Regeling vervallen per 01-01-2023

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten gemeente Boekel 2022

Geldend van 22-12-2021 t/m 31-12-2022

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten gemeente Boekel 2022

De raad van de gemeente Boekel;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 november 2021;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet

BESLUIT:

Vast te stellen de:

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LIJKBEZORGINGSRECHTEN GEMEENTE BOEKEL 2022

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan eenieder gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken gedurende een periode van 10 jaar;

 • b.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • c.

  begraafplaats: de algemene begraafplaats gelegen aan de Raadstraat te Boekel en de algemene begraafplaats gelegen aan het Sint Josephplein te Venhorst;

 • d.

  particulier graf: een graf, ten aanzien waarvan het uitsluitend recht is verleend tot het daarin doen begraven van lijken van overledenen voor een periode van 20 jaren, met dien verstande, dat bij aanvang of bij het verstrijken van deze termijn het recht door burgemeester en wethouders steeds met een veelvoud van 10 jaar kan worden verlengd;

 • e.

  particulier kindergraf: een graf, ten aanzien waarvan het uitsluitend recht is verleend tot het daarin doen begraven van overledenen beneden de leeftijd van 12 jaar voor een periode van 20 jaar, met dien verstande dat bij aanvang of bij het verstrijken van deze termijn het recht door burgemeester en wethouders steeds met een veelvoud van 10 jaar kan worden verlengd;

 • f.

  urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;

 • g.

  urnennis: een nis, waarvoor voor bepaalde tijd het recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen of urnen;

 • h.

  verstrooiingsveld: een permanent daartoe bestemd terrein waarop as wordt verstrooid, dan wel een plaats waarvoor voor bepaalde of onbepaalde tijd het recht is verleend om as te doen verstrooien.

Artikel 2. Belastbaar feit

Onder de naam “graf- en begrafenisrechten” worden rechten geheven voor het gebruik van de algemene begraafplaatsen en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaatsen.

Artikel 3. Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4. Vrijstellingen

Algemene graven worden, onverminderd het ingevolge deze verordening verschuldigde begraafrecht en eventueel andere op grond van de verordening verschuldigde rechten, kosteloos ter beschikking gesteld.

Artikel 5. Maatstaf van heffing en tarieven

De rechten worden geheven naar de maatstaven en tarieven, zoals opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 6. Wijze van heffing

Alle rechten, als die bedoeld in de tarieventabel, worden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving, waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

Artikel 7. Ontstaan van de belastingschuld

Alle rechten, als die bedoeld in de tarieventabel, zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 8. Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen 28 dagen na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 9. Kwijtschelding

Bij de invordering van de graf- en begrafenisrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10. Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

Artikel 11. Inwerkingtreding en citeerartikel

 • 1. De “Verordening graf- en begrafenisrechten 2021”, vastgesteld bij raadsbesluit van 10 december 2020, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag volgende op de dag na die van de bekendmaking.

 • 3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

 • 4. Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening lijkbezorgingsrechten Boekel 2022".

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Boekel, gehouden op 15 december 2021.

de griffier

Jkvr. mr. A.B.M. Beelaerts van Blokland

de voorzitter

C.J.M. van den Elsen

Bijlage 1: Tarieventabel

Tarieventabel, als bedoeld in artikel 5 van de Verordening lijkbezorgingsrechten Boekel 2022

 
 
 

2022

HOOFDSTUK 1 VERLENEN VAN RECHTEN

 
 
 
 
 
 

1.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier graf wordt geheven

 
 
 
 
 
 

1.1.1

voor een periode van 20 jaar

1.292,00

 
 
 
 

1.1.2

voor het verlengen van het uitsluitend recht op een particulier graf met 10 jaar

649,00

 
 
 
 

1.2

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier urnengraf wordt geheven

 
 
 
 
 
 

1.2.1

voor een periode van 20 jaar

 

vervallen

 
 
 
 

1.2.2

voor het verlengen van eht bij 1.2.1 genoemde recht met 10 jaar

 

vervallen

 
 
 
 

1.3

Voor het verlenen van het recht op een urnennis in een urnenmuur wordt geheven

 
 
 
 
 
 

1.3.1

voor een periode van 20 jaar

1.292,00

 
 
 
 

1.3.2

voor het verlengen van het recht op een urnennis in een urnenmuur met 10 jaar

649,00

 
 
 
 

1.4

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier kindergraf

 
 
