Verordening op de heffing en de invordering van leges Opsterland 2022

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges Opsterland 2022

De raad van de Gemeente Opsterland,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 9 november 2021,

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet,

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van leges Opsterland 2022

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  APV: de Algemene Plaatselijke Verordening;

 • b.

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • c.

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • d.

  maand: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • e.

  jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • f.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1. Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

  • a.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

  • b.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;;

 • een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  het in behandeling nemen van aanvragen en verklaringen omtrent inkomen en vermogen;

 • b.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van het overigens in dit artikel bepaalde.

 • 2. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing en betaling

 • 1. De leges worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

 • 2. In afwijking van het eerste lid worden de leges geheven door een mondelinge kennisgeving, en kan betaling ook niet-giraal geschieden, in de volgende gevallen:

 • onderdeel 1.1.7 (nasporing burgerlijke stand)

 • onderdelen 1.2.1 t/m 1.2.5 (identiteitsbewijzen);

 • onderdelen 1.3.1 t/m 1.3.2 (rijbewijzen);

 • onderdelen 1.4.1 t/m 1.4.10 (basisadministratie);

 • onderdelen 1.7.1 t/m 1.7.3 (kopiekosten) en

 • onderdelen 1.9.1 en 1.9.2 (nasporing in archief)

 • van de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges ter zake van een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot het belastbare feit in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 2.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 3.

   onderdeel 1.4.6 (papieren verstrekking uit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens);

  • 4.

   onderdeel 1.4.8 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 5.

   hoofdstuk 8 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de leges.

Artikel 12 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel

 • 1. De "Legesverordening Opsterland 2021", vastgesteld bij raadsbesluit van 14 december 2020, wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2022, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2022;

 • Deze verordening wordt aangehaald als de "Legesverordening Opsterland 2022".

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de Gemeente Opsterland van 13 december 2021.

De interim-griffier,

Afke Zijlstra

De voorzitter,

Ellen van Selm

Bijlage Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Opsterland 2022

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Kosten voltrekken huwelijk / registratie partnerschap

1.1.1

Het tarief bedraagt voor het voltrekken van een huwelijk of het registreren van een partnerschap (inclusief verstrekking van een trouwboekje met lederen omslag, resp. boekje van een geregistreerd partnerschap) of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, op het adres Hoofdstraat 80-82 te Beetsterzwaag, dat plaatsvindt op andere tijden en andere wijze dan ingevolge het voorschrift van artikel 4 van de Wet rechten burgerlijke stand voor een kosteloze huwelijksvoltrekking is bepaald:

 
 

1.1.1.1

op maandag tot en met vrijdag

€ 296,00

 

1.1.1.2

op zaterdag

€ 900,00

 

1.1.2

In afwijking van het bovenstaande bedragen de tarieven voor het voltrekken van een huwelijk of het registreren van een partnerschap (inclusief verstrekking van een trouwboekje met lederen omslag, resp. boekje van een geregistreerd partnerschap), of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, op een eenmalig door het college aangewezen locatie, niet zijnde het adres Hoofdstraat 80-82 te Beetsterzwaag:

 
 

1.1.2.1

op maandag tot en met vrijdag

€ 462,00

 

1.1.2.2

op zaterdag

€ 499,00

 

1.1.3

Het tarief bedraagt voor het voltrekken van een huwelijk of het registreren van een partnerschap (inclusief verstrekking van een trouwboekje met lederen omslag, resp. boekje van een geregistreerd partnerschap) of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, op een structureel door het college aangewezen locatie, niet zijnde het adres Hoofdstraat 80-82 te Beetsterzwaag,

 
 

1.1.3.1

op maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 en 18:00 uur

€ 296,00

 

1.1.3.2

op overige dagen/tijdstippen

€ 330,00

 

1.1.4

Het tarief bedraagt voor het voltrekken van een huwelijk of het registreren van een partnerschap (inclusief verstrekking van een trouwboekje met lederen omslag, resp. boekje van een geregistreerd partnerschap) of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, in een bijzonder huis ingevolge artikel 64, boek 1, van het Burgerlijk Wetboek:

 
 

1.1.4.1

op maandag tot en met vrijdag

€ 462,00

 

1.1.4.2

op zaterdag

€ 499,00

Trouwboekje

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een trouwboekje, een trouwboekje bij een kosteloze huwelijksvoltrekking of een boekje van het registreren van een partnerschap, of een duplicaat van bovengenoemde stukken:

€ 20,00

Kosten getuigen

1.1.6

Het tarief bedraagt voor het door de gemeente beschikbaar stellen van een getuige voor de huwelijksvoltrekking of de registratie van een partnerschap, per getuige:

€ 21,00

Nasporingen

1.1.7

Het tarief bedraagt voor het doen van nasporingen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier:

€ 22,00

Akten

1.1.8

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

BABS

1.1.9.1

Voor het benoemen van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs) voor één dag welke reeds benoemd is door een gemeente en tevens beëdigd is door de Nederlandse rechtbank:

€ 56,00

 

1.1.9.2

Voor het benoemen van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag welke nog niet benoemd is als babs en tevens de eed of gelofte nog bij de rechtbank moet afleggen:

€ 157,00

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten (gemeente hanteert het maximum Rijkstarief met afronding naar beneden op € 0,50)

 

1.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

Paspoort

1.2.1.1

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een faciliteitenpaspoort of een zakenpaspoort aan personen van 18 jaar en ouder

Tarief wordt op rijksniveau bepaald; de gemeente volgt dat.

