Regeling vervallen per 01-01-2023

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2022

Geldend van 21-12-2021 t/m 31-12-2022

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2022

De raad van gemeente Vijfheerenlanden,

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2 november 2021;

gelet op 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

Besluit:

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2022

(Verordening lijkbezorgingsrechten 2022)

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  begraafplaatsen Vijfheerenlanden:

  • -

   de begraafplaats gelegen aan de Sparrendreef te Vianen

  • -

   de begraafplaats gelegen aan de Dorpstraat / Vosstraat te Hagestein

  • -

   de begraafplaats gelegen aan de Kweldam / Kerkstraat te Everdingen

  • -

   de begraafplaats gelegen aan de Dorpsweg / Kerkweg te Zijderveld

  • -

   de begraafplaats gelegen aan de Tiendweg te Leerdam

  • -

   de begraafplaats gelegen aan de Lingedijk te Leerdam

  • -

   de begraafplaats gelegen aan de Cornelis Verheuvelstraat te Kedichem

  • -

   de begraafplaats gelegen aan de Overheicop te Schoonrewoerd

  • -

   de begraafplaats gelegen aan de Dorpstraat te Schoonrewoerd

  • -

   de begraafplaats gelegen aan de Burggraaf te Meerkerk

  • -

   de begraafplaats gelegen aan de Kerkstraat te Meerkerk

  • -

   de begraafplaats gelegen aan de J.W. van Puttestraat te Ameide

  • -

   de begraafplaats gelegen aan de Kerkweg te Leerbroek

  • -

   de begraafplaats gelegen aan de Dorpsweg te Leerbroek

  • -

   de begraafplaats gelegen aan de Kerkstraat te Nieuwland

  • -

   de begraafplaats gelegen aan de Kortenhoevenseweg te Lexmond

  • -

   de begraafplaats gelegen aan de Broekseweg te Ameide

  • -

   de begraafplaats gelegen aan de Lekdijk te Tienhoven

  • -

   de begraafplaats gelegen aan de Hei- en Boeicopseweg te Hei- en Boeicop

 • b.

  graf: een zandgraf, keldergraf of een historisch keldergraf;

 • c.

  particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • 1.

   het doen begraven en begraven houden van één of meer lijken;

  • 2.

   het doen bijzetten en bijgezet houden van één of meer asbussen met of zonder urn;

  • 3.

   voor de toepassing van het bij of krachtens deze verordening bepaalde wordt, voor zover van belang onder 'particulier graf' mede verstaan: particulier kindergraf, particulier urnengraf, particuliere urnennis of particulier foetusgraf.

 • d.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

 • e.

  particulier kindergraf:

  • 1.

   het doen begraven en begraven houden van lijken van levenloos geborenen tot kinderen tot 12 jaar;

  • 2.

   het plaatsen en geplaatst houden van asbussen met of zonder urn van levenloos geborenen tot kinderen tot 12 jaar;

 • f.

  foetusgraven: een graf voor het begraven van foetussen vanaf het begin van de zwangerschap tot levenloos geborenen;

 • g.

  particulier urnengraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • h.

  particuliere urnennis: een nis waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • i.

  grafkelder: een betonnen of gemetselde constructie aangebracht in één of meerdere particuliere graven waarin één of meerdere lijken worden begraven of waarin meerdere asbussen worden bijgezet; grafkelders kunnen onderdeel zijn van een bovengrondse muur of wand;

 • j.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • k.

  urn: een voorwerp ter berging van één of twee asbussen;

 • l.

  verstrooiingsplaats: een daartoe bestemde plaats waarop as wordt verstrooid;

 • m.

  gedenkplaats: een plaats ingericht om overledenen te gedenken;

 • n.

  gedenkteken: voorwerp op het graf voor het aanbrengen van opschriften of figuren, daaronder begrepen kettingen en hekwerken;

 • o.

  grafbedekking: gedenkteken, grafbeplanting en andere voorwerpen op een graf of bij een urnenruimte;

 • p.