 

van een kind onder 12 jaar wordt geheven

 
 
 
 
 
 

1.4.1

voor een periode van 20 jaar

1.292,00

 
 
 
 

1.4.2

voor het verlengen van het uitsluitend recht op een particulier kindergraf met 10 jaar

649,00

 
 
 
 

HOOFDSTUK 2 BEGRAVEN

 
 
 
 
 
 

2.1

Voor het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder wordt geheven

698,00

 
 
 
 

2.2

Voor het begraven van een lijk van een kind tot 12 jaar wordt geheven

482,00

 
 
 
 

2.3

Voor het begraven van zuigelingen van een meervoudige geboorte, die levenloos zijn geboren of kort na

 
 
 

de geboorte zijn overleden, en die in één kist worden begraven, wordt het begraafrecht eenmaal geheven.

 
 
 
 
 
 

2.4

Voor het begraven van stoffelijke resten van kinderen, die kort na de geboorte zijn overleden en in één

 
 
 

kist met hun overleden moeder worden begraven, wordt geen begraafrecht geheven.

 
 
 
 
 
 

HOOFDSTUK 3 PLAATSEN/BIJZETTEN VAN ASBUSSEN EN URNEN

 
 
 
 
 
 

3.1

Voor het bijzetten, plaatsen of begraven van een asbus of urn wordt geheven

411,00

 
 
 
 

3.2

Voor het bijzetten, plaatsen of begraven een een asbus of urn van een kind tot 10 jaar

 
 
 

wordt geheven

 

vervallen

 
 
 
 

3.3

Voor het bijzetten, plaatsen of begraven van een asbus of een urn van zuigelingen van een meervoudige

 
 
 

geboorte, die levenloos zijn geboren of kort na de geboorte zijn overleden, en die in één urn of asbus

 
 
 

worden bijgezet, geplaatst of begraven, wordt het begraafrecht eenmaal geheven.

 
 
 
 
 
 

3.4

Voor het bijzetten, plaatsen of begraven van stoffelijke resten van kinderen, die kort na de geboorte zijn

 
 
 

overleden en in één urn of asbus met hun overleden moeder worden bijgezet, geplaatst of begraven,

 
 
 

wordt geen begraafrecht geheven.

 
 
 
 
 
 

3.5

Voor het verstrooien van as op een daarvoor aangelegd verstrooiingsveld wordt

 
 
 

per asbus geheven

72,00

 
 
 
 

HOOFDSTUK 4 OPGRAVEN

 
 
 
 
 
 

4.1

Voor het opgraven van een asbus wordt geheven

422,00

 
 
 
 

4.2

Voor het na opgraven weer begraven in een ander graf worden de tarieven, genoemd

 
 
 

in hoofdstuk 2 verhoogd met

 

vervallen

 
 
 
 

4.3

Voor het opgraven en/of herbegraven van een stoffelijk overschot wordt geheven: het bedrag van

 
 
 

de voorafgaand aan het in behandeling nemen van het verzoek aan de aanvrager meegedeelde kosten,

 
 
 

blijkend uit een offerte, die door een gespecialiseerd bedrijf is opgesteld.

 
 
 
 
 
 

4.4

Indien een offerte als bedoeld in onderdeel 4.3 is uitgebracht, wordt een verzoek in behandeling genomen

 
 
 

zodra de verzoeker akkoord is gegaan met de offerte of op de tiende werkdag na de dag

 
 
 

waarop de offerte aan de verzoeker ter kennis is gebracht, tenzij het verzoek voor deze tiende werkdag

 
 
 

schriftelijk is ingetrokken.

 
 
 
 
 
 

4.5

Het recht onder 4.1 en 4.2 is niet van toepassing indien dit door openbaar gezag

 
 
 

bevolen wordt

 
 
 
 
 
 

HOOFDSTUK 5 GEDENKWAND VENHORST

 
 
 
 
 
 

5.1

Voor het aanbrengen van een gedenkplaatje op de gedenkwand op de begraafplaats

 
 
 

te Venhorst voor een periode van 30 jaar wordt geheven

72,00

 
 
 
 

5.2

Voor het plaatsen van stoffelijke resten in het verzamelgraf te Venhorst wordt geheven

200,00

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente Boekel, gehouden op 15 december 2021

de griffier,

Jkvr. mr. A.B.M. Beelaerts van Blokland

de voorzitter,

C.J.M. van den Elsen