 

1.2.1.2

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een faciliteitenpaspoort of een zakenpaspoort aan personen jonger dan 18 jaar

Tarief wordt op rijksniveau bepaald; de gemeente volgt dat.

 

1.2.1.3

tot het verstrekken van een reisdocument voor vluchtelingen of voor vreemdelingen

Tarief wordt op rijksniveau bepaald; de gemeente volgt dat.

 

1.2.1.4

vervallen

-

ID-kaart

1.2.1.5

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet voor een persoon van 18 jaar en ouder:

Tarief wordt op rijksniveau bepaald; de gemeente volgt dat

 

1.2.1.6

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet voor een persoon jonger dan 18 jaar:

Tarief wordt op rijksniveau bepaald; de gemeente volgt dat

 

1.2.2

voor de versnelde uitreiking van een in de onderdelen 1.2.1.1 tot en met 1.2.1.6 genoemd document, wordt een toeslag op de in die onderdelen genoemde bedragen berekend van:

Tarief wordt op rijksniveau bepaald; de gemeente volgt dat

 

1.2.3

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon:

Tarief wordt op rijksniveau bepaald; de gemeente volgt dat -

 

1.2.4

vervallen

-

 

1.2.5

Toeslag bezorging reisdocument of identiteitskaart

€ 16,00

 

1.2.6

Aan personen die ex artikel 26 Invorderingswet 1990 in aanmerking komen voor kwijtschelding, alsmede aan de samenwonende partner van deze personen en aan hun minderjarige kinderen, wordt - tenzij deze personen reeds beschikken over een geldig paspoort - kosteloos een Nederlandse Identiteitskaart verstrekt.

 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen (gemeente hanteert het maximum Rijkstarief met afronding naar beneden op € 0,50)

Rijbewijs

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

Tarief wordt op rijksniveau bepaald; de gemeente volgt dat 

 

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een bijzondere dienstverlening (spoedlevering, buiten reguliere openingstijden) vermeerderd met

Tarief wordt op rijksniveau bepaald; de gemeente volgt dat 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Basisregistratie personen (BRP)

Verstrekking

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.2.1 en 1.4.2.3, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd.

 
 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het voldoen aan een aanvraag:

 

Inlichtingen persoons-

gegevens

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, opgenomen in de BRP, per verstrekking

€ 8,00

 

1.4.2.2

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.2.3 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

 

Inlichtingen persoons-

gegevens

1.4.2.3

tot het verstrekken van gegevens, niet opgenomen in de BRP, per verstrekking

€ 8,00

Meertalig formulier woon- en/of verblijfplaats

1.4.2.4

tot het verstrekken van een meertalig modelformulier woon- en/of verblijfplaats als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van verordening (EU) nr. 2016/1191 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 betreffende de bevordering van het vrije verkeer van burgers door vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening nr. 1024/2012 (PbEU 2016, L 200).

€ 15,00

Nasporingen uit BRP

1.4.3

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basisadministratie, voor elk daaraan besteed kwartier of een gedeelte daarvan

€ 22,00

Nasporingen uit oude registers

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het op verzoek verrichten van nasporingen in de oude bevolkingsregisters, ongeacht het resultaat van die nasporing, voor elk daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan

€ 22,00

 

1.4.5

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van het Besluit BRP wordt het tarief berekend, zoals genoemd in artikel 37a, tweede lid, van de Regeling BRP.

 

Uittreksels enz.

1.4.6

Het tarief bedraagt voor een uittreksel uit de BRP, een attestatie de vita en een nationaliteitsbewijs

€ 8,00

Legalisatie

1.4.7

Het tarief bedraagt voor het legaliseren van afschriften van officiële documenten en van handtekeningen

€ 8,00

Verklaring omtrent gedrag

1.4.8

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag zoals bedoeld in artikel 39 van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens, geldt het tarief zoals dat is opgenomen in artikel 1 van de Regeling leges en afdracht vergoeding afgifte verklaring omtrent het gedrag voor natuurlijke personen en rechtspersonen.

 

Overige verklaringen of stukken

1.4.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot de afgifte van een verklaring omtrent de gegoedheid, van oorsprong en alle andere, niet elders in deze tabel genoemde verklaringen of stukken, welke in het bijzonder belang van betrokken personen worden opgemaakt, per stuk

€ 11,00

Naturalisatie

1.4.10

Voor de behandeling van een verzoek tot naturalisatie of verklaring van optie als bedoeld in artikel 13 van de Rijkswet op het Nederlanderschap, geldt het tarief zoals dit is opgenomen in het op het moment van de aanvraag geldende Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002.

 

Hoofdstuk 5 Verkeer en vervoer

 

1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

Wegen

1.5.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen en/of een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 47,00

Parkeerkaart

1.5.2

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, met een geldigheidsduur van vijf jaar

€ 31,00

 

1.5.3

verlenging van de geldigheidsduur van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

€ 15,00

 

1.5.4

Voor het verkrijgen van een ontheffing in de zin van artikel 148

Wegenverkeerswet.

