Verordening op de heffing en invordering van leges 2022

Geldend van 23-12-2021 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van leges 2022

[Deze publicatie betreft een rectificatie omdat de ROEB-lijst niet was gepubliceerd met de regeling. De oorspronkelijke publicatie is op 24 november 2021 bekendgemaakt, beschikbaar via Gemeenteblad 2021, 422355.]

De raad van de gemeente Woensdrecht;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van ; 28 september 2021

gelet op de artikelen 156, tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en

onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

BESLUIT:

vast te stellen de: DE VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LEGES 2022

Artikel 1 Definities

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  maand: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d.

  jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst of van de Nederlandse identiteitskaart, of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

 • 1. De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur, of een kennisgeving langs elektronische weg. Het gevorderde bedrag wordt mondeling dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving of langs elektronische weg aan de belastingplichtige bekendgemaakt.

 • 2. Indien de leges, op het moment van aanvraag van een dienst, niet tot het definitieve bedrag kunnen worden vastgesteld, kan een voorlopige vordering worden opgelegd tot ten hoogste het bedrag waarop de vordering vermoedelijk zal worden vastgesteld.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

  • c.

   langs elektronische weg in het aanvraagproces wordt gedaan onverwijld, dan wel als die mogelijkheid wordt geboden binnen 30 dagen na het indienen van de aanvraag langs elektronische weg.

  • d.

   langs elektronische weg na indiening van de aanvraag wordt gedaan, binnen 30 dagen na dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges ter zake van een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • -

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • -

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • -

   onderdeel 1.4.6 (papieren verstrekking uit basisregistratie personen );

  • -

   onderdeel 1.9 1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • -

   hoofdstuk 16 (kansspelen);

Artikel 11 Overgangsrecht en inwerkingtreding

 • 1. De Legesverordening Woensdrecht 2021,vastgesteld bij raadsbesluit van 12 november 2020, sedertdien gewijzigd, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande, dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Deze verordening treedt inwerking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: ‘Legesverordening Woensdrecht 2022’

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 11 november 2021

De griffier,

De voorzitter,

Bijlage 1 Tarieventabel

behorende bij de Legesverordening Woensdrecht 2022

Indeling tarieventabel

Titel 1Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie personen

Hoofdstuk 6 Gereserveerd

Hoofdstuk 7 Gereserveerd

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

Hoofdstuk 11 Gereserveerd

Hoofdstuk 12 Leegstandswet

Hoofdstuk 13 Gereserveerd

Hoofdstuk 14 Gereserveerd

Hoofdstuk 15 Gereserveerd

Hoofdstuk 16 Kansspelen

Hoofdstuk 17 Kinderopvang

Hoofdstuk 18 Kabels en Leidingen

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 20 Diversen

Titel 2Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2 Voorafgaand aan formele aanvraag

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4 Vermindering

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

Hoofdstuk 6 Gereserveerd

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Hoofdstuk 9 Gereserveerd

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

Titel 3Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

Hoofdstuk 3 Seksbedrijven

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

Hoofdstuk 5 Standplaatsen

Hoofdstuk 6 Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Titel 1Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand  

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in de trouwzaal van het gemeentehuis op:

 

1.1.1.1

- maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 17.00 en op vrijdag tussen 9.00 uur en 21.00 uur

€ 431,00

- zaterdag en door overheid vastgestelde vrije dag tussen 9.00 en 17.00 uur

€ 650,00

1.1.2

De huwelijksvoltrekking of het registreren van een partnerschap dan wel het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk vindt kosteloos plaats in de locatie van het gemeentehuis te Hoogerheide op:

maandag en dinsdag om 8.45 uur

 

1.1.2.1

Het tarief voor een huwelijksvoltrekking of het registreren van een partnerschap dan wel het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, in de trouwzaal van het gemeentehuis te Hoogerheide op

maandag tot en met donderdag van 13.30 uur tot 17.00 uur, waarbij uitsluitend formeel vereiste administratieve handelingen worden verricht, bedraagt

€ 174,00

1.1.3

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap dan wel het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk indien daarbij gebruik gemaakt wordt van een bij, door het College van Burgemeester en Wethouders genomen, besluit aan te wijzen trouwlocatie anders dan bedoeld in de onderdelen 1.1.1 en 1.1.2

