Regeling vervallen per 01-01-2023

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Dijk en Waard 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m 31-12-2022

Intitulé

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Dijk en Waard 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard

Overeenkomstig artikel 14 van de verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Heerhugowaard 2018

Gelet op artikel 4, lid 4 van de verordening jeugdhulp 2018 Heerhugowaard

en

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Langedijk

Gelet op artikel 14 lid 15 van de verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Langedijk 2019

Gelet op artikel 5 lid 3 van de verordening jeugdhulp gemeente Langedijk 2015 waarin de gemeenteraad de bevoegdheid om nadere regels te stellen heeft gedelegeerd aan het college.

Besluit vast te stellen het volgende:

Bedragen voor de berekening van het persoonsgebonden budget (pgb)

Hoofdstuk 1: Soort tarieven

Hoofdstuk 2: Maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Hoofdstuk 3: Jeugdhulp (Jeugdwet)

Hoofdstuk 4: Slotbepalingen intrekkingen, overgangsregeling, inwerkingtreding, en citeertitel.

Bedragen voor persoonsgebonden budget Wmo en Jeugdhulp

De hoogte van een PGB bedraagt maximaal de kostprijs van de in de betreffende situatie goedkoopste adequate ondersteuning. Waarbij de onderstaande nadere regels gelden.

HOOFDSTUK 1: Soort tarieven

Voor berekening van een persoonsgebonden budget worden verschillende manieren gehanteerd. Voor hulpmiddelen en woningaanpassingen wordt veelal het bedrag eenmalig uitgekeerd. Zie voor berekening hiervan de Verordening, artikel 14 (zowel voor Heerhugowaard als Langedijk). Voor de berekening PGB voor diensten wordt uitgegaan van degene die de dienst levert.

Professionele organisatie

Een professionele organisatie 1 is een gecontracteerde organisatie of een vergelijkbare organisatie die aan dezelfde voorwaarden voldoet als een gecontracteerde aanbieder. Een professionele organisatie is HKZ/ISO 9001 gecertificeerd. De hoogte van het persoonsgebonden budget voor een professionele organisatie is maximaal 100% van het door het College vastgestelde (regionale) zorg in natura (ZIN) tarief voor betreffende hulpvorm.

Professional

Het betreft organisaties die niet voldoen aan bovenstaande criteria of bijvoorbeeld een zelfstandig werkende professional (ZZP-er). De professional2 (al dan niet werkend binnen een organisatie):

 • -

  heeft diploma(s) en/of relevante werkervaring op het gebied van begeleiding (aantoonbaar);

 • -

  is ingeschreven bij het kwaliteitsregister of vergelijkbaar register van betreffende beroepsvereniging;

 • -

  werkt volgens de richtlijnen van de betreffende beroepsgroep (zoals het toepassen van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de meldplicht calamiteit en geweld) en overige richtlijnen die van toepassing zijn op de uitvoering van het beroep;

 • -

  heeft een inschrijfnummer Handelsregister Kamer van Koophandel;

 • -

  kan een VOG (verklaring omtrent gedrag) overleggen;

 • -

  de betrokken behandelaar moet instemmen met de begeleiding (verklaring overhandigen).

De hoogte van het persoonsgebonden budget waarbij ondersteuning door een professional wordt ingezet is maximaal 75% van het door het College vastgestelde (regionale) zorg in natura tarief voor betreffende hulpvorm. Deze vorm van zorgverlener zal minder hoge organisatie en overheadskosten hebben, waardoor een lager tarief toereikend is om effectieve en kwalitatieve zorg in te kopen.

Ondersteuning vanuit het netwerk

Onder het netwerk3 worden personen bedoelt uit de huiselijke kring of andere personen met wie de cliënt een sociale relatie onderhoudt (wet maatschappelijke ondersteuning, artikel 1.1.1 en jeugdwet, artikel 8 a en ab). Bij de bepaling van het persoonsgebonden budget voor ondersteuning door het netwerk worden maximale vergoedingen gehanteerd. Een persoonsgebonden budget is voor het netwerk niet mogelijk voor begeleiding groep.

Uitgesloten voor vergoeding pgb

Artikel 13 lid 8 sub d (verordeningen maatschappelijke ondersteuning van beide gemeenten) geeft aan dat een pgb niet gebruikt mag worden voor het betalen van belangen behartigers of een beheerder, of voor andere kosten dan het leveren van de ondersteuning. Onder andere kosten wordt ook verstaan reiskosten, begeleidings- of administratiekosten in verband met het beheren van een pgb.

Artikel 4 van de verordening jeugdhulp Heerhugowaard 2018 en artikel 9 van de nadere regels persoonsgebonden budget jeugdhulp Langedijk beschrijft welke kosten uitgesloten zijn voor vergoeding uit pgb.

Reparatie en onderhoud van hulpmiddelen maken onderdeel uit van pgb

In artikel 14 lid 3 van de verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Heerhugowaard 2018 en artikel 14 lid 11 van de verordening maatschappelijke ondersteuning Langedijk 2019 wordt gesteld dat onderhoud, reparatie en verzekering zoals dat door het college aan de gecontracteerde aanbieder wordt betaald, onderdeel uit maakt van het pgb.