€ 55,00

Hoofdstuk 6 vervallen

Hoofdstuk 7 Inlichtingen, gekopieerde, en/of gedrukte stukken

Kopiekosten

algemeen

1.7.1

Het tarief bedraagt:

 • a.

  voor het maken van meer dan 25 kopieën, zwart/wit, enkelzijdig, A 4, per kopie

 • b.

  voor het maken van meer dan 25 kopieën, kleur, enkelzijdig, A 4, per kopie

€ 0,30

€ 0,70

Voor het maken van dubbelzijdige kopieën worden de onder a. en/of b. vermelde bedragen verdubbeld.

Kopiekosten tekeningen en kaarten

1.7.2

Het tarief bedraagt voor de afgifte van een door middel van lichtdruk/print verkregen kopie van de tot het gemeentelijk archief behorende tekeningen en kaarten, per kopie, van het formaat:

 • 1.

  A 0 (84 cm x 118 cm)

€ 10,00

 • 2.

  A 1 (59 cm x 84 cm)

€ 6,00

 • 3.

  A 2 (42 cm x 59 cm)

€ 4,50

 • 4.

  A 3 (30 cm x 42 cm)

€ 2,00

Gewaarmerkte stukken

1.7.3

Het tarief bedraagt voor het waarmerken van door de gemeente afgegeven documenten

€ 6,50

Raadsbundel

1.7.4

Het tarief bedraagt voor het afsluiten van een jaarabonnement op de raadsbundel, en/of commissiebundel, beide inclusief bijlagen

€ 242,00

Van gemeentewe-ge verstrekte boekwerken

1.7.5

Voor een exemplaar van een van gemeentewege verstrekt boekwerk waaronder de Programmarekening annex het Jaarverslag, de Programmabegroting, de daarbij behorende Bijlagenboeken, de Bouwverordening, de APV, de Brandbeveiligingsverordening, een informatiepakket bij de particuliere uitgifte van bouwterreinen of een ander van gemeentewege verstrekt boekwerk, wordt per boekwerk geheven

€ 14,00

Opgave van namen en adressen

1.7.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het verstrekken van een opgave van namen en adressen uit een niet elders in deze tabel vermelde administratie:

 • a.

  indien deze gegevens benodigd zijn voor een wetenschappelijk, liefdadig of daarmee gelijk te stellen doel, per naam of adres

€ 1,00

 • met een maximum van

€ 111,00

 • b.

  in alle andere gevallen, per naam of adres

€ 2,50

Digitale gegevens

1.7.7.

Voor het digitaal verstrekken van gegevens die digitaal beschikbaar zijn, worden geen kosten berekend

 

Scans

1.7.8

Voor het digitaal verstrekken van gegevens die schriftelijk beschikbaar zijn, wordt een tarief berekend van, per scan, van het formaat:

A 0

€ 8,00

A 1

€ 4,50

A 2

€ 3,50

A 3

€ 1,50

A 4

€ 0,30

Hoofdstuk 8 Kansspelen

Aanwezig-heidsvergun-ning

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 
 

1.8.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

€ 56,50

 

1.8.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste speelautomaat

€ 56,50

 
 

en voor iedere volgende speelautomaat

€ 34,00

 

1.8.1.3

voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd

€ 226,50

 

1.8.1.4

voor twee kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd

€ 362,50

 
 

De subonderdelen 1.8.1.1 en 1.8.1.2 zijn van overeenkomstige toepassing, indien de vergunning geldt voor een tijdvak korter dan 12 maanden, of langer dan 12 maanden maar ten hoogste 4 jaar, met dien verstande dat de daar genoemde bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd onderscheidenlijk verhoogd worden naar gelang van het aantal maanden of gedeelte van een maand.

 

Loterijvergun-ning

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning).

€ 13,50

Hoofdstuk 9 Gemeentearchief

Kosten nasporing archief, met assistentie

1.9.1

Het tarief bedraagt voor het door of vanwege de gemeente doen van nasporing in, eventueel gevolgd door het geven van een of meer inlichtingen uit het archief van de gemeente, ongeacht het resultaat van die nasporing, een en ander voor zover deze diensten niet elders in deze tabel zijn opgenomen, voor elk kwartier of gedeelte daarvan, aan deze dienst besteed:

€ 22,00

Kosten nasporingen taxatie

1.9.2

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van nasporing in het gemeentelijk (bouw)archief gevolgd door het verstrekken van informatie betreffende o.a. mogelijke bodemverontreiniging, aanwezigheid van olietanks, planologische ontwikkelingen of belemmeringen ten aanzien van bepaalde onroerende zaken:

€ 56,00

Hoofdstuk 10 Leegstandwet

 

1.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

Verhuurver-gunning

1.10.1

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 205,00

Hoofdstuk 11 (gereserveerd)

Hoofdstuk 12 (gereserveerd)

Hoofdstuk 13 Telecommunicatie

Melding telecom

1.13.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, lid 1, van de Telecommunicatiewet

€ 300,00

 

1.13.1.1

indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestratingen, gesloten verhardingen of bermen, groenstroken en dergelijke, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, wordt het tarief van 1.13.1 per strekkende meter sleuf verhoogd met

€ 2,00

 

1.13.1.2

indien de aanvrager verzoekt om inhoudelijk afstemming bij de beoordeling wordt het tarief verhoogd, per uur met

€ 90,00

 

1.13.1.3

indien over een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met

€ 277,00

Hoofdstuk 14 Diversen

Beschikking algemeen

1.14.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een beschikking, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 56,00