€ 650,00

-- maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 17.00 uur en

op vrijdag tussen 9.00 en 21.00 uur

€ 650,00

-- zaterdag en door overheid vastgestelde vrije dag tussen 9.00 en 17.00 uur

€ 863,00

1.1.4

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk indien daarbij gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal of een andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte op:

 

1.1.4.1

- maandag tot en met donderdag tussen 9.00 uur en 17.00 uur en op vrijdag tussen 09.00 en 21.00 uur

€ 431,00

- zaterdag en door overheid vastgestelde vrije dag tussen 9.00 en 17.00 uur

€ 650,00

1.1.5

Het tarief voor de voltrekking van een huwelijk of voor de registratie van een partnerschap: in een door de gemeenteraad aangewezen pand indien het gemeentehuis wegens calamiteiten niet beschikbaar is, is gelijk aan het tarief vermeld in artikel 1.1.1.1 en 1.1.4.1

 

1.1.6

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

Conform art. 1.1.1.1

1.1.7

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

Conform art. 1.1.1.1

 

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

1.1.8.1

een trouwboekje of partnerschap boekje

€ 39,30

1.1.8.2

een duplicaat trouwboekje of partnerschap boekje

€ 39,30

1.1.9

Het tarief bedraagt voor :

 

1.1.9.1

Het beschikbaar stellen van getuigen van of door de gemeente, hetgeen uitsluitend tijdens kantooruren mogelijk is, bedraagt per getuige

1/4 van het uurtarief in art. 1.20.0

1.1.9.2

Het in behandeling nemen van een verzoek tot annulering of wijziging van een eerder overeengekomen datum en/of tijd voor een huwelijksaangifte, aangifte partnerschapsregistratie, voltrekking van een huwelijk, registratie van partnerschap, omzetting van partnerschap in een huwelijk.

1/4 van het uurtarief in art. 1.20.0

1.1.9.3

Het tarief voor het aanwijzen van een andere buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand dan die van de gemeente Woensdrecht

 

1.1.9.3.1

zonder het regelen van een beëdiging bij de rechtbank

het uurtarief van art. 1.20.0

1.1.9.3.2

met het regelen van een beëdiging bij de rechtbank

1,5 uurtarief van art. 1.20.0

1.1.10

Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier na voorafgaande prijsopgave

1/4 van het uurtarief in art. 1.20.0

1.1.11

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een inlichting uit de registers van de burgerlijke stand

€ 5,50

1.1.12

Geen leges is verschuldigd voor een in art. 1.1.1.1 genoemd huwelijk op :

 • -

  maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 17.00 en op vrijdag tussen 9.00 uur en 21.00 uur ,

Indien beide partners drie jaar of langer woonachtig zijn in de gemeente Woensdrecht en beiden voldoen aan de geldende Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Woensdrecht

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

1.2.

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

1.2.1

van nationaal paspoort

 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 75,80*

1.2.1.2

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 57,30*

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 1.2.1. (zakenpaspoort) :

 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 75,80*

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 57,30*

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort) :

 

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 75,80*

1.2.3.2

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 57,30*

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 57,30*

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart :

 

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 68,50*

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 36,95*

1.2.5.3

van een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon

€ 33,35*

1.2.6

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5.2 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

€ 51,60*

1.2.7

Het tarief, zijnde een toeslag op de in voorgaande onderdelen 1.2.1.1 tot en met 1.2.6 genoemde bedragen, voor het bezorgen van een reisdocument op een adres in Nederland anders dan het gemeentehuis bedraagt:

€ 16,25*

*gekoppeld aan maximumtarieven voor 2022; deze zijn officieus bekend gemaakt door het Rijk

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot :

 

1.3.1.1

Het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs met een geldigheidsduur van ten hoogste 5 jaren voor één van de categorieën A,AM,B,BE of T.

Bij vernieuwen of omwisselen wordt de geldigheidsduur gerekend vanaf de datum dat het oude rijbewijs is verlopen.

€ 20,80

1.3.1.2

In andere gevallen dan bedoeld in subonderdeel 1.3.1.1.