  rechthebbende: de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie een uitsluitend recht is verleend tot het doen begraven of doen bijzetten in een particulier graf, een particulier kindergraf, een particulier urnengraf, een particuliere urnennis of een particulier foetusgraf;

 • q.

  beheerder: de ambtenaar die belast is met de dagelijkse leiding van de begraafplaatsen of degene die hem vervangt;

 • r.

  gebruiker of belanghebbende: de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie een recht tot gebruik van een ruimte in een algemeen graf is verleend;

 • s.

  grafrecht: het uitsluitend recht op het begraven en begraven houden in een particulier graf, particulier kindergraf, particulier foetusgraf of recht tot het doen bijzetten en bijgezet houden in een particulier urnengraf of particuliere urnennis;

 • t.

  grafakte: de beschikking waarin overeenkomstig die bepaling van de verordening door of namens het college een grafrecht wordt verleend voor een particulier graf;

 • u.

  bevestigingsbrief: de bevestiging waarin overeenkomstig die bepaling van de verordening door of namens het college het gebruik wordt verleend voor een algemeen graf;

 • v.

  college: burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden;

 • w.

  eigenaar: de natuurlijke persoon of een rechtspersoon die de grafdekking op een graf in eigendom heeft;

 • x.

  ruimen: na schriftelijk afstand van het grafrecht de stoffelijke resten begraven in een daarvoor bestemd gedeelte van de begraafplaats;

 • y.

  samenvoegen: het samenvoegen van stoffelijke resten uit één graf en deze onder in hetzelfde graf herbegraven zodat er ruimte ontstaat voor een nieuwe begraving;

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en of voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 5 Belastingjaar

Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven, in Hoofdstuk 8 van de tarieventabel, is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 6 Wijze van heffing

 • 1. De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

 • 2. In afwijking van het eerste lid worden de rechten, bedoeld in Hoofdstuk 8 van de tarieventabel, geheven bij wege van aanslag.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld

 • 1. De rechten zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

 • 2. In afwijking van het eerste lid zijn de onderhoudsrechten, als bedoeld in Hoofdstuk 8 van de tarieventabel verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak.

Artikel 8 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet de rechten worden betaald binnen één termijn, die vervalt op de laatste dag van de maand, volgend op de maand van de dagtekening van het aanslagbiljet of de schriftelijke kennisgeving.

 • 2. In afwijking van het eerste lid geldt, dat de aanslagen onderhoudsrechten, die op de voet van Hoofdstuk 8 van de Tarieventabel worden geheven, moeten worden betaald uiterlijk drie maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet.

 • 3. In afwijking van het tweede lid geldt, dat als de verschuldigde bedragen door middel van automatische incasso kunnen worden afgeschreven, de aanslagen moeten worden betaald in zoveel gelijke maandelijkse termijnen als er na de maand van dagtekening van het aanslagbiljet nog maanden in het belastingjaar waarin de aanslagen worden opgelegd overblijven. Het aantal termijnen bedraagt ten minste drie en ten hoogste tien. De eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

 • 4. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Overgangsrecht

 • 1. De ‘Verordening lijkbezorgingsrechten 2021’ van 15 december 2020, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 11, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 11, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de rechten hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 11 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

Artikel 12. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening lijkbezorgingsrechten 2022.

Ondertekening

Aldus besloten door de raad van Vijfheerenlanden

in zijn openbare vergadering van 14 december 2021

de raadsgriffier

K.I. (Krista) Goossens

de voorzitter

S. (Sjors) Fröhlich

Bijlage 1 Tarieventabel behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten 2022

Hoofdstuk 1

Verlenen van rechten (Graven)

 

Voor het verlenen van een uitsluitend recht tot het doen begraven c.q. doen bijzetten en bijgezet houden in een eigen graf wordt een recht geheven voor:

 

1.1

Zandgraven

 