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

 

2.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

Bouwkosten

2.1.1

Bouwkosten:

 
 
 

De aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012, Stcrt 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de kosten, exclusief omzetbelasting, die voortvloeien uit aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken (zie bijlage 1, behorend bij deze tarieventabel). Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

Wabo

2.1.2

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 
 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 
 

2.1.4

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/principeverzoek

 

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek:

 

Vooroverleg

2.2.1

om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project voor de activiteit bouwen in het kader van de Wabo vergunbaar is:

€ 119,00

Welstand

2.2.2

Het van toepassing zijnde tarief op grond van onderdeel 2.2.1 wordt in verband met een toetsing aan welstandscriteria, hetzij in verband met een wettelijk voorschrift, hetzij omdat het college dit nodig oordeelt, verhoogd met de door de commissie welstandsadvisering en monumentenzorg “Hûs en Hiem” ter zake aan de gemeente in rekening gebrachte kosten.

 

Principe verzoek

2.2.3

tot het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project voor de activiteit strijdig gebruik in het kader van de Wabo vergunbaar is:

€ 207,00

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

 

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 
 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

Bouwen

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.1.1.1

indien de bouwkosten minder dan € 50.000,-- bedragen:

3,50%

van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 200,00

2.3.1.1.2

indien de bouwkosten € 50.000,-- tot € 150.000,-- bedragen:

3,30%

van de bouwkosten;

 

2.3.1.1.3

indien de bouwkosten € 150.000,-- tot € 300.000,-- bedragen:

3,10%

van de bouwkosten;

 

2.3.1.1.4

indien de bouwkosten € 300.000,-- tot € 600.000,-- bedragen:

2,69%

van de bouwkosten;

 

2.3.1.1.5

indien de bouwkosten € 600.000,-- of meer bedragen:

2,45%

van de bouwkosten;

 

2.3.1.1.6

De tarieven als bedoeld in onderdeel 2.3.1 worden naar beneden afgerond naar veelvouden van € 1,00

 
 
 
 
 
 
 

Richtlijn bouwkosten

 

Bouwkos-ten

2.3.1.1.7

Als richtlijn voor het vaststellen van de bouwkosten wordt de Richtlijn bouwkosten en legeskosten gehanteerd, die als bijlage 1 bij deze verordening is opgenomen.

 
 
 

Welstandstoets

 

Welstand

2.3.1.2

Het van toepassing zijnde tarief op grond van onderdeel 2.3.1 wordt in verband met een toetsing aan welstandscriteria, hetzij in verband met een wettelijk voorschrift, hetzij omdat het college dit nodig oordeelt, verhoogd met de door de commissie welstandsadvisering en monumentenzorg “Hûs en Hiem” ter zake aan de gemeente in rekening gebrachte kosten.

 
 
 

Niet-ontvankelijk verklaren

 

Niet-ontvankelijk

2.3.1.3

Indien een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning die betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, op grond van het bepaalde in artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht niet-ontvankelijk wordt verklaard en daarom niet verder in behandeling wordt genomen, is verschuldigd:

€ 81,00

 
 

Zonnepanelen

 

Zonnepa-nelen

2.3.1.4.1

In afwijking van het bepaalde in de onderdelen 2.3.1.1 t/m 2.3.1.1.5 worden geen leges geheven voor het in behandeling nemen van aanvragen voor het plaatsen van zonnepanelen, indien

 • a.

  de aanvraag de plaatsing van maximaal 100 m² zonnepanelen betreft, en;

 • b.

  de zonnepanelen uitsluitend ten behoeve van particulier gebruik zijn, en;

 • c.

  de kosten voor de installatie (aanschaf installatie en plaatsing) maximaal € 5.000,-- bedragen, en;

 • d.

  er aantoonbaar geen sprake is van een geschikt dak om de zonnepanelen te plaatsen.

 
 

2.3.1.4.2

Indien zonnepanelen, die voldoen aan de in 2.3.1.4.1 genoemde criteria, onderdeel uitmaken van een aanvraag om een omgevingsvergunning, bestaande uit meer onderdelen dan uitsluitend die zonnepanelen, dan worden voor de vaststelling van het legesbedrag de bouwkosten van de zonnepanelen buiten beschouwing gelaten.

 
 

2.3.1.4.3

In afwijking van het bepaalde in het onderdeel 2.3.1.1.5 worden voor het in behandeling nemen van aanvragen voor het plaatsen van zonnepanelen die niet voldoen aan de in 2.3.1.4.1 genoemde criteria een maximum tarief gehanteerd van € 16.000,--

 
 

2.3.1.4.4

Indien zonnepanelen die niet voldoen aan de in 2.3.1.4.1 genoemde criteria onderdeel uitmaken van een aanvraag om een omgevingsvergunning, bestaande uit meer onderdelen dan uitsluitend die zonnepanelen, dan worden voor de vaststelling van het legesbedrag de bouwkosten van de zonnepanelen op maximaal € 650.000,-- gesteld.