€ 41,60

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

€ 34,10

1.3.3

Het tarief bedraagt voor het afgeven van een rijbewijs, indien aan de aanvrager reeds eerder een rijbewijs werd afgegeven, welk document bij de aanvraag niet, kan worden overlegd, verhoogd met

€ 34,00

*gekoppeld aan maximumtarieven voor 2022; deze zijn nog niet bekend gemaakt door het Rijk

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit in het kader van de basisregistratie personen

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de gemeentelijke basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 8,80

1.4.2.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

 

1.4.2.2.1

voor 50 verstrekkingen

€ 226,00

1.4.2.2.2

voor 100 verstrekkingen

€ 397,00

1.4.2.2.3

voor 200 verstrekkingen

€ 652,00

1.4.2.2.4

voor 400 verstrekkingen

€ 1077,00

1.4.2.2.5

voor 500 verstrekkingen

€ 1247,00

1.4.2.2.6

voor 1.000 verstrekkingen

€ 2098,00

1.4.2.2.7

voor 2.500 verstrekkingen

€ 3741,00

1.4.2.2.8

voor 5.000 verstrekkingen

€ 5669,00

1.4.2.2.9

voor 10.000 verstrekkingen

€ 8504,00

1.4.2.3

tot het afsluiten van een jaarabonnement op het wekelijks verstrekken van een opgave van verhuizingen binnen de gemeente, vertrekken uit de gemeente en vestigingen in de gemeente

€ 540,00

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen .

 

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.4.1

tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking

€ 8,80

1.4.4.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

 

1.4.4.2.1

voor 50 verstrekkingen

€ 226,00

1.4.4.2.2

voor 100 verstrekkingen

€ 397,00

1.4.4.2.3

voor 200 verstrekkingen

€ 652,00

1.4.4.2.4

voor 400 verstrekkingen

€ 1077,00

1.4.4.2.5

voor 500 verstrekkingen

€ 1247,00

1.4.4.2.6

voor 1.000 verstrekkingen

€ 2098,00

1.4.4.2.7

voor 2.500 verstrekkingen

€ 3741,00

1.4.4.2.8

voor 5.000 verstrekkingen

€ 5669,00

1.4.4.2.9

voor 10.000 verstrekkingen

€ 8504,00

1.4.5

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens met behulp van alternatieve media bedoeld in artikel 16, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

€ 24,50

1.4.6

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

€ 2,30

1.4.7

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basisregistratie, voor ieder daaraan besteed kwartier, na voorafgaande prijsopgave

1/4 van het uurtarief in art. 1.20.0

Hoofdstuk 5 Gereserveerd

Hoofdstuk 6 Gereserveerd

Hoofdstuk 7 Gereserveerd

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie 

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in het gemeentelijk kadaster, voor ieder daaraan besteed kwartier na voorafgaande prijsopgave

1/4 van het uurtarief in art. 1.20.0

1.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.8.3.1

om inlichtingen, met bijstand van een ambtenaar, uit de kadastrale administratie (online)

1/4 van het uurtarief in art. 1.20.0

1.8.3.2

tot het verlenen van inzage van de kadastrale registratie via het kadastrale netwerk (online), waarbij het gaat om actuele informatieproducten per object via kadaster-online zoals: hypothecair uittreksel, kadastraal uittreksel persoon, kadastraal uittreksel object en uittreksel kadastrale kaart

€ 16,30

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.9.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

€ 41,35*

1.9.2

tot het legaliseren van een handtekening

€ 5,40

1.9.3

voor het ter legalisatie zenden van stukken naar een andere gemeente in Nederland, in het persoonlijk belang van de aanvrager

€ 5,20

1.9.4

tot het verkrijgen van een bewijs van Nederlanderschap, niet bedoeld tot reispapier

€ 10,85

*dit is het maximumtarief vanaf 1 maart 2016

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

1.10

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de, in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier na voorafgaande prijsopgave

1/4 van het uurtarief in art. 1.20.0

Hoofdstuk 11 Gereserveerd

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

1.12.1

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 79,65

1.12.2

tot het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, negende lid, van de Leegstandwet

€ 39,80

1.12.3

Indien aanvragen als bedoeld in de subonderdelen 1.12.1 en 1.12.2 gelijktijdig worden ingediend en woonruimten in hetzelfde gebouw, zoals een flat, een school of een kantoor betreffen, worden de in die subonderdelen bedoelde leges slechts eenmaal geheven.

