Verordening duurzaamheidslening Goeree-Overflakkee 2021

Geldend van 03-01-2024 t/m heden

Intitulé

Verordening duurzaamheidslening Goeree-Overflakkee 2021

De raad van de gemeente Goeree-Overflakkee;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 oktober 2021;

gelet op gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de volgende verordening: Verordening duurzaamheidslening Goeree-Overflakkee2021.

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  aanvrage r: een natuurlijk persoon zoals omschreven in artikel 2, tweede lid, die een aanvraag doet voor een duurzaamheidslening;

 • -

  duurzaamheidslening: een lening ten behoeve van de financiering van de door burgemeester en wethouders aanvaarde werkelijke kosten van de maatregelen;

 • -

  maatregele n: maatregelen en voorzieningen zoals bedoeld in artikel 3;

 • -

  SVn: Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten, statutair gevestigd te Hoevelaken en kantoorhoudende te Amersfoort, financiële dienstverlener, geregistreerd onder AFM-vergunningnummer 12013647;

 • -

  toewijzing: het besluit van de gemeente op basis waarvan de aanvrager een aanvraag kan doen voor de duurzaamheidslening bij SVn;

 • -

  werkelijke kosten: de totale kosten van materialen en werkzaamheden of de kosten van de investering voor zover noodzakelijk voor het treffen van maatregelen.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningaanvragen:

 • a.

  op bestaande woonruimte in de gemeente Goeree-Overflakkee die geschikt en bestemd is voor permanente bewoning;

 • b.

  de aanvrager is een particuliere pandeigenaar. Bij twee of meer eigenaren gelden de gezamenlijke eigenaren als ‘aanvrager’.

Artikel 3 Maatregelen

 • 1. Tot de maatregelen worden gerekend voor wat betreft:

  • a.

   verwarming:

   • 1.

    warmtepomp, uitgezonderd lucht/luchtwarmtepomp (aircosysteem);

   • 2.

    zonneboiler;

   • 3.

    HR-ketel bij vervanging oude VR-ketel;

   • 4.

    lage temperatuurafgiftesysteem (vloerverwarming, radiatoren of wandverwarming met maximale aanvoertemperatuur van 45-55 graden);

   • 5.

    warmteterugwinsysteem/wtw-installatie;

   • 6.

    waterzijdig inregelen;

  • b.

   opwekking:

   • 1.

    zonnepanelen;

  • c.

   opslag:

   • 1.

    thuisbatterij;

  • d.

   isolatie (volgens de methoide Natuurvriendelijk isoleren):

   • 1.

    gevelisolatie;

   • 2.

    dakisolatie;

   • 3.

    vloer- en bodemisolatie, waaronder zoldervloer- en vlieringvloerisolatie;

   • 4.

    raamisolatie, alleen HR++(+)-glas;

   • 5.

    isolerende deuren, kozijnen en panelen;

  • e.

   ventilatie:

   • 1.

    CO2-gestuurde ventilatie.

 • 2. De duurzaamheidslening kan nooit meer bedragen dan de werkelijke kosten. De duurzaamheidslening bedraagt minimaal € 2.500,- en kan nooit meer bedragen dan € 25.000,- inclusief BTW.

 • 3. Burgemeester en wethouders kunnen de in het eerste lid vermelde lijst van maatregelen uitbreiden of inkorten.

Artikel 4 Beleidsdoelen

Indien uit de aanvraag blijkt dat met het treffen van de maatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan een of meer van de hiernavolgende beleidsdoelen, in dat geval kunnen burgemeester en wethouders besluiten een aanvrager te verwijzen naar SVn voor het aanvragen van een duurzaamheidslening:

 • a.

  een beperking van de energievraag, dan wel een vermindering van CO2-uitstoot; of

 • b.

  het verhogen van het aandeel duurzame energiebronnen in de energievoorziening van de woning van aanvrager.

Artikel 5 Budget

 • 1. De raad stelt het budget vast dat beschikbaar is voor duurzaamheidsleningen.

 • 2. Indien het vastgestelde budget niet meer toereikend is, worden de aanvragen door burgemeester en wethouders afgewezen.

Artikel 6 Bevoegdheid burgemeester en wethouders

Burgemeester en wethouders toetsen de aanvraag aan artikel 2, 3, 4 en 5 en zijn bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, de aanvrager naar SVn te verwijzen voor het aanvragen van een duurzaamheidslening.

Artikel 7 Procedure aanvraag en toewijzing

 • 1. Een aanvraag voor een duurzaamheidslening wordt bij burgemeester en wethouders ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld digitaal formulier en gaat onder opgave van:

  • a.

   de te treffen maatregelen;

  • b.

   een financiële onderbouwing van de te treffen maatregelen, bijvoorbeeld offertes; en

  • c.

   een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.

 • 2. Burgemeester en wethouders bevestigen de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

 • 3. Burgemeester en wethouders handelen aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 4. Burgemeester en wethouders nemen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing en deelt die middels een toewijzings- of afwijzingsbesluit mee aan de aanvrager.

Artikel 8 Afwijzen aanvraag en intrekken toewijzing

 • 1. Burgemeester en wethouders wijzen een aanvraag voor een duurzaamheidslening af, indien:

  • a.

   het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

  • b.

   de werkelijke kosten naar hun oordeel niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;

  • c.

   de werkelijke kosten minder bedragen dan € 2.500,-;

  • d.

   de aanvraag bij hen wordt ingediend ná het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen; of

  • e.

   er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften of bepalingen.

 • 2. Burgemeester en wethouders trekken een toewijzing duurzaamheidslening in, indien:

  • a.

   de duurzaamheidslening is toegewezen of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens; of

  • b.

   de duurzaamheidslening niet tot stand komt.

Artikel 9 Financiële toets, verstrekken en beheer duurzaamheidslening door SVn

 • 1. De toewijzing door burgemeester en wethouders betreft een reservering voor een duurzaamheidslening uit het gemeentelijke budget. De toewijzing voor het aanvragen van een duurzaamheidslening vormt het startpunt voor een autonome financiële toetsing door SVn.

 • 2. De verordening is in overeenstemming met de productspecificaties duurzaamheidslening van SVn en de samenwerking tussen de gemeente Goeree-Overflakkee en SVn.

 • 3. SVn stelt de definitieve hoogte van de duurzaamheidslening vast en bij en positieve financiële toets brengt SVn een offerte uit. Bij een negatieve financiële toets, wijst SVn de lening af en brengt de aanvrager en gemeente hiervan op de hoogte.

 • 4. SVn verstrekt en beheert een geoffreerde duurzaamheidslening. Indien de aanvrager het niet eens is met de financiële toets van SVn, kan er een klachtenprocedure worden gestart bij SVn en vervolgens eventueel bij het KIFID of zich wenden tot de bevoegde burgerlijke rechter.

Artikel 10 Nadere regels

Burgemeester en wethouders kunnen voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 11 Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen afwijken van het bepaalde in deze verordening voor zover strikte toepassing daarvan leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 12 Intrekking oude verordening

De Verordening duurzaamheidslening Goeree-Overflakkee wordt ingetrokken.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening duurzaamheidslening Goeree-Overflakkee 2021.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad

van de gemeente Goeree-Overflakkee op 25 november 2021.

griffier, voorzitter,

drs. G. Brand mr. A. Grootenboer-Dubbelman