 
 

2.3.1.4.5

De tarieven als bedoeld in onderdeel 2.3.1.4 worden naar beneden afgerond naar veelvouden van € 1,00

 
 
 

Beoordeling aanvullende gegevens

 

Aanvullen-de gegevens

2.3.1.5

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de in dat onderdeel bedoelde aanvraag al in behandeling is genomen:

€ 80,00

 

2.3.1.6

Korting bouwleges bij voldoen aan Wet kwaliteitsborging (Wkb)

 

Korting private kwaliteits-borger

 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 wordt, indien een aanvraag als bedoeld in onderdeel 2.3.1 wordt ingediend, waarbij sprake is van een proefproject in het kader van de Wkb en waarbij gebruik wordt gemaakt van een gecertificeerde private kwaliteitsborger, het tarief verlaagd met:

De korting kan niet meer bedragen dan € 10.000,--

De private kwaliteitsborger dient te voldoen aan de vereisten zoals deze zijn vastgelegd in de Wet op de kwaliteitsborging.

25%

 

2.3.1.7

Vrijstelling bouwleges bij monumenten

 

Vrijstelling bouwleges monumen-ten

 

In gevallen waarbij sprake is van bouwactiviteiten bij een monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wabo (niet zijnde regulier onderhoud), waarbij een omgevingsvergunning voor de activiteit bouw verplicht is terwijl de bouwactiviteiten vergunningvrij zouden zijn wanneer er geen sprake is van een monument, worden voor de activiteit bouw geen leges in rekening gebracht.

 
 
 
 
 
 

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

Aanleg

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1 en het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 164,00

 
 
 
 
 
 

Planologisch strijdig gebruik

 

Strijdig gebruik

2.3.4

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1 en het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 
 

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 303,00

 

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 303,00

 

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 2.720,00

 

2.3.4.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking op basis van de “kruimellijst”):

€ 303,00

 

2.3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 303,00

 

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 303,00

 

2.3.4.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 303,00

 

2.3.4.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 303,00

 
 
 
 
 

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

Brandveilig-heid

2.3.5.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief indien de vloeroppervlakte van dit bouwwerk:

 
 

2.3.5.2

minder bedraagt dan 100 m²

€ 188,00

 

2.3.5.3

100 m² bedraagt of meer, doch minder dan 500 m² vermeerderd voor elke m² met

€ 188,00

€ 0,43

 

2.3.5.4

500 m² bedraagt of meer, doch minder dan 2.000 m² vermeerderd voor elke m² met

€ 360,00

€ 0,31

 

2.3.5.5

2.000 m² bedraagt of meer, doch minder dan 5.000 m² vermeerderd voor elke m² met

€ 825,00

€ 0,10

 

2.3.5.6

5.000 m² bedraagt of meer, doch minder dan 50.000 m² vermeerderd voor elke m² met

€ 1.125,00

€ 0,01

 

2.3.5.7

meer bedraagt dan 50.000 m² vermeerderd voor elke m² met

€ 1.575,00

€ 0,01

 
 
 
 
 

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

Monumen-ten

2.3.6.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wabo in samenhang met de provinciale erfgoedverordening bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 
 

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

€ 242,00

 

2.3.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 242,00

Sloop

2.3.6.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale verordening aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

€ 242,00

 
 
 
 
 

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

Sloop

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 102,00

 
 
 
 
 

2.3.8

Aanleggen of veranderen weg

 

Aanleg weg

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2:11 APV een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 102,00

 
 
 
 
 

2.3.9

Uitweg/inrit

 

Uitweg

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2:12 APV een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 102,00

 
 
 
 
 

2.3.10

Kappen

 

Kappen

2.3.10.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4:11 APV een vergunning is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief bij het vellen van één of meer bomen, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 112,00

Herplant

2.3.10.2

Indien bij het verlenen van een omgevingsvergunning tevens een Herplantplicht als bedoeld in artikel 4:11b, lid 1, APV wordt opgelegd, worden de op grond van 2.3.10.1 geheven leges verhoogd met:

€ 56,00

Spoedkap

2.3.10.3

De artikelen 2.3.10.1 en 2.3.10.2 zijn ook van toepassing wanneer de burgemeester, op grond van artikel 4.11, lid 4 , APV toestemming verleentvoor het vellen van een boom in verband met een spoedeisend belang voor de openbare orde of een direct gevaar voor personen of goederen.

 
 
 
 
 

Opslag

2.3.11

Opslag van roerende zaken

 
 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 
 

2.3.11.1

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo:

€ 102,00

 

2.3.11.2

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo:

€ 102,00

 
 
 
 
 

2.3.12

Projecten of handelingen in het kader van de Wet natuurbescherming (bescherming van een Natura 2000-gebied)

 

Natuurbe-scherming

2.3.12.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit ruimtelijke ordening (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 102,00

 
 
 
 
 

2.3.13

Handelingen in het kader van de Wet natuurbescherming (bescherming van soorten).

 

Soortenbe-scherming

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 102,00

 
 
 
 
 

2.3.14

Andere activiteiten

 

Andere activiteiten

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 
 

2.3.14.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 102,00

 

2.3.14.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 
 

2.3.14.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning. Als de activiteit in geen enkel geval kan worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning bedraagt het tarief:

€ 102,00

 

2.3.14.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 
 
 
 
 

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

2-Fasen

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 
 

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 
 

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 
 
 
 
 
 

2.3.16

Beoordeling rapporten

 

Rapporten

 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een rapport wordt beoordeeld:

 
 

2.3.16.1

voor de beoordeling van een onderzoeksopzet van een onderzoeksrapport inzake de gesteldheid van de bodem

€ 42,00

 

2.3.16.2

voor de beoordeling van een onderzoek naar het historisch gebruik en naar de bodemgesteldheid