 

Hoofdstuk 13 Gereserveerd

Hoofdstuk 14 Gereserveerd

Hoofdstuk 15 Gereserveerd

Hoofdstuk 16 Kansspelen

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

1.16.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

€ 56,50*

1.16.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat

€ 56,50*

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 34,00*

1.16.1.3

voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode langer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd

€ 226,50*

1.16.1.4

voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode van langer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd, voor de eerste kansspelautomaat

€ 226,50*

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 136,00*

1.16.1.5

Het in 1.16.1.1 en 1.16.1.2 gestelde is van overeenkomstige toepassing, indien de vergunning geldt voor een tijdvak, korter dan 12 maanden of langer dan 12 maanden maar ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat de daar genoemde bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd onderscheidenlijk verhoogd worden.

1.16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 44,45

1.16.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot het exploiteren of doen exploiteren van een speelautomatenhal, zoals bedoeld in artikel 1 van de Verordening speelautomaten(hallen) gemeente Woensdrecht.

€ 2.268,90*

*dit is het maximumtarief

Hoofdstuk 17 Kinderopvang

1.17

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.17.1

een uittreksel uit het register bedoeld in artikel 46 van de Wet kinderopvang, per uittreksel

€ 11,75

1.17.2

inlichtingen over gegevens die zijn opgenomen in het register bedoeld in artikel 46 van de Wet kinderopvang, per verstrekking

€ 11,75

Hoofdstuk 18 Kabels en Leidingen 

1.18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag in verband met het verkrijgen van een instemmingsbesluit, als bedoeld in de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren (AVOI), omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden:

 

1.18.1.1

indien het betreft tracés tot 250 m.

€ 357,00

1.18.1.2

indien het betreft tracés vanaf 250 m. tot 1500 m.

€ 423,50

1.18.1.3

indien het betreft tracés vanaf 1500 m. tot 4000 m.

€ 503,00

1.18.1.4

indien het betreft tracés vanaf 4000 m. en meer, wordt het onder 1.18.1.1 genoemde bedrag verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door of vanwege de gemeenteambtenaar bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet, is opgesteld.

 

1.18.1.5

Indien een begroting als bedoeld in onderdeel 1.18.1.4 is uitgebracht wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan der aanvrager ter kennis is gebracht tenzij de aanvraag voor deze werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

1.18.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren (AVOI), omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden voor tracés tot 25 m.

€ 75,50

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

1.19

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.19.1

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 59,00

1.19.2

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

€ 59,00

1.19.3

tot het verlenen of verlengen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

 

1.19.3.1

Indien een medisch advies wél noodzakelijk is

€ 171,50

1.19.3.2

Indien een medisch advies niet noodzakelijk is

€ 81,50

1.19.4

tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 5 van de Wet persoonsvervoer

€ 14,00

1.19.5.1

tot het verlenen van een ontheffing voor het houden van een wedstrijd op een weg of daaraan deel te nemen (artikel 10j en 148 e.v. van de Wegenverkeerswet)

€ 356,00

1.19.5.2

tot het verkrijgen van een verklaring van geen bezwaar op grond van artikel 148 van de Wegenverkeerswet 1994 ten behoeve van wegwedstrijden voor een passage door de gemeente

€ 58,50

1.19.6

voor tijdelijke plaatsing of toepassing van verkeerstekens en het tijdelijk uitvoeren van maatregelen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 63,00

1.19.7

voor het toewijzen van een gehandicaptenparkeerplaats

€ 35,50

Hoofdstuk 20 Diversen

1.20.0

Daar waar in deze verordening een bedrag verschuldigd is per besteed uur of deel daarvan bedraagt het uurtarief

€ 80,00

1.20.2

Algemene Plaatselijke Verordening

 

1.20.2.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4:6 van de Algemene Plaatselijke Verordening (overige geluidhinder)

€ 180,00

1.20.2.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5:2 van de Algemene Plaatselijke Verordening (parkeren voertuigen autobedrijf e.c.)