1.1.1

Tweepersoons particulier graf voor een periode van 20 jaar

€ 3.198,00

1.1.2

Tweepersoons particulier graf voor een periode van 30 jaar

€ 4.849,00

1.1.3

Kindergraf, kinderen tot 12 jaar, voor een periode van 20 jaar

€ 1.729,00

1.1.4

Kindergraf, kinderen tot 12 jaar, voor een periode van 30 jaar

€ 2.699,00

1.1.5

Foetusgraf, begin zwangerschap tot doodgeboren, voor een periode van 20 jaar

€ 1.371,00

1.1.6

Foetusgraf, beging zwangerschap tot doodgeboren, voor een periode van 30 jaar

€ 1.817,00

1.2

Keldergraven

 

1.2.1

Keldergraf voor een periode van 20 jaar

€ 3.198,00

1.2.2

Keldergraf voor een periode van 30 jaar

€ 4.849,00

1.2.3

Historisch keldergraf voor een periode van 20 jaar,

eerste begraaflaag

€ 3.042,00

1.2.4

Historisch keldergraf voor een periode van 20 jaar,

per ieder volgend begraaflaag

€ 1.401,00

1.2.5

Historisch keldergraf voor een periode van 30 jaar,

eerste begraaflaag

€ 4.538,00

1.2.6

Historisch keldergraf voor een periode van 30 jaar,

per ieder volgend begraaflaag

€ 2.077,00

Hoofdstuk 2

Verlenen van rechten (Urnengraven en –nissen)

 

Voor het verlenen van uitsluitend recht tot het plaatsen en het geplaatst houden c.q. doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen wordt geheven:

 

2.1

in een urnengraf:

 

2.1.1

Urnengraf voor een periode van 10 jaar

€ 862,00

2.1.2

Urnengraf voor een periode van 15 jaar

€ 1.298,00

2.1.3

Urnengraf voor een periode van 20 jaar

€ 1.729,00

2.2

in een urnennis:

 

2.2.1

Urnennis voor een periode van 10 jaar

€ 706,00

2.2.2

Urnennis voor een periode van 15 jaar

€ 1.059,00

2.2.3

Urnennis voor een periode van 20 jaar

€ 1.412,00

Hoofdstuk 3

Verlengen van rechten

 

Voor het verlengen van uit uitsluitend recht zoals genoemd in hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2 van de tarieventabel wordt geheven voor:

 

3.1

Zandgraven:

 

3.1.1

Eenpersoons particulier graf voor een periode van 5 jaar

€ 685,00

3.1.2

Eenpersoons particulier graf voor een periode van 10 jaar

€ 1.376,00

3.1.3

Eenpersoons particulier graf voor een periode van 20 jaar

€ 2.757,00

3.1.4

Tweepersoons particulier graf voor een periode van 5 jaar

€ 810,00

3.1.5

Tweepersoons particulier graf voor een periode van 10 jaar

€ 1.614,00

3.1.6

Tweepersoons particulier graf voor een periode van 20 jaar

€ 3.198,00

3.1.7

Kindergraf, kinderen tot 12 jaar, voor een periode van 5 jaar

€ 431,00

3.1.8

Kindergraf, kinderen tot 12 jaar, voor een periode van 10 jaar

€ 867,00

3.1.9

Kindergraf, kinderen tot 12 jaar, voor een periode van 20 jaar

€ 1.729,00

3.1.10

Foetusgraf, voor een periode van 5 jaar

€ 338,00

3.1.11

Foetusgraf, voor een periode van 10 jaar

€ 649,00

3.2

Keldergraven:

 

3.2.1

Keldergraf voor een periode van 5 jaar

€ 810,00

3.2.2

Keldergraf voor een periode van 10 jaar

€ 1.614,00

3.2.3

Keldergraf voor een periode van 20 jaar

€ 3.198,00

3.2.4

Historisch keldergraf voor een periode van 10 jaar, eerste begraaflaag

€ 1.521,00

3.2.5

Historisch keldergraf voor een periode van 10 jaar, per ieder volgend begraaflaag