€ 42,00

 

2.3.16.3

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

€ 42,00

 

2.3.16.4

voor de beoordeling van een verkennend onderzoek naar de bodemgesteldheid

€ 68,00

 

2.3.16.5

voor de beoordeling van een nader onderzoek als bedoeld in de Leidraad bodembescherming

€ 135,00

 

2.3.16.6

voor de beoordeling van een akoestisch rapport

€ 135,00

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.17

Advies

 

Advies

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij algemene maatregel van bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.26, derde lid, van de Wabo: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 
 

2.3.17.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 
 
 
 
 

2.3.18

Verklaring van geen bedenkingen

 

VvGB

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 
 

2.3.18.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven

€ 1.034,00

 

2.3.18.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit de legesverordening van het andere bestuursorgaan, dan wel blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 
 

2.3.18.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.18.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Hoofdstuk 4 Vermindering en vermeerderingen

Vermindering

2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg als bedoeld in artikel 2.2.1, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3, mits deze aanvraag is ingediend binnen 4 maanden na verzending van de uitkomst op het verzoek om vooroverleg.

 

Achteraf ingediende aanvraag

2.4.2

Indien de aanvraag betrekking heeft op een activiteit die reeds is aangevangen of voltooid, worden de op grond van onderdeel 2.3.1 t/m 2.3.14 te heffen leges verhoogd met 50% met een minimum van € 100,00 en een maximum van € 500,00.

 

Korting bij meer dan 5 activiteiten

2.4.3

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op meer dan vijf activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen of verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18. De vermindering bedraagt:

5 %

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

 

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

Teruggaaf intrekken aanvraag

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw- of aanlegactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 
 

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 4 weken na het in behandeling nemen ervan

80 %

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 
 

2.5.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 4 weken en binnen 6 weken na het in behandeling nemen ervan

60 %

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 
 

2.5.1.3

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 6 weken en binnen 8 weken na het in behandeling nemen ervan

50 %

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 
 

2.5.1.4

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 8 weken na het in behandeling nemen ervan

40 %

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 
 
 
 
 
 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

Intrekking vergunning

 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 3 jaren na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

30 %

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges, berekend op basis van de legesverordening die van toepassing is in het kalenderjaar waarin het intrekkingsverzoek binnen komt.

 
 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

Weigering

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

70 %

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 
 

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 
 

2.5.4

Minimumbedrag voor teruggaaf

 

Minimum-bedrag

 

Teruggave van leges vindt niet plaats voor een bedrag lager dan:

€ 63,00

 

2.5.5

Geen teruggaaf legesdeel welstandsadvies of advies

 

Geen teruggaaf

 

Van de leges verschuldigd op grond van de artikelen 2.2.2., 2.3.1.2 en 2.3.17 wordt geen teruggaaf verleend.

 

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

Intrekking overig

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is:

€ 81,00

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Geringe wijziging

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

€ 81,00

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Bestem-mingswijzi-ging

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening:

€ 5.450,00

 

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, en/of b van de Wet ruimtelijke ordening:

€ 2.720,00

 

2.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een buitenplanse afwijking als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo:

€ 2.720,00

Hoofdstuk 9 (gereserveerd)

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

2.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€ 61,00

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 0 Algemeen

3.0.1

Indien een aanvraag voor een vergunning of ontheffing wordt ingediend nadat reeds de activiteit heeft plaatsgevonden of nog plaatsvindt (legalisatie) wordt het standaard tarief verhoogd met:

100%

Hoofdstuk 1 Horeca

D en H vergunning

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag ter verkrijging van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Alcoholwet:

€ 666,00

 

3.1.2

Indien de behandeling van een aanvraag als bedoeld in het vorige onderdeel niet een volledige toetsing, maar slechts een toetsing op onderdelen betreft, bedraagt het tarief:

€ 277,00

 

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet :

€ 277,00

Ontheffing

3.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet:

€ 56,00

 

3.1.5

Een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing van de sluitingstijd voor een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:27 van de Algemene plaatselijke verordening:

€ 277,00

 

3.1.6

Een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4, vierde lid, van de Alcoholwet:

€ 56,00

Melding leidinggevende

3.1.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding wijziging leidinggevende:

€ 56,00

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen

Evenemen-tenvergun-ning

3.2.0

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 • A - evenement:

  kleinschalige eendaagse activiteiten die geen commercieel doel hebben en die niet vallen onder de definitie van de kleine evenementen in de zin van art. 2:24, lid 3 APV (zoals b.v. kleine barbecues en kleine straatfeesten);

 • B - evenement:

  meerdaagse evenementen die niet voldoen aan de criteria voor “C-evenement”, dan wel commerciële eendaagse feesten of - grootschalige niet-commerciële eendaagse evenementen;

 • C - evenement:

  grote evenementen zoals Oerrock, het Oldtimerfestival en andere evenementen met een vergelijkbare uitstraling;

 
 

3.2.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag ter verkrijging van een vergunning als bedoeld in artikel 2:25, lid 1, APV bedraagt voor A-evenementen:

€ 0,00

 

3.2.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag ter verkrijging van een vergunning als bedoeld in artikel 2:25, lid 1, APV bedraagt voor B-evenementen:

€ 223,00

 

3.2.3

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag ter verkrijging van een vergunning als bedoeld in artikel 2:25, lid 1, APV bedraagt voor C-evenementen:

€ 666,00

Snuffelmarkt

3.2.4

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een (snuffelmarkt)vergunning als bedoeld in artikel 5:22, lid 1, APV bedraagt

€ 277,00

Herdenking-en

3.2.5

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag ter verkrijging van een vergunning voor het houden van herdenkingsplechtigheden als bedoeld in artikel 2:25 jo. 2:24, lid 2, onder a, APV, worden geen leges geheven.