€ 166,00

1.20.2.3

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5:7 van de Algemene Plaatselijke Verordening (parkeren reclamevoertuigen)

€ 166,00

1.20.2.4

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5:34 van de Algemene Plaatselijke Verordening (verbod verbranden afvalstoffen)

€ 166,00

1.20.2.5

tot het verlenen van een doorlopende vergunning als bedoeld in artikel 5:13 van de Algemene plaatselijke verordening (openbare inzameling van geld of goederen of daartoe een intekenlijst aan te bieden)

€ 20,00

1.20.2.6

voor overige, niet elders in deze tarieventabel met name genoemde vergunningen c.q. ontheffingen als bedoeld in de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 166,00

1.20.3

Overig

 

1.20.3.1

voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een duplicaat-milieupas

€ 15,00

1.20.3.2

voor een vergunning ex. artikel 29 lid 1 van de Wet op de lijkbezorging

€ 31,20

1.20.3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning, een ontheffing, een vrijstelling of een andere beschikking voor zover daarvoor niet elders in deze titel een tarief is opgenomen

€ 110,50

1.20.3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.20.3.4.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 2,80

1.20.3.4.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, voor de eerste pagina

€ 0,70

 

Vermeerderd voor elke volgende pagina met

€ 0,15

1.20.3.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor de afgifte van:

 

1.20.3.5.1

Kopieën, afdrukken van tekeningen of kaarten op A3 of kleiner formaat, per kaart of tekening

€ 10,70

1.20.3.5.2

Kopieën, lichtdrukken of afdrukken van tekeningen of kaarten met een groter formaat dan A3, per kaart of tekening

€ 16,85

1.20.3. 6 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen per pagina

€ 1,25

 
 
 

1.20.3. 7

Het tarief bedraagt voor het waarmerken van door de belanghebbende zelf overlegde stukken, per pagina

€ 3,50

1.20.3. 8

Het tarief bedraagt voor het uitvoeren van terreinmetingen, per uur of gedeelte daarvan

het uurtarief in art. 1.20.0

1.20.3. 9

De leges voor alle in deze tarieventabel genoemde stukken worden verhoogd indien:

 • a.

  deze per post worden verzonden met

€ 1,90

 • b.

  deze “aangetekend” per post worden verzonden met

€ 6,65

 • c.

  deze per post “met bericht van ontvangst” worden verzonden met

€ 7,85

 
 
 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

aanlegkosten:

 
 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012, Stcrt 2012,1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, die voortvloeien uit de aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het aanleggen) van de werken of de werkzaamheden de omzetbelasting niet inbegrepen.

Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting niet inbegrepen;

 

2.1.1.2

bouwkosten:

 
 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012,Stcrt 2012,1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen ten behoeve van de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, exclusief omzetbelasting.

De opgegeven bouwkosten worden getoetst aan de op dat moment geldende vastgestelde lijst van Regionaal overleg Eindhoven bouwtoezicht (ROEB). Deze lijst is als bijlage bij de verordening gevoegd.

Wanneer de ROEB-lijst niet toepasbaar is dan dient door de aanvrager omgevingsvergunning een offerte gelegd te worden.

Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.3

Sloopkosten:

De aannemingssom exclusief omzetbelasting, als bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken (UAV 2012, Stcrt 2012, 1567) , voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de sloopkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien het slopen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in dit hoofdstuk onder sloopkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het slopen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.4

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

Hoofdstuk 2 Voorafgaand aan formele aanvraag

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

2.2.1

om beoordeling van een schetsplan of er sprake is van een vergunningsvrij bouwwerk

€ 79,55

2.2.2

om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is inclusief eerste advies welstandscommissie (nieuw)

€ 333,00

2.2.2.1

extra advies welstandscommissie bij een vooroverleg. Per advies.

€ 110,00

2.2.3

een pré-advies van de welstandscommissie voorafgaand aan een vooroverleg of formele aanvraag omgevingsvergunning:

€ 110,00

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

2.3.0.1

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag omgevings-vergunning waarbij de reguliere procedure wordt gevolgd, wordt, ongeacht de aard van de activiteit waarvoor vergunning wordt aangevraagd met uitzondering van de activiteit ‘bouwen’, een basistarief gerekend van

€ 215,00

2.3.0.2

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag omgevings-vergunning waarbij de uitgebreide procedure wordt gevolgd, wordt, ongeacht de aard van de activiteit waarvoor vergunning wordt aangevraagd met uitzondering van de activiteit ‘bouwen’, een basistarief gerekend van

€ 633,00

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten :

 

2.3.1.1.1

indien de bouwkosten minder dan € 7.500 bedragen:

€ 85,50

vermeerderd met voor elke € 500,-- of gedeelte daarvan van de bouwkosten, een bedrag van :

€ 31,50

voor elke € 500,-- of gedeelte daarvan van de bouwkosten ;

 

2.3.1.1.2

indien de bouwkosten € 7.501,-- tot en met € 17.500,-- bedragen:

€ 256,00

vermeerderd met voor elke € 500,-- of gedeelte daarvan van de bouwkosten, een bedrag van :

€ 23,00

2.3.1.1.3

indien de bouwkosten € 17.501,-- tot en met € 52.500,-- bedragen:

€ 428,50

vermeerderd met voor elke € 500,-- of gedeelte daarvan van de bouwkosten, een bedrag van :

€ 19,50

2.3.1.1.4

indien de bouwkosten € 52.501,-- tot en met € 250.000,-- bedragen:

€ 1283,00

vermeerderd met voor elke € 500,-- of gedeelte daarvan van de bouwkosten, een bedrag van :

€ 11,20

2.3.1.1.5

indien de bouwkosten € 250.001,-- of meer bedragen:

€ 1795,00

vermeerderd met voor elke € 500,-- of gedeelte daarvan van de bouwkosten, een bedrag van :

€ 10,20

 
 
 
 

Verplicht advies welstandscommissie

 

2.3.1.2

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien

voor de in dat subonderdeel bedoelde aanvraag een advies van de welstandscommissie nodig is en wordt beoordeeld per advies

€ 110,00

 
 
 
 

Verplicht advies agrarische commissie

 

2.3.1.3

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien

krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld:

Kosten 100% conform jaarlijkse opgave AAC excl. btw

 

Te verhogen per bedrijfsbezoek met:

€ 65,00

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten: basistarief en

€ 249,00

 
 
 

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten

 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 179,00

 
 

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking m.u.v. gevallen als bedoeld in artikel 4, lid 9, bijlage II Bor):

€ 269,00

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking gevallen als bedoeld in artikel 4, lid 9, bijlage II Bor):

€ 986,00

2.3.3.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 4515,00

2.3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit

€ 608,00

 
 
 

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten (basistarief + één van onderstaande leges):

 

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 179,00

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 269,00

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking gevallen als bedoeld in artikel 4, lid 9, bijlage II Bor):

€ 986,00

2.3.4.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 4515,00

2.3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 608,00

 
 
 

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten (basistarief + één van onderstaande leges)

 

2.3.5.1

met een bruto vloeroppervlak tot en met 1.000 m²:

€ 796,00

2.3.5.2

met een bruto vloeroppervlak vanaf 1.000 m² tot en met 5.000 m²:

€ 1792,00

2.3.5.3

met een bruto vloeroppervlak vanaf 5.000 m²:

€ 3783,00

2.3.5.4

verkrijgen van een verklaring van overdracht van de gebruiksvergunning aan een nieuwe gebruiker:

€ 40,00

 
 
 

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de Erfgoedverordening van Gemeente Woensdrecht aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 10, tweede lid, van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten (basistarief + één van onderstaande leges)

 

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

€ 255,00

2.3.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 255,00

2.3.6.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale verordening of de gemeentelijke verordening aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale verordening of van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten : basistarief en

€ 128,50

 
 
 
 

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

2.3.7

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten basistarief en

€ 199,00

 
 
 
 

Aanleggen of veranderen weg

 

2.3.8

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.11 van de Algemene plaatselijke verordening> een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten : basistarief en

€ 159,00

 
 
 
 

Uitweg/inrit

 

2.3.9

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten : basistarief en

€ 159,00

 
 
 
 

Kappen

 

2.3.10

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4.11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten : basistarief en

€ 119,00

2.3.11

Natura 2000 activiteiten

 

2.3.11.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 4802,00

2.3.11.2

Indien de aanvraag tot het wijzigen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, onder a, Besluit omgevingsrecht bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 3954,00

2.3.12

Flora en Fauna activiteiten (bescherming van soorten)

 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 4780,00

2.3.13

Andere activiteiten

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

2.3.13.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten : basistarief en

€ 669,00

2.3.13.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten : basistarief en

€ 669,00

2.3.13.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning;

 

2.3.13.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

2.3.13.3

Advies 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij algemene maatregel van bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.26, derde lid, van de Wabo: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

Indien een begroting als bedoeld in nummer advies opnemen is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

2.3.14

Omgevingsvergunning in twee fasen

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.14.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

2.3.14.2

Voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: 120% van het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

2.3.15

Omgevingsvergunning voor een project waarvoor eerder een aanvraag in behandeling is genomen.