€ 701,00

3.2.6

Historisch keldergraf voor een periode van 20 jaar, eerste begraaflaag

€ 3042,00

3.2.7

Historisch keldergraf voor een periode van 20 jaar, per ieder volgend begraaflaag

€ 1.401,00

3.3

Urnengraven en – nissen:

 

3.3.1

Urnengraf voor een periode van 5 jaar

€ 431,00

3.3.2

Urnengraf voor een periode van 10 jaar

€ 867,00

3.3.3

Urnennis voor een periode van 5 jaar

€ 353,00

3.3.4

Urnennis voor een periode van 10 jaar

€ 706,00

3.3.5

Urnennis voor 2 urnen voor een periode van 5 jaar

€ 706,00

3.3.6

Urnennis voor 2 urnen voor een periode van 10 jaar

€ 1.412,00

Hoofdstuk 4

Begraven

4.1

Voor het begraven van een stoffelijk overschot wordt geheven:

 

4.1.1

in een particulier graf

€ 882,00

4.1.2

in een kindergraf

€ 623,00

4.1.3

in een foetusgraf

€ 311,00

4.1.4

in een keldergraf (excl. kosten aanschaf/aanleg)

€ 882,00

4.1.5

in een algemeen graf

€ 1.293,00

4.1.6

Voor het begraven in een algemeen graf op zaterdag en op buitengewone tijden wordt geheven:

€ 1.735,00

4.2

Voor de aanleg van een urnen keldergraf wordt geheven:

€ 623,00

4.3

Voor het begraven in een particulier graf op zaterdag- en op buitengewone tijden wordt geheven:

€ 1.324,00

4.4

Voor het begraven in een particulier graf op zaterdag ná 15.00 uur wordt geheven:

€ 1.545,00

4.5

Voor het begraven in een kindergraf op zaterdag en op buitengewone uren wordt geheven;

€ 934,00

4.6

Voor het begraven in een foetusgraf op zaterdag en op buitengewone uren wordt geheven;

€ 467,00

4.7

Onder buitengewone uren wordt verstaan; begraven op zaterdag (tussen 9.00 uur en 15.00 uur) en op werkdagen vanaf 15.00 uur.

 

Hoofdstuk 5

Bijzetten van asbussen of urnen

5.1

Voor het bijzetten van een asbus of urn wordt geheven:

 

5.1.1

op of in een urnengraf

€ 233,00

5.1.2

op of in een particulier graf

€ 286,00

5.1.3

in een dichte urnennis

€ 208,00

5.1.4

in een open urnennis

€ 68,00

5.2

Voor het bijzetten van een asbus op of in een urnengraf op zaterdag en op buitengewone uren wordt geheven:

€ 350,00

5.3

Voor het bijzetten van een asbus op of in een particulier graf op zaterdag en op buitengewone uren wordt geheven:

€ 429,00

5.4

Voor het bijzetten van een asbus in een urnennis op zaterdag en op buitengewone uren wordt geheven:

€ 312,00

5.5

Onder buitengewone uren wordt verstaan; begraven op zaterdag (tussen 9.00 uur en 15.00 uur) en op werkdagen vanaf 15.00 uur.

 

Hoofdstuk 6

Opgraven, samenvoegen, ruimen en verstrooien

6.1

Voor het opgraven van een stoffelijk overschot uit een grafruimte, excl. kist wordt geheven:

€ 882,00

6.2

Voor het samenvoegen van een graf voorafgaand aan een begrafenis wordt voor de eerste laag geheven:

€ 571,00

6.3

Voor het opgraven en opnieuw begraven van een stoffelijk overschot op dezelfde begraafplaats wordt geheven:

€ 1.764,00

6.4

Voor het verwijderen van een asbus uit een urnen- of particulier graf wordt geheven:

€ 78,00

6.5

Voor het verwijderen van een asbus uit een urnennis wordt geheven:

€ 52,00

6.6

Voor het verstrooien van as zonder de aanwezigheid van nabestaanden wordt geheven:

€ 47,00

6.7

Voor het verstrooien van as in de aanwezigheid van nabestaanden wordt geheven:

€ 129,00

6.8

Voor het verstrooien van as in de aanwezigheid van nabestaanden op zaterdag en op buitengewone uren wordt geheven:

€ 194,00

6.9

Onder buitengewone uren wordt verstaan; begraven op zaterdag (tussen 9.00 uur en 15.00 uur) en op werkdagen vanaf 15.00 uur.