 

Melding

3.2.6

Voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 2:25, lid 2 APV, worden geen leges geheven.

 

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

3.3.1

een vergunning op grond van artikel 3:3, lid 1, APV voor het exploiteren of wijzigen van een seksinrichting of een vergunning op grond van artikel 3:4 lid 5, APV voor het exploiteren of wijzigen van een escortbedrijf

€ 1.113,00

3.3.2

Indien over een aanvraag als bedoeld in onderdeel 3.3.1 advies bij een externe adviseur wordt ingewonnen, worden de op grond van onderdeel 3.3.1 geheven leges vermeerderd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde externe advieskosten, blijkend uit een begroting, die ter zake door of vanwege het college is opgesteld.

 

3.3.3

Indien van een aanvraag als bedoeld in onderdeel 3.3.1 de werkelijke advieskosten minder bedragen dan het aan de hand van de begroting als bedoeld in onderdeel 3.3.2 geraamde bedrag, wordt voor het verschil teruggaaf verleend.

 

Hoofdstuk 4 APV-vergunningen en ontheffingen

Straatartiest

3.4.1

Vervallen

 

Voorwerpen op, aan of boven de weg

3.4.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag ter verkrijging van een ontheffing als bedoeld in artikel 2:10, lid 2, APV, voor het plaatsen van voorwerpen op, aan of boven de weg

€ 56,00

 

3.4.2.2

Indien het verzoek ter verkrijging van een ontheffing in de zin van onderdeel 3.4.2.1 uit een oogpunt van welstand tevens aan de commissie welstandsadvisering en monumentenzorg "Hûs en Hiem" wordt voorgelegd, worden de op grond van onderdeel 3.4.2.1 te heffen leges verhoogd met:

€ 56,00

Terras

3.4.3

Vervallen-

 

Standplaats

3.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een standplaatsvergunning als bedoeld in artikel 5:18, lid 1, APV, voor het innemen van één standplaats voor:

 • een dag of minder

€ 56,00

 • een maand of minder, maar meer dan een dag

€ 168,00

 • een jaar of minder, maar meer dan een maand

€ 277,00

Nutsvoorzieningen

3.4.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag ter verkrijging van toestemming c.q. vergunning voor het maken, het leggen, het hebben en/of onderhouden van:

 • 1.

  een rioolaansluiting en/of rioolleiding in gemeentegrond

 • 2.

  een verharding op gemeentegrond

 • 3.

  een slootdemping of dam op gemeentegrond

 • 4.

  een kabel of leiding in gemeentegrond

 • 5.

  een duiker in gemeentegrond:

€ 56,00

Vuurwerk

3.4.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag ter verkrijging van een vergunning, als bedoeld in artikel 2:72 APV, voor het ter beschikking stellen dan wel voor het aanwezig houden van consumentenvuurwerk:

€ 56,00

Geluidhinder

3.4.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag ter verkrijging van een ontheffing als bedoeld in artikel 4:6, lid 2, APV, voor het veroorzaken van geluidhinder in de open lucht, per dag:

€ 56,00

Kampeer-

ontheffing

3.4.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag ter verkrijging van een ontheffing als bedoeld in artikel 4:18, lid 3, APV, per kampeermiddel :

met een minimum van:

€ 1,00

€ 56,00

Woonschip

3.4.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag ter verkrijging van een ontheffing, als bedoeld in artikel 5:25, lid 2, APV, voor het innemen van een ligplaats met een woonschip

€ 277,00

 

3.4.10

Indien het verzoek ter verkrijging van een vergunning of ontheffing in de zin van artikel 3.4.9 uit een oogpunt van welstand tevens aan de commissie welstandsadvisering en monumentenzorg wordt voorgelegd, worden de op grond van onderdeel 3.4.9 te heffen leges verhoogd met

€ 56,00

Hoofdstuk 5 Winkeltijdenwet

 

3.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

Ontheffing

3.5.1

voor een ontheffing op grond van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet, voor één dag

€ 26,00

 

3.5.2

voor een ontheffing op grond van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet, voor meer dan één dag

€ 65,00

Overdracht ontheffing

3.5.3

tot het verlenen van toestemming om een ontheffing zoals bedoeld in onderdeel 3.5.1 of in onderdeel 3.5.2 over te dragen aan een ander

€ 15,00

 

3.5.4

tot het intrekken of wijzigen van een onder 3.5.1, 3.5.2 of 3.5.3 bedoelde ontheffing

€ 15,00

Hoofdstuk 6 In deze titel niet benoemde beschikking

Overige

3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€ 61,00

Behorende bij raadsbesluit van 13 december 2021.