 
 

Indien een aanvraag om een omgevingsvergunning wordt ingediend voor project of plan waarvoor eerder een aanvraag om een omgevingsvergunning in behandeling is genomen en dat ongewijzigd is waarbij :

- bij beoordeling van de eerdere aanvraag is vastgesteld dat de vergunning niet op grond van de beoordeelde onderdelen genoemd in artikel 2.10, eerste lid a t/m e van de Wabo, geweigerd had moeten worden; en

- de resultaten van die beoordelingen onvoorwaardelijk voor beoordeling van de nieuwe aanvraag opnieuw gebruikt kunnen worden;

bedraagt het tarief :

 

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project of plan waarvoor eerder een aanvraag in behandeling is genomen, en die aanvraag niet meer dan zes maanden voor het indienen van de aanvraag schriftelijk is ingetrokken, een bedrag dat voortvloeit uit toepassing van artikel 2.3 met dien verstande dat, indien op grond van artikel 2.5.1 en artikel 2.5.2 aanspraak is gemaakt op teruggave van leges, voor de daarin genoemde onderdelen een bedrag verschuldigd is dat overeen komt met de voor die onderdelen teruggegeven leges.

 

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project of plan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend en de vergunning niet meer dan zes maanden voor het indienen van de aanvraag schriftelijk is ingetrokken, een bedrag dat voortvloeit uit toepassing van artikel 2.3 met dien verstande dat, indien op grond van artikel 2.5.1 en artikel 2.5.2 aanspraak is gemaakt op teruggave van leges, voor de daarin genoemde onderdelen een bedrag verschuldigd is dat overeen komt met de voor die onderdelen teruggegeven leges.

 
 
 
 

2.3.16

Beoordeling bodemrapport

 
 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

2.3.16.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

€ 165,00

2.3.16.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

€ 165,00

 
 
 

2.3.17

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

2.3.17.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 796,00

2.3.17.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.17.2

Indien een begroting als bedoeld 2.3.17.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 
 
 

Hoofdstuk 4 Vermindering

2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3. De meerkosten in verband met extra adviezen welstandscommissie worden hierbij niet in mindering gebracht.

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning

 
 

Als een aanvrager zijn aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges.

De teruggaaf bedraagt:

 

2.5.1.1

Indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen twee weken na het in behandeling nemen ervan (na ontvankelijkverklaring)

50%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

2.5.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken na twee weken na het in behandeling nemen ervan en voor het verlenen van de gevraagde vergunning

20%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning

 
 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 6 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

20%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 
 
 
 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

20%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 
 
 
 

2.5.4

Minimumbedrag voor teruggaaf

 
 

Een bedrag minder dan € 100,-- wordt niet teruggegeven.

 
 
 
 

2.5.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 

Hoofdstuk 6 Gereserveerd

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

de voor de oorspronkelijke vergunning geheven leges verrekend met het bedrag dat verschuldigd is voor de nieuw aan te vragen vergunning met een minimum verschuldigd bedrag van

€ 99,00

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een principe-aanvraag die leidt tot een standpunt van het college:

 

2.8.1.1

met betrekking tot een ruimtelijke ontwikkeling die niet past in het vigerende bestemmingsplan:

€ 697,00

2.8.1.2

met betrekking tot een herhaalde inhoudelijk gelijke aanvraag, waarvan de geldigheidsduur, als bedoeld in de voorwaarden bij principemedewerking, van een onder 2.6.1.1 gegeven standpunt met maximaal één jaar is verstreken:

€ 299,00

2.8.2

aanvraag tot het herzien van een bestemmingsplan waarbij géén bouwplan als bedoeld in artikel 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening mogelijk wordt gemaakt:

€ 6705,00

2.8.3

aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid onder a van de Wet ruimtelijke ordening waarbij géén bouwplan als bedoeld in artikel 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening mogelijk wordt gemaakt:

€ 4515,00

2.8.4

aanvraag onder 2.8.2 of 2.8.3 indien deze wordt meegenomen bij een algehele actualisatie van een bestemmingsplan:

€ 3185,00

2.8.5

aanvraag tot het uitwerken van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid onder b van de Wet ruimtelijke ordening:

€ 4515,00

2.8.6

aanvraag om een ontheffing hogere waarde als bedoeld in of krachtens de artikelen 47 en volgende (industrielawaai) en 83 en volgende (wegverkeerslawaai) van de Wet geluidhinder of artikel 4.10 en volgende (spoorweglawaai) van het Besluit geluidhinder:

€ 1529,00

Hoofdstuk 9 Gereserveerd

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

2.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€ 60,00

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet

€ 1.311,00

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet

€ 138,00

3.1.3

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:29, derde lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening (sluitingstijd), indien de ontheffing voor één keer geldt per uur of gedeelte daarvan

€ 138,00

3.1.4

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:29 van de Algemene Plaatselijke Verordening (sluitingstijd), indien de ontheffing voor twee of meer keren geldt:

 • a.

  per maand of een gedeelte daarvan, per uur

€ 349,00

 • b.

  per half jaar of een gedeelte daarvan dat langer duurt dan één maand, per uur

€ 475,00

 • c.

  per jaar of een gedeelte daarvan dat langer duurt dan zes maanden, per uur

€ 713,00

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2:25, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning)

€ 150,00

3.2.1.1

Indien een in artikel 3.2.1 bedoelde aanvraag niet tijdig en volledig conform het evenementenbeleid is ingediend wordt het tarief in art. 3.2.1 verhoogd met

€ 54,00

3.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een vergunning voor het organiseren van een snuffelmarkt als bedoeld in artikel 5:23 van de Algemene plaatselijke verordening

€ 172,00

Hoofdstuk 3 Seksbedrijven

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

3.3.1

een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3.4, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening, anders dan een wijziging bedoeld in onderdeel 3.3.2:

 

3.3.1.1

voor een seksinrichting

€ 2.433,00

3.3.1.2

voor een escortbedrijf

€ 2.433,00

3.3.2

wijziging van een exploitatievergunning in verband met uitsluitend een wijziging van het beheer in een seksinrichting of escortbedrijf, als bedoeld in artikel 3.4, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening

 

3.3.2.1

voor een seksinrichting

€ 323,00

3.3.2.2

voor een escortbedrijf

€ 323,00

3.3.3

De kosten van de vergunningaanvraag als bedoeld onder 3.3.1 worden verhoogd met het bedrag, van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde kosten, van het externe SMA-advies van de GGD, blijkend uit een begroting die ter zake door of vanwege de gemeenteambtenaar bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet, is opgesteld.

 

3.3.4

Indien een begroting als bedoeld in 3.3.3 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.4.1

tot het verlenen van een vergunning voor het onttrekken van woonruimte aan de bestemming tot bewoning als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder a, van de Huisvestingswet 2014

€ 53,00

3.4.2

tot het verlenen van een vergunning voor het samenvoegen van woonruimte met andere woonruimte als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder b, van de Huisvestingswet 2014

€ 53,00

3.4.3

tot het verlenen van een vergunning voor het omzetten van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder c, van de Huisvestingswet 2014

€ 53,00

3.4.4

tot het verlenen van een vergunning voor het verbouwen van woonruimte tot twee of meer woonruimten als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder d, van de Huisvestingswet 2014

€ 53,00

3.4.5

tot het verlenen van een splitsingsvergunning als bedoeld in artikel 22 van de Huisvestingswet 2014

€ 53,00

3.4.6

tot het verlenen van een vergunning voor het onttrekken van woonruimte voor toeristische verhuur in gebruik te geven als bedoeld in artikel 23c, eerste en tweede lid, van de Huisvestingswet 2014

€ 53,00

Hoofdstuk 5 Standplaatsen

3.5

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening (Standplaats: uitstalling op de weg)

 • a.

  per dag waarvoor vergunning wordt verleend

€ 87,00

 • b.

  per week of minder waarvoor vergunning wordt verleend, doch meer dan één dag

€ 176,00

 • c.

  per maand of minder waarvoor vergunning wordt verleend, doch meer dan één week

€ 234,00

 • d.

  per jaar of minder waarvoor vergunning wordt verleend, doch meer dan één maand

€ 383,00

Hoofdstuk 6 Winkeltijdenwet

3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.6.1

tot het verlenen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

€ 17,05

3.6.2

tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 1.15.1 bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

€ 17,05

3.6.3

tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 1.15.1 bedoelde ontheffing

€ 17,05

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 168,00

Behorende bij raadsbesluit d.d. 11 november en collegebesluit d.d. 28 september 2021

Bijlage 2 ROEB-lijst