleidende bepaling

Krachtens deze verordening worden geheven:

 • a.

  een afvalstoffenheffing;

 • b.

  reinigingsrechten.

Artikel 2 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  ‘gebruik maken’ in hoofdstuk II Afvalstoffenheffing: gebruik maken in de zin van artikel 15.33 Wet milieubeheer;

 • 2.

  grof bedrijfsafval: afvalstoffen, met uitzondering van autowrakken, afkomstig van bedrijven en instellingen, welke door aard, omvang of hoeveelheid niet periodiek worden ingezameld.

Hoofdstuk II Afvalstoffenheffing

Artikel 3 Aard van de belasting en belastbaar feit

 • 1. Onder de naam “afvalstoffenheffing” wordt een belasting geheven als bedoeld in artikel 15.33 van de Wet milieubeheer.

 • 2. De afvalstoffenheffing bedoeld in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel wordt naar afzonderlijke grondslagen geheven ter zake van het gebruik maken van een perceel ten aanzien waarvan krachtens de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

Artikel 4 Belastingplicht

De belasting wordt geheven van degene die in de gemeente naar de omstandigheden beoordeeld al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruik maakt van een perceel ten aanzien waarvan ingevolge de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en tarief

De belasting wordt geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in hoofdstuk 1 van de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 6 Belastingjaar

Met betrekking tot de belasting die per jaar wordt geheven, is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 7 Wijze van heffing

 • 1. De belasting bedoeld in hoofdstuk 1.1, 1.2 en 1.3 van de tarieventabel wordt geheven bij wege van aanslag.

 • 2. De belasting bedoeld in hoofdstuk 1.4 en 1.5 van de tarieventabel wordt geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1. De belasting bedoeld in hoofdstuk 1.1 van de tarieventabel is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2. De belasting, bedoeld in de hoofdstukken 1.3, 1.4 en 1.5 van de tarieventabel, is verschuldigd na afloop van het belastingjaar of, zo dit eerder is, bij de beëindiging van de belastingplicht.

 • 3. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de belasting bedoeld in hoofdstuk 1.1 van de tarieventabel verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 4. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 5. De belasting bedoeld in hoofdstuk 1.4 en 1.5 van de tarieventabel is verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening.

Artikel 9 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990, moet de op grond van artikel 7, eerste lid, bedoelde belasting worden betaald in twee termijnen, waarvan de eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de volgende termijn twee maanden later.

 • 2. In afwijking van het eerste lid geldt dat betaling via automatische incasso in acht termijnen mogelijk is, mits wordt voldaan aan de daaraan verbonden en in het Incasso Reglement van Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) opgenomen voorwaarden.

 • 3. De belasting moet worden betaald ingeval de kennisgeving bedoeld in artikel 7, tweede lid:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van het uitreiken van de kennisgeving, dan wel ingeval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na dagtekening van de kennisgeving.

 • 4. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Hoofdstuk III Reinigingsrechten

Artikel 10 Belastbaar feit

Onder de naam “reinigingsrechten” worden rechten geheven zowel voor het genot van door de gemeentebestuur verstrekte diensten als voor het gebruik van voor de openbare dienst bestemde gemeentebezittingen, werken of inrichtingen die bij de gemeente in beheer of in onderhoud zijn.

Artikel 11 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 12 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1. De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in hoofdstuk 2 van de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 13 Belastingjaar

Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 14 Wijze van heffing

 • 1. De rechten bedoeld in hoofdstuk 2.1, 2.2 en 2.3 van de tarieventabel worden geheven bij wege van aanslag met dien verstande dat per belastbaar feit een afzonderlijke aanslag kan worden opgelegd.

 • 2. De rechten bedoeld in hoofdstuk 2.4 en 2.5 van de tarieventabel worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 15 Ontstaan van de belastingschuld en de heffing naar tijdsgelang voor de jaarlijks verschuldigde rechten

 • 1. De rechten bedoeld in hoofdstuk 2.1 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later aanvangt, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2. De belasting, bedoeld in de hoofdstukken 2.3, 2.4 en 2.5 van de tarieventabel, is verschuldigd na afloop van het belastingjaar of, zo dit eerder is, bij de beëindiging van de belastingplicht.

 • 3. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt zijn de rechten verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 4. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, wordt ontheffing verleend over zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 5. Het tweede en het derde lid zijn niet van toepassing als de belastingplichtige binnen de gemeente verhuist.

Artikel 16 Ontstaan van de belastingschuld voor de overige rechten

De rechten bedoeld in hoofdstuk 2.4 en 2.5 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 17 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990, moeten de aanslagen worden betaald in twee termijnen, waarvan de eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de volgende termijn twee maanden later.