De interim-griffier van gemeente Opsterland,

Afke Zijlstra

Bijlage 1 Richtlijn bouwkosten en legeskosten(bij Legesverordening Opsterland 2022)

overeenkomstig NEN 2699 (excl. BTW)

inhoudsberekening volgens NEN 2580

Legesberekening

 

Eenheid

Richtprijs

WONINGEN

 
 
 

Geschakelde woningen, projectmatig

 

m3

€ 220

Geschakelde woningen

 

m3

€ 245

Halfvrijstaande woningen, projectmatig

 

m3

€ 285

Halfvrijstaande woningen

 

m3

€ 310

Vrijstaande woningen

 

m3

€ 330

Systeembouw woningen

 

m3

€ 200

Gestapeld, appartementen

 

m3

€ 355

 
 
 
 

BIJGEBOUWEN BIJ WONINGEN

 
 
 

Uitbreiding

woonruimte

m3

€ 350

Uitbreiding

bergruimte

m3

€ 150

Serre

woonruimte

m2

€ 450

Serre

geen woonruimte

m2

€ 350

Verandering intern

woonruimte

m3

€ 150

Garage / berging

hout

m3

€ 120

Garage / berging

halfsteens plat of kap

m3

€ 130

Garage / berging

spouw plat of kap

m3

€ 155

Kelder

prefab

m3

€ 300

Dakopbouw

breedte

m1

€ 1.200

Carport

open constructie

m2

€ 160

Tuinhuisje

prefab

m2

€ 165

Houten schutting/pergola

per lengte

m1

€ 65

Tuinmuur hout/metselwerk

per lengte

m1

€ 120

 
 
 
 

AGRARISCHE BOUWWERKEN

 
 
 

Bovengronds

mestsilo

m3

€ 50

Ondergronds

mestsilo

m3

€ 65

Kelder

los/onder gebouw

m3

€ 145

Werktuigenberging drie zijden gesloten

staalplaat

m3

€ 15

Werktuigenberging drie zijden gesloten

metselwerk

m3

€ 30

Werktuigenberging vier zijden gesloten

staalplaat

m3

€ 20

Werktuigenberging vier zijden gesloten

metselwerk

m3

€ 35

Stal voor melkkoeien

groen label

plaats

€ 4.300

Stal voor rundvee

groen label

plaats

€ 595

Stal voor kraamzeugen

groen label

plaats

€ 2.250

Stal voor vleesvarkens

groen label

plaats

€ 420

Stal voor dragende zeugen

groen label

plaats

€ 950

Stal voor biggen

groen label

plaats

€ 225

Stal voor kippen

groen label

plaats

€ 12

Kassen

enkel glas

m2

€ 30

Kassen

isolerend glas

m2

€ 50

Folietunnel

 

m2

€ 20

 
 
 
 

KANTOREN

 
 
 

Kantoren nieuwbouw tot 4 lagen

 

m3

€ 345

Kantoren nieuwbouw vanaf 4 lagen

 

m3

€ 365

Kantoren verbouw

casco gehandhaafd

m3

€ 175

Kantoor bij bedrijfsgebouw

 

m3

€ 155

 
 
 
 

WINKELGEBOUWEN

 
 
 

Winkelruimte eenlaags

 

m3

€ 180

Winkelruimte gestapeld

 

m3

€ 225

Winkelruimte verbouw

casco gehandhaafd

m3

€ 175

 
 
 
 

SCHOOLGEBOUWEN

 
 
 

Schoolgebouw

 

m3

€ 250

Semi permanente voorziening

 

m3

€ 180

 
 
 
 

ZIEKENHUIZEN VERPLEEGHUIZEN

 
 
 

Ziekenhuis

m2/bvo

m2

€ 950

Zorginstelling

m2/bvo

m2

€ 550

Geestelijke/gehandicapten gezondheidszorg

m2/bvo

m2

€ 450

 
 
 
 

BEDRIJFSGEBOUWEN

 
 
 

Romneyloods

 

m3

€ 20

Hal plaatstaal damwand

<500m3

m3

€ 65

Hal plaatstaal damwand

>500m3

m3

€ 55

Hal plaatstaal geïsoleerd

<500m3

m3

€ 75

Hal plaatstaal geïsoleerd

>500m3

m3

€ 45

Hal metselwerk geïsoleerd

 

m3

€ 90

Semi permanente unit

 

m3

€ 230

 
 
 
 

THEATER- BIOSCOOPGEBOUWEN

 
 
 

Theatergebouw

 

m3

€ 375

Bioscoopgebouw

 

m3

€ 325

 
 
 
 

HOTEL- LOGIESGEBOUWEN

 
 
 

Hotelgebouw

 

m3

€ 350

Logiesgebouw

 

m3

€ 300

Multifunctioneel centrum

 

m3

€ 300

 
 
 
 

PARKEERGARAGES

 
 
 

Ondergronds

 

plaats

€ 30.000

Half verdiept met gevel

 

plaats

€ 20.000

Half verdiept zonder gevel

 

plaats

€ 15.000

Bovengronds met gevel

 

plaats

€ 12.500

Bovengronds zonder gevel

 

plaats

€ 8.500

 
 
 
 

SPORT- KLEEDGEBOUWEN

 
 
 

Gym zaal

 

m3

€ 240

Sporthal

 

m3

€ 225

Kleedgebouw (sportvereniging)

 

m3

€ 265

Semi permanente voorziening

 

m3

€ 180

Toiletgebouw (camping)

 

m3

€ 125

 
 
 
 

BRONNEN: nen, woz, taxatie, Cbs, Roeb, R.H.