Verordening beslistermijn schuldhulpverlening 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Intitulé

Verordening beslistermijn schuldhulpverlening 2022

De raad van de gemeente Boekel;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 november 2021;

gelet op:

artikel 4a, derde lid, Wet gemeentelijke schuldhulpverlening;

BESLUIT:

vast te stellen de:

Verordening beslistermijn schuldhulpverlening 2022

Artikel 1 – Beslistermijn schuldhulpverlening

De beschikking tot schuldhulpverlening of de afwijzing ervan, bedoeld in artikel 4a, eerste lid, van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, wordt genomen binnen een termijn van 8 weken na de dag waarop het eerste gesprek, bedoeld in artikel 4, eerste lid van die wet, heeft plaatsgevonden.

Artikel 2 – Inwerkingtreding en citeertitel

  • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2022.

  • 2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening beslistermijn schuldhulpverlening 2022.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente Boekel, gehouden op 15 december 2021

de griffier

Jkvr. mr. A.B.M. Beelaerts van Blokland

de voorzitter

C.J.M. van den Elsen