 • 2. In afwijking van het eerste lid geldt dat betaling via automatische incasso in acht termijnen mogelijk is, mits wordt voldaan aan de daaraan verbonden en in het Incasso Reglement van Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) opgenomen voorwaarden.

 • 3. De reinigingsrechten moeten worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 14, tweede lid:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van het uitreiken van de kennisgeving, dan wel ingeval toezending daarvan binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 4. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 18 Vrijstelling

 • 1. Burgemeester en wethouders kunnen op aanvraag (gedeeltelijke) vrijstelling verlenen voor de betaling van reinigingsrecht van gebruikers van niet-woningen die met de gemeente een overeenkomst hebben afgesloten om bij te dragen aan de promotie van afvalscheiding en zich optimaal in te spannen het eigen afval gescheiden aan te bieden.

 • 2. De vrijstelling bedoeld in lid 1 kan alleen worden verleend voor:

  • a.

   gebruikers van niet-woningen die uitsluitend bestemd zijn voor de publieke dienst van de gemeente;

  • b.

   gebruikers van niet-woningen die uitsluitend bestemd zijn voor de openbare eredienst of voor openbare bijeenkomsten van genootschappen op geestelijke grondslag -andere dan kerkgenootschappen- die rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid zijn, voor het gezamenlijk beleven van en zich bezinnen op de aan die genootschappen ten grondslag liggende levensovertuiging;

  • c.

   gebruikers van niet-woningen die uitsluitend dienen als inrichting van onderwijs.

 • 3. Burgemeester en wethouders kunnen op aanvraag (gedeeltelijke) vrijstelling verlenen voor de betaling van de variabele heffing voor burgers met medisch afval

Artikel 19 Kwijtschelding

Bij de invordering van de afvalstoffenheffing kan op grond van de Kwijtscheldingsregeling 2013 kwijtschelding worden aangevraagd voor het vaste deel van de afvalstoffen heffing. Er wordt kwijtschelding verleend tot een maximum van de in het betreffende geval van toepassing zijnde belasting als bedoeld in onderdeel 1.1.1 van de tarieventabel, vermeerderd met 5 keer het tarief per aanbieding van restafval in een 240 liter restcontainer zoals opgenomen in onderdeel 1.2 van de tarieventabel.

Hoofdstuk IV Aanvullende bepalingen

Artikel 20 Overgangsrecht

De “Verordening reinigingsheffingen juni 2021” van de gemeente Wijk bij Duurstede, vastgesteld op 1 juni 2021, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 21, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 21 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is met terugwerkende kracht 1 januari 2022.

Artikel 22 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening reinigingsheffingen 2022”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering

van 15 december 2021.

De raad voornoemd,

De griffier,

De voorzitter,

Bijlage 1 TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE VERORDENING REINIGINGSHEFFINGEN 2022

TARIEVENTABEL

 

 

 

 

 

 

BEHORENDE BIJ DE VERORDENING REINIGINGSHEFFINGEN 2022

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 1 Maatstaven en tarieven afvalstoffenheffing 2022

 

 

 

 

 

 

De bedragen genoemd in de tabellen van hoofdstuk 1 zijn inclusief omzetbelasting, tenzij anders is aangegeven.

 

 

 

 

Hoofdstuk 1.1 Maatstaven en jaarlijkse tarieven afvalstoffenheffing vaste deel

 

 

 

 

 

 

1.1

De belasting bedraagt per perceel per belastingjaar:

234,00

1.1.1

De belastingplichtige kan voor dit basisbedrag gebruik maken van:

-         hetzij één minicontainer restafval (met volume van maximaal 240

liter) die 4-wekelijks wordt geleegd;

-         hetzij een afvalpas voor een ondergrondse container voor restafval.

 

 

1.1.2

voor het gebruik van extra minicontainers, restafval, per minicontainer

117,00

1.1.3

Voor percelen in de gestapelde bouw en de binnenstad die nog niet in de gelegenheid worden gesteld om hun gft gescheiden aan te bieden, geldt een reductie op de belasting per belastingjaar van

20,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 1.2 Maatstaven en overige tarieven afvalstoffenheffing variabele deel

 

 

 

 

 

 

1.2

De belasting als bedoeld in onderdeel 1.1 wordt vermeerderd met een variabel deel gebaseerd op het aantal aanbiedingen vanaf 1 januari van het belastingjaar bedraagt per aanbieding van:

 

 

1.2.1

een minicontainer bestemd voor restafval, indien de inhoud van de container 240 liter is