 

Hoofdstuk 7

Grafbedekking

7.1

Voor het afgeven van een vergunning voor het plaatsen van een gedenkteken (alle graven en asbestemmingen), wordt geheven:

€ 93,00

7.2

Voor het afgeven van een vergunning tot het aanbrengen van een grafkelder (prefab) of urnenkelder (prefab), wordt geheven:

€ 93,00

7.3

Voor het verkrijgen van een kopie van documenten uit het archief, per kwartier of een deel hiervan, wordt geheven:

€ 25,00

7.4

Voor het plaatsen van een gedenkteken zonder vergunning, wordt geheven:

€ 93,00

7.5

Voor het op verzoek recht leggen van een grafmonument wordt geheven:

€ 136,00

7.6

Voor het op verzoek verrichten van klein onderhoud aan het graf wordt geheven:

€ 68,00

Hoofdstuk 8

Algemeen onderhoud en schoonhouden graven

 

Voor de uitvoering van het algemeen onderhoud van graven, uitgegeven vóór 1 januari 2020 in Vianen, en Leerdam, waarbij de rechthebbende heeft geopteerd voor jaarlijkse heffing van de onderhoudsrechten wordt geheven:

 

8.1

alle typen particuliere graven per jaar

€ 102,00

8.2

alle typen particuliere graven per maand

€ 8,00

8.3

urnengraven en –nissen per jaar

€ 52,00

8.4

urnengraven en –nissen per maand

€ 4,00

8.5

De rechten als bedoeld onder 8.1 en 8.3 kunnen voor een periode van 5, 10 of 20 jaar worden afgekocht tegen betaling ineens van een bedrag gelijk aan respectievelijk 5, 10 of 20 maal de in dat lid genoemde bedragen.

 

Hoofdstuk 9

Lijkschouwing

9.1

Voor het schouwen van een lijk wordt geheven:

€ 628,00

Hoofdstuk 10

Inschrijven

10.1

Voor het inschrijven van een particulier (urnen)graf in een daartoe bestemd register wordt geheven:

€ 66,00

10.2

Voor het overboeken van een particulier (urnen)graf in een daartoe bestemd register wordt geheven:

€ 13,00

Hoofdstuk 11

Overige heffingen

11.1

Voor het luiden van de klok wordt geheven:

€ 47,00

11.2

Voor het luiden van de klok op zaterdag wordt geheven:

€ 71,00

11.3

Voor het overluiden van de klok wordt geheven:

€ 47,00

11.4

Voor het overluiden van de klok op zaterdag wordt geheven:

€ 71,00

11.5

Voor het te laat arriveren van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 uur en 15.00 uur wordt per uur geheven:

€ 73,00

11.6

Voor het te laat arriveren van maandag tot en met vrijdag vanaf 15.00 uur en op zaterdag wordt per uur geheven:

€ 442,00

11.7

Voor de uitgifte van een gedenkplaatje op de herdenkingszuil wordt geheven:

€ 39,00

11.8

Voor de uitgifte van een marmeren afdekplaat op de urnennis (urnenzuil begraafplaats Sparrendreef te Vianen) wordt geheven:

€ 213,00

11.9

Voor het gebruik van de opbaarkamer en/of aula Hagestein wordt per dag geheven:

€ 156,00

11.10

Voor het gebruik van een mortuarium wordt voor de eerste ligdag geheven:

€ 96,00

11.10.1

Voor iedere volgende ligdag in het mortuarium wordt geheven:

€ 81,00

11.11

Voor het vervoeren van een stoffelijk overschot wordt geheven:

€ 406,00

Behorende bij raadsbesluit van 14 december 2021.

De griffier van Vijfheerenlanden,