De huidige contracten met de aanbieder van hulpmiddelen zijn gebaseerd op een leaseconstructie. De prijzen behorend bij dit contract fungeren als maximaal tarief voor pgb. In deze prijzen zijn onderhoud, reparatie en verzekering opgenomen.

HOOFDSTUK 2: Maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

2.1 Persoonsgebonden budget voor ondersteuning staan in onderstaande tabel.

Product Wmo

Professionele organisatie

Professional tarief

Netwerk tarief

Thuisondersteuning

Maximaal € 300,00 per maand.4

Maximaal € 22,50 p.u.

Maximaal € 15,00 p.u.

Zelfstandig & veilig wonen

(Begeleiding individueel)

Maximaal 100% ZIN

Maximaal 75% ZIN

Maximaal 50% ZIN

Zinvolle daginvulling

(Begeleiding Groep)

Maximaal 100% ZIN

Maximaal 75% ZIN

Niet mogelijk

Ondersteund netwerk

(respijtzorg met dagbesteding)

Maximaal 100% ZIN

Maximaal 75% ZIN

Maximaal 50% ZIN

HOOFDSTUK 3: Jeugdhulp (Jeugdwet)

3.1 De persoonsgebonden budgetten voor jeugdhulp zijn als volgt:

Product Jeugdhulp

Professionele organisatie

Professional tarief

Netwerk tarief

Persoonlijke Verzorging

Maximaal 100% ZIN

Maximaal 75% ZIN

Maximaal 50% ZIN

Begeleiding Individueel

Maximaal 100% ZIN

Maximaal 75% ZIN

Maximaal 50% ZIN

Begeleiding Groep

Maximaal 100% ZIN

Maximaal 75% ZIN

Niet mogelijk

Kortdurend Verblijf

Maximaal 100% ZIN

Maximaal 75% ZIN

Maximaal 50% ZIN

HOOFDSTUK 4: Slotbepalingen

Intrekking

Per 1 januari 2022 worden ingetrokken:

Besluit Bedragen Wmo en Jeugdhulp Heerhugowaard 2018

Besluit Bedragen Wmo en Jeugdhulp Heerhugowaard 2020-2021

Besluit maatschappelijke ondersteuning Langedijk 2021

Overgangsregeling

De gemeente Dijk en Waard is een bestuurlijke fusie gemeente die op 1 januari 2022 ontstaat. De cliënten en jeugdigen die op 1 januari 2022 ondersteuning ontvangen hebben deze ondersteuning ontvangen op basis van de regelingen van hun voorgaande gemeente, Langedijk of Heerhugowaard. Om de inwoners en ambtelijke organisatie voldoende tijd te geven en in te spelen op nieuwe regels wordt een overgangsregeling getroffen gedurende heel 2022. De overgangsregeling houdt in dat voor alle bestaande cliënten, bij voortduring van het recht op de voorziening, de huidige tarieven tot ten minste 1 januari 2023 voortgezet worden. Gedurende 2022 kunnen inwoners op de toekomstige wijzigingen geattendeerd worden.

 • 1.

  Voor beschikkingen die gedurende 2022 herzien en voortgezet moeten worden, geldt dat het tarief uit de aflopende beschikking gehanteerd wordt voor de verlengingsbeschikking. Behalve als er individuele situationele redenen zijn om hier van af te wijken. Deze verlengingsbeschikkingen worden maximaal voor een jaar verlengd. Bij de daarop volgende verlenging in 2023 zal het tarief dat in 2023 geldend is gehanteerd worden.

 • 2.

  Voor cliënten en jeugdigen waarvan de huidige beschikking geldig is tot na 1 januari 2023 gelden bij verlenging de regels die in 2023 van toepassing zijn.

 • 3.

  Aanvragen die zijn ingediend vóór 1 januari 2022 en waarop nog niet is beslist, worden afgehandeld krachtens de besluiten en verordeningen die gelet op de woonplaats van de aanvrager van toepassing was ten tijde van de indiening van de aanvraag.

Inwerkingtreding en citeertitel

Het Besluit treedt in werking op 1 januari 2022.

Het Besluit wordt aangehaald als: Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2022 (bij publicatie wordt gemeente Dijk en Waard gemeld)

Ondertekening


Noot
1

Zoals bedoeld in artikel 14 1a van de verordening maatschappelijke ondersteuning Heerhugowaard 2018

Noot
2

De term professional staat gelijk aan de term formele hulp in de verordening jeugdhulp Heerhugowaard 2018 (art. 5) en de verordening maatschappelijke ondersteuning Heerhugowaard 2018 (art. 1)

Noot
3

De term (sociaal) netwerk staat gelijk aan de term informele hulp in de verordening jeugdhulp Heerhugowaard (art. 5) en de verordening maatschappelijke ondersteuning Heerhugowaard (art. 1)

Noot
4

Bij de nieuwe inkoop thuisondersteuning ingaande 1 januari 2022 is het tarief gebaseerd op resultaat gericht inkopen. Het tarief per maand is € 300,-- voor een schoon huis volledige overname inclusief wassen en strijken. Het tarief 100% ZIN thuisondersteuning bedraagt daarom op jaarbasis maximaal € 3.600.