8,00

1.2.2

een minicontainer bestemd voor restafval, indien de inhoud van de container 140 liter is

5,50

1.2.3

Het gebruik van (ondergrondse) verzamelcontainer voor restafval,per aanbieding

1,50

1.2.4

Restafval in zakken bij de verzamelcontainer voor restafval bij de milieustraat, per aanbieding

2,50

1.2.5

Restafval in minicontainers, aangeleverd bij de milieustraat, per aanbieding

€ 

12,50

1.2.6

Het gebruik van (ondergrondse) verzamelcontainers voor babyluiers voor de eerste 52 aanbiedingen per kind in de luiers in het belastingjaar

 

0,00

1.2.7

Het gebruik van (ondergrondse) verzamelcontainers voor babyluiers, per aanbieding vanaf de 52e aanbieding per kind in de luiers in het belastingjaar

€ 

1,50

1.2.8

Het gebruik van (ondergrondse) restafvalcontainers voor de eerste 52e aanbiedingen van vrijgesteld medisch afval

 

0,00

1.2.9

Het gebruik van (ondergrondse) restafval voor de aanbieding vanaf de 52e aanbieding van medisch afval in het belastingjaar

€ 

1,50

 

 

 

 

Hoofdstuk 1.3 Maatstaven en overige tarieven afvalstoffenheffing vaste tarief, omwisselen minicontainer of vervanging afvalpas

 

 

 

 

 

 

1.3

De belasting als bedoeld in onderdeel 1.1 wordt vermeerderd met een vast tarief voor het op aanvraag omwisselen of vervangen van:

 

 

1.3.1

een minicontainer, per keer (uitgezonderd als vervanging vanwege schade nodig is)

€ 

35,00

1.3.2

een afvalpas voor toegang tot een ondergrondse container of milieustraat, per keer (uitgezonderd bij nieuwe bewoning)

€ 

15,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 1.4 Maatstaven en overige tarieven afvalstoffenheffing

 

 

 

 

 

 

1.4

De belasting als bedoeld in onderdeel 1.1 wordt vermeerderd met een vast tarief:

 

 

1.4.1

Voor het aanbieden op de milieustraat van bouw- en sloopafval, niet zijnde grof huishoudelijk afval, per hoeveelheid van 0,25 m3

€ 

10,00

1.4.2

Voor het op aanvraag verwijderen aan huis van grove huishoudelijke restafvalstoffen per m3 of een gedeelte daarvan

€ 

40,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Maatstaven en tarieven reinigingsrechten 2022

 

 

 

 

 

 

De bedragen genoemd in de tabellen van hoofdstuk 2 zijn exclusief omzetbelasting, tenzij anders is aangegeven.

 

 

 

 

Hoofdstuk 2.1 Maatstaven en jaarlijkse tarieven reinigingsrechten vaste deel

 

 

 

 

 

 

2.1

Het reinigingsrecht bedraagt per belastingjaar

234,00

2.1.1

Het basistarief bedraagt het gebruik van minicontainers voor bedrijfsafvalstoffen per minicontainer van maximaal 240 liter restafval.

Of indien van toepassing:

voor het gebruik van ondergrondse containers voor bedrijfsafvalstoffen.

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2.2 Maatstaven en overige tarieven reinigingsrechten variabele deel

 

 

 

 

 

 

2.2

Het recht als bedoeld in onderdeel 2.1 wordt vermeerderd met een variabel deel gebaseerd op het aantal aanbiedingen vanaf 1 januari van het betreffende jaar per aanbieding van:

 

 

2.2.1

Een minicontainer bestemd voor restafval, indien de inhoud van de container 240 liter is

8,00

2.2.2

Een minicontainer bestemd voor restafval, indien de inhoud van de container 140 liter is

5,50

2.2.3

Het gebruik van (ondergrondse) verzamelcontainer voor restafval, per aanbieding

1,50

 

 

 

 

Hoofdstuk 2.3 Maatstaven en overige tarieven reinigingsrechten

 

 

 

 

 

 

2.3

Het recht als bedoeld in onderdeel 2.1 wordt vermeerderd met een vast tarief voor het op 1 januari van het betreffende jaar, voor het op aanvraag omwisselen of vervangen van:

 

 

2.3.1

een minicontainer voor bedrijfsafval, per keer (uitgezonderd als vervanging vanwege schade nodig is)

35,00

2.3.2

een afvalpas voor bedrijfsafval voor een ondergrondse container, per keer

15,00

 

 

 

 

 

 

 

Behorende bij raadsbesluit nr. 306908

 

 

van 15 december 2021.

 

 

 

 

 

 

